งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ผศ. อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ผศ. อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ผศ. อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 ข้อมูลจาก โรคไม้ผลเขตร้อนและการป้องกันกำจัด. รศ. นิพนธ์ วิสารทานนท์ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3 โรคเหี่ยวจาก แบคทีเรีย เชื้อสาเหตุ Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ลำต้นเหี่ยวตายเนื่องจากแบคทีเรียเชื้อแบคทีเรียเข้าทำลายผลกล้วย

4 โรคเหี่ยวจากรา โรคตายพราย เชื้อสาเหตุ เชื้อรา Fusarium oxysporum f. sp. cubense ( E.F.Sm) W.C.Snyder & H.N.Hans. ลำต้นเหี่ยวตาย เนื่องจากเชื้อรา

5 โรคโคนต้นเน่าจากแบคทีเรีย เชื้อสาเหตุ Erwinina carotovora (Jones) Bergy et al., (Erwinia chrysanthemi Berkholder et al.) โคนต้นเน่าเนื่องจาก Erwinia carotovora

6 โรคใบจุดซิกาโตกา เชื้อสาเหตุ Pseudocercospora musae (A. Zimmerm.) สีเหลือง ขีดสีดำ

7 โรคใบจุดนูนดำ เชื้อสาเหตุ Phyllosticta musarum (Cooke) van der Aa. จุดนูนดำ

8 โรคใบจุดขยายโต เชื้อสาเหตุ Pestalotiopsis sp. (Steyaert.) จุดขยายโตฉีกขาดเมื่อโดนลมพัด

9 โรคใบจุดคอร์ดานา เชื้อสาเหตุ Cordana musae (A. Zimmern.) Hohn.

10 โรคใบลาย เชื้อสาเหตุ Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith กล้วยไข่เป็นโรคใบลาย

11 โรคแอนแทรคโนส เชื้อสาเหตุ เชื้อรา Colletotrichum musae (Berk. & M.A. Curtis) Arx ผลกล้วยน้ำว้าเป็นโรคแอนแทรคโนสเข้าทำลายในระยะหลังการเก็บเกี่ยว

12 โรคขั้วหวีเน่า เชื้อสาเหตุ Cephalosporium sp, Acremonium sp, Verticillium theobromae, Fusarium semitectum, Colletotrichum musae, Chalara paradoxa (Ceratocystis paradoxa), Lasiodiplodia theobromae (Botryodiplodia theobromae) ผลกล้วยไข่เป็นโรค ขั้วหวีเน่า

13 โรคยอดกล้วยเป็นพุ่ม เชื้อสาเหตุ เชื้อวิสา (Bunchy top virus) มีขีดสีเขียวบนก้านใบทำให้ยอดบิด หงิก ม้วน

14 โรคใบด่าง เชื้อสาเหตุ Cucumber mosaic virus (CMV)

15 โรคไส้เดือนฝอยทำลายราก เชื้อสาเหตุ Radopholus similis (Cobb.) Thorne. รากถูกทำลาย โดยไส้เดือนฝอย

16 โรครากปม เชื้อสาเหตุ Meloidogyne incognita, M. javane, M. arenaria

17


ดาวน์โหลด ppt โดย ผศ. อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google