งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานส่งเสริมเคหกิจเกษตร. หมายถึง ความรู้ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาครอบครัว เกษตรกร ได้แก่ - การผลิตอาหารที่มีคุณค่า โภชนาการ (Nutrition) - การถนอมอาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานส่งเสริมเคหกิจเกษตร. หมายถึง ความรู้ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาครอบครัว เกษตรกร ได้แก่ - การผลิตอาหารที่มีคุณค่า โภชนาการ (Nutrition) - การถนอมอาหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานส่งเสริมเคหกิจเกษตร

2 หมายถึง ความรู้ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาครอบครัว เกษตรกร ได้แก่ - การผลิตอาหารที่มีคุณค่า โภชนาการ (Nutrition) - การถนอมอาหาร (Food Preservation) - การแปรรูปผลผลิตเกษตร (Agricultural Product Processing) - การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) - การจัดการบ้านเรือน (Home Management) - การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและท่าทาง การทำงาน (Occupation Health and Safety) เคหกิจ เกษตร

3 เป้าหมายงานส่งเสริมเคห กิจเกษตร 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต 2. เสริมสร้างความมั่นคง ทางด้านเศรษฐกิจ และเพิ่มรายได้ให้กับ ครอบครัวเกษตรกร 3. เสริมสร้างความ เข้มแข็งให้กับ ครอบครัว 4. ทำงานอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ

4 กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ การเกษตร วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร ยุว เกษตรก ร แม่บ้าน เกษตรกร กลุ่ม เกษตรกร

5 เกษตรกรมี คุณภาพชีวิตที่ดี กิน ดี อยู่ ดี เพิ่มพูน รายได้ - มีกิน ( ผลิต แปรรูป ถนอม อาหาร - กินให้เป็น - บ้านเรือน สะอาด - สุขภาพอนามัย - การใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์ - การใช้แรงงาน - เครื่องนุ่งห่ม เหมาะสม - เพิ่มผลผลิต การเกษตร - เพิ่มมูลค่า ผลผลิต - ลดรายจ่าย - เก็บออม หลักการดำเนินงาน ส่งเสริมเคหกิจเกษตร

6

7 ประเด็นการส่งเสริม เคหกิจเกษตร การ ผลิต อาหา ร บริโภ ค อาหา รที่มี โภชน าการ บ้านเรื อนและ สิ่งแวด ล้อม การ ทำง าน เพิ่ม รายไ ด้ - ผลิต อาหาร ปลอดภัย - แปรรูป และ ถนอม อาหาร - ครบ 5 หมู่ - ถูกหลัก อนามัย - ครอบค รัว อบอุ่น - บ้านเรือ น สะอาด - สถานที่ - ท่าทาง - ผลิต สินค้า - บัญชี ครัวเรือน

8 การจัดบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อม

9 ท่าทางการทำงาน

10 การปรับปรุง การ เคลื่อนย้าย สิ่งของ


ดาวน์โหลด ppt งานส่งเสริมเคหกิจเกษตร. หมายถึง ความรู้ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาครอบครัว เกษตรกร ได้แก่ - การผลิตอาหารที่มีคุณค่า โภชนาการ (Nutrition) - การถนอมอาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google