งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่ชื่อ - สกุล ที่อยู่ บ้านเลขที่หมู่ที่ 1 นายหรี ลีงาล่าห์ 118 01 2 นายสมาน อีดหมาด 40 02 3 นายย้าย แซะอาหลี 133 03 4 นายสุวัยบ๊ะ อาดตันตรา 1/1 04 5 นางนาหยัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่ชื่อ - สกุล ที่อยู่ บ้านเลขที่หมู่ที่ 1 นายหรี ลีงาล่าห์ 118 01 2 นายสมาน อีดหมาด 40 02 3 นายย้าย แซะอาหลี 133 03 4 นายสุวัยบ๊ะ อาดตันตรา 1/1 04 5 นางนาหยัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่ชื่อ - สกุล ที่อยู่ บ้านเลขที่หมู่ที่ 1 นายหรี ลีงาล่าห์ 118 01 2 นายสมาน อีดหมาด 40 02 3 นายย้าย แซะอาหลี 133 03 4 นายสุวัยบ๊ะ อาดตันตรา 1/1 04 5 นางนาหยัน เบ็ญมูดา 137 05 6 นายมุหนีด มะลิหมัด 11 06 7 นายนราศักดิ์ หมีดหรน 76 07 8 นายบาราเหม ดำท่าคลอง 1274 08 9 นายฮอนี ปังแลมาปุเลา 39 09 10 นายไกรศร วิเชียรศรี 233 10 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

2 ที่ชื่อ - สกุล ที่อยู่ บ้านเลขที่หมู่ที่ 1 นายสมาแอ บิลโต๊ะและ 141 01 2 นายทักษิณ ศรียาน 108 02 3 นายกรี กาเส็มส๊ะ 32/2 03 4 นายอิสมาแอล ปาละวัน 39 04 5 นายลัทพล ชอบงาม 125 05 6 นายสมเจตน์ สันเกาะ 108 06 7 นางกนกวรรณ วุ่นซิ้ว 168/1 07 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ตำบลแป - ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

3 ที่ชื่อ - สกุล ที่อยู่ บ้านเลขที่หมู่ที่ 1 นายโฉม คงสุวรรณ 93 01 2 นายรอหนี สังยาหยา 67 02 3 นายยำอาด รอโชยล๊ะ 103 03 4 นางดรุณี ยาประจัน 61/1 04 5 นายสมัน สตันหน็อด 35 05 6 นายกอเฉ็ม รอโชยลาห์ 125 06 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

4 ที่ชื่อ - สกุล ที่อยู่ บ้านเลขที่หมู่ที่ 1 นางสัน หลงกอหราบ 92/2 01 2 นายรุสหลี เหมนะ 37 02 3 นายหมาดล๊ะ คลองยวน 116 03 4 นางหรวน กายอ 38 04 5 นายยูโสบ องศารา 178 05 6 นางสาวรอวีย๊ะ ดำมากอ 87 06 7 นางแดง เหมรา 201 07 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล


ดาวน์โหลด ppt ที่ชื่อ - สกุล ที่อยู่ บ้านเลขที่หมู่ที่ 1 นายหรี ลีงาล่าห์ 118 01 2 นายสมาน อีดหมาด 40 02 3 นายย้าย แซะอาหลี 133 03 4 นายสุวัยบ๊ะ อาดตันตรา 1/1 04 5 นางนาหยัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google