งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายและกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมวัตถุ อันตรายทางการเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายและกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมวัตถุ อันตรายทางการเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายและกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมวัตถุ อันตรายทางการเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

2 ป้องกันความสูญเสียของผลผลิตจากการ ทำลายของศัตรูพืช ยับยั้งการระบาดของศัตรูพืชได้ทันท่วงที แรงงานขาดแคลน ค่าใช้จ่ายต่ำ ค่าใช้จ่ายต่ำ สะดวกสบาย สะดวกสบาย กำจัดศัตรูพืชได้หลายชนิด กำจัดศัตรูพืชได้หลายชนิด ขาดวิธีการกำจัดที่ดีกว่า ขาดวิธีการกำจัดที่ดีกว่า สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เป็นปัจจัยหนึ่งของการผลิต

3 ปัญหา ยาปลอม ชื่อการค้ามาก เกษตรกรสับสน การใช้ที่ไม่ถูกต้องตามฉลาก หรือคำแนะนำ แมลงดื้อยา การนำเข้าเพิ่มมากขึ้นทุกปี พิษตกค้างในผลผลิต สิ่งแวดล้อม การโฆษณา การส่งเสริมการขาย

4 ปัญหาสารเคมีเกษตรผิดกฎหมาย  เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลาช้านานและทวีความรุนแรงขึ้น  ลักษณะความผิดปกติ คือ เป็นสารด้อยคุณภาพ ปลอมปน ปลอมแปลง หรือถูกห้ามขาย  เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายใน ท้องถิ่น  พบมากในกลุ่มสารกำจัดวัชพืชชนิดละลายน้ำ เช่น พาราควอต ไกลโฟเซต และชนิดผง เช่น อาทราซีน  ใช้ราคาจำหน่ายต่ำกว่าปกติเป็นเครื่องจูงใจ รวมทั้งการแจกแถม  ประเมินขนาดธุรกิจสารเคมีผิดกฎหมายสูงถึง 2,400 ล้านบาท ปัญหาสารเคมีเกษตรผิดกฎหมาย  เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลาช้านานและทวีความรุนแรงขึ้น  ลักษณะความผิดปกติ คือ เป็นสารด้อยคุณภาพ ปลอมปน ปลอมแปลง หรือถูกห้ามขาย  เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายใน ท้องถิ่น  พบมากในกลุ่มสารกำจัดวัชพืชชนิดละลายน้ำ เช่น พาราควอต ไกลโฟเซต และชนิดผง เช่น อาทราซีน  ใช้ราคาจำหน่ายต่ำกว่าปกติเป็นเครื่องจูงใจ รวมทั้งการแจกแถม  ประเมินขนาดธุรกิจสารเคมีผิดกฎหมายสูงถึง 2,400 ล้านบาท

5 การแก้ไข  แก้ไขกฎหมาย และประกาศต่างๆ  นโยบายลดการใช้สาร (ลดการ นำเข้า ใช้สารธรรมชาติ ใช้ตัวห้ำตัว เบียน)  ตรวจสอบผู้ประกอบการ (ผู้นำเข้า ผู้ผลิต ร้านค้า)

6 พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑

7 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อคุ้มครอง ป้องกันอันตรายที่เกิดกับ บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์หรือ สิ่งแวดล้อม 2. เพื่อคุ้มครองเกษตรกร 3. ควบคุมผู้ประกอบการ

8 คำนิยามตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 วัตถุอันตรายแบ่งได้ 10 ชนิด ดังนี้ 1. วัตถุระเบิดได้ 2. วัตถุไวไฟ 3. วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ ออกไซด์ 4. วัตถุมีพิษ

9 5. วัตถุที่ทำให้เกิดโรค 6. วัตถุกัมมันตรังสี 7. วัตถุที่ก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 8. วัตถุกัดกร่อน 9. วัตถุที่ก่อให้เกิดอาการระคาย เคือง 10. วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็น เคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใด ที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่ บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ และสิ่งแวดล้อม

10 กระทรวงที่รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุ อันตราย  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงพลังงาน  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11 หน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ ที่ รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตราย  กรมวิชาการเกษตร  กรมประมง  กรมปศุสัตว์

12 วัตถุอันตรายทางการเกษตร 1.สารกำจัดแมลง 2.สารกำจัดวัชพืช 3.สารป้องกันกำจัดโรคพืช 4.สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 5.สารกำจัดไร 6.สารกำจัดหนู 7.สารกำจัดหอย

13 วัตถุอันตรายแบ่งออกเป็น 4 ชนิด วัตถุอันตรายชนิดที่ 1ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่ทางราชการกำหนด วัตถุอันตรายชนิดที่ 2  ต้องขอขึ้นทะเบียน  แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ทราบก่อนการประกอบกิจการ วัตถุอันตรายชนิดที่ 3  ต้องขอขึ้นทะเบียน  ต้องขออนุญาตก่อนการ ประกอบกิจการ วัตถุอันตรายชนิดที่ 4ห้ามประกอบกิจการ ผลิต นำเข้า ส่งออก และมีไว้ในครอบครอง

14

15

16 มาตรการที่ใช้ควบคุมวัตถุอันตราย ทางการเกษตร กำหนดให้มีการขึ้นทะเบียน เพื่อเลือกใช้วัตถุ อันตรายที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย กำหนดให้มีการขอนุญาตประกอบกิจการ เพื่อ เป็นการควบคุมการผลิต การนำเข้า การ ส่งออก และการมีไว้ในครอบครอง การควบคุมหลังจากการได้รับการขึ้นทะเบียน และอนุญาตแล้ว ได้แก่การควบคุมคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ และการดำเนินคดีต่อผู้ฝ่าฝืน กฎหมาย

17 การขึ้นทะเบียน

18 พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 – ไม่กำหนดอายุทะเบียน พรบ.วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 – กำหนดอายุทะเบียน 6 ปี – ให้ทะเบียนเก่าที่เคยได้ตั้งแต่ปี 2535 ใช้ต่อได้ อีก 3 ปี (22 สิงหาคม 2554)

19 เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา ขึ้นทะเบียน 1.ผลการทดลองประสิทธิภาพ ของพืชและ ศัตรูพืชที่จะระบุให้ใช้ในฉลาก 2.ผลการทดลองพิษตกค้าง เพื่อหาระยะเก็บ เกี่ยวหลังการใช้ครั้งสุดท้ายตามวิธีการใช้ ที่ระบุในฉลาก 3.ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นพิษ (TOX) ของ สารเข้มข้น และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ต้อง ได้มาจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน GLP ตามมาตรฐาน OECD 4.ผลวิเคราะห์

20 การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายมี 3 ขั้นตอน การทดลองเบื้องต้น เพื่อทราบประสิทธิภาพ ข้อมูล พิษเฉียบพลัน และพิษตกค้าง การทดลองใช้ชั่วคราว เพื่อสาธิตการใช้ และทราบ ข้อมูลพิษระยะปานกลาง พิษเรื้อรัง การประเมินผลขั้นสุดท้ายเพื่อรับขึ้นทะเบียนวัตถุ อันตราย โดยการประเมินผลการทดลองและข้อมูล ต่างๆ เพื่อทราบประสิทธิภาพ ความปลอดภัยต่อ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพิษเรื้อรังระยะยาว 2 ปี ต่อสัตว์ทดลอง

21 ฉลากวัตถุอันตราย

22 อ่านฉลากก่อนใช้ และปฏิบัติตามคำแนะนำในฉลาก

23 ความสำคัญของฉลาก  บอกเกี่ยวกับคุณประโยชน์และวิธีใช้  ผลกระทบจากการใช้  ช่วยลดอันตรายต่อผู้ใช้

24 ตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ กำหนดให้ วัตถุอันตรายที่ขายหรือจำหน่าย ต้องมี – ฉลากขนาดที่เหมาะสมกับภาชนะบรรจุ – ปิดหรือพิมพ์ไว้ที่ภาชนะบรรจุ – ข้อความต้องเป็นภาษาไทย

25 3. ชื่อสาร สามัญ 2. ชื่อ การค้า 4. เลข ทะเบียน 1. สารชนิดใด 5. ขนาดบรรจุ 6. แถบ สี

26 7. ประโยชน์ วิธีการใช้ 11. การแก้พิษ 8. คำเตือน 9. การเก็บรักษา 10. การเกิดพิษ 13. ผู้ผลิต จำหน่าย นำเข้า 12. วันที่ผลิต

27

28 การจำแนกระดับความเป็นพิษของวัตถุ อันตราย [WHO] ค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน (LD 50 ) สำหรับหนู ทางปากทางผิวหนัง ของแข็งของเหลวของแข็งของเหลว 1 เอ พิษ ร้ายแรง มาก 5 หรือ น้อยกว่า 20 หรือ น้อยกว่า 10 หรือ น้อยกว่า 40 หรือ น้อยกว่า 1 บี พิษ ร้ายแรง มากกว่า 5 ถึง 50 มากกว่า 20 ถึง 200 มากกว่า 10 ถึง 100 มากกว่า 40 ถึง 400 2 พิษปาน กลาง มากกว่า 50 ถึง 500 มากกว่า 200 ถึง 2000 มากกว่า 100 ถึง 1000 มากกว่า 400 ถึง 4000 3 พิษน้อยมากกว่า 500 มากกว่า 2000 มากกว่า 1000 มากกว่า 4000

29 การอนุญาตวัตถุอันตราย เพื่อควบคุมธุรกิจและผู้ประกอบการ การผลิต การนำเข้า การส่งออก การมีไว้ในครอบครอง

30 ผู้ที่จะขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร จะต้อง ผ่านการอบรมความรู้ด้านวัตถุอันตรายจากกรม วิชาการเกษตร ผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วจะต้องเข้ารับการอบรม ทุกๆ 5 ปี

31

32

33 ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี ขายโดยไม่มีใบอนุญาต จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

34 ข้อปฏิบัติของผู้ประกอบกิจการ ไม่ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ดังต่อไปนี้ (1) วัตถุอันตรายปลอม (2) วัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน (3) วัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ (4) วัตถุอันตรายที่ต้องขึ้นทะเบียน (5) วัตถุอันตรายที่ถูกสั่งเพิกถอน ทะเบียน

35 ข้อปฏิบัติของผู้ประกอบกิจการ (6) ไม่ประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุ อันตรายชนิดที่ 4 (7) ต้องขออนุญาตประกอบกิจการ (8) ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย (9) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนสิ้นอายุ

36 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ภายหลังจากขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาต เพื่อให้การประกอบธุรกิจวัตถุอันตรายถูกต้องตาม กฎหมาย ตรวจสอบ ควบคุมฉลาก และภาชนะบรรจุ ผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่ขึ้นทะเบียน สุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุอันตราย  เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ นำเข้า โรงงานผลิต สถานที่จำหน่าย

37

38 สารเคมีผิดกฎหมาย

39 จำนวนผู้ประกอบการ ผู้นำเข้า 236 ราย ผู้ผลิต 90 ราย ผู้ขายส่ง 543 ราย ผู้ขายปลีก 15,822 ราย

40 พ.ศ. ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 2551 109,907 109,90719,181 2552118,15116,815 2553117,65917,902 2554164,38322,043 2555 (มค.-กย.) 114,04516,263

41 วัตถุอันตรายที่มีการนำเข้าสูงสุด (พ.ศ. 2554) ปริมาณสารออกฤทธิ์ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) glyphosate isopropylammonium 26,2622,820 paraquat dichloride 14,1422,417 2,4-D dimethyl ammonium 4,079359 ametryn 3,740651 2,4-D sodium salt 3,597353 butachlor 3,363399 atrazine 2,710321 chlorpyrifos 2,705524 diuron 1,836372 mancozeb 1,475177

42 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 02 579 7988


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายและกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมวัตถุ อันตรายทางการเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google