งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุริชาติ สมวัฒนศักดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ยอดธงไชย รอดแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุริชาติ สมวัฒนศักดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ยอดธงไชย รอดแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุริชาติ สมวัฒนศักดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ยอดธงไชย รอดแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท

2 การส่งเสริมการผลิตและการจัดการ สินค้าเกษตร

3 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและ ทักษะ การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตร แก่ผู้รับการอบรม กรอบแนวคิด

4 มีความรู้ความสามารถในการทำความ เข้าใจกับสถานการณ์ และประเด็นปัญหา ด้านการเกษตร สามารถวิเคราะห์เหตุปัจจัย ที่ส่งผลกระทบด้านการเกษตร เพื่อคาดคะเนแนวโน้มสถานการณ์ และสามารถ อธิบายสถานการณ์นั้น ด้วยความสัมพันธ์ เชิงเหตุผล ความรู้ความสามารถที่จำเป็นในตำแหน่ง

5 เพื่อการตัดสินใจวางแผน และกำหนดแนวทาง การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตการเกษตร

6 1. มีความรู้ ความเข้าใจระบบการผลิต และปัจจัยที่มีผลต่อระบบการผลิต 2. สามารถวิเคราะห์ระบบการผลิตของเกษตรกร และการคาดคะเนแนวโน้มสินค้าเกษตร 3. สามารถกำหนดประเด็นการส่งเสริมการผลิต และวิธีการส่งเสริมส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร วัตถุประสงค์

7 7 ชัยนาท สิงห์บุรี สระบุรี ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา อ่างทอ ง ภาคกลาง แหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศ นครสวรรค์ อุทัยธ านี พิจิตร สุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบูรณ์ นครราชสีมา ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มะม่วง พืช ผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ส้มโอ เห็ดฟาง กล้วยไม้ ข้าวหอมมะลิ

8 “ คำถามยอด Hit ที่ เกษตรกรมักถามคุณ ” โจทย์ 1

9 ในตำบลของคุณมีระบบการทำฟาร์ม (ระบบ การผลิต) แบบไหนบ้าง 1.ชนิดพืชที่เกษตรปลูก 2.ระบุชนิดหรือประเภทของระบบการผลิต 3.วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบการผลิต ของเกษตรกรในพื้นที่ - มีปัจจัยจากอะไรบ้าง และเหตุผลที่เกษตรกร ตัดสินใจทำ/ปลูก โจทย์ 2

10 โจทย์ 2 ( ภาคเช้า ) 1. อภิปรายกลุ่มย่อย (09.30 - 10.30 น.) 2. นำเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม ๆ ละ 15 นาที (11.00 – 12.00 น.)

11 แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม โจทย์ 3 1 2 3 4 ข้าว มะม่วง มันสำปะหลัง พืชผัก

12 วิเคราะห์สถานการณ์ และกำหนดแนวทาง การส่งเสริมการผลิต โจทย์ 3 1.วิเคราะห์สถานการณ์การผลิต 1.1 จัดทำปฏิทินการปลูกพืช และการคาดคะเน แนวโน้มของสินค้าเกษตร 1.2 วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต และผลตอบแทน 1.3 วิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีการผลิต ปัญหา และ กำหนดวิธีการแก้ไข (ตามประเด็นในตารางที่กำหนด)

13 2. กำหนดแนวทางการส่งเสริม ข้าว : การลดต้นทุนการผลิต มะม่วง : การผลิตมะม่วงคุณภาพส่งออก มันสำปะหลัง : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พืชผัก : การผลิตแบบปลอดภัยและได้มาตรฐาน ประเด็นส่งเสริม

14 ตัวอย่างการวิเคราะห์ ( ข้อ 1.1) 1.1 จัดทำปฏิทินการปลูกพืช และการคาดคะเนแนวโน้มของ สินค้าเกษตร

15 พืชมค. กพ. มีค. เม ย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เม ย. นา ปี นา ปรัง 1. ปฏิทินการปลูกข้าว ต. ท้อแท้ อ. สรรพ ยา จ. ชัยนาท ปรัง 1 ปรัง 2 2. การคาดคะเนแนวโน้มของการผลิต ข้าว เช่น การขยายพื้นที่ปลูก ผลผลิต ผลตอบแทน ที่ คาดว่าจะได้รับในปีต่อไป จะมาก น้อย กว่าเดิมดีหรือไม่ ดีอย่างไร

16 พืชมค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. นาปี นาปรัง มัน สปล. ขโพด 1 ขโพด 2 ทุเรียน ลิ้นจี่ เงาะ มังคุด ลำใย กระ เทียม ปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำคัญ ช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดช่วงเกิดปัญหา

17 ตัวอย่างการวิเคราะห์ ( ข้อ 1.2) 1.2 วิเคราะห์การใช้เทคโนโลยี การผลิต ปัญหา และกำหนด วิธีการแก้ไข (ตามประเด็นในตารางที่กำหนด)

18 เทคโนโลยีปัญหาวิธีการแก้ไข 1. การเตรียมดิน 2. การใช้เมล็ด พันธุ์ 3. การใช้ปุ๋ยเคมี 4. การป้องกัน กำจัดศัตรูพืช การวิเคราะห์ระบบการผลิตข้าว

19 เทคโนโลยีปัญหาวิธีการแก้ไข 1. การตัดแต่งกิ่ง 2. การป้องกัน โรคและแมลง ทำลายช่อดอก 3. การห่อผล 4. การเก็บเกี่ยว และการคัดแยก ผลผลิต การวิเคราะห์ระบบการผลิตมะม่วง

20 เทคโนโลยีปัญหาวิธีการแก้ไข 1. พันธุ์ และการ เตรียมท่อนพันธุ์ 2. การใช้ปุ๋ย 3. การป้องกัน และกำจัดโรค / แมลง 4. การเก็บเกี่ยว และวิทยาการ หลังการ เก็บ เกี่ยว การวิเคราะห์ระบบการผลิตมันสำปะหลัง

21 เทคโนโลยีปัญหาวิธีการแก้ไข 1. การเตรียม แปลงปลูก 2. พันธุ์และการ เตรียมเมล็ด พันธุ์ 3. การใช้ สารเคมีป้องกัน กำจัดโรคและ แมลง 4. การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติ หลังการ เก็บ เกี่ยว การวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชผัก

22 ตัวอย่างการวิเคราะห์ ( ข้อ 1.3) 1.3 วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต และผลตอบแทน (ตาม sheet ชีทที่แจกให้)

23 โจทย์ 3 ( ภาคบ่าย ) 1. อภิปรายกลุ่มย่อย (13.00 - 14.00 น.) 2. นำเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม ๆ ละ 10 นาที (3 กลุ่ม ) : มะม่วง / มัน สปล. / พืชผัก (14.30 – 15.00 น.) 3. จัดเวทีชุมชน เรื่อง การลดต้นทุนการ ผลิตข้าว โดยกลุ่มข้าว เป็นเจ้าภาพใน การจัดเวที ใช้เทคนิค : บทบาทสมมุติ (Role play) (15.00 – 16.00)

24

25 ตอนนี้ ข้าวเปลือก มันราคา เกวียนละ เท่าไหร่กัน.. วุ๊ยยย เด๋ว กด Like ให้ เขาหน่อย

26

27 การจัดเวที ชุมชน การส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว วันที 9 สิงหาคม 2555 ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดย สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน กรมส่งเสริมการเกษตร

28


ดาวน์โหลด ppt สุริชาติ สมวัฒนศักดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ยอดธงไชย รอดแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google