งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระดับจังหวัด/อำเภอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระดับจังหวัด/อำเภอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระดับจังหวัด/อำเภอ

2 คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดและอำเภอ
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ ระดับจังหวัด เกษตรจังหวัด เป็นประธาน ระดับอำเภอ นายอำเภอ เป็นประธาน เกษตรอำเภอ เป็นเลขานุการ ตัวแทนส่วนราชการ/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3 สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการมีสิทธิเบิกค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนด พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 อนุกรรมการที่ไม่ได้เป็นข้าราชการให้ได้รับสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย ในอัตราเดียวกับข้าราชการพลเรือนระดับ 8

4 คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระดับจังหวัด

5 คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
มีบทบาทหน้าที่ พิจารณา /เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด เกี่ยวกับมาตรการ/แผนการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด ประสานหน่วยงานรัฐ/เอกชนเพื่อให้การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมอบหมาย

6 คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ

7 คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ
มีบทบาทหน้าที่ พิจารณา /เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการฯ จังหวัดเกี่ยวกับมาตรการ/แผนการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในอำเภอ ประสานหน่วยงานรัฐ/เอกชนเพื่อให้การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ในอำเภอเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการฯ จังหวัดมอบหมาย

8 คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ
มีบทบาทหน้าที่ ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในอำเภอ/สรุปผลเสนอคณะกรรมการจังหวัด ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้/การกำหนดแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน สรุปรายงานการส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในอำเภอ เสนอต่อคณะกรมการฯ จังหวัด

9 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระดับจังหวัด/อำเภอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google