งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองศก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองศก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองศก
ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ตั้งศูนย์ฯ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก หมู่ 7 บ้านบางบอน ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2 วิสัยทัศน์ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นศูนย์กลางในการให้บริการและการมีส่วนร่วมของเกษตรกร พัฒนาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเข้มแข็ง ภารกิจ 1. เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารประสานงานกับหน่วยงานภาคี 2. ส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน 3. บริการเกษตรกรในเชิงรุก 4. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพ

3 คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองศก
1. นางปราถนา ศรชนะ ประธานกรรมการ นายทีระพงษ์ รักกะเปา รองประธานกรรมการ 3. นายทวีป เรืองฤทธิ์ กรรมการ นายนางปนัดดา เบ็ญจรัตน์ กรรมการ 5. นางธนพร วิสิทธิ์ กรรมการ 6. นางธารินทร์ ศรีทัพ กรรมการ นายเสรี แต่งนวล กรรมการ 8. นางอุบล แสงตาขุน กรรมการ นางนิคม สุทธิ์มาศ กรรรมการ นายสุจินต์ มากแก้ว กรรมการ

4 คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองศก
11 นายธนพัฒน์ ภควานนท์ กรรมการ 12. นายมงคล สมคลองศก กรรมการ นางจันทร์จิรา ธาราพร กรรมการ นายพิทยา นกขุ้ม กรรมการ 15. นางสาวนัฐวรา อิ่มใจดี กรรมการ นางวิไลวรรณ พลายสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ 17. นางนฤมล มุขตา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ที่ปรึกษา 1. นายดำรง แต่งนวล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก นายอนุเทพ ฤกษ์อุไร กำนันตำบลคลองศก 3. นายสำราญ มุกน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก

5 ข้อมูลประชากร ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี 2552/2553 หมู่ที่ ชื่อบ้าน ประชากร ครัวเรือนทั้งหมด ครัวเรือนเกษตรกร ครัวเรือนอื่น ๆ ชาย หญิง รวม (ครัวเรือน) 1 สองพี่น้อง 220 224 444 127 100 27 2 บางหมาน 222 219 441 136 112 24 3 เชี่ยวปง 260 242 502 149 119 30 4 ช่องลม 250 510 157 101 56 5 หญ้าปล้อง 626 669 1,295 345 293 52 6 บางปรุ 679 647 1,326 350 90 7 บางบอน 629 557 1,186 343 50 8 คลองพนม 236 202 438 140 104 36  รวม 3,122 3,020 6,142 1,841 1,472 365


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองศก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google