งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ( โรงเรียนแก้จนคนท้องถิ่น อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ( โรงเรียนแก้จนคนท้องถิ่น อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ( โรงเรียนแก้จนคนท้องถิ่น อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ )

3 วัตถุประสงค์ 1. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพชีวิตตามแนวทางและปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอ 2. สร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านศูนย์กลางการ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเพื่อรองรับการ ให้บริการเกษตรกรยากจนที่ขึ้นทะเบียน 3. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราช สมบัติครบ 60 ปี ในปี 2549

4 กิจกรรม 1. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ำ หมักชีวภาพ

5 2. การปลูกผักปลอดภัยจาก สารพิษ

6 3. การเพาะเห็ดนางฟ้า

7 4. การปลูกผักพื้นบ้านและสมุนไพร

8 5. การเลี้ยงหมูหลุม

9 6. การเลี้ยงปลาดุก

10 9. เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อรองรับให้เกษตรกร ยากจนที่ขึ้นทะเบียนเข้าเรียนรู้ทั้ง ภาคปฏิบัติและทางภาคทฤษฎี

11 เป็นศูนย์ฯ ให้เกษตรกรที่ยากจน เข้าทำประโยชน์ได้ชั่วคราวเพื่อ เรียนรู้หลังจากครบกำหนดจะ หมุนเวียนให้สมาชิกรายใหม่เข้า แทน

12 ผลผลิตและรายได้ 1. ส่วนแบ่ง 80:20 2. รายได้จากผลผลิตเข้าฟาร์ม 3. จ่ายค่าตอบแทนให้เกษตรกรวันละ 100 บาท ต่อคน การตลาด การตลาด 1. ผู้บริโภคโดยตรง 2. แม่ค้าคนกลาง 3. ส่งโครงการหลวงแม่สะป๊อก

13 สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2549 1. ฟาร์มกำไรร้อยละ 32.68 2. จัดฝึกอบรมเกษตรกรยากจน 2 รุ่น 20 คน 3. พัฒนาบูรณาการต่อยอดกิจกรรม / โครงการ ต่างๆ เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน

14 แผนในปี 2550 ขยายศูนย์เครือข่าย ระดับตำบลอีก 5 ศูนย์ กรมส่งเสริมการเกษตร 2 ศูนย์ ( แม่วิน, ทุ่งปี้ ) กรมส่งเสริมการเกษตร 2 ศูนย์ ( แม่วิน, ทุ่งปี้ ) อบต. ดอนเปา 1 ศูนย์ อบต. ดอนเปา 1 ศูนย์ เทศบาลแม่วาง 1 ศูนย์ เทศบาลแม่วาง 1 ศูนย์ อบต. ทุ่งรวงทอง 1 ศูนย์ อบต. ทุ่งรวงทอง 1 ศูนย์ อบต. บ้านกาดสนับสนุนงบปัจจัยการผลิตเพิ่มเติม 30,000 บาท

15 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ( โรงเรียนแก้จนคนท้องถิ่น อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google