งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. จัดประชาคม ในแต่ละหมู่บ้าน ให้เชิญ สมาชิก ศจช. หรือผู้แทนเกษตรกรที่พบการระบาด ของศัตรูมะพร้าว ประมาณร้อยละ 10 ของเกษตรกรใน หมู่บ้าน ประชุมหารือสอบถามพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. จัดประชาคม ในแต่ละหมู่บ้าน ให้เชิญ สมาชิก ศจช. หรือผู้แทนเกษตรกรที่พบการระบาด ของศัตรูมะพร้าว ประมาณร้อยละ 10 ของเกษตรกรใน หมู่บ้าน ประชุมหารือสอบถามพื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. จัดประชาคม ในแต่ละหมู่บ้าน ให้เชิญ สมาชิก ศจช. หรือผู้แทนเกษตรกรที่พบการระบาด ของศัตรูมะพร้าว ประมาณร้อยละ 10 ของเกษตรกรใน หมู่บ้าน ประชุมหารือสอบถามพื้นที่ ระบาดและพื้นที่ปลูกของเกษตรกรแต่ ละรายเพื่อประมาณการพื้นที่ระบาด ทั้งหมดในหมู่บ้าน ( ไร่ )

2 2. ลงพื้นที่สำรวจจริง 2.1 สุ่มในพื้นที่ 1 หมู่บ้าน อย่าง น้อย 10 ราย รายละ 1 แปลง กระจายทั่วทั้งพื้นที่ กรณีที่หมู่บ้านใด มีแปลงปลูกมะพร้าวน้อยกว่า 10 แปลง ให้สำรวจทุกแปลง 2.2 นับต้นที่แสดงอาการถูกทำลาย ทุกต้น แบ่งระดับการทำลาย เป็น 3 ระดับ

3 แมลงดำหนาม ระดับความรุนแรงของ การทำลายเป็น 3 ระดับ - การทำลายระดับ น้อย คือ ต้นมะพร้าว มีทางใบยอดที่ถูกทำลาย 1-5 ทาง - การทำลายระดับปานกลาง คือ ต้นมะพร้าวมี ทางใบยอด ที่ถูกทำลาย 6-10 ทาง - การทำลายระดับรุนแรง คือ ต้นมะพร้าว มี ทางใบยอดที่ถูกทำลาย ตั้งแต่ ๑๑ ทางขึ้นไป หมายเหตุ - ถ้าทางใบใหม่ที่คลี่ออกมาไม่ถูกทำลายให้ ถือว่าไม่มีการระบาดแล้ว

4 หนอนหัวดำ แบ่งระดับความรุนแรง ของการทำลายเป็น 3 ระดับ ดังนี้ - การทำลายระดับน้อย คือ ต้นมะพร้าว มีทางใบเขียวที่สมบูรณ์ไม่มีร่องรอย การทำลายตั้งแต่ 13 ทางขึ้นไป - การทำลายระดับปานกลาง คือ ต้น มะพร้าวมีใบเขียว ที่สมบูรณ์ไม่มีร่องรอยการทำลาย 12-6 ทาง - การทำลายระดับรุนแรง คือ ต้น มะพร้าวมีใบเขียว ที่สมบูรณ์ไม่มีร่องรอยการทำลาย 5-0 ทาง

5 3. บันทึกข้อมูลลงใน แบบสำรวจ ประเมินพื้นที่ระบาดของศัตรูมะพร้าว 4. นำข้อมูลมาคำนวณพื้นที่ และ จำนวนรายที่พบการระบาด ตามระดับ การระบาด รายงานกรมส่งเสริม การเกษตร

6 ตัวอย่าง การคำนวณพื้นที่ระบาด 1. สุ่มสำรวจศัตรูมะพร้าวในพื้นที่ 1 หมู่บ้าน อย่าง น้อย 10 แปลง รวมพื้นที่ 10 แปลง 134 ไร่ ตามตาราง

7 ระดับการระบาด แปลงที่พื้นที่น้อยปานกลางรุนแรงหมายเหตุ ไร่ ( ต้น ) 110255075 จำนวนมะพร้าว 215 25 ต้นเท่ากับ 32010075 1 ไร่ 412 25 51050 616 70 752030 88 91850 75 1020 รวม ( ต้น ) 134245180220 รวม ( ไร่ ) 9.87.28.8

8 2. แยกพื้นที่การระบาด จาก 10 แปลง นับจำนวนต้นที่ ระบาด 25 ต้น เท่ากับ 1 ไร่ 2.1 ระบาดน้อย 10 แปลง นับได้ 245 ต้น เท่ากับ 9.8 ไร่ 2.2 ระบาดปานกลาง 10 แปลง นับได้ 180 ต้น เท่ากับ 7.2 ไร่ 2.3 ระบาดรุนแรง 10 แปลง นับได้ 220 ต้น เท่ากับ 8.8 ไร่ 3. พื้นที่ปลูกทั้ง หมู่บ้าน สมมุติ 10,000 ไร่

9 4. คำนวณพื้นที่การระบาด ทั้งตำบล แยก ความรุนแรง พื้นที่ระบาดน้อย ( ข้อ 2.1) x พื้นที่ปลูก ทั้งหมู่บ้าน ( ข้อ 3) พื้นที่สุ่มสำรวจ 10 แปลง ( ข้อ 1) 9.8 x 10000 = 731 ไร่ 134

10 พื้นที่ระบาดปานกลาง ( ข้อ 2.2 ) x พื้นที่ ปลูกทั้งหมู่บ้าน ( ข้อ 3) พื้นที่สุ่มสำรวจ 10 แปลง ( ข้อ 1) 7.2 x 10000 = 537 ไร่ 134

11 ตัวอย่าง การคำนวณจำนวนรายของ เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายในหมู่บ้าน - จำนวนเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวทั้งหมู่บ้าน เท่ากับ 1,000 ราย - จำนวนเกษตรกรเจ้าของแปลงที่สำรวจ 10 แปลง เท่ากับ 10 ราย - จำนวนรายของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจาก 10 แปลง เท่ากับ 7 ราย ประมาณการจำนวนรายของเกษตรกรที่ได้รับความ เสียหายในหมู่บ้าน เกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวทั้งหมู่บ้าน x จำนวนรายของ เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายในหมู่บ้าน จำนวนเกษตรกรเจ้าของแปลงที่สำรวจ 10 แปลงเท่ากับ 10 ราย แทนค่า = 1,000 ราย x 7 ราย = 700 ราย 10 ราย


ดาวน์โหลด ppt 1. จัดประชาคม ในแต่ละหมู่บ้าน ให้เชิญ สมาชิก ศจช. หรือผู้แทนเกษตรกรที่พบการระบาด ของศัตรูมะพร้าว ประมาณร้อยละ 10 ของเกษตรกรใน หมู่บ้าน ประชุมหารือสอบถามพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google