งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดินและการ เตรียมดิน 1. ถั่วฝักยาวสามารถเจริญเติบโต ได้ดีในดินร่วนปนทรายหรือดิน ร่วนทราย 2. การปลูกถั่วฝักยาวต้องเตรียม ดินไถพรวนดินให้ลึกประมาณ 6- 8 นิ้วตากดินไว้ประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดินและการ เตรียมดิน 1. ถั่วฝักยาวสามารถเจริญเติบโต ได้ดีในดินร่วนปนทรายหรือดิน ร่วนทราย 2. การปลูกถั่วฝักยาวต้องเตรียม ดินไถพรวนดินให้ลึกประมาณ 6- 8 นิ้วตากดินไว้ประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ดินและการ เตรียมดิน 1. ถั่วฝักยาวสามารถเจริญเติบโต ได้ดีในดินร่วนปนทรายหรือดิน ร่วนทราย 2. การปลูกถั่วฝักยาวต้องเตรียม ดินไถพรวนดินให้ลึกประมาณ 6- 8 นิ้วตากดินไว้ประมาณ 5-7 วัน เพื่อทำลายไข่แมลงและศัตรูพืช บางชนิด จากนั้นจึงไถคราด ควร ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเพื่อปรับ โครงสร้างของดินให้ดีขึ้นและยก ร่องสำหรับถั่วฝักยาวนั้นปกติยก ร่องกว้างประมาณ 1-1.2 เมตร และเตรียมร่องระหว่างแปลง สำหรับเข้าไปปฏิบัติงานกว้าง 0.6-0.7 เมตร

3 การปลูก 1. การเตรียมเมล็ดพันธุ์ ในการปลูกถั่วฝักยาว ใน 1 ไร่ใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 3-4 กิโลกรัม โดยก่อนนำ เมล็ดพันธุ์ไปปลูกควรจะ ทดสอบความงอกโดยคัด เมล็ดที่มีตำหนิทิ้ง 2. การเตรียมดินปลูก การปลูกถั่วฝักยาว โดย การใช้จอบขุดหลุมให้ระยะ ระหว่างแถวห่างกัน ประมาณ 0.7 เมตร

4 และระหว่างหลุมประมาณ 0.6 เมตรโดยให้หลุมลึกประมาณ 4-5 นิ้ว ใช้ปุ๋ยที่ใช้กับถั่วฝักยาว เช่น สูตร 15-15-15 หรือ 6-12-12 ใส่ หลุมละ 1/2 ช้อนแกงหรือ ประมาณ 10-15 กรัมคลุกเตล้าให้ เข้ากัน 3. การปลูกโดยการหยอด เมล็ด หยอดเมล็ดถั่วฝักยาว 4 เมล็ดต่อ หลุมแล้วกลบดินให้ลึกประมาณ 5 เชนติเมตรจึงรดน้ำทันที ในช่วง ที่ปลูกไปแล้ว 1-8 วันจะต้องรดน้ำ ทุกวันๆละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ควร พิจารณาดูสภาพดินมีความชื้น หรือไม่ 4. การถอนแยก เมื่อปลูกถั่วฝักยาวไปแล้ว ประมาณ 6-8 วัน เมล็ดจะเริ่มงอก เมื่อถั่วฝักยาวมีใบจริงประมาณ 4 ใบ

5 การดูแลรักษา 1. การให้น้ำ การให้น้ำถั่วฝักยาว หลังจาก การปลูกควรจะให้น้ำอย่าง สม่ำเสมออย่าให้แฉะการให้น้ำ จะให้น้ำวิธีการให้น้ำเข้าตาม ร่อง 2. การปักค้าง การปักไม้ค้างละ 1 ค้าง โดย ให้เอียงเข้าหาร่องเป็นคู่และ มัดปลายเข้าด้วยกันใช้ไม้ไผ่ พาดยึดค้างด้านบนให้แข็งแรง 3. การใส่ปุ๋ย ถั่วฝักยาว ต้องการปุ๋ยที่มี ฟอสฟอรัสสูงเพื่อใช้ในการ สร้างดอกอาจจะใช้ปุ๋ย

6 เคมีสูตร 15-15-15 ใช้ในดิน เหนียวส่วนดินทรายใช้สูตร 13-13-21 ใส่ขณะที่เตรียม หลุมปลูกและใส่เมื่อ ถั่วฝักยาวมีอายุ 15 วันโดย การพรวนดินและโรยปุ๋ย รอบต้นถั่ว 4. การกำจัดวัชพืช เมื่อปลูกถั่วฝักยาวแล้วต้อง ดูแลรักษากำจัดวัชพืชใน แปลงปลูก กำจัดวัชพืชเมื่อ เมล็ดถั่วฝักยาวงอกแล้ว 10-15 วันหรือก่อนที่จะปัก ค้าง

7 วิธีการ ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เข้าร่วมโครงการ GAP พืชอาหาร อื่นๆพื้นที่ปลูกถั่วฝักยาวจำนวน 5 ไร่ถ่ายทอดความรู้รายบุคคล เทคนิค แนะนำให้ความรู้แก่เกษตรกร ในแปลงปลูกพืชผักโดยการ ปฏิบัติจริง

8 รูปภาพแปลงปลูก ถั่วฝักยาว

9 แหล่งที่มาข้อมูล นายบรรเทา ไชยพิมพ์ เป็นเกษตรกรเข้า ร่วมโครงการ GAP บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 5 บ้านดอนข่า ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บันทึก นายสุวัจน์ บรรเลง นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โทร. 08-6221-1800


ดาวน์โหลด ppt ดินและการ เตรียมดิน 1. ถั่วฝักยาวสามารถเจริญเติบโต ได้ดีในดินร่วนปนทรายหรือดิน ร่วนทราย 2. การปลูกถั่วฝักยาวต้องเตรียม ดินไถพรวนดินให้ลึกประมาณ 6- 8 นิ้วตากดินไว้ประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google