งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว โครงการพัฒนาระบบการผลิตและ กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี (ศูนย์ข้าวชุมชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว โครงการพัฒนาระบบการผลิตและ กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี (ศูนย์ข้าวชุมชน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว โครงการพัฒนาระบบการผลิตและ กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี (ศูนย์ข้าวชุมชน) ปี 2553

2 ระบบการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์คัด พันธุ์หลัก พันธุ์ขยาย ศูนย์ข้าว ชุมชน สหกร ณ์ เอกช น พันธุ์ จำหน่าย เกษตร กร เอกชนผู้จัดจำหน่าย ก ปีที่ 4 เข้าสู่รอบที่ 2 ของการกระจายพันธุ์ ในส่วน ก (2,600 ไร่ ) พื้นที่กระจาย พันธุ์ปีที่ 1 (2,600 ไร่ ) พื้นที่ กระจายพันธุ์ปีที่ 2 (2,600 ไร่ ) พื้นที่กระจายพันธุ์ปีที่ 3 (2,600 ไร่ ) ผลิตเมล็ดพันธุ์ 200 ไร่ ค ข ขอบเขตพื้นที่ศูนย์ข้าวชุมชน 8,000 ไร่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ ข้าว

3 การพัฒนาชาวนา ศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน 7,000 ศูนย์ พัฒนา ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ (Seed Grower : ไข่แดง ) ศูนย์ละ 20 คน สร้างชาวนาชั้น นำ 5 คน (Smart Farmer : เน้นไข่ แดง ) อบรมชาวนามืออาชีพ 200 ไร่ อบรมด้าน Seed Production 1:10 8,000 ไร่ (Professional Farmer ก ข ค

4 ดำเนินการภายใต้รูปแบบศูนย์ข้าวชุมชน  วัตถุประสงค์ - ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี - ศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว - พัฒนาองค์กรชาวนาให้เข้มแข็ง  เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 815 ศูนย์ 61 จังหวัด แบ่งเป็น - ศูนย์ต่อเนื่องปี 2551 จำนวน 715 ศูนย์ - ศูนย์ต่อเนื่องปี 2552 จำนวน 100 ศูนย์

5 กิจกรรม ปี 2553 - จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุก ระดับ - จัดเวทีชุมชน - แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ /แปลงเรียนรู้ ขนาด 200 ไร่(สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ จำนวน 2 ตัน เฉพาะศูนย์ปี2552) - สัมมนาชาวนาชั้นนำ - ถ่ายทอดความรู้ชาวนาผู้จัดทำแปลงผลิต เมล็ดพันธุ์ 20 คน ต่อศูนย์

6 กิจกรรม ปี 2553 ( ต่อ ) - จัดทำสื่อเผยแพร่ - ติดตามและประเมินผล

7 กรมการข้าว(สสข.)  จัดทำแผนงาน/ จัดทำคู่มือโครงการ  จัดประชุมชี้แจงโครงการ/อบรมจนท. ส่งเสริม  ร่วมจัดทำเวทีชุมชน  จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว  สัมมนาประธานศูนย์ระดับประเทศ  จัดทำใบรับรอง  จัดทำสื่อการเรียนรู้  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์: กระสอบ  ติดตามนิเทศ/ประเมินผล /ประกวดศูนย์ ข้าวชุมชน บทบาทหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมการข้าว(สมข./ศมข.)  จัดประชุมชี้แจงโครงการแก่จนท.ส่งเสริม  ร่วมจัดทำเวทีชุมชน  ส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว  ร่วมอบรมชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์  ติดตามให้คำแนะนำการจัดทำแปลง  ตรวจรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์  ร่วมสัมมนาประธานศูนย์ระดับจังหวัด  ติดตามนิเทศ/ประเมินผล /ประกวดศูนย์ข้าว ชุมชน กรมการข้าว(สวข./ศมข.) - ให้บริการวิชาการ - ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมชาวนาชั้นนำ

8 บทบาทหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมส่งเสริมการเกษตร (กษจ./กษอ.)  จัดทำเวทีชุมชน  คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/ชาวนา  สัมนาชาวนาชั้นนำ  อบรมชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ (ไข่แดง)  อบรมชาวนาไข่ขาว  ติดตามให้คำแนะนำการจัดทำแปลง/การดำเนินงาน ศูนย์ข้าวชุมชน  สัมมนาประธานศูนย์ระดับจังหวัด  จัดชั้นมาตรฐานศูนย์  ร่วมติดตามนิเทศ/ประเมินผล /ประกวดศูนย์ข้าวชุมชน

9 ตัวชี้วัด  เชิงปริมาณ - จำนวนศูนย์ข้าวชุมชนที่มีการดำเนินงาน 815 ศูนย์ - จำนวนพื้นที่แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชน 163,000 ไร่ - จำนวนผู้ได้รับบริการทางวิชาการ (เทคโนโลยีการผลิต เมล็ดพันธุ์) 16,300 คน  เชิงคุณภาพ - ศูนย์ข้าวชุมชนที่มีผลการดำเนินงานผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 60 - จำนวนพื้นที่แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ถูกต้อง และเหมาะสม ร้อยละ 60 /ศูนย์ (120 ไร่) - จำนวนผู้ได้รับบริการทางวิชาการ (เทคโนโลยีการผลิต เมล็ดพันธุ์) ร้อยละ 80 นำความรู้ไปปฏิบัติตาม

10 จุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว โครงการพัฒนาระบบการผลิตและ กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี (ศูนย์ข้าวชุมชน) งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2553-55

11 ระบบการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์คัด พันธุ์หลัก พันธุ์ขยาย ศูนย์ข้าว ชุมชน สหกร ณ์ เอกช น พันธุ์ จำหน่าย เกษตร กร เอกชนผู้จัดจำหน่าย ก ปีที่ 4 เข้าสู่รอบที่ 2 ของการกระจายพันธุ์ ในส่วน ก (2,600 ไร่ ) พื้นที่กระจาย พันธุ์ปีที่ 1 (2,600 ไร่ ) พื้นที่ กระจายพันธุ์ปีที่ 2 (2,600 ไร่ ) พื้นที่กระจายพันธุ์ปีที่ 3 (2,600 ไร่ ) ผลิตเมล็ดพันธุ์ 200 ไร่ ค ข ขอบเขตพื้นที่ศูนย์ข้าวชุมชน 8,000 ไร่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ ข้าว

12 การพัฒนาชาวนา ศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน 7,000 ศูนย์ พัฒนา ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ (Seed Grower : ไข่แดง ) ศูนย์ละ 20 คน สร้างชาวนาชั้น นำ 5 คน (Smart Farmer : เน้นไข่ แดง ) อบรมชาวนามืออาชีพ 200 ไร่ อบรมด้าน Seed Production 1:10 8,000 ไร่ (Professional Farmer ก ข ค

13  วัตถุประสงค์ - ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี - ศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว - พัฒนาองค์กรชาวนาให้เข้มแข็ง  เป้าหมาย รวม 3 ปี ทั้งสิ้น 1,060 ศูนย์ 58 จังหวัด

14 กิจกรรม / เป้าหมาย กิจกรรม ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 รวม ศูนย์ข้าวชุมชนหลัก5352060 ศูนย์ข้าวชุมชนทั่วไป2254253501,000 พัฒนาชาวนาและเครือข่าย - ชาวนาชั้นนำ - ชาวนามืออาชีพ - ยุวชาวนา - เครือข่ายชาวนา 1,600 8,500 400 600 1,850 9,000 400 700 1,850 9,000 400 700 5,300 26,500 1,200 2,000

15 กิจกรรม / เป้าหมาย พัฒนาชาวนาและเครือข่าย - จ้างเจ้าหน้าที่ส่งเสริม - ค่าตอบแทนชาวนาชั้นนำ

16 ศูนย์หลัก 1 ศูนย์ : ศูนย์ทั่วไป 10 ศูนย์ - แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ /แปลงเรียนรู้ ขนาด 200 ไร่(สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ จำนวน 3 ตัน / กระสอบและมุ้งไนล่อน) /GAP Seed - เครื่องวัดความชื้น - ลานตากข้าวขนาด 800 ตร.ม. - เครื่องคัดทำความสะอาด/ตาชั่ง/เครื่องเย็บ กระสอบ - โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ขนาด 100 ตัน - โรงสีชุมชน 200 กก./ชม. - ถ่ายทอดความรู้/เครือข่าย/ดูงาน/เงินทุน

17 ศูนย์ทั่วไป - แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ /แปลงเรียนรู้ ขนาด 200 ไร่(สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ จำนวน 3 ตัน / กระสอบและมุ้งไนล่อน) - เครื่องวัดความชื้น - ถ่ายทอดความรู้/เครือข่าย/ดูงาน/เงินทุน - ตรวจรับรองคุณภาพ (GAP seed: 10%) และวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ - สัมมนาประธานศูนย์ระดับจังหวัดและ ระดับประเทศ (นำประธานศูนย์ดูงาน) - ประเมินสถานภาพศูนย์และ การประกวด ผลงานศูนย์ฯและชาวนา

18 โครงการอื่น ๆ  พยากรณ์เตือนภัย  ลดต้นทุนการผลิตข้าว  ข้าววัชพืช  เกษตรกรรุ่นใหม่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ลุ่มน้ำปากพนัง

19 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt จุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว โครงการพัฒนาระบบการผลิตและ กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี (ศูนย์ข้าวชุมชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google