งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาระบบการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาระบบการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาระบบการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี
(ศูนย์ข้าวชุมชน) ปี 2553 จุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว

2 ระบบการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ปีที่ 4 เข้าสู่รอบที่ 2 ของการกระจายพันธุ์ ในส่วน ก (2,600ไร่) พันธุ์คัด พื้นที่กระจายพันธุ์ปีที่ 1 (2,600ไร่) พันธุ์หลัก พื้นที่กระจายพันธุ์ปีที่ 3 (2,600ไร่) ผลิตเมล็ดพันธุ์ 200 ไร่ พันธุ์ขยาย พื้นที่ กระจายพันธุ์ปีที่2 (2,600 ไร่) ศูนย์ข้าวชุมชน สหกรณ์ ขอบเขตพื้นที่ศูนย์ข้าวชุมชน 8,000 ไร่ เอกชน พันธุ์จำหน่าย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เกษตรกร เอกชนผู้จัดจำหน่าย

3 การพัฒนาชาวนา ก ค 200 ไร่ ข ศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน 7,000 ศูนย์ 8,000 ไร่
ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ (Seed Grower :ไข่แดง) ศูนย์ละ 20 คน อบรมด้าน Seed Production อบรมชาวนามืออาชีพ สร้างชาวนาชั้นนำ 5 คน(Smart Farmer :เน้นไข่แดง) 1:10 (Professional Farmer

4 ดำเนินการภายใต้รูปแบบศูนย์ข้าวชุมชน
วัตถุประสงค์ - ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี - ศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว - พัฒนาองค์กรชาวนาให้เข้มแข็ง เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 815 ศูนย์ 61 จังหวัด แบ่งเป็น - ศูนย์ต่อเนื่องปี 2551 จำนวน 715 ศูนย์ - ศูนย์ต่อเนื่องปี 2552 จำนวน 100 ศูนย์

5 กิจกรรม ปี 2553 - จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
- จัดเวทีชุมชน - แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ /แปลงเรียนรู้ ขนาด 200 ไร่(สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ จำนวน 2 ตัน เฉพาะศูนย์ปี2552) - สัมมนาชาวนาชั้นนำ - ถ่ายทอดความรู้ชาวนาผู้จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ 20 คน ต่อศูนย์

6 กิจกรรม ปี 2553 (ต่อ) - จัดทำสื่อเผยแพร่ - ติดตามและประเมินผล

7 บทบาทหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมการข้าว(สสข.) จัดทำแผนงาน/ จัดทำคู่มือโครงการ จัดประชุมชี้แจงโครงการ/อบรมจนท.ส่งเสริม ร่วมจัดทำเวทีชุมชน จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว สัมมนาประธานศูนย์ระดับประเทศ จัดทำใบรับรอง จัดทำสื่อการเรียนรู้ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์: กระสอบ ติดตามนิเทศ/ประเมินผล /ประกวดศูนย์ข้าวชุมชน กรมการข้าว(สมข./ศมข.) จัดประชุมชี้แจงโครงการแก่จนท.ส่งเสริม ร่วมจัดทำเวทีชุมชน ส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว ร่วมอบรมชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ติดตามให้คำแนะนำการจัดทำแปลง ตรวจรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ร่วมสัมมนาประธานศูนย์ระดับจังหวัด ติดตามนิเทศ/ประเมินผล /ประกวดศูนย์ข้าวชุมชน กรมการข้าว(สวข./ศมข.) ให้บริการวิชาการ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมชาวนาชั้นนำ

8 บทบาทหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการเกษตร (กษจ./กษอ.) จัดทำเวทีชุมชน คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/ชาวนา สัมนาชาวนาชั้นนำ อบรมชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ (ไข่แดง) อบรมชาวนาไข่ขาว ติดตามให้คำแนะนำการจัดทำแปลง/การดำเนินงาน ศูนย์ข้าวชุมชน สัมมนาประธานศูนย์ระดับจังหวัด จัดชั้นมาตรฐานศูนย์ ร่วมติดตามนิเทศ/ประเมินผล /ประกวดศูนย์ข้าวชุมชน

9 ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ - จำนวนศูนย์ข้าวชุมชนที่มีการดำเนินงาน 815 ศูนย์
- จำนวนศูนย์ข้าวชุมชนที่มีการดำเนินงาน 815 ศูนย์ - จำนวนพื้นที่แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชน 163,000 ไร่ - จำนวนผู้ได้รับบริการทางวิชาการ (เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์) 16,300 คน เชิงคุณภาพ - ศูนย์ข้าวชุมชนที่มีผลการดำเนินงานผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 60 - จำนวนพื้นที่แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ถูกต้อง และเหมาะสม ร้อยละ 60 /ศูนย์ (120 ไร่) - จำนวนผู้ได้รับบริการทางวิชาการ (เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์) ร้อยละ 80 นำความรู้ไปปฏิบัติตาม

10 โครงการพัฒนาระบบการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี
(ศูนย์ข้าวชุมชน) งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี จุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว

11 ระบบการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ปีที่ 4 เข้าสู่รอบที่ 2 ของการกระจายพันธุ์ ในส่วน ก (2,600ไร่) พันธุ์คัด พื้นที่กระจายพันธุ์ปีที่ 1 (2,600ไร่) พันธุ์หลัก พื้นที่กระจายพันธุ์ปีที่ 3 (2,600ไร่) ผลิตเมล็ดพันธุ์ 200 ไร่ พันธุ์ขยาย พื้นที่ กระจายพันธุ์ปีที่2 (2,600 ไร่) ศูนย์ข้าวชุมชน สหกรณ์ ขอบเขตพื้นที่ศูนย์ข้าวชุมชน 8,000 ไร่ เอกชน พันธุ์จำหน่าย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เกษตรกร เอกชนผู้จัดจำหน่าย

12 การพัฒนาชาวนา ก ค 200 ไร่ ข ศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน 7,000 ศูนย์ 8,000 ไร่
ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ (Seed Grower :ไข่แดง) ศูนย์ละ 20 คน อบรมด้าน Seed Production อบรมชาวนามืออาชีพ สร้างชาวนาชั้นนำ 5 คน(Smart Farmer :เน้นไข่แดง) 1:10 (Professional Farmer

13 เป้าหมาย รวม 3 ปี ทั้งสิ้น 1,060 ศูนย์
วัตถุประสงค์ - ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี - ศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว - พัฒนาองค์กรชาวนาให้เข้มแข็ง เป้าหมาย รวม 3 ปี ทั้งสิ้น 1,060 ศูนย์ 58 จังหวัด

14 กิจกรรม/เป้าหมาย กิจกรรม ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 รวม
ศูนย์ข้าวชุมชนหลัก 5 35 20 60 ศูนย์ข้าวชุมชนทั่วไป 225 425 350 1,000 พัฒนาชาวนาและเครือข่าย ชาวนาชั้นนำ ชาวนามืออาชีพ ยุวชาวนา เครือข่ายชาวนา 1,600 8,500 400 600 1,850 9,000 700 5,300 26,500 1,200 2,000

15 กิจกรรม/เป้าหมาย พัฒนาชาวนาและเครือข่าย จ้างเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ค่าตอบแทนชาวนาชั้นนำ

16 ศูนย์หลัก 1 ศูนย์ : ศูนย์ทั่วไป 10 ศูนย์
ศูนย์หลัก 1 ศูนย์ : ศูนย์ทั่วไป 10 ศูนย์ - แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ /แปลงเรียนรู้ ขนาด 200 ไร่(สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ จำนวน 3 ตัน /กระสอบและมุ้งไนล่อน) /GAP Seed - เครื่องวัดความชื้น - ลานตากข้าวขนาด 800 ตร.ม. - เครื่องคัดทำความสะอาด/ตาชั่ง/เครื่องเย็บกระสอบ - โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ขนาด 100 ตัน - โรงสีชุมชน 200 กก./ชม. - ถ่ายทอดความรู้/เครือข่าย/ดูงาน/เงินทุน

17 ศูนย์ทั่วไป - แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ /แปลงเรียนรู้ ขนาด 200 ไร่(สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ จำนวน 3 ตัน /กระสอบและมุ้งไนล่อน) - เครื่องวัดความชื้น - ถ่ายทอดความรู้/เครือข่าย/ดูงาน/เงินทุน - ตรวจรับรองคุณภาพ (GAP seed: 10%) และวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ - สัมมนาประธานศูนย์ระดับจังหวัดและระดับประเทศ (นำประธานศูนย์ดูงาน) - ประเมินสถานภาพศูนย์และ การประกวดผลงานศูนย์ฯและชาวนา

18 โครงการอื่น ๆ พยากรณ์เตือนภัย ลดต้นทุนการผลิตข้าว ข้าววัชพืช
เกษตรกรรุ่นใหม่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลุ่มน้ำปากพนัง

19 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาระบบการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google