งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มส่งเสริมอาชีพ การเกษตร หมายถึง การรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อ ร่วมกันพัฒนาความรู้ความสามารถ ทางการเกษตรที่ก่อให้เกิดการ พัฒนาอาชีพการเกษตร เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะส่งผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มส่งเสริมอาชีพ การเกษตร หมายถึง การรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อ ร่วมกันพัฒนาความรู้ความสามารถ ทางการเกษตรที่ก่อให้เกิดการ พัฒนาอาชีพการเกษตร เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะส่งผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มส่งเสริมอาชีพ การเกษตร หมายถึง การรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อ ร่วมกันพัฒนาความรู้ความสามารถ ทางการเกษตรที่ก่อให้เกิดการ พัฒนาอาชีพการเกษตร เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะส่งผล ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความ มั่นคงในการประกอบอาชีพ พึ่งพา ตนเองได้ และ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2 วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการ รวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการ ประกอบกิจกรรมด้านการเกษตร 1.2 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมกันแก้ไข ปัญหาการผลิต การแปรรูป และการตลาด 1.3 เพื่อเป็นศูนย์กลางรับความรู้ในการ ถ่ายทอดวิชาการไปสู่เกษตรกร 1.4 เพื่อใช้กระบวนการกลุ่มในการ พัฒนาเกษตรกรให้มีความมั่นคง ในการ ประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้

3 ชื่อของกลุ่มส่งเสริม อาชีพการเกษตร ให้ขึ้นต้นด้วยคำว่า “ กลุ่ม ” ตามด้วย ชื่อกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ของ กลุ่ม เช่น - กลุ่มปลูกผัก - กลุ่มฟื้นฟูอาชีพ

4 โครงสร้างกลุ่ม 1. สมาชิกของกลุ่มส่งเสริมอาชีพ การเกษตร คุณสมบัติสมาชิก 1) ประกอบกิจกรรมการเกษตรใน ตำบลเดียวกันหรือใกล้เคียง 2) มีปัญหา หรือความต้องการ คล้ายคลึงกัน 3) มีความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรม ของกลุ่มด้วยความสมัครใจ

5 2. คณะกรรมการกลุ่ม ประกอบด้วยอย่างน้อย 3 คน คือ ประธาน เลขานุการ เหรัญญิก หรือตำแหน่งอื่นๆ ตาม มติที่ประชุม บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ 1) ร่างระเบียบ กฎ ข้อบังคับกลุ่ม โดย ความเห็นชอบของสมาชิก 2) จัดให้สมาชิกมาประชุม แสดงความ คิดเห็นและวางแผนร่วมกัน 3) ให้บริการแก่สมาชิกด้านต่างๆ เช่น ข้อมูล ข่าวสาร ปัจจัยการผลิต 4) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง

6 แนวทางการ ดำเนินงานของกลุ่ม 1. มีแผนกิจกรรมการแก้ไข ปัญหาด้านการเกษตร สนับสนุนเวทีการดำเนินงานร่วมกัน และจัดทำแผนการดำเนินงาน 2. มีการสะสมทุนของกลุ่ม เช่น การรวมหุ้น จัดหาแหล่งทุน 3. พัฒนาความสามารถของ สมาชิก เช่น อบรม ศึกษาดูงาน 4. การประชุมกลุ่ม

7 ข้อบังคับกลุ่ม เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่าง สมาชิกและคณะกรรมการ ในการ กำหนดวิธีการบริหารจัดการและการ ดำเนินกิจกรรมกลุ่ม ได้แก่ การระดม หุ้น การดำเนินกิจกรรม การจัดการเงิน ทุน การรับสมาชิกและการ ลาออก การเลือกตั้งคณะกรรมการ วาระการอยู่ในตำแหน่ง และการพ้น จากตำแหน่ง เป็นต้น

8 การจัดตั้งและการขอใบรับรองการ จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพ 1. การจัดตั้งกลุ่ม อาจเกิดขึ้นภายหลัง การจัดเวทีเรียนรู้ หรือปัญหา 2. รวมตัวกัน 10 คนขึ้นไป ยื่นคำร้องต่อ เกษตรอำเภอ เอกสารดังนี้ - หนังสือคำขอใบรับรองการ จัดตั้งกลุ่มตามแบบฟอร์มกรมฯ - ข้อบังคับหรือข้อตกลง ของกลุ่ม - รายชื่อคณะกรรมการ - บัญชีรายชื่อสมาชิก - แผนงาน / กิจกรรม 3. นสว. ประจำตำบล ตรวจสอบเอกสาร เสนอเกษตรอำเภอ 4. เกษตรอำเภอออกใบรับรองการจัดตั้ง กลุ่ม การรายงานการจัดตั้งกลุ่ม อำเภอรายงาน จังหวัดตามระบบสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มส่งเสริมอาชีพ การเกษตร หมายถึง การรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อ ร่วมกันพัฒนาความรู้ความสามารถ ทางการเกษตรที่ก่อให้เกิดการ พัฒนาอาชีพการเกษตร เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะส่งผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google