งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิตติชาติ ชาติยานนท์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนทศ. ระบบส่งเสริมการเกษตร หมายถึง กระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ ส่งเสริมการเกษตร ทั้งการปฏิบัติงานในพื้นที่และการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิตติชาติ ชาติยานนท์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนทศ. ระบบส่งเสริมการเกษตร หมายถึง กระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ ส่งเสริมการเกษตร ทั้งการปฏิบัติงานในพื้นที่และการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิตติชาติ ชาติยานนท์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนทศ

2 ระบบส่งเสริมการเกษตร หมายถึง กระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ ส่งเสริมการเกษตร ทั้งการปฏิบัติงานในพื้นที่และการ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความต่อเนื่องเชื่อมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2

3 1. ใช้ศูนย์บริการฯ (ศบกต.) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน 2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ ทำหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดการ เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีคณะกรรมการ ศบกต. อาสาสมัครเกษตร กลุ่ม/เครือข่าย ร่วมสนับสนุน การดำเนินงาน 3. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ เรียนรู้และพัฒนาตนเองจากการ ปฏิบัติงาน และเรียนรู้ และทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team Learning and Working) 4. นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงาน 1. ใช้ศูนย์บริการฯ (ศบกต.) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน 2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ ทำหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดการ เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีคณะกรรมการ ศบกต. อาสาสมัครเกษตร กลุ่ม/เครือข่าย ร่วมสนับสนุน การดำเนินงาน 3. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ เรียนรู้และพัฒนาตนเองจากการ ปฏิบัติงาน และเรียนรู้ และทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team Learning and Working) 4. นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงาน 3

4 1. เสริมหนุนให้ ศบกต. สามารถทำงานได้ในการ พัฒนาการเกษตรในระดับตำบล 2. สร้างเป้าหมายร่วมในการปฏิบัติงานในทุกระดับ 3. ใช้ความรู้เป็นฐานในการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรมี ขีดความสามารถพร้อม (Knowledge Worker) 4. ปรับเปลี่ยนบทบาทวัฒนธรรมในการทำงาน เพื่อ สร้างการเรียนรู้ให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการ และ พัฒนาการเรียนรู้โดยชุมชนเอง 1. เสริมหนุนให้ ศบกต. สามารถทำงานได้ในการ พัฒนาการเกษตรในระดับตำบล 2. สร้างเป้าหมายร่วมในการปฏิบัติงานในทุกระดับ 3. ใช้ความรู้เป็นฐานในการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรมี ขีดความสามารถพร้อม (Knowledge Worker) 4. ปรับเปลี่ยนบทบาทวัฒนธรรมในการทำงาน เพื่อ สร้างการเรียนรู้ให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการ และ พัฒนาการเรียนรู้โดยชุมชนเอง 4

5 ระบบการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ ระบบสนับสนุน การปฏิบัติงาน 5

6 6

7 7

8 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงาน เกษตรอำเภอ เพื่อให้มีระบบที่เชื่อมโยงกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดแผนงาน/โครงการพัฒนาการเกษตร ที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร และ เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ 8 123

9 ประกอบด้วยการทำงาน 2 ระดับ คือ 9 ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่ 9

10 ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน กลุ่ม/เครือข่าย การเรียนรู้ การบริการข้อมูล แผนพัฒนา การเกษตร กระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ บริหารจัดการ (ศบกต.) แผนภูมิระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่ 10

11 กระบวนการทำงานในระดับอำเภอ ให้มีระบบ - การจัดเก็บ /ปรับปรุง /ตรวจสอบ - การรวบรวม /บันทึก - การเผยแพร่ วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิธีการแบบ มีส่วนร่วม ให้รู้ - สถานการณ์ - ปัญหา - ศักยภาพ กำหนดเป้าหมาย แนวทางพัฒนาการเกษตร 1.ส่งเสริมการผลิต ผู้รับผิดชอบ - ข้าว................ - ไม้ผล............... - พืชผัก............... - พืชไร่............... -ไม้ดอก............... - พืชฤดูแล้ง............... - พืช - สัตว์ - ประมง - ดิน - สวล. 2.สถาบันเกษตรกร ผู้รับผิดชอบ - ก.ส่งเสริมอาชีพ................ -ก.แม่บ้านเกษตรกร............... -ก.ยุวเกษตรกร.............. 3.วิสาหกิจชุมชน ผู้รับผิดชอบ................... 4.งานพัฒนาองค์กร ผู้รับผิดชอบ - งบประมาณ................ - สำนักงาน............... - บุคลากร.............. แผนปฏิบัติงาน แผนปี/เดือน - สนง. - บุคล แผนปฏิบัติงาน /โครงการ ส่งเสริม และพัฒนา 1.เครื่องมือ - โครงการ................ - ครงการ............... - โครงการ................ - โครงการ............... 2.กลไกขับเคลื่อน - ศบกต. - ศก.พอเพียง - สถาบันเกษตรกร - วิสาหกิจชุมชน - อาสาสมัครเกษตร 4.กระบวนการถ่ายทอด /จัดการเรียนรู้ - รร.เกษตรกร - การจัดการความรู้ - คลินิกเกษตร - วิจัยท้องถิ่น - เวทีประชาคม - เวทีเรียนรู้ สรุป/รายงาน เวทีวันจันทร์ เวที DM เวที DW ประจำปี ประชาสัมพันธ์ นสพ. วิทยุชุมชน TV จดหมายข่าว แผ่นปลิว ฯลฯ จำลอง พุฒซ้อน สนง เกษตรอยุธยา จัดทำข้อมูล อำเภอ 1.............. 2.............. 3............. 4 ฯลฯ 124356 จัดทำข้อมูล ตำบล 1 กายภาพ 2 ชีวภาพ 3เศรษฐกิจ 4 สังคม 5 สิ่งแวดล้อม 6 ทุน/ทรัพยากร 7 ความรู้/วิชาการ

12 กระบวนการทำงานในระดับตำบล จัดทำข้อมูล ตำบล 1 กายภาพ 2 ชีวภาพ 3เศรษฐกิจ 4 สังคม 5 สิ่งแวดล้อม 6 ทุน/ทรัพยากร 7 ความรู้/วิชาการ ให้มีระบบ - ทบทวน /ปรับปรุง /ตรวจสอบ - จัดเก็บ/ รวบรวม/ - การเผยแพร่ - ใช้ประโยชน์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิธีการแบบ มีส่วนร่วม ให้รู้ - สถานการณ์ - ปัญหา - ศักยภาพ กำหนดเป้าหมาย แผนพัฒนาการเกษตร 1.ส่งเสริมการผลิต - ข้าว - ไม้ผล - พืชผัก - พืชไร่ -ไม้ดอก - พืชฤดูแล้ง - พืช - สัตว์ - ประมง - ดิน - สวล. 2.สถาบันเกษตรกร - ก.ส่งเสริมอาชีพ - กแม่บ้านเกษตรกร - ก.ยุวเกษตรกร 3.วิสาหกิจชุมชน การบริการ 1.เครื่องมือ - โครงการ................ - โครงการ............... - โครงการ................ - โครงการ............... 2.กลไกลขับเคลื่อน - ศบกต. - ศก.พอเพียง - สถาบันเกษตรกร - วิสาหกิจชุมชน - อาสาสมัครเกษตร 4.กระบวนการถ่ายทอด /จัดการเรียนรู้ - รร.เกษตรกร - การจัดการความรู้ - คลินิกเกษตร - วิจัยท้องถิ่น - เวทีประชาคม - เวทีเรียนรู้ ส่งเสริม กลุ่ม/เครือข่าย ดำเนินการ ทำข้อมูลกลุ่ม /เครือข่าย แผนพัฒนากลุ่ม /เครือข่าย สนับสนุนการ ดำเนินกิจกรรม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จำลอง พุฒซ้อน สนง เกษตรอยุธยา. นำเสนอ/ บรรจุเข้าแผน อปท. การถ่ายทอด /จัดการเรียนรู้ 1.ณ.ศบกต. - รับเรื่อง - ประสาน - แก้ไข/ให้ความรู้ - ติดตามผล 2.คลินิกประหยัด - ตามความต้องการ ของชุมชน -เร่งด่วน/โดยรวม - ตามกระบวนการ คลินิกเกษตร - ร่วมกับกรรมการศูนย์ฯ 12345 4.งานพัฒนาศูนย์ ผู้รับผิดชอบ - เครื่องมือ/อุปกรณ์............. - สำนักงาน............. - บุคลากร.............

13 กระบวนการพัฒนาและปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิเคราะห์สถานการณ์ ระบบการทำงานในพื้นที่ 1.การทำงานระดับอำเภอ - จัดทำข้อมูลการเกษตร - กำหนดเป้าหมายร่วม - จัดทำแผนปฏิบัติงาน - มอบหมายผู้รับผิดชอบ - การดำเนินการส่งเสริม - ติดตาม ประเมิน รายงาน 2.การทำงานระดับตำบล - จัดทำข้อมูลการเกษตร - แผนพัฒนาการเกษตร - จัดการเรียนรู้/ถ่ายทอด - การให้บริการ - ส่งเสริมกลุ่ม/เครือข่าย ให้รู้ว่า วิธีการทีทำอย่เป็นอย่างไร ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร มีปัญหา อุปสรรคอะไร จะ ต้องแก้ไขอะไร/อย่างไร เทียบเคียงกับผลสำเร็จ/ ผลผลิต ของระบบใหม่ - มีฐานข้อมูล และเป้าหมายของ สนง. - มีแผนพัฒนาที่ชุมชนปฏิบัติได้เอง - มีการบูรณาการกับท้องถิ่น - มีกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง - มีการให้บริการที่รวดเร็ว ทั่วถึง - ชุมชนร่วมประเมิน/ปรับปรุงงาน - ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างกลุ่ม/เครือข่าย จะรู้ว่า บรรลุเป้าหมายหรือยัง มีช่องว่างอะไร จะพัฒนา ปรับปรุงอะไรบ้าง กำหนดวิธีการทำงาน ใหม่ในทุกประเด็นทั้ง ระดับอำเภอ/ตำบล ปฏิบัติงานตาม วิธีการใหม่ (Action) สรุปบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาปรับปรุง ใช้เวที - ทุกวันจันทร์ - DM - DW 1 5 4 3 2 จำลอง พุฒซ้อน สนง.เกษตรจังหวัด อ.ย.

14 แผนที่ความคิด (Mind Map) ระบบส่งเสริมการเกษตร ของสำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี

15 15 กลไกการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ท้องถิ่นศบกต.ระบบส่งเสริมการเกษตร (พื้นที่) แผนปฏิบั ติการ จนท./ ศบกต./ อปท. ข้อมูล การเกษตร การเรียนรู้ การ ให้บริการ แผนพัฒนา การเกษตร ( ปี ๕๕ - ๕๗ ) ด้าน การ ถ่ายทอ ด ด้านการลงทุน เชิงธุรกิจ / วิสาหกิจชุมชน ด้าน ทรัพยาก ร สิ่งแวดล้ อม อปท. แผนพัฒนา ท้องถิ่น สนับสนุน ภารกิจถ่ายโอน เวที ชุมชน เกษตร กร เกษตรกรทั่วไป / ผู้สนใจ ศูนย์เรียนรู้ การเกษตร พอเพียง จุดสาธิต / ถ่ายทอด ศบกต. รับสมัคร คัดเลือกโดยคณะกรรมการ ศบกต. บูรณาการแผน อาสาสมัคร เกษตร ( เกษตร หมู่บ้าน ) สนง. ก ษจ. คณะกรรมการ บริหารฯ ศบกต. บริการจัดการ ประชุมผู้แทนคณะ กก. ศ บกต. เตรียมจัดทำแผนพัฒนา การเกษตร ระดับตำบลบูรณาการกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายการทำงาน ร่วมกับ ศบกต. เป็นวิทยากร วิทยากร / ปราชญ์ ประชุมชี้แจงบทบาท หน้าที่ และถ่ายทอดความรู้ ด้านปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง เกษตรกรเป้าหมาย GAP ยากจน ก้าวหน้า

16 16

17 สนับสนุน จนท.ส่งเสริมฯ ทุกระดับให้สามารถ ปฏิบัติงานตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานในกรมฯ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ จนท. ในพื้นที่ 17 12

18 การเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร ในการปฏิบัติงาน การสนับสนุนทางวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ การติดตามและประเมินผล 18 1 2345

19 การเสริมสร้างขีดความสามารถ ของบุคลากรฯ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 19

20 การเสริมสร้างขีดความสามารถ ของบุคลากรฯ 1.เวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร  สัมมนาเชิงปฏิบัติการตามระบบส่งเสริม การเกษตร  ประชุมเพื่อการบริหาร 2.การฝึกอบรมเฉพาะกิจ 3.ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.การนิเทศงาน 1.เวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร  สัมมนาเชิงปฏิบัติการตามระบบส่งเสริม การเกษตร  ประชุมเพื่อการบริหาร 2.การฝึกอบรมเฉพาะกิจ 3.ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.การนิเทศงาน 20

21 ประกอบด้วย - การประชุม เพื่อการบริหาร - การประชุม เพื่อการบริหาร - การสัมมนาเชิง ปฏิบัติการตามระบบ ส่งเสริมการเกษตร - การสัมมนาเชิง ปฏิบัติการตามระบบ ส่งเสริมการเกษตร 21

22 เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ สัมมนาเจ้าภาพการจัดเวที NWส่วนกลางอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี RWเขตปีละ 3 ครั้ง PWจังหวัดอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี DWจังหวัดอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง 22 1

23 เวทีการประชุมเพื่อการบริหาร 23 2

24 24 2 เวทีการประชุมเพื่อการบริหาร (ต่อ)

25 เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร 1.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ (National Workshop: NW) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เขต ศูนย์ปฏิบัติการ และจังหวัด ในเรื่องการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามแผนยุทธศาสตร์ของ องค์กร รวมทั้งเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับประเทศ ดำเนินการจัดโดยส่วนกลาง อย่างน้อย ปี ละ 1 ครั้ง 25

26 เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร 2.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (Regional Workshop: RW) เพื่อเป็นเวทีสำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมกันกำหนดแผนการปฏิบัติงาน การ ติดตามนิเทศงาน และประเมินผลในระดับเขต พร้อมทั้งการ สนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการจัดโดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 26

27 3.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (Provincial Workshop: PW) เพื่อเป็นเวทีให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดได้ ร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และเป็นกลไกในการ ขับเคลื่อนการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ดำเนินการ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด กำหนดจัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ จังหวัดสามารถเชิญศูนย์ปฏิบัติการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมได้ตามความเหมาะสม เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร 27

28 4.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (District Workshop: DW) เพื่อเป็นเวทีให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยระดับ จังหวัดเป็นผู้อำนวยความสะดวกและเข้าร่วมทุกครั้ง กำหนด จัดอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง ครั้งละ 1 วัน ในสัปดาห์ที่ 3 โดย อาจแบ่งสายรวมอำเภอได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้อำเภอ หมุนเวียนในการเป็นเจ้าภาพ เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร 28

29 เวทีประชุมเพื่อการบริหาร 1.การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร 2.การประชุมสำนัก/กอง/เขต/ศูนย์ 3.การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต 4.การประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือน (Provincial Meeting: PM) 5.การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (Monthly Meeting: MM) 6.การประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน (District Monthly Meeting: DM) 7.ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์ (Weekly Meeting: WM) 1.การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร 2.การประชุมสำนัก/กอง/เขต/ศูนย์ 3.การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต 4.การประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือน (Provincial Meeting: PM) 5.การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (Monthly Meeting: MM) 6.การประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน (District Monthly Meeting: DM) 7.ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์ (Weekly Meeting: WM) 29

30 กิจกรรม ระบบส่งเสริมการเกษตรปี 2555 ระดับเขต  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) จำนวนเขตละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน 53 คน  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต จำนวนเขตละ 4 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน 20 คน 30

31 ระดับจังหวัด  สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW) จำนวนจังหวัดละ 2 ครั้งๆ ละ 1 วัน  สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) จำนวนจังหวัดละ 4 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน กิจกรรม ระบบส่งเสริมการเกษตรปี 2555 31

32 การจัดอบรมเฉพาะกิจ (Task force) เป็นการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งด้านบริหาร จัดการและด้านวิชาการ เช่น หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและ สหกรณ์ หลักสูตรอบรมที่ปรึกษาการผลิตพืชตามระบบ คุณภาพ หลักสูตรอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ เป็นการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งด้านบริหาร จัดการและด้านวิชาการ เช่น หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและ สหกรณ์ หลักสูตรอบรมที่ปรึกษาการผลิตพืชตามระบบ คุณภาพ หลักสูตรอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ 32

33 ส่งเสริมเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้จากช่องทางต่าง ๆ ทั้ง ภายในและภายนอกกรม เช่น Web Blog (เรื่องเล่า) คลังความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร (DOAE K-center) E-learning Internet เรียนรู้ด้วยตนเองจากการทำงาน (On-the Job Learning) สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้จากช่องทางต่าง ๆ ทั้ง ภายในและภายนอกกรม เช่น Web Blog (เรื่องเล่า) คลังความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร (DOAE K-center) E-learning Internet เรียนรู้ด้วยตนเองจากการทำงาน (On-the Job Learning) 33

34 การการสนับสนุนทางวิชาการ วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนข้อมูลความรู้ด้านวิชาการเกษตร และวิชาการส่งเสริมการเกษตรแก่บุคลากรของ กรมส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ ให้ได้รับความรู้ ไปปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนข้อมูลความรู้ด้านวิชาการเกษตร และวิชาการส่งเสริมการเกษตรแก่บุคลากรของ กรมส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ ให้ได้รับความรู้ ไปปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ 34

35 การการสนับสนุนทางวิชาการ แนวทางการดำเนินงาน ให้ความรู้ทางวิชาการ รวมถึงวิธีการจัด กระบวนการเรียนรู้ สนับสนุนให้บุคลากรของกรมสามารถทำการวิจัย เพื่อพัฒนางาน โดยจะได้รับการสนับสนุนให้ สามารถพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัย (Routine to Research: R2R) ให้บริการทางการเกษตร เช่น ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช นิทรรศการ การสาธิต ตรวจวิเคราะห์สารพิษ ตกค้างในผลผลิต ฯลฯ แนวทางการดำเนินงาน ให้ความรู้ทางวิชาการ รวมถึงวิธีการจัด กระบวนการเรียนรู้ สนับสนุนให้บุคลากรของกรมสามารถทำการวิจัย เพื่อพัฒนางาน โดยจะได้รับการสนับสนุนให้ สามารถพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัย (Routine to Research: R2R) ให้บริการทางการเกษตร เช่น ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช นิทรรศการ การสาธิต ตรวจวิเคราะห์สารพิษ ตกค้างในผลผลิต ฯลฯ 35

36 การการสนับสนุนทางวิชาการ บทบาทภารกิจของผู้เกี่ยวข้อง กอง/สำนัก/สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 1. ประมวลความต้องการทางด้านวิชาการของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตร 2. ให้ความรู้ทางวิชาการ ผ่านช่องทาง/วิธีการต่าง ๆ 3. จัดเตรียมหลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริม การเกษตร 4. จัดทำชุดความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร บทบาทภารกิจของผู้เกี่ยวข้อง กอง/สำนัก/สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 1. ประมวลความต้องการทางด้านวิชาการของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตร 2. ให้ความรู้ทางวิชาการ ผ่านช่องทาง/วิธีการต่าง ๆ 3. จัดเตรียมหลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริม การเกษตร 4. จัดทำชุดความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร 36

37 การการสนับสนุนทางวิชาการ ศูนย์ปฏิบัติการ 1. ให้ข้อมูลความรู้ด้านวิชาการเกษตร รวมถึงการสนับสนุน วิทยากรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ในด้านที่รับผิดชอบ 2. ให้บริการทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ สำนักเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ 3. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพเกษตรกร 4. จัดทำชุดความรู้ด้านการเกษตรในระดับศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการ 1. ให้ข้อมูลความรู้ด้านวิชาการเกษตร รวมถึงการสนับสนุน วิทยากรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ในด้านที่รับผิดชอบ 2. ให้บริการทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ สำนักเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ 3. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพเกษตรกร 4. จัดทำชุดความรู้ด้านการเกษตรในระดับศูนย์ปฏิบัติการ 37

38 การการสนับสนุนทางวิชาการ สำนักงานเกษตรจังหวัด 1. ประมวลความต้องการทางด้านวิชาการเกษตร และวิชาการส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัด 2. ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรภายในจังหวัด 3. จัดทำชุดความรู้ด้านการเกษตรระดับจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด 1. ประมวลความต้องการทางด้านวิชาการเกษตร และวิชาการส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัด 2. ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรภายในจังหวัด 3. จัดทำชุดความรู้ด้านการเกษตรระดับจังหวัด 38

39 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร และคลังความรู้ใน การสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ในทุกระดับ 2. เพื่อให้มีการจัดทำฐานข้อมูลต่าง ๆ ทาง การเกษตร อย่างเป็นระบบ สามารถที่จะ เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง 3. เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่าง หน่วยงานต่างๆ ภายในของกรมส่งเสริม การเกษตร วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร และคลังความรู้ใน การสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ในทุกระดับ 2. เพื่อให้มีการจัดทำฐานข้อมูลต่าง ๆ ทาง การเกษตร อย่างเป็นระบบ สามารถที่จะ เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง 3. เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่าง หน่วยงานต่างๆ ภายในของกรมส่งเสริม การเกษตร 39

40 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แนวทางการดำเนินงาน 1. พัฒนาและจัดวางระบบฐานข้อมูลกลาง 2. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย 3. เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และข้อมูล สารสนเทศระดับองค์กร แนวทางการดำเนินงาน 1. พัฒนาและจัดวางระบบฐานข้อมูลกลาง 2. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย 3. เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และข้อมูล สารสนเทศระดับองค์กร 40

41 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร และประชาชนทั่วประเทศได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ถึงเกษตรกรได้รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และต่อเนื่อง 2. เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน และสร้าง ภาพลักษณ์ขององค์กร วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร และประชาชนทั่วประเทศได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ถึงเกษตรกรได้รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และต่อเนื่อง 2. เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน และสร้าง ภาพลักษณ์ขององค์กร 41

42 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ แนวทางการดำเนินงาน 1. กำหนดกรอบ และแผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ที่สอดคล้องกับนโยบาย และผลงานกรมส่งเสริม การเกษตร 2. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่ เหมาะสม 3. เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรที่รับผิดชอบงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกระดับ 4. พัฒนาเครือข่ายการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 5. จัดให้มีการสนับสนุนเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ทั้งในด้านงบประมาณ เครื่องมือ ติดตามประเมินผล และงานวิจัยเพื่อวัดผลสำเร็จของงาน แนวทางการดำเนินงาน 1. กำหนดกรอบ และแผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ที่สอดคล้องกับนโยบาย และผลงานกรมส่งเสริม การเกษตร 2. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่ เหมาะสม 3. เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรที่รับผิดชอบงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกระดับ 4. พัฒนาเครือข่ายการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 5. จัดให้มีการสนับสนุนเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ทั้งในด้านงบประมาณ เครื่องมือ ติดตามประเมินผล และงานวิจัยเพื่อวัดผลสำเร็จของงาน 42

43 การติดตามงาน บทบาทภารกิจของผู้เกี่ยวข้อง สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 1. ติดตามงานจังหวัดในลักษณะของคณะติดตาม โดยกำหนดประเด็นในการติดตามงานให้ สอดคล้องกับประเด็นที่กรมฯ กำหนด และ ประเด็นอื่น ๆ ตามความเหมาะสมภายในเขต 2.ติดตามจังหวัดอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) 3. รายงานการติดตามงานเสนอต้นสังกัดทุกครั้งที่ มีการติดตาม 4. ร่วมเป็นคณะติดตามงานที่กรมฯ ดำเนินการ บทบาทภารกิจของผู้เกี่ยวข้อง สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 1. ติดตามงานจังหวัดในลักษณะของคณะติดตาม โดยกำหนดประเด็นในการติดตามงานให้ สอดคล้องกับประเด็นที่กรมฯ กำหนด และ ประเด็นอื่น ๆ ตามความเหมาะสมภายในเขต 2.ติดตามจังหวัดอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) 3. รายงานการติดตามงานเสนอต้นสังกัดทุกครั้งที่ มีการติดตาม 4. ร่วมเป็นคณะติดตามงานที่กรมฯ ดำเนินการ 43

44 การติดตามงาน บทบาทภารกิจของผู้เกี่ยวข้อง สำนักงานเกษตรจังหวัด 1.ติดตามเป็นคณะติดตามงานของจังหวัด โดยมี เจ้าหน้าที่ครบทุกฝ่าย/กลุ่ม หรือติดตามเฉพาะ เรื่อง เฉพาะราย 2. ติดตามครบทุกอำเภอภายใน 2 เดือน 3. รายงานผลในที่ประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือน (MM) เพื่อร่วมกันวิเคราะห์/ แลกเปลี่ยน และแก้ไขปัญหา บทบาทภารกิจของผู้เกี่ยวข้อง สำนักงานเกษตรจังหวัด 1.ติดตามเป็นคณะติดตามงานของจังหวัด โดยมี เจ้าหน้าที่ครบทุกฝ่าย/กลุ่ม หรือติดตามเฉพาะ เรื่อง เฉพาะราย 2. ติดตามครบทุกอำเภอภายใน 2 เดือน 3. รายงานผลในที่ประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือน (MM) เพื่อร่วมกันวิเคราะห์/ แลกเปลี่ยน และแก้ไขปัญหา 44

45 การติดตามงาน บทบาทภารกิจของผู้เกี่ยวข้อง สำนักงานเกษตรอำเภอ 1. เกษตรอำเภอติดตามการปฏิบัติงาน และให้การ สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรครบทุกคน/ทุกตำบล ภายใน 1 เดือน 2. สรุปผลแจ้งในที่ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน เกษตรอำเภอประจำสัปดาห์ และ/หรือที่ประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน (DM) เพื่อ แลกเปลี่ยนและแก้ไขปัญหาร่วมกัน บทบาทภารกิจของผู้เกี่ยวข้อง สำนักงานเกษตรอำเภอ 1. เกษตรอำเภอติดตามการปฏิบัติงาน และให้การ สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรครบทุกคน/ทุกตำบล ภายใน 1 เดือน 2. สรุปผลแจ้งในที่ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน เกษตรอำเภอประจำสัปดาห์ และ/หรือที่ประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน (DM) เพื่อ แลกเปลี่ยนและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 45

46 การนิเทศงาน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความสามารถในการ ปฏิบัติงาน 2. เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งพัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความสามารถในการ ปฏิบัติงาน 2. เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งพัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพ 46

47 การนิเทศงาน แนวทางการดำเนินงาน (อาจจะดำเนินการร่วมกับการ ติดตามงาน) 1. ระดับการนิเทศงาน 2 ระดับ (1) กรม/เขต เน้นนิเทศงานระดับจังหวัด เป็นหลัก กรณีจำเป็นจะต้องนิเทศงาน อำเภอ/ตำบล ต้องไปร่วมกับนิเทศงานระดับ จังหวัด (2) จังหวัด นิเทศงานระดับอำเภอ/ตำบล แนวทางการดำเนินงาน (อาจจะดำเนินการร่วมกับการ ติดตามงาน) 1. ระดับการนิเทศงาน 2 ระดับ (1) กรม/เขต เน้นนิเทศงานระดับจังหวัด เป็นหลัก กรณีจำเป็นจะต้องนิเทศงาน อำเภอ/ตำบล ต้องไปร่วมกับนิเทศงานระดับ จังหวัด (2) จังหวัด นิเทศงานระดับอำเภอ/ตำบล 47

48 ซั ก ถ า ม & แ ล ก เ ป ลี่ ย น & 48

49


ดาวน์โหลด ppt กิตติชาติ ชาติยานนท์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนทศ. ระบบส่งเสริมการเกษตร หมายถึง กระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ ส่งเสริมการเกษตร ทั้งการปฏิบัติงานในพื้นที่และการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google