งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ สารเคมี. แมลง > 10,000 ชนิด โรค > 1,500 โรค เชื้อไวรัส > 250 โรค วัชพืช > 1,800 ชนิด ไส้เดือนฝอย > 1,500 ชนิด ในโลกเรามีสิ่งมีชีวิตที่คอยทำลายพืชผลที่เป็นอาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ สารเคมี. แมลง > 10,000 ชนิด โรค > 1,500 โรค เชื้อไวรัส > 250 โรค วัชพืช > 1,800 ชนิด ไส้เดือนฝอย > 1,500 ชนิด ในโลกเรามีสิ่งมีชีวิตที่คอยทำลายพืชผลที่เป็นอาหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ สารเคมี

2 แมลง > 10,000 ชนิด โรค > 1,500 โรค เชื้อไวรัส > 250 โรค วัชพืช > 1,800 ชนิด ไส้เดือนฝอย > 1,500 ชนิด ในโลกเรามีสิ่งมีชีวิตที่คอยทำลายพืชผลที่เป็นอาหาร

3 องค์การอาหารและ เกษตรแห่งสหประชาชาติได้ ประเมินความสูญเสียของ ผลผลิตพืชที่ใช้เป็นอาหาร ของมนุษย์และสัตว์ในแต่ละปีมี ประมาณ 30 % ของการผลิต ทั่วโลก ซึ่งในจำนวนนี้ 30-40 % เป็นความเสียหายที่เกิด จากการทำลายของศัตรูพืช ความสูญเสียที่เกิดจากการ ทำลายของศัตรูพืช ข้อมูล : กองกีฏและสัตววิทยา. กรมวิชาการ เกษตร. การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธี ผสมผสาน ครั้งที่ ๔. ๒๕๔๔. หน้า ๓๗.

4 * แมลงเป็นสัตว์โลกที่มีมากกว่า 1,000,000 ชนิด * ส่วนใหญ่มีประโยชน์ ที่เป็นโทษ < 1 เปอร์เซ็นต์ * มนุษย์รบกับแมลงมาเป็นเวลานาน ยิ่งปราบยิ่งเพิ่ม ยิ่งยุ่งยากซับซ้อน ยิ่งสิ้นเปลือง * แม้ใช้สารเคมีมานานกว่า 60 ปี แต่ ยังคงมีศัตรูพืช ระบาดอย่างต่อเนื่อง และรุนแรงขึ้น * แสดงว่าสารเคมีไม่อาจแก้ปัญหา ได้อย่างจริงจัง หรืออาจกล่าวได้ว่ามนุษย์ไม่เคย ชนะแมลงเลย * เพราะมนุษย์ไม่เคยรู้จักแมลง จริงๆเลย เราไม่รู้จัก ศัตรูของเราเลย แล้วเราจะรบ ชนะเขาได้อย่างไร

5

6

7 เกษตรก รไม่ ต้องการ เสี่ยงกับ การ ขาดทุน พ่นสารเคมี ตามเพื่อนบ้าน พ่นสารเคมี ทันที เมื่อพบ ศัตรูพืช พ่นสารเคมีต่อ เพราะพ่นครั้ง ก่อนไม่ได้ผล พ่นสารเคมีตาม ระยะการเจริญ เติบโตของพืช ใช้สารกำจัดศัตรูพืช หลายชนิดเพื่อ ควบคุมศัตรูพืช

8 การใช้สารเคมีเกิดผลเสียอย่างไร * มีสารพิษตกค้างในผลผลิตเป็น อันตรายต่อผู้บริโภค และสภาพแวดล้อม * ศัตรูพืชสร้างภูมิต้านทานสารเคมี * ศัตรูธรรมชาติถูกทำลาย * ศัตรูพืชระบาดอย่างต่อเนื่องและรุนแรงขึ้น * เกษตรกรผู้ใช้ได้รับอันตรายจากสารเคมี

9 สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ได้แก่ - สารกำจัดวัชพืช - สารกำจัดหนู - สารกำจัดแมลง - สารกำจัดหอย - สารป้องกันและกำจัดโรคพืช - สารกำจัดไร - สารป้องกันและกำจัดแบคทีเรีย - สารกำจัดไส้เดือนฝอย

10 คุณสมบัติของสารเคมี กำจัดศัตรูพืช มีความเป็นพิษ ติดไฟง่าย เป็นสารกัดกร่อน มีอันตรายเมื่อเปียกน้ำ เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

11 พิษจากสารป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช พิษ เฉียบพลัน พิษระยะปาน กลาง พิษเรื้อรัง

12 คำแนะนำ การใช้สารเคมี กำจัดศัตรูพืช อย่างถูกต้องและ ปลอดภัย คำแนะนำ

13 3) ชื่อสามัญ 2) ชื่อการค้า 4) ขึ้น ทะเบียน ถูกต้อง 1) ชนิดของ สาร

14 ชื่อสามัญ ชื่อการค้า ชื่อบริษัทผู้ จำหน่าย

15 3. ชื่อสาร สามัญ 2. ชื่อ การค้า 4. เลข ทะเบียน 1. สารชนิดใด 1. สารชนิดใด 5. ปริมาณ 5. ปริมาณ 6. แถบ สี

16 7. วิธีการใช้ 11. การแก้พิษ 8. ข้อควรระวัง 9. การเก็บรักษา 10. การเกิดพิษ 13. บริษัทที่ผลิต 12. วันที่ผลิต

17 ฉลาก สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช แถบสีและสัญลักษณ์รูปภาพ แถบสีและสัญลักษณ์รูปภาพ

18

19 ตัวอย่าง รูปภาพสัญลักษณ์

20 แนวทางในการใช้ สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 1. ศัตรูพืชระบาดรุนแรง ( ชนิดและ ปริมาณ ) 2. อากาศเหมาะสมต่อการระบาด เพิ่มของศัตรูพืช 3. เป็นระยะสำคัญของการ เจริญเติบโตของพืช 4. ศัตรูธรรมชาติมีน้อยไม่สามารถ รักษาสมดุลย์ 5. เลือกใช้สารให้ตรงกับชนิด ศัตรูพืช 6. หลีกเลี่ยงการใช้สารที่มีพิษสูง หรือการผสมมากชนิด 1. ศัตรูพืชระบาดรุนแรง ( ชนิดและ ปริมาณ ) 2. อากาศเหมาะสมต่อการระบาด เพิ่มของศัตรูพืช 3. เป็นระยะสำคัญของการ เจริญเติบโตของพืช 4. ศัตรูธรรมชาติมีน้อยไม่สามารถ รักษาสมดุลย์ 5. เลือกใช้สารให้ตรงกับชนิด ศัตรูพืช 6. หลีกเลี่ยงการใช้สารที่มีพิษสูง หรือการผสมมากชนิด

21 อ่านฉลากก่อนใช้ และปฏิบัติตาม คำแนะนำในฉลาก อ่านฉลากก่อนใช้ และปฏิบัติตาม คำแนะนำในฉลาก

22 อย่าใช้มือผสมสาร ให้ใช้ไม้กวน หรือ คลุกให้เข้ากัน

23 หยุดฉีดพ่นก่อนเก็บเกี่ยวตามคำแนะนำในฉลาก

24 อย่าล้างอุปกรณ์ลงไปในน้ำ บ่อ คลอง

25

26 สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เข้าสู่ร่างกายได้ อย่างไร โดยทางปาก โดยทางผิวหนังโดยทางจมูก

27 สารพิษเข้าสู่ร่างกายทาง ระบบหายใจ ก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อจมูก ลำคอ ทางเดินหายใจส่วนต้น และสะสมในปอด มีผลทำลายสมอง และอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย

28 ลำดับการซึมเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนัง 1. ตา 2. อวัยวะ สืบพันธุ์ 3. หู 4. ศีรษะ 5. หน้าท้อง 6. ฝ่าเท้า 7. อุ้งมือ


ดาวน์โหลด ppt การใช้ สารเคมี. แมลง > 10,000 ชนิด โรค > 1,500 โรค เชื้อไวรัส > 250 โรค วัชพืช > 1,800 ชนิด ไส้เดือนฝอย > 1,500 ชนิด ในโลกเรามีสิ่งมีชีวิตที่คอยทำลายพืชผลที่เป็นอาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google