งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

2 ระบบส่งเสริมการเกษตร หมายถึง กระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ ส่งเสริมการเกษตร ทั้งการปฏิบัติงานในพื้นที่และการ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความต่อเนื่องเชื่อมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2

3 1. ใช้ศูนย์บริการฯ (ศบกต.) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน 2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ ทำหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดการ เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีคณะกรรมการ ศบกต. อาสาสมัครเกษตร กลุ่ม/เครือข่าย ร่วมสนับสนุน การดำเนินงาน 3. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ เรียนรู้และพัฒนาตนเองจากการ ปฏิบัติงาน และเรียนรู้ และทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team Learning and Working) 4. นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงาน 1. ใช้ศูนย์บริการฯ (ศบกต.) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน 2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ ทำหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดการ เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีคณะกรรมการ ศบกต. อาสาสมัครเกษตร กลุ่ม/เครือข่าย ร่วมสนับสนุน การดำเนินงาน 3. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ เรียนรู้และพัฒนาตนเองจากการ ปฏิบัติงาน และเรียนรู้ และทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team Learning and Working) 4. นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงาน 3

4 1. เสริมหนุนให้ ศบกต. สามารถทำงานได้ในการ พัฒนาการเกษตรในระดับตำบล 2. สร้างเป้าหมายร่วมในการปฏิบัติงานในทุกระดับ 3. ใช้ความรู้เป็นฐานในการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรมี ขีดความสามารถพร้อม (Knowledge Worker) 4. ปรับเปลี่ยนบทบาทวัฒนธรรมในการทำงาน เพื่อ สร้างการเรียนรู้ให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการ และ พัฒนาการเรียนรู้โดยชุมชนเอง 1. เสริมหนุนให้ ศบกต. สามารถทำงานได้ในการ พัฒนาการเกษตรในระดับตำบล 2. สร้างเป้าหมายร่วมในการปฏิบัติงานในทุกระดับ 3. ใช้ความรู้เป็นฐานในการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรมี ขีดความสามารถพร้อม (Knowledge Worker) 4. ปรับเปลี่ยนบทบาทวัฒนธรรมในการทำงาน เพื่อ สร้างการเรียนรู้ให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการ และ พัฒนาการเรียนรู้โดยชุมชนเอง 4

5 ระบบการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ ระบบสนับสนุน การปฏิบัติงาน 5

6

7 7

8 ประกอบด้วยการทำงาน 2 ระดับ คือ 8 ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่ 8

9 ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน กลุ่ม/เครือข่าย การเรียนรู้ การบริการข้อมูล แผนพัฒนา การเกษตร กระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ บริหารจัดการ (ศบกต.) แผนภูมิระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่ 9

10 กระบวนการทำงานในระดับอำเภอ ให้มีระบบ - การจัดเก็บ /ปรับปรุง /ตรวจสอบ - การรวบรวม /บันทึก - การเผยแพร่ วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิธีการแบบ มีส่วนร่วม ให้รู้ - สถานการณ์ - ปัญหา - ศักยภาพ กำหนดเป้าหมาย แนวทางพัฒนาการเกษตร 1.ส่งเสริมการผลิต ผู้รับผิดชอบ - ข้าว................ - ไม้ผล............... - พืชผัก............... - พืชไร่............... -ไม้ดอก............... - พืชฤดูแล้ง............... - พืช - สัตว์ - ประมง - ดิน - สวล. 2.สถาบันเกษตรกร ผู้รับผิดชอบ - ก.ส่งเสริมอาชีพ................ -ก.แม่บ้านเกษตรกร............... -ก.ยุวเกษตรกร.............. 3.วิสาหกิจชุมชน ผู้รับผิดชอบ................... 4.งานพัฒนาองค์กร ผู้รับผิดชอบ - งบประมาณ................ - สำนักงาน............... - บุคลากร.............. แผนปฏิบัติงาน แผนปี/เดือน - สนง. - บุคล แผนปฏิบัติงาน /โครงการ ส่งเสริม และพัฒนา 1.เครื่องมือ - โครงการ................ - โครงการ............... - โครงการ................ - โครงการ............... 2.กลไกขับเคลื่อน - ศบกต. - ศก.พอเพียง - สถาบันเกษตรกร - วิสาหกิจชุมชน - อาสาสมัครเกษตร 4.กระบวนการถ่ายทอด /จัดการเรียนรู้ - รร.เกษตรกร - การจัดการความรู้ - คลินิกเกษตร - วิจัยท้องถิ่น - เวทีประชาคม - เวทีเรียนรู้ สรุป/รายงาน เวทีวันจันทร์ เวที DM เวที DW ประจำปี ประชาสัมพันธ์ นสพ. วิทยุชุมชน TV จดหมายข่าว แผ่นปลิว ฯลฯ จำลอง พุฒซ้อน สนง เกษตรอยุธยา จัดทำข้อมูล อำเภอ 1.............. 2.............. 3............. 4 ฯลฯ 124356 จัดทำข้อมูล ตำบล 1 กายภาพ 2 ชีวภาพ 3เศรษฐกิจ 4 สังคม 5 สิ่งแวดล้อม 6 ทุน/ทรัพยากร 7 ความรู้/วิชาการ

11 กระบวนการทำงานในระดับตำบล จัดทำข้อมูล ตำบล 1 กายภาพ 2 ชีวภาพ 3เศรษฐกิจ 4 สังคม 5 สิ่งแวดล้อม 6 ทุน/ทรัพยากร 7 ความรู้/วิชาการ ให้มีระบบ - ทบทวน /ปรับปรุง /ตรวจสอบ - จัดเก็บ/ รวบรวม/ - การเผยแพร่ - ใช้ประโยชน์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิธีการแบบ มีส่วนร่วม ให้รู้ - สถานการณ์ - ปัญหา - ศักยภาพ กำหนดเป้าหมาย แผนพัฒนาการเกษตร 1.ส่งเสริมการผลิต - ข้าว - ไม้ผล - พืชผัก - พืชไร่ -ไม้ดอก - พืชฤดูแล้ง - พืช - สัตว์ - ประมง - ดิน - สวล. 2.สถาบันเกษตรกร - ก.ส่งเสริมอาชีพ - กแม่บ้านเกษตรกร - ก.ยุวเกษตรกร 3.วิสาหกิจชุมชน การบริการ 1.เครื่องมือ - โครงการ................ - โครงการ............... - โครงการ................ - โครงการ............... 2.กลไกลขับเคลื่อน - ศบกต. - ศก.พอเพียง - สถาบันเกษตรกร - วิสาหกิจชุมชน - อาสาสมัครเกษตร 4.กระบวนการถ่ายทอด /จัดการเรียนรู้ - รร.เกษตรกร - การจัดการความรู้ - คลินิกเกษตร - วิจัยท้องถิ่น - เวทีประชาคม - เวทีเรียนรู้ ส่งเสริม กลุ่ม/เครือข่าย ดำเนินการ ทำข้อมูลกลุ่ม /เครือข่าย แผนพัฒนากลุ่ม /เครือข่าย สนับสนุนการ ดำเนินกิจกรรม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จำลอง พุฒซ้อน สนง เกษตรอยุธยา. นำเสนอ/ บรรจุเข้าแผน อปท. การถ่ายทอด /จัดการเรียนรู้ 1.ณ.ศบกต. - รับเรื่อง - ประสาน - แก้ไข/ให้ความรู้ - ติดตามผล 2.คลินิกประหยัด - ตามความต้องการ ของชุมชน -เร่งด่วน/โดยรวม - ตามกระบวนการ คลินิกเกษตร - ร่วมกับกรรมการศูนย์ฯ 12345 4.งานพัฒนาศูนย์ ผู้รับผิดชอบ - เครื่องมือ/อุปกรณ์............. - สำนักงาน............. - บุคลากร.............

12 กระบวนการพัฒนาและปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร วิเคราะห์สถานการณ์ ระบบการทำงานในพื้นที่ 1.การทำงานระดับอำเภอ - จัดทำข้อมูลการเกษตร - กำหนดเป้าหมายร่วม - จัดทำแผนปฏิบัติงาน - มอบหมายผู้รับผิดชอบ - การดำเนินการส่งเสริม - ติดตาม ประเมิน รายงาน 2.การทำงานระดับตำบล - จัดทำข้อมูลการเกษตร - แผนพัฒนาการเกษตร - จัดการเรียนรู้/ถ่ายทอด - การให้บริการ - ส่งเสริมกลุ่ม/เครือข่าย ให้รู้ว่า วิธีการทีทำอย่เป็นอย่างไร ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร มีปัญหา อุปสรรคอะไร จะ ต้องแก้ไขอะไร/อย่างไร เทียบเคียงกับผลสำเร็จ/ ผลผลิต ของระบบใหม่ - มีฐานข้อมูล และเป้าหมายของ สนง. - มีแผนพัฒนาที่ชุมชนปฏิบัติได้เอง - มีการบูรณาการกับท้องถิ่น - มีกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง - มีการให้บริการที่รวดเร็ว ทั่วถึง - ชุมชนร่วมประเมิน/ปรับปรุงงาน - ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างกลุ่ม/เครือข่าย จะรู้ว่า บรรลุเป้าหมายหรือยัง มีช่องว่างอะไร จะพัฒนา ปรับปรุงอะไรบ้าง กำหนดวิธีการทำงาน ใหม่ในทุกประเด็นทั้ง ระดับอำเภอ/ตำบล ปฏิบัติงานตาม วิธีการใหม่ (Action) สรุปบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาปรับปรุง ใช้เวที - ทุกวันจันทร์ - DM - DW 1 5 4 3 2

13 13 กลไกการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ท้องถิ่นศบกต.ระบบส่งเสริมการเกษตร (พื้นที่) แผนปฏิบั ติการ จนท./ ศบกต./ อปท. ข้อมูล การเกษตร การเรียนรู้ การ ให้บริการ แผนพัฒนา การเกษตร ( ปี ๕๕ - ๕๗ ) ด้าน การ ถ่ายทอ ด ด้านการลงทุน เชิงธุรกิจ / วิสาหกิจชุมชน ด้าน ทรัพยาก ร สิ่งแวดล้ อม อปท. แผนพัฒนา ท้องถิ่น สนับสนุน ภารกิจถ่ายโอน เวที ชุมชน เกษตร กร เกษตรกรทั่วไป / ผู้สนใจ ศูนย์เรียนรู้ การเกษตร พอเพียง จุดสาธิต / ถ่ายทอด ศบกต. รับสมัคร คัดเลือกโดยคณะกรรมการ ศบกต. บูรณาการแผน อาสาสมัคร เกษตร ( เกษตร หมู่บ้าน ) สนง. ก ษจ. คณะกรรมการ บริหารฯ ศบกต. บริการจัดการ ประชุมผู้แทนคณะ กก. ศ บกต. เตรียมจัดทำแผนพัฒนา การเกษตร ระดับตำบลบูรณาการกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายการทำงาน ร่วมกับ ศบกต. เป็นวิทยากร วิทยากร / ปราชญ์ ประชุมชี้แจงบทบาท หน้าที่ และถ่ายทอดความรู้ ด้านปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง เกษตรกรเป้าหมาย GAP ยากจน ก้าวหน้า

14 14

15 ประกอบด้วย - การประชุม เพื่อการบริหาร - การประชุม เพื่อการบริหาร - การสัมมนาเชิง ปฏิบัติการตามระบบ ส่งเสริมการเกษตร - การสัมมนาเชิง ปฏิบัติการตามระบบ ส่งเสริมการเกษตร 15

16 เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ สัมมนาเจ้าภาพการจัดเวที NWส่วนกลางอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี RWเขตปีละ 3 ครั้ง PWจังหวัดอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี DWจังหวัดอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง 16 1

17 เวทีการประชุมเพื่อการบริหาร 17 2

18 18 2 เวทีการประชุมเพื่อการบริหาร (ต่อ)

19 ซั ก ถ า ม & แ ล ก เ ป ลี่ ย น & 19

20


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google