งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ประเด็น แนวคิดในการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน กระบวนการทำงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ระบบการจัดการศัตรูพืชของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุชน ปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดการควบคุมศัตรูพืชได้อย่างยั่งยืน

2 แนวคิดในการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน การปฏิบัติของเกษตรกร
ปัญหาศัตรูพืช การปฏิบัติของเกษตรกร ความรู้ของเกษตรกร การแก้ปัญหาศัตรูพืช

3 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกร ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการศัตรูพืช ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

4 กระบวนการทำงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
วิเคราะห์ปัญหาศัตรูพืชที่สำคัญในท้องถิ่น ความต้องการแก้ปัญหาของเกษตรกร รวมกลุ่มจัดตั้ง ศจช โดย นวส.เป็นพี่เลี้ยง องค์กรท้องถิ่นให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน

5 ถ่ายทอดความรู้แบบมีส่วนร่วม
ประชุมร่วมกันวางแผนสำรวจศัตรูพืชในพื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล ศจช กำหนดมาตรการหรือข้อตกลงร่วม กิจกรรมภายใต้ ศจช เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

6 ผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ พยากรณ์/เตือนการระบาด
กลไกการส่งเสริม สำรวจ/รายงานข้อมูลการปลูกพืช สำรวจ/รายงานข้อมูลการระบาด ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช เตือนการระบาดระดับตำบล ดำเนินงานกิจกรรมโครงการ แปลงสำรวจ ติดตามสถานการณ์ แปลงเรียนรู้ของสมาชิก ผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ รวบรวมสมาชิกจัดกิจกรรมรณรงค์ ตั้งมาตรการเพื่อควบคุมการระบาด ให้บริการแก่สมาชิก/เกษตรกรอื่นๆศูนย์ข้อมูลระดับตำบล ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ แปลงติดตามสถานการณ์ พยากรณ์/เตือนการระบาด

7 ระบบการจัดการศัตรูพืชของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
การจัดการก่อนเกิดการระบาด การจัดการเมื่อเกิดการระบาด

8 ปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดการควบคุมศัตรูพืชได้อย่างยั่งยืน


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google