งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนากลุ่ม 3 ความสำเร็จในการจัดทำแผนงาน/โครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนากลุ่ม 3 ความสำเร็จในการจัดทำแผนงาน/โครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนากลุ่ม 3 ความสำเร็จในการจัดทำแผนงาน/โครงการ
เพื่อให้ได้ซึ่งการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ

2 วัตถุประสงค์ของการสัมมนา
เพื่อให้ได้ วิธีการ ในการจัดทำโครงการเพื่อของบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น เทคนิค ในการจัดทำโครงการเพื่อของบฯ เพื่อจัดทำเป็นองค์ความรู้ในการจัดทำโครงการ เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งต่างๆ

3 เป้าประสงค์ของ KA ได้องค์ความรู้ ในการจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก จังหวัด ท้องถิ่น หน่วยงานอื่นๆ ของศูนย์ฯ

4 ประเด็น KV KV1.ความสำเร็จในการจัดทำโครงการเพื่อของบประมาณ

5 KV 1 ความสำเร็จการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ
1.สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ โดยเฉพาะผู้นำ -สนิทส่วนตัว -เข้าพบบ่อยๆหรือการร่วมงานต่างๆ -มีความรู้จักมักคุ้นกันอย่างดี ระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนผู้รับผิดชอบ และคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด ระดับ อปท. ปลัด กองคลัง นายกฯ ประธานสภา และสมาชิก -เชิญชุมชนไปประชุมเสนอความต้องการในสถานที่เจ้าของงบประมาณ

6 2.การเสนอแผนงานโครงการ ต้องชี้ความสำคัญ และประโยชน์ของโครงการให้ชัดเจน
-ทุกฝ่ายเห็นประโยชน์ที่ได้รับตามบทบาทของหน่วยงาน -สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน -มีการนำเสนอยกร่างเพื่อร่วมกันพิจารณาโครงการ ให้สอดคล้องก่อนการเสนอ โครงการอย่างเป็นทางการ -ต้องมีแผนชุมชนรองรับ เพื่อนำเข้าสู่ แผน 3 ปี ของหน่วยงาน 3.แนวทางการเขียนโครงการของงบประมาณพัฒนาจังหวัด -ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเสนอโครงการ เขียนเสนอ -กลุ่มส่งเสริมอาชีพ วิสาหกิจชุมชน หรือชุมชน เขียนเสนอ

7 ขั้นตอนการดำเนินงาน งบจังหวัด
ผลักดันงานส่งเสริมการเกษตรให้อยู่ในวิสัยทัศน์ของจังหวัด ใช้แผนชุมชน แผนพัฒนาการเกษตร กำหนดทิศทางเสนอโครงการ เสนอแผนงานโครงการให้อยู่ในแผน 4 ปีจังหวัด / ปรับแผนทุกปี ประชุม จนท. ระดับ ตำบล อำเภอ จังหวัด กำหนด เป้าหมาย แผนงาน โครงการประจำปี มอบหมายผู้รับผิดชอบเขียนโครงการ นำเข้าประชุม คณะกรรมการ บูรณาการโครงการหน่วยงานเกษตรจังหวัด บูรณาการแผนงานโครงการทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จัดโครงการต่างๆเข้ากลุ่ม /ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด/ บูรณาการ จัดอันดับความสำคัญ เสนอขอรับงบประมาณ

8 ขั้นตอนการดำเนินงาน งบ อบต.
ใช้กระบวนการเวทีชุมชนร่วมกับ อปท. สร้างความเข้าใจวิทยากร แผนชุมชน สนับสนุนทางเลือกโครงการด้านเกษตรให้วิทยากร ได้แผนงานโครงการด้านเกษตรที่เกิดจากความต้องการของชุมชน เสนอแผนชุมชนให้เข้าแผน 3 ปี ของ อปท. ประชาสัมพันธ์ผลงาน ประชุมนำเสนอผลงานศูนย์บริการฯ ที่ได้รับการสนับสนุนงบฯ แก่ จนท.ส่งเสริม โดยเชิญ นายก ปลัด อบต.เข้าร่วม

9 สรุปแนวทาง ตาม KV 1 1.ต้องเปิดตัวให้เขารู้เรา
2. เปิดใจ มีความสัมพันธ์กันและกัน 3. สะท้อนปัญหา ให้เกิดความ ต้องการ เพื่อแก้ปัญหานั้นๆ 4.ทั้งสองฝ่ายต้องได้ประโยชน์ 5.ต้องตรงตามภารกิจของเจ้าของเงิน 6.โครงการต้องถูกต้องตามระเบียบ ของเจ้าของงบประมาณ

10 KV 2 การเชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่าง กับศูนย์ปฏิบัติการ จังหวัด อปท.
1.ประชาสัมพันธ์เปิดตัวเองให้หน่วยงานต่างๆได้รับทราบบทบาทของศูนย์ฯ 2.ศูนย์ฯต้องประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม ค่าใช้จ่าย ปัจจัยต่างๆให้ทราบทางสื่อต่างๆ 3.การเบิกจ่ายงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างผ่านทาง ชุมชน ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ในกรณีจังหวัดที่ตั้งศูนย์ฯ โอนเงินค่าวัสดุการผลิต หรือปัจจัยให้ศูนย์ดำเนินการ


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนากลุ่ม 3 ความสำเร็จในการจัดทำแผนงาน/โครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google