งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลอง ศก ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ที่ตั้งศูนย์ฯ : องค์การบริหารส่วนตำบล คลองศก หมู่ 7 บ้านบางบอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลอง ศก ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ที่ตั้งศูนย์ฯ : องค์การบริหารส่วนตำบล คลองศก หมู่ 7 บ้านบางบอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลอง ศก ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ที่ตั้งศูนย์ฯ : องค์การบริหารส่วนตำบล คลองศก หมู่ 7 บ้านบางบอน ตำบลคลองศก อำเภอ พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2 ภารกิจ 1. เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารประสานงานกับหน่วยงานภาคี 2. ส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน 3. บริการเกษตรกรในเชิงรุก 4. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพ วิสัยทัศน์ ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร เป็นศูนย์กลางในการให้บริการและการมีส่วน ร่วมของเกษตรกร พัฒนาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อย่างเข้มแข็ง

3 คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองศก 1. นางปราถนา ศรชนะ ประธานกรรมการ 2. นายทีระพงษ์ รักกะเปา รองประธานกรรมการ 3. นายทวีป เรืองฤทธิ์ กรรมการ 4. นายนางปนัดดา เบ็ญจรัตน์ กรรมการ 5. นางธนพร วิสิทธิ์ กรรมการ 6. นางธารินทร์ ศรีทัพ กรรมการ 7. นายเสรี แต่งนวล กรรมการ 8. นางอุบล แสงตาขุน กรรมการ 9. นางนิคม สุทธิ์มาศกรรรม การ 10. นายสุจินต์ มากแก้ว กรรมการ

4 คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองศก 11 นายธนพัฒน์ ภควานนท์กรรมการ 12. นายมงคล สมคลองศก กรรมการ 13. นางจันทร์จิรา ธาราพร กรรมการ 14. นายพิทยา นกขุ้มกรรมการ 15. นางสาวนัฐวรา อิ่มใจดี กรรมการ 16. นางวิไลวรรณ พลายสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ 17. นางนฤมล มุขตา กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ ที่ปรึกษา 1. นายดำรง แต่งนวลนายก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก 2. นายอนุเทพ ฤกษ์อุไรกำนันตำบลคลอง ศก 3. นายสำราญ มุกน้อยปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองศก

5 ข้อมูลประชากร ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2552/2553 หมู่ ที่ ชื่อบ้าน ประชากร ครัวเรือน ทั้งหมด ครัวเรือน เกษตรกรครัวเรือนอื่น ๆ ชายหญิงรวม ( ครัวเรือน ) 1 สองพี่น้อง 22022444412710027 2 บางหมาน 22221944113611224 3 เชี่ยวปง 26024250214911930 4 ช่องลม 25026051015710156 5 หญ้าปล้อง 6266691,29534529352 6 บางปรุ 6796471,32644435090 7 บางบอน 6295571,18634329350 8 คลองพนม 23620243814010436 รวม 3,1223,0206,1421,8411,472365


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลอง ศก ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ที่ตั้งศูนย์ฯ : องค์การบริหารส่วนตำบล คลองศก หมู่ 7 บ้านบางบอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google