งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

40 ไร่ 3 งาน 21 ไร่ - 2 งาน - 35 ตารางวา การดำเนินงานปรับปรุงข้อมูล ทะเบียนเกษตรกร ( จำแนกกิจกรรมการเกษตรรายแปลง ) ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริม การเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "40 ไร่ 3 งาน 21 ไร่ - 2 งาน - 35 ตารางวา การดำเนินงานปรับปรุงข้อมูล ทะเบียนเกษตรกร ( จำแนกกิจกรรมการเกษตรรายแปลง ) ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริม การเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 40 ไร่ 3 งาน 21 ไร่ - 2 งาน - 35 ตารางวา การดำเนินงานปรับปรุงข้อมูล ทะเบียนเกษตรกร ( จำแนกกิจกรรมการเกษตรรายแปลง ) ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริม การเกษตร

2 ยกร่าง แบบ จัดเก็บ วางระบบ จัดเก็บ จัดทำ คู่มือ การ จัดเก็บ วางระบบ ประมวลผ ล พัฒนา โปรแกรม จัดทำ คู่มือ การใช้ โปรแกรม ทบก. รายแปลง จัด สัมมนา เชิง ปฏิบัติกา ร ทบก. ราย แปลง ประชุม ชี้แจง จัดจ้าง ทำแผ่น ไวนิล / แผ่นภาพ ประชาสัม พันธ์ จัดพิมพ์ แบบ จัด VDO Confere nce ถ่ายทอด สด จังหวัด / อำเภอ รับขึ้น ทะเบียน และปรับปรุง ทะเบียน อำเภอ พิมพ์ ข้อมูลลง สมุด แจกสมุด อำเภอ ขออนุมัติ งบประมาณ และโอนเงิน ให้จังหวัด อำเภอ ปรับปรุง แบบ ปรับปรุง โปรแกรม ผลสัมมนา ทดสอบแบบ / โปรแกรม ( นนทบุรี, สระบุรี, นครนายก ) ปรับปรุงแบบ ปรับปรุง โปรแกรม ปรับปรุงคู่มือ จัดเก็บ ปรับปรุงคู่มือ โปรแกรม ทดสอบ / ปรับปรุงแบบ ทดสอบ / ปรับปรุง โปรแกรม พ. ย. – 6 ก. พ.56 7 ก. พ. – 6 มี. ค.56 28 ก. พ.566 มี. ค.56 7 ก. พ.568 ก. พ.56 4 มี. ค.56 5 มี. ค. 56 10 จว +6 เขต + ส่วนกลาง 7-14 มี. ค.56 15 มี. ค.-30 มิ. ย.56 พ. ค. – ส. ค. 56 จัดสรร บริหาร จัดการ จังหวัด ส่วนกลางและเขต : ประสาน ติดตาม สนับสนุน ช่วยแก้ไขปัญหา ส่งอุปกรณ์ ให้จังหวัด สมุด 4 ครั้ง 29 มี. ค,28 เม. ย, 28 พ. ค,27 มิ. ย 56 เครื่องพิมพ์ / หมึกพิมพ์ ภายใน 30 เม. ย.56 ส่วนกลาง แผนภาพการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจำแนก กิจกรรมการเกษตรเป็นรายแปลง ปี 2556

3 ทบทวนเนื้อหา รูปแบบการจัดพิมพ์ ร่าง TOR ขออนุมัติหลักการจัด จ้าง โดยวิธีกรณีพิเศษและ งบประมาณ ดำเนินการจัดจ้าง สมุดทะเบียนเกษตรกร พ. ค. – ส. ค. 56 จังหวัดจัดสรร และบริหารจัดการ แผนภาพการจัดทำสมุดทะเบียน เกษตรกร คณะกรรมการ พิจารณา TOR ดำเนินการจัดซื้อ โดยวิธี e-Auction (105 วัน ) เครื่องพิมพ์สมุดพร้อม หมึก ส่งสมุดให้จังหวัด 4 ครั้ง 29 มี. ค, 28 เม. ย, 28 พ. ค, 27 มิ. ย 56 พร้อมคู่มือการจัดพิมพ์ สมุด ส่งเครื่องพิมพ์พร้อม หมึก ให้จังหวัด ภายใน 30 เม. ย.56 พร้อมคู่มือการใช้งาน เครื่องพิมพ์ ต. ค. – ก. พ. 56 มี. ค. – มิ. ย. 56 พิมพ์ข้อมูลลงสมุด แจกสมุดให้เกษตรกร อำเภอ

4 เคยขึ้น ทะเบียนไว้ แล้ว เป้าหมายการ ดำเนินงาน ประเด็ น ข้อมูล ราย ครัวเรือ น (7.2 ล้าน ) ข้อมูล ราย ครัวเรือ น รายละเ อียด แปลง 2552 2556 ทพศ. / กษ.01/ ปาล์ม ฯ ( มีแปลงฯ ) ขึ้น ทบก. อย่างเดียว ( ไม่มีแปลงฯ ) ไม่เคยขึ้น ทะเบียน

5 ประเด็ น สรุปจำนวนครัวเรือนเกษตรกร น้อยกว่า 10,000 ครัวเรือน 632 อำเภอ ( เมษายน 2556) 10,000 – 20,000 ครัวเรือน 212 อำเภอ ( พฤษภาคม 2556) มากกว่า 20,000 ครัวเรือน 38 อำเภอ ( มิถุนายน 2556)

6 การ ดำเนินงาน ทบก. ราย แปลง สมุด ทะเบียนฯ 77 จังหวัด 67 จังหวัด

7 เกษตรก ร ขึ้น ทะเบียน 1 2 3 ขึ้นทะเบียน แล้ว และข้อมูลเป็น รายแปลง ( ทพ ศ./ กษ 01) ขึ้นทะเบียน แล้ว และข้อมูลไม่มี รายแปลง ไม่เคยขึ้น ทะเบียน ฐานข้อมูล ทบก. ราย แปลง ช่วยเหลือ เกษตรกร ประสบภัย พิบัติฯ การใช้ ประโยชน์ การสนับสนุน โครงการรับ จำนำ Smart Farmer Agri – zoning การขึ้น / ปรับปรุง ทะเบียนเกษตรกร

8 กระบวนการ ดำเนินงาน

9

10 40 ไร่ 3 งาน 21 ไร่


ดาวน์โหลด ppt 40 ไร่ 3 งาน 21 ไร่ - 2 งาน - 35 ตารางวา การดำเนินงานปรับปรุงข้อมูล ทะเบียนเกษตรกร ( จำแนกกิจกรรมการเกษตรรายแปลง ) ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริม การเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google