งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด : รอบที่ 1/2554 เกี่ยวกับ งานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตัวชี้วัดที่ 1 : ความสำเร็จในการบันทึกข้อมูลผลการ จัดทำกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด : รอบที่ 1/2554 เกี่ยวกับ งานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตัวชี้วัดที่ 1 : ความสำเร็จในการบันทึกข้อมูลผลการ จัดทำกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด : รอบที่ 1/2554 เกี่ยวกับ งานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตัวชี้วัดที่ 1 : ความสำเร็จในการบันทึกข้อมูลผลการ จัดทำกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการ จัดสรรโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่ ปี 2550-2554 ลงในระบบ สารสนเทศวิสาหกิจชุมชนสำหรับหน่วยงาน ภาคี น้ำหนัก : ร้อยละ 80 เกณฑ์การวัด คะแนน 5 จังหวัดบันทึกข้อมูลผลการจัดทำ กระบวนการเรียนรู้ในระบบ สารสนเทศวิสาหกิจชุมชนได้ ร้อยละ 90-100 คะแนน 4 จังหวัดบันทึกฯ ได้ร้อยละ 80-89 คะแนน 3 จังหวัดบันทึกฯ ได้ร้อยละ 70-79 คะแนน 2 จังหวัดบันทึกฯ ได้ร้อยละ 60-69 คะแนน 1 จังหวัดบันทึกฯ ได้ต่ำกว่าร้อยละ 60

2 ตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด : รอบที่ 1/2554 เกี่ยวกับ งานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตัวชี้วัดที่ 2 : ความสำเร็จในการประสานงาน หน่วยงานภาคีทำการบันทึกผลการ ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนลงในระบบ สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน สำหรับหน่วยงานภาคี น้ำหนัก : ร้อยละ 20 เกณฑ์การวัด คะแนน 5 หน่วยงานภาคีบันทึกผลงานใน ระบบสารสนเทศวิสาหกิจ ชุมชนตั้งแต่ 5 หน่วยงานขึ้นไป คะแนน 4 หน่วยงานภาคีบันทึกฯ จำนวน 4 หน่วยงาน คะแนน 3 หน่วยงานภาคีบันทึกฯ จำนวน 3 หน่วยงาน คะแนน 5 หน่วยงานภาคีบันทึกผลงานใน ระบบสารสนเทศวิสาหกิจ ชุมชนตั้งแต่ 5 หน่วยงานขึ้นไป คะแนน 4 หน่วยงานภาคีบันทึกฯ จำนวน 4 หน่วยงาน คะแนน 3 หน่วยงานภาคีบันทึกฯ จำนวน 3 หน่วยงาน คะแนน 2 หน่วยงานภาคีบันทึกฯ จำนวน 2 หน่วยงาน คะแนน 1 หน่วยงานภาคีบันทึกฯ จำนวน 1 หน่วยงาน คะแนน 2 หน่วยงานภาคีบันทึกฯ จำนวน 2 หน่วยงาน คะแนน 1 หน่วยงานภาคีบันทึกฯ จำนวน 1 หน่วยงาน

3 เบอร์โทรศัพท์ส่งคำถามและ ข้อคิดเห็น ระหว่างการสัมมนา 08 4000 5585 08 1446 7915 08 6460 1776 08 5059 5654


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด : รอบที่ 1/2554 เกี่ยวกับ งานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตัวชี้วัดที่ 1 : ความสำเร็จในการบันทึกข้อมูลผลการ จัดทำกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google