งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนา กลุ่ม 3 ความสำเร็จในการจัดทำแผนงาน / โครงการ เพื่อให้ได้ซึ่งการสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนา กลุ่ม 3 ความสำเร็จในการจัดทำแผนงาน / โครงการ เพื่อให้ได้ซึ่งการสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนา กลุ่ม 3 ความสำเร็จในการจัดทำแผนงาน / โครงการ เพื่อให้ได้ซึ่งการสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ

2 วัตถุประสงค์ของ การสัมมนา เพื่อให้ได้ วิธีการ ในการจัดทำโครงการเพื่อขอ งบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น เทคนิค ในการ จัดทำโครงการเพื่อของบฯ เพื่อจัดทำเป็นองค์ความรู้ในการจัดทำ โครงการ เพื่อให้ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากแหล่งต่างๆ

3 เป้าประสงค์ ของ KA ได้องค์ความรู้ ในการจัดทำ แผนงาน / โครงการ เพื่อ ขอรับการสนับสนุน งบประมาณ จาก จังหวัด ท้องถิ่น หน่วยงานอื่นๆ ของ ศูนย์ฯ

4 ประเด็น KV KV1. ความสำเร็จในการ จัดทำโครงการเพื่อขอ งบประมาณ KV2. ความสำเร็จการ เชื่อมโยงการ ปฏิบัติงานระหว่าง ศูนย์ฯ กับ อปท.

5 KV 1 ความสำเร็จการจัดทำ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ 1. สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ โดยเฉพาะผู้นำ - สนิทส่วนตัว - เข้าพบบ่อยๆหรือการร่วมงานต่างๆ - มีความรู้จักมักคุ้นกันอย่างดี ระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนผู้รับผิดชอบ และคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด ระดับ อปท. ปลัด กองคลัง นายกฯ ประธานสภา และสมาชิก - เชิญชุมชนไปประชุมเสนอความต้องการในสถานที่เจ้าของงบประมาณ

6 2. การเสนอแผนงานโครงการ ต้องชี้ความสำคัญ และประโยชน์ของโครงการให้ชัดเจน - ทุกฝ่ายเห็นประโยชน์ที่ได้รับตามบทบาทของหน่วยงาน - สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน - มีการนำเสนอยกร่างเพื่อร่วมกันพิจารณาโครงการ ให้สอดคล้องก่อนการเสนอ โครงการอย่างเป็นทางการ - ต้องมีแผนชุมชนรองรับ เพื่อนำเข้าสู่ แผน 3 ปี ของหน่วยงาน 3. แนวทางการเขียนโครงการของงบประมาณพัฒนาจังหวัด - ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเสนอโครงการ เขียนเสนอ - กลุ่มส่งเสริมอาชีพ วิสาหกิจชุมชน หรือชุมชน เขียนเสนอ

7 ผลักดันงานส่งเสริมการเกษตรให้อยู่ใน วิสัยทัศน์ของจังหวัด ใช้แผนชุมชน แผนพัฒนาการเกษตร กำหนด ทิศทางเสนอโครงการ เสนอแผนงานโครงการให้อยู่ในแผน 4 ปี จังหวัด / ปรับแผนทุกปี ประชุม จนท. ระดับ ตำบล อำเภอ จังหวัด กำหนด เป้าหมาย แผนงาน โครงการประจำปี มอบหมายผู้รับผิดชอบเขียนโครงการ นำเข้าประชุม คณะกรรมการ บูรณาการโครงการ หน่วยงานเกษตรจังหวัด บูรณาการแผนงานโครงการทุกหน่วยงานสังกัด กระทรวงเกษตรฯ จัดโครงการต่างๆเข้ากลุ่ม / ประเด็นยุทธศาสตร์ จังหวัด / บูรณาการ จัดอันดับความสำคัญ เสนอขอรับงบประมาณ

8

9 สรุปแนวทาง ตาม KV 1 1. ต้องเปิดตัวให้เขารู้เรา 2. เปิดใจ มีความสัมพันธ์ กันและกัน 3. สะท้อนปัญหา ให้เกิด ความ ต้องการ เพื่อ แก้ปัญหานั้นๆ 4. ทั้งสองฝ่ายต้องได้ ประโยชน์ 5. ต้องตรงตามภารกิจ ของเจ้าของเงิน 6. โครงการต้องถูกต้อง ตามระเบียบ ของเจ้าของงบประมาณ

10 1. ประชาสัมพันธ์เปิดตัวเองให้หน่วยงานต่างๆได้รับทราบ บทบาทของศูนย์ฯ 2. ศูนย์ฯต้องประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม ค่าใช้จ่าย ปัจจัยต่างๆให้ทราบทางสื่อต่างๆ 3. การเบิกจ่ายงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงาน เจ้าของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างผ่านทาง ชุมชน ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ในกรณีจังหวัดที่ตั้งศูนย์ฯ โอนเงินค่าวัสดุการผลิต หรือปัจจัยให้ศูนย์ดำเนินการ KV 2 การเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน ระหว่าง กับศูนย์ปฏิบัติการ จังหวัด อปท.


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนา กลุ่ม 3 ความสำเร็จในการจัดทำแผนงาน / โครงการ เพื่อให้ได้ซึ่งการสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google