งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การป้องกันไฟไหม้สวนยาง ในฤดูแล้ง กำจัดวัชพืชและเก็บเศษไม้ยางที่แห้งออกจาก สวนเพราะสิ่งเหล่านี้เป็น เชื้อเพลิงในการเผาไหม้เป็นอย่างดี ถางรอบสวนให้เตียนเป็นแนวกว้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การป้องกันไฟไหม้สวนยาง ในฤดูแล้ง กำจัดวัชพืชและเก็บเศษไม้ยางที่แห้งออกจาก สวนเพราะสิ่งเหล่านี้เป็น เชื้อเพลิงในการเผาไหม้เป็นอย่างดี ถางรอบสวนให้เตียนเป็นแนวกว้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การป้องกันไฟไหม้สวนยาง ในฤดูแล้ง กำจัดวัชพืชและเก็บเศษไม้ยางที่แห้งออกจาก สวนเพราะสิ่งเหล่านี้เป็น เชื้อเพลิงในการเผาไหม้เป็นอย่างดี ถางรอบสวนให้เตียนเป็นแนวกว้าง 3-4 เมตร จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงพื้นฐาน เช่นทราย เศษผ้า จอบ เสียม คราด ไม้และน้ำถ้าสามารถจัดหาได้ เพื่อที่จะได้ดับ ไฟเบื้องต้นเมื่อเกิดไฟ ไม้สวนยาง จัดเวรยามช่วยกำกับดูแลสวนยางของแต่ละคน ให้พร้อมที่จะดับไฟ ทันทีเมื่อเกิดไฟไหม้สวนยาง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ของทุกปี ประเทศไทยจะมี สภาวะอากาศที่ร้อน และแห้งแล้ง ซึ่งจะทำให้เกิดอัคคีภัยสวนยาง ที่ปลูกในปัจจุบันซึ่งมีถึง 13.57 ล้านไร่ได้เพราะเศษใบไม้และกิ่ง ไม้ที่หล่นตามต้นไม้จะเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้เป็นอย่างดี ดังนั้น ในช่วงฤดูแล้งนี้เกษตรกรเจ้าของสวนยางจึงควรตระหนัก และดำเนินการป้องกันไฟสวนของตนเองโดยมีวิธีการดังนี้ เรียงเรียงโดย : เบ็ญจรงค์ จิรเศวตกุล, นิ วัตร วรรณนิธิกุล

2 ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของไทยที่สร้างรายได้ สร้างอาชีพที่ มั่นคง ให้กับเกษตรกรผู้ตัดสินใจเลือกปลูกยาง ในช่วงฤดูร้อน ปี 2550 นี้ สภาวะอากาศของประเทศไทยมีอุณหภูมิร้อนจัด เกือบทุกภาคประสบภัย แล้ง เป็นช่วงฤดูที่ยางพาราผลัดใบหากเกษตรกรผู้ปลูกยางมิได้สนใจดูแล บำรุงรักษาสวนยางของตนเอง ก็จะทำให้ต้นยางชะงักการเจริญเติบโต ปริมาณน้ำยางที่ไดรับน้อย ไม่สม่ำเสมอ เปลือกยางแข็ง กรีดยากและมี อัตราเป็นโรคเปลือกแห้งสูง โรคเปลือกแห้งระบาดหนัก ในสวนยาง อาการขณะเป็นโรค ต้นยางเปลือกจะแห้ง กรีดแล้วไม่มีน้ำยางไหลเปลือกต้นยางตามลำ ต้นจะแตกพุพอง แต่ต้นยางไม่ตาย การป้องกัน เอาใจใส่ดูแลบำรุงรักษาสวนยางให้สมบูรณ์ แข็งแรงตั้งแต่เริ่มปลูก ใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมตามจำนวน และระยะเวลาที่ ทางวิชาการแนะนำ ใช้ระบบกรีดให้ถูกต้องและเหมาะสมกับพันธุ์ ยาง อย่ากรีดยางเมื่อยางยังไม่ได้ขนาดเปิดกรีด ( อย่ากรีดยางเล็ก ) หยุดกรีดยางในขณะยางผลัดใบ และเริ่มเปิด กรีดยางใหม่เมื่อใบ ยางที่ผลิงอกจนเป็นใบแก่เติมที่แล้ว เรียบเรียงโดย : เบ็ญจรงค์ จิรเศวตกุล, นิวัตร วรรณ นิธิกุล โทร. 02- 940-6117

3 การดูแลสวนปาล์มน้ำมัน  หากมีสภาวะฝนทิ้งช่วงยาว เจ้าของสวนควรปฏิบัติดังนี้  หมั่นเข้าไปตรวจความผิดปกติของสวนปาล์มน้ำมัน  รักษาความชื้นของสวนปาล์ม โดย ไม่ตัดหญ้าจนโล่งเตียนจะเป็นการเร่งการสูญเสีย ความชื้นในดินทางหนึ่ง คลุมโคนต้นด้วยวัสดุ หรือทะลายเปล่าวางกระจาย ให้รอบโคนต้น ในกรณีมีแหล่งน้ำ ควรให้น้ำเสริมในสวนปาล์ม  ตัดทางใบด้านล่างออก ให้เหลือทางใบรองรับทะลาย ประมาณ 48 ทางใบ  ทำแนวกว้างประมาณ 2 เมตร รอบสวนปาล์ม โดยเก็บ เศษไม้หรือใบไม้แห้งออกให้โล่ง เพื่อป้องกันภัยจาก ไฟไหม้ที่จะเกิดขึ้นได้ หากมีสภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานานไม่น้อยกว่า 3 - 5 เดือน จะมี ผลกระทบต่อปาล์มน้ำมัน คือ จะมีผลต่อผลผลิต ถ้าช่วงแล้งตรงกับช่วงเวลา ของการพัฒนาของดอก ภายใน 3 เดือน จะทำให้ดอกตัวเมียลดลง จะมีการ เพิ่มขึ้นของดอกตัวผู้ หากมีช่วงแล้งที่ยาวนานกว่านี้ จะมีผลต่อการเป็นหมันของ ดอกตัวเมีย ความร้อน หรืออุณหภูมิที่สูงจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของ ปาล์มน้ำมันด้วย ที่จะเห็นได้ด้วยสายตาคือถ้าแล้งยาวนานมาก จะพบว่าทางใบ ล่างจะเหี่ยวลู่ลง ผลกระทบจากภัยแล้งต่อ ปาล์มน้ำมัน เรียบเรียงโดย : ศักดิ์ศิลป์ โชติกสกุล โทร 02-940-6117

4 คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักส่งเสริม และจัดการสินค้าเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 จัดรูปแบบโดย


ดาวน์โหลด ppt การป้องกันไฟไหม้สวนยาง ในฤดูแล้ง กำจัดวัชพืชและเก็บเศษไม้ยางที่แห้งออกจาก สวนเพราะสิ่งเหล่านี้เป็น เชื้อเพลิงในการเผาไหม้เป็นอย่างดี ถางรอบสวนให้เตียนเป็นแนวกว้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google