งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะอนุกรรมการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน ระดับจังหวัด / อำเภอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะอนุกรรมการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน ระดับจังหวัด / อำเภอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะอนุกรรมการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน ระดับจังหวัด / อำเภอ

2 คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดและอำเภอ องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ ระดับจังหวัด เกษตรจังหวัด เป็นประธาน ระดับอำเภอ นายอำเภอ เป็นประธาน เกษตร อำเภอ เป็นเลขานุการ ตัวแทนส่วนราชการ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3 สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ หน้าที่ ของคณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการมีสิทธิเบิกค่าเบี้ยประชุม ค่า พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการ ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนด พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ. ศ.2548 พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ. ศ.2547 พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ.2550 อนุกรรมการที่ไม่ได้เป็นข้าราชการให้ได้รับสิทธิเบิก ค่าใช้จ่าย ในอัตราเดียวกับข้าราชการพลเรือนระดับ 8

4 คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชน ระดับจังหวัด

5 คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จังหวัด มีบทบาทหน้าที่ พิจารณา / เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด เกี่ยวกับ มาตรการ / แผนการพัฒนาและส่งเสริม วิสาหกิจชุมชนในจังหวัด ประสานหน่วยงานรัฐ / เอกชนเพื่อให้การ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เป็นเอกภาพและมี ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชนจังหวัดมอบหมาย

6 คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชนอำเภอ

7 มีบทบาทหน้าที่ พิจารณา / เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการฯ จังหวัดเกี่ยวกับมาตรการ / แผนการพัฒนาและ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในอำเภอ ประสานหน่วยงานรัฐ / เอกชนเพื่อให้การ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ในอำเภอเป็น เอกภาพและมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการฯ จังหวัด มอบหมาย

8 คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน อำเภอ มีบทบาทหน้าที่ ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในอำเภอ / สรุปผลเสนอคณะกรรมการจังหวัด ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ / การกำหนด แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสนับสนุนการ ดำเนินงานตามแผน สรุปรายงานการส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจ ชุมชนในอำเภอ เสนอต่อคณะกรมการฯ จังหวัด

9


ดาวน์โหลด ppt คณะอนุกรรมการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน ระดับจังหวัด / อำเภอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google