งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์จัดการ ศัตรูพืชชุมชน ประเด็น แนวคิดในการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน กระบวนการทำงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์จัดการ ศัตรูพืชชุมชน ประเด็น แนวคิดในการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน กระบวนการทำงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์จัดการ ศัตรูพืชชุมชน ประเด็น แนวคิดในการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน กระบวนการทำงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ระบบการจัดการศัตรูพืชของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุชน ปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดการควบคุมศัตรูพืชได้อย่างยั่งยืน

2 แนวคิดในการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ปัญหาศัตรูพืช การปฏิบัติของ เกษตรกร ความรู้ของเกษตรกร การแก้ปัญหาศัตรูพืช

3 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกร ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการศัตรูพืช ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

4 กระบวนการทำงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน วิเคราะห์ปัญหาศัตรูพืชที่สำคัญในท้องถิ่น ความต้องการแก้ปัญหาของเกษตรกร รวมกลุ่มจัดตั้ง ศจช โดย นวส. เป็นพี่เลี้ยง องค์กรท้องถิ่นให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน

5 ถ่ายทอดความรู้แบบมีส่วนร่วม ประชุมร่วมกันวางแผนสำรวจศัตรูพืชในพื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล ศจช กำหนดมาตรการหรือข้อตกลงร่วม กิจกรรมภายใต้ ศจช เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

6 ศูนย์จัดการ ศัตรูพืชชุมชน สำรวจ / รายงานข้อมูลการปลูกพืช สำรวจ / รายงานข้อมูลการระบาด ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช เตือนการระบาดระดับตำบล ดำเนินงานกิจกรรมโครงการ แปลงสำรวจ ติดตามสถานการณ์ แปลงเรียนรู้ของสมาชิก ผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ รวบรวมสมาชิกจัดกิจกรรมรณรงค์ ตั้งมาตรการเพื่อควบคุมการระบาด ให้บริการแก่สมาชิก / เกษตรกรอื่นๆศูนย์ ข้อมูลระดับตำบล แปลงติดตาม สถานการณ์ พยากรณ์ / เตือน การระบาด แหล่ง เรียนรู้ ผลิตขยาย ศัตรู ธรรมชาติ กลไกการ ส่งเสริม

7 ระบบการจัดการศัตรูพืชของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน การจัดการก่อนเกิดการระบาด การจัดการเมื่อเกิดการระบาด

8 ปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดการควบคุมศัตรูพืชได้อย่างยั่งยืน


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์จัดการ ศัตรูพืชชุมชน ประเด็น แนวคิดในการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน กระบวนการทำงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google