งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน 7 พฤศจิกายน 2550 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน 7 พฤศจิกายน 2550 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน 7 พฤศจิกายน 2550 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร

2 การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผน ที่มี “เป้าหมาย” ชัดเจน และมี “ความมุ่งมั่น” ในการบรรลุเป้าหมายนั้น ม.ค. ๒๕๔๘

3 คือ “กระบวนการ จัดทำแผนกลยุทธ์ แบบมีส่วนร่วม” ที่ผู้จัดทำแผนฯเป็นผู้นำแผนนั้นไปปฏิบัติด้วยตนเอง ( ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ไม่ใช่ ‘แผนสั่งการ’ - Top Down ) ๒๙ ต. ค. ๕๐

4 “ผลลัพธ์”สำคัญที่ได้จาก กระบวนการวางแผนที่ดี คือ “ความรู้สึก”... - มุ่งมั่น - มุ่งมั่น - มั่นใจ - มั่นใจ - ไม่กลัว - ไม่กลัว - คิดบวก - คิดบวก - เราทำได้ ๆ - เราทำได้ ๆ และท้ายที่สุด คือ “ทีม” ๒๙ ต. ค. ๕๐

5 M O 1 KPI1…KPI3 O 2 O 2 LoA / S A1 A2 A3 CP 1 “เป้าใหญ่” “O” คือ “เป้าย่อย” ของแต่ละ “CP” P-project O 3 O 3 ๓๑ ต.ค. ๕๐ MOPP M: Mission O: Objective P: Policy P: Project O 4 O 4 CP 2 CP 3 CP 4 M & O : ต้องมีเป้าหมายที่เป็น “ตัวเลข” และมีกำหนด “เวลา” ที่จะบรรลุกำกับ CP : “จุดคอขวด” คือ จุดที่ต้องดูแลเป็น พิเศษ และใช้ในการกำหนด “O” LoA = List of Actions, A = Action, S = Strategy P-project มี 2 ประเภท คือ (1) โครงการเพื่อ ใช้ขยายผล และ (2) โครงการวิจัยและพัฒนา (R&D project) ซึ่งตั้ง “โจทย์” จาก “จุดคอขวด” ประเภทที่ 3 & 4 เท่านั้น

6 M (Mission) (“เป้าใหญ่”) - เป้าหมายชัดเจน (มีตัวเลข) ท้าทาย และ ต้องมีกำหนดเวลา (<1 ปี) ที่จะบรรลุ ต้องมีกำหนดเวลา (<1 ปี) ที่จะบรรลุ - สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ สถานการณ์แวดล้อม ความจำเป็น และ สถานการณ์แวดล้อม ความจำเป็น และ ศักยภาพของทีมงานและองค์กร ศักยภาพของทีมงานและองค์กร - มั่นใจว่าสามารถบรรลุเป้าหมายได้ - ใช้ ‘คำ’ สั้นๆ เพื่อให้ทุกคนจำได้ง่าย ๒๙ ต. ค. ๕๐

7 ประสิทธิผล - ‘เป้าหมาย’ ? - ‘เป้าหมาย’ ? - ‘จุดคอขวด’ ? - ‘จุดคอขวด’ ? (เร็ว ช้า หนัก เบา) (เร็ว ช้า หนัก เบา) ประทีป (๑๙ ต.ค. ๔๙)

8 ประทีป (๗ ธ.ค. ๒๕๔๘) ปัญหา (Problem) ช่องว่าง (Gap) ระหว่าง สภาพที่เกิดขึ้นจริง กับเป้าหมายที่กำหนดไว้

9 “ความยาก” เกิดจาก “ความง่าย” มารวมกัน บุญฤทธิ์ (LION) ๒๗ ก. ย. ๔๙

10 วิธีขจัด ‘จุดคอขวด’ มีไม่มี ‘จุดคอขวด’ มี 4 ประเภท รู้ไม่รู้ สาเหตุของ ‘จุดคอขวด’ ? ท้า ทาย ? ความรู้ ? ? เทคโนโลยี ? ? ทักษะ ? ? อุปกรณ์ ? “ทางเลือก” 1 2 34 ประทีป (๑๒ ก.พ. ๕๐) “หาสาเหตุ”

11 CP (Critical Point) (“จุดคอขวด”) - ‘จุด’ สำคัญๆ ที่กำหนดระดับความสำเร็จ ของเป้าใหญ่ (M) จึงต้องดูแลเป็นพิเศษ ของเป้าใหญ่ (M) จึงต้องดูแลเป็นพิเศษ เรียกว่า ‘จุดคอขวด’ (จุดเป็นจุดตาย) เรียกว่า ‘จุดคอขวด’ (จุดเป็นจุดตาย) - เลือก ‘จุดคอขวด’ ประเภท 1 & 2 เท่านั้น คือ ทีมงานสามารถขจัดได้เอง (พึ่งตนเอง) คือ ทีมงานสามารถขจัดได้เอง (พึ่งตนเอง) โดยใช้หลักคิด ‘เร็ว ช้า หนัก เบา’ โดยใช้หลักคิด ‘เร็ว ช้า หนัก เบา’ - เลือก ‘จุดคอขวด’ ที่ ‘ทำน้อย ได้มาก’ ๒๙ ต. ค. ๕๐

12 ประสิทธิผล ขจัด ‘จุดคอขวด’ ไหน? ทำ ได้ผล X 80 20 X 80 20 ? 50 50 ? 50 50 20 80 20 80 

13 ประทีป (๑๓ ต.ค. ๔๙) ‘เป้าใหญ่’(ความสำเร็จ) 100% จุดคอขวด 50 25 15 10 100 50 75 90 CP1 1 ‘เป้าใหญ่’ แนะนำให้เลือกเพียง 4 ‘จุดคอขวด’ ใช้หลักคิด “เร็ว ช้า หนัก เบา” “ทำ 20 ได้ 80” 25 CP2CP3CP4 riticaloint ‘จุดคอขวด’ (Critical Point, CP) 15 10

14 “จุดคอขวด” ประเภท สาเหตุ วิธีแก้ไข.…….. 1........ รู้......... รู้.…….. 2........ ไม่รู้......... รู้.…….. 3........ รู้......... ไม่รู้.…….. 4........ ไม่รู้......... ไม่รู้ ๒๑ เม.ย. ๕๐ M1: … “เป้าใหญ่”

15 O (Objective) (“เป้าย่อย”) - เป้าหมายของแต่ละ ‘จุดคอขวด’ (1 ‘CP’ มี 1 ‘O’ เท่านั้น) มีความชัดเจน (มีตัวเลข) มี 1 ‘O’ เท่านั้น) มีความชัดเจน (มีตัวเลข) และต้องมีกำหนดเวลาที่จะบรรลุ และต้องมีกำหนดเวลาที่จะบรรลุ - ถ้อยคำที่ใช้ใน ‘เป้าย่อย’ เหมือนกับที่ใช้ ใน ‘จุดคอขวด’ เพียงแต่มีความหมาย ใน ‘จุดคอขวด’ เพียงแต่มีความหมาย ตรงกันข้าม เช่น ไม่มี (ขาด)/มี ตรงกันข้าม เช่น ไม่มี (ขาด)/มี - แต่ละ ‘เป้าย่อย’ มีกำหนดเวลาบรรลุที่ แตกต่างกัน เป้าหมายใดควรบรรลุก่อน? แตกต่างกัน เป้าหมายใดควรบรรลุก่อน? ๒๙ ต. ค. ๕๐

16 ประสิทธิภาพ (เร็วกว่า ถูกกว่า ดีกว่า) “วิธี” ที่ “คุ้มค่า” ที่สุด (บาง เบา สั้น) ใช้ขจัด “จุดคอขวด” ประเภท 1 & 2 ประทีป (๑๙ ต.ค. ๔๙)

17 A (Action) (List of Actions, LoA) - ‘วิธี’ (ชุดกิจกรรม) ขจัด ‘จุดคอขวด’ ที่ให้ผล ‘คุ้มค่า’ ที่สุด คือ เร็วกว่า ถูกกว่า ดีกว่า ‘คุ้มค่า’ ที่สุด คือ เร็วกว่า ถูกกว่า ดีกว่า - ต้องไม่ติดยึดวิธีเก่าๆ หรือความเคยชินของ ตนเอง เพราะสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้ว ตนเอง เพราะสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้ว - ใช้หลักคิด ‘มีนั่น เพราะมีนี่’ ในการกำหนด ‘กิจกรรม’ (A) โดยตั้งคำถามว่า ‘ทำไม...?’ ‘กิจกรรม’ (A) โดยตั้งคำถามว่า ‘ทำไม...?’ 5 ครั้ง (5 Why) ต่อเนื่องกัน และใช้ A1 ขจัด 5 ครั้ง (5 Why) ต่อเนื่องกัน และใช้ A1 ขจัด ‘ต้นตอ’ ของปัญหาแต่ละ ‘จุดคอขวด’ ‘ต้นตอ’ ของปัญหาแต่ละ ‘จุดคอขวด’ ๒๙ ต. ค. ๕๐

18 O1 : เครื่องจักรทำงานได้ใน wk1 1. ทำไมเครื่องจักรหยุดทำงาน? - เพราะฟิวส์ขาด สาเหตุจากเครื่องจักรทำงานมากเกินไป - เพราะฟิวส์ขาด สาเหตุจากเครื่องจักรทำงานมากเกินไป 2. ทำไมเครื่องจักรทำงานมากเกินไป? - เพราะว่าการล่อลื่นที่ประเก็นไม่เพียงพอ - เพราะว่าการล่อลื่นที่ประเก็นไม่เพียงพอ 3. ทำไมการหล่อลื่นที่ประเก็นไม่เพียงพอ? - เพราะว่าปั๊มหล่อลื่นทำงานไม่ปกติ - เพราะว่าปั๊มหล่อลื่นทำงานไม่ปกติ 4. ทำไมปั๊มหล่อลื่นทำงานไม่ปกติ? - เพราะว่าแกนปั๊มหัก - เพราะว่าแกนปั๊มหัก 5. ทำไมแกนปั๊มหัก? - เพราะเครื่องกรองมีขี้น้ำมันอยู่ข้างใน - เพราะเครื่องกรองมีขี้น้ำมันอยู่ข้างใน A1 A2 A3 ไคเซ็น : กุญแจสู่ความสำเร็จแบบญี่ปุ่น โดย Masaaki Imai

19 แผนกลยุทธ์ M (เป้าใหญ่) : ….………………………………….................................................................... CP1 …..…………......................................... O1 (เป้าย่อย).……...................................... 1. ทำไม CP1 เพราะ................................. …………………………. 2. เพราะ...................................................... …………………………. 3. เพราะ...................................................... …………………………. 4. เพราะ...................................................... …………………………. 5. เพราะ...................................................... …………………………. CP4 …..…………......................................... O4 (เป้าย่อย).……...................................... 1. ทำไม CP4 เพราะ................................. …………………………. 2. เพราะ...................................................... …………………………. 3. เพราะ...................................................... …………………………. 4. เพราะ...................................................... …………………………. 5. เพราะ...................................................... …………………………. CP2 ………..……......................................... O2 (เป้าย่อย).……...................................... 1. ทำไม CP2 เพราะ................................. …………………………. 2. เพราะ...................................................... …………………………. 3. เพราะ...................................................... …………………………. 4. เพราะ...................................................... …………………………. 5. เพราะ...................................................... …………………………. CP3 …………..…......................................... O3 (เป้าย่อย).……...................................... 1. ทำไม CP3 เพราะ................................. …………………………. 2. เพราะ...................................................... …………………………. 3. เพราะ...................................................... …………………………. 4. เพราะ...................................................... …………………………. 5. เพราะ...................................................... …………………………. หมายเหตุ ให้ “วงกลม” ล้อมรอบเฉพาะ “หมายเลข” ที่ต้องทำ “กิจกรรม (Action) ” ( ๑๐ ก. ย. ๕๐ )

20 S (Strategy) (“กลยุทธ์”) พลิกแพลงให้ได้ผล - รู้เขา รู้เรา - รู้เขา รู้เรา - เลือกสมรภูมิ (‘รบแพ้ ไม่รบ’) - เลือกสมรภูมิ (‘รบแพ้ ไม่รบ’) - พลิกสถานการณ์โดยใช้กลยุทธ์ - พลิกสถานการณ์โดยใช้กลยุทธ์ - ทำให้เกิด Win-Win - ทำให้เกิด Win-Win - 1 ‘เป้าย่อย’ อาจใช้มากกว่า 1 ‘กลยุทธ์’ - 1 ‘เป้าย่อย’ อาจใช้มากกว่า 1 ‘กลยุทธ์’ ๒๙ ต. ค. ๕๐

21 P ตัวแรก (Policy) (“นโยบาย”) - นโยบายจาก ‘เบื้องบน’ - นโยบายจาก ‘เบื้องบน’ - นโยบายขององค์กร - นโยบายขององค์กร - นโยบายของหน่วยงาน - นโยบายของหน่วยงาน ๒๙ ต. ค. ๕๐

22 P ตัวหลัง (P-project) (“โครงการ”) - โครงการ - โครงการสนับสนุนแต่ละ ‘เป้าย่อย’ ประกอบ ด้วยโครงการ 2 ประเภท ดังนี้ (1) โครงการเพื่อใช้ขยายผล (Extension) เป็นโครงการที่มั่นใจว่า ได้ผลดีแน่นอน เรียกว่า ‘โครงการส่งเสริม’ (‘จุดคอขวด’ 1&2) (2) โครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) ใช้ ‘จุดคอขวด’ ประเภท 3 เป็น ‘โจทย์’ เพื่อหา ‘ทางเลือก’ ที่ดีที่สุด ทำให้ ‘จุดคอขวด’ ประเภท 3 จะกลายเป็น ‘จุดคอขวด’ ประเภท 1 และใช้ ‘จุดคอขวด’ ประเภท 4 เป็น ‘โจทย์’ เพื่อหา ‘สาเหตุ’ ทำให้ ‘จุดคอขวด’ ประเภท 4 กลาย เป็น ‘จุดคอขวด’ ประเภท 3 แล้วจึงหา ‘ทางเลือก’ ในขั้นตอนต่อไป - เป็น ‘โจทย์’ สำหรับใช้สร้าง ‘นวัตกรรม’ ๒๙ ต. ค. ๕๐

23 เป้าหมายของการวิจัย การวิจัยความรู้เทคโนโลยี / นวัตกรรม เพื่อพัฒนา - หลักสูตร - การตลาด - การเรียน - โลจิสติกส์ การสอน - คุณภาพ - สื่อ - ประสิทธิภาพ - ทรัพยากร - ต้นทุน ธรรมชาติ - ผลิตภัณฑ์ - สิ่งแวดล้อม - การบริการ - คุณธรรม - ฯลฯ ใช้ “ จุดคอขวด ” ประเภท 3 & 4 เป็น “ โจทย์ R & D ” ๒๖ ก.ย. ๕๐

24 ขั้นตอนสู่ “เป้าหมาย” ประทีป (๑ ส.ค. ๕๐) เข้าใจ 1. “เป้าหมาย” (M / DM / SM) ? & 2. “ปัญหา” (Gap) ? เข้าถึง 3. สถานการณ์ / ความจำเป็น ? (5?) 4. “จุดคอขวด” (CP / DCP / SCP) ? 5. “LoA” / “S” ใช้ขจัด “จุดคอขวด” ? พัฒนา 6. ทำตาม “LoA” / “S” ที่กำหนดไว้ 7. วัด “ผล” ที่เกิดขึ้น 8. ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (เป้าหมาย?) โดยเริ่มขั้นที่ 1 ใหม่


ดาวน์โหลด ppt ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน 7 พฤศจิกายน 2550 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google