งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม ก้าวไกลกับไอทีที่ ศบกต. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรโดยใช้ ศบกต. เป็นกลไกในปี 2555-2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม ก้าวไกลกับไอทีที่ ศบกต. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรโดยใช้ ศบกต. เป็นกลไกในปี 2555-2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม ก้าวไกลกับไอทีที่ ศบกต. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรโดยใช้ ศบกต. เป็นกลไกในปี 2555-2554

2 สมาชิกกลุ่ม นางสาวอารีนาถ กุณที พระนครศรีอยุธยา นางวงเดือน มณี สระบุรี นางณภัทร ภูริผล ลพบุรี นายถาวร เสงี่ยมวงษ์ ลพบุรี นายสุรชัย มีทอง อ่างทอง นางสาวฉัตรแก้ว จันทร์ คง สมุทรสาคร นายณรงค์ สำแดงเดช เพชรบุรี นางศิมาพร แสงอร่าม ราชบุรี นางสาวรัตติญา งามระบำ ราชบุรี นายชัยณรงค์ หงส์ทอง ประจวบคีรีขันธ์ นายสถิต อายุรพรรณ สระแก้ว นายกอบลาภ เขียวอุดม สระแก้ว นางกมลลักษณ์ ปลอดโปร่ง ชลบุรี นายอนันต์ พันสด นครนายก นายธีระ กิจเจริญ ระยอง นายมาฆะ จันทา

3 1. บทบาทและสถานะ ของ ศบกต. ประเด็น - เป็นจุดบริการร่วมด้าน การเกษตรสามารถ ให้บริการแก่เกษตรกร ทุกงานในด้าน การเกษตร (One stop service) - จัดให้มีระบบ สารสนเทศ บริการ ความรู้และสืบค้นข้อมูล ด้านการเกษตร (E- extention) - ให้ ศบกต. จัดเป็น หน่วยงานหนึ่งใน สารบบของ อบต. ( ส่วน งานเกษตร ) เหตุผลประกอบ - เพื่อความสะดวกใน การขอรับบริการของ เกษตรกรในพื้นที่ - เป็นเครื่องมือในการ ช่วยเหลือการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และศบกต. - เพื่อให้ อบต. สามารถ ดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณได้อย่าง ถูกต้อง

4 2. โครงสร้างและบทบาทของ ศบกต. ประเด็น - ให้ ศบกต. มี คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 15 คน ให้ นายก อบต. เป็น ประธานศูนย์บริการฯ โดย ตำแหน่ง ให้นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรเป็นเลขานุการ ให้พนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยเลขานุการ - ให้คณะกรรมการ ศูนย์บริการฯ เข้าไปมีส่วน ร่วมในการตรวจสอบ / รับรองข้อมูลด้าน การเกษตรของเกษตรกร ในพื้นที่รับผิดชอบ เหตุผลประกอบ - เพื่อให้เกิดความ คล่องตัวในการ ปฏิบัติงาน ศบกต. และ เกิดการมีส่วนร่วม ระหว่างหน่วยงานภาคี - เพื่อให้คณะกรรมการ ศูนย์บริการฯ มี บทบาทในการทำงาน ในชุมชน มากขึ้น

5 3. บทบาทและการมีส่วนร่วมของ อปท. กับ การสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประเด็น - ให้ อบต. ตั้ง งบประมาณในการ บริหารงานของ ศบกต.เหตุผลประกอบ - เพื่อให้ ศบกต. มี งบประมาณในการ บริหารจัดการ ศูนย์บริการฯ และเกิด ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน

6 4. บทบาทของอาสาสมัครเกษตร หรือเกษตรหมู่บ้าน กับการมีส่วน ร่วมของ ศบกต. ประเด็น ให้อาสาเกษตร เกษตรหมู่บ้าน เป็น คณะกรรมการบริหาร ศูนย์บริการฯ ให้มีส่วนร่วมในการ สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล ด้านการเกษตร และ การสำรวจภัย ธรรมชาติ กำหนดให้อาสาสมัคร เกษตร เกษตรหมู่บ้าน เป็นผู้ช่วยในการ ปฏิบัติงานของ เลขานุการศูนย์บริการ ฯ ( นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร )เหตุผลประกอบ เพื่อให้มีส่วนร่วมใน การพัฒนางานและ ช่วยเหลือการ ปฏิบัติงานด้าน การเกษตร

7 5. บทบาทของกรมส่งเสริม การเกษตรระดับส่วนกลาง ภูมิภาค กับการสนับสนุนการดำเนินงานของ ศบกต. ประเด็น ให้กรมทำหนังสือแจ้ง อบต. และจังหวัด เรื่องการโอนเงิน งบประมาณ 20,000 บาท ให้มี หลักฐานชัดเจน ให้กรมและหน่วยงานภาคี จัด ประชุมสัมมนา เพื่อทบทวนและ ซักซ้อมความเข้าใจในการถ่าย โอนภารกิจทุกปี ให้กรมจัดหาสื่อและอุปกรณ์ใน การถ่ายทอดความรู้ จัดส่งให้ จังหวัด อำเภอ และกำหนด แผนถ่ายทอดความรู้ เป็นแผน ประจำปี ให้รางวัลแก่ ศบกต. ดีเด่น โดย ให้เลขานุการศูนย์บริการฯ ที่ ได้รับรางวัล ได้รับการเลื่อน ขั้น / เลื่อนระดับ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ควรมีเงินรางวัลเพื่อมอบให้แก่ ศบกต. ในจำนวนที่มากขึ้น เพื่อให้เพียงพอแก่การนำไป พัฒนาศูนย์บริการฯต่อไปเหตุผลประกอบ เพื่อความชัดเจนในการ ดำเนินงานการถ่ายโอนภารกิจ ศบกต. และอปท. สามารถรับ ภารกิจดังกล่าวไปดำเนินการได้ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือช่วยในการ ถ่ายทอดความรู้อย่างมี ประสิทธิภาพ เป็นแรงจูงใจในการพัฒนา ศบกต. อย่างต่อเนื่อง

8 6. การจัดตั้ง ศบกต. เพิ่มเติม ประเด็น จัดตั้ง ศบกต. เพิ่มเติม ได้ ตามความต้องการ ของชุมชนและตาม ศักยภาพของพื้นที่เหตุผลประกอบ เพื่อประโยชน์ของ เกษตรกรในพื้นที่ใน การรับบริการได้อย่าง ทั่วถึง

9


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม ก้าวไกลกับไอทีที่ ศบกต. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรโดยใช้ ศบกต. เป็นกลไกในปี 2555-2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google