งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BIOCONTROL OF RICE DISEASES By TRICHODERMA HARZIANUM IN THAILAND BIOCONTROL OF RICE DISEASES By TRICHODERMA HARZIANUM IN THAILAND CHIRADEJ CHAMSWARNG.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BIOCONTROL OF RICE DISEASES By TRICHODERMA HARZIANUM IN THAILAND BIOCONTROL OF RICE DISEASES By TRICHODERMA HARZIANUM IN THAILAND CHIRADEJ CHAMSWARNG."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 BIOCONTROL OF RICE DISEASES By TRICHODERMA HARZIANUM IN THAILAND BIOCONTROL OF RICE DISEASES By TRICHODERMA HARZIANUM IN THAILAND CHIRADEJ CHAMSWARNG DEPT. OF PLANT PATHOLOGY, FAC. OF AGRICULTURE AT KAMPHAENG SAEN CAMPUS KASETSART UNIVERSITY

3 IMPORTANT RICE DISEASES DIRTY PANICLE FUNGI - Curvularia lunata (Wakk) Boed. -Cercospora oryzae I.Miyake -Helminthosporium oryzae Breda de Haan. -Fusarium semitectum Berk & Rav. -Trichoconis padwickii Ganguly -Sarocladium oryzae

4 RHIZOCTONIA SHEATH BLIGHT – Rhizoctonia solani

5 BROWN SPOT Helminthosporium oryzae

6 NARROW BROWN STREAK: Cercospora oryzae

7 TRICHODERMA / BACILLUS PROMOTE / SEED GERMINATION TRICHODERMA BACILLUS WATER SOAKING SEED OVERNIGHT WITH TRICHODERMA / BACILLUS SOAKING SEED OVERNIGHT WITH TRICHODERMA / BACILLUS

8 GROWTH OF RICE SEEDLINGS AT 7 DAYS AFTER SOAKING WATER TRICHODERMABACILLUS

9 ROOTS OF RICE SEEDLINGS COLONIZED WITH TRICHODERMA 3-DAY-OLD ROOT 30-DAY-OLD ROOT

10 APPLICATION OF TRICHODERMA IN THE RICE FIELD (YEAR 2006)

11 ADD TRICHODERMA /WATER DURING 24 hr. - INCUBATION ADD TRICHODERMA /WATER DURING 24 hr. - INCUBATION SOAKING IN TRICHODERMA (30 min) 1 Kg FRESH CULTURE + 100 L-WATER SOAKING IN TRICHODERMA (30 min) 1 Kg FRESH CULTURE + 100 L-WATER OVERNIGHT SOAKING IN WATER RICE SEEDS

12 SOWING TRICHODERMA TREATED RICE SEEDS INCUBATION OF TREATED SEED (1 day + 1 night) INCUBATION OF TREATED SEED (1 day + 1 night) SOWING WITH MACHINE SEEDS AFTER SOWING SOWING PREPARATION

13 APPLY TRICHODERMA WITH WATER IRRIGATION 1.25 kg fresh culture/1,000 m 2 STIRRING SPREADING OF WASHED RICE DRAINING

14 TRICHODERMA SPRAY 1 kg fresh culture / 200 L

15 SPRAY TRICHODERMA EVERY 10-15 DAY BEFORE/DURING HEADING STAGES SPRAY TRICHODERMA EVERY 10-15 DAY BEFORE/DURING HEADING STAGES

16 HARVESTNG TIME

17 RESULTS Trichoderma harzianum colonized rice roots at all stages of growth until harvest. Trichoderma harzianum colonized rice roots at all stages of growth until harvest. Rice yield was increased by 42 % Dirty panicle incidence was reduced by 66.25 % Unhealthy seeds was reduced by 66.38 %

18 TRAINING FOR HIGH QUALITY RICE SEED PRODUCER LECTURE/WORKSHOP – TRICHODERMA PRODUCTION DEMONSTRATION HOW TO PREPARE TRICHODERMA SUSPENSION

19

20 การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาสดชนิดน้ำจำนวน 2,000 ลิตร นึ่งข้าวในหม้อนึ่งขนาดใหญ่ เลี้ยงเชื้อ 7 วัน เชื้อสดอายุ 7 วัน ตักข้าวในใส่ถุง ผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด ล้างเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด บรรจุใส่แกลลอน แจกเกษตรกรหลังฝึกอบรม ล้างเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดเป็นชนิดน้ำแล้วแจกจ่ายแก่เกษตรกรหลังการฝึกอบรม

21 การผลิตปุ๋ยหมักผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาจำนวน 100 ตัน ผสมวัสดุหมักปุ๋ย ปุ๋ยที่หมักได้ที่ การตั้งกองและหมักปุ๋ย ผสมสารปรับคุณภาพปุ๋ยและเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดก่อนบรรจุกระสอบ เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด บรรจุกระสอบ


ดาวน์โหลด ppt BIOCONTROL OF RICE DISEASES By TRICHODERMA HARZIANUM IN THAILAND BIOCONTROL OF RICE DISEASES By TRICHODERMA HARZIANUM IN THAILAND CHIRADEJ CHAMSWARNG.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google