งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนาโครงการการจัดการเพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง วันที่ ๒ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผู้เข้าร่วมสัมมนา รวม ๒๐๕ คน ประกอบด้วย ๑. จากสำนักงานเกษตรจังหวัด ๔๕ จังหวัด จังหวัดละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนาโครงการการจัดการเพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง วันที่ ๒ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผู้เข้าร่วมสัมมนา รวม ๒๐๕ คน ประกอบด้วย ๑. จากสำนักงานเกษตรจังหวัด ๔๕ จังหวัด จังหวัดละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมนาโครงการการจัดการเพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง วันที่ ๒ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผู้เข้าร่วมสัมมนา รวม ๒๐๕ คน ประกอบด้วย ๑. จากสำนักงานเกษตรจังหวัด ๔๕ จังหวัด จังหวัดละ ๓ คน - เกษตรจังหวัด - หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต - นักวิชาการที่รับผิดชอบงานบริหารศัตรูพืช จังหวัด ๒. สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ๕ เขตๆ ละ ๒ คน - ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการ เกษตรเขต - นักวิชาการที่รับผิดชอบงานบริหารศัตรูพืชเขต ๓. ศูนย์บริหารศัตรูพืช ๗ ศูนย์ๆละ ๒ คน - ผู้อำนวยการศูนย์บริหารศัตรูพืช - นักวิชาการผู้รับผิดชอบงานเพลี้ยแป้งมัน สำปะหลัง

2 เนื้อหาสัมมนา ๑. บรรยาย - เรื่อง การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมเพลี้ยแป้งมัน สำปะหลัง - เรื่อง การจัดการระบบปลูกมันสำปะหลังเพื่อควบคุม เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง โดย ดร. โอภาษ บุญเส็ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พิเศษ ศูนย์วิจัยพืชไร่ โดย ดร. อัมพร วิโณทัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางประภัสสร กรมวิชาการเกษตร จังหวัดระยอง กรมวิชาการเกษตร เชยคำแหง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัย และพัฒนาการอารักขาพืช

3 ๒. ชี้แจงโครงการ - กิจกรรมและงบประมาณโครงการการจัดการเพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๔ โดยนางวัชรีพร โอฬารกนก ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร - การวิจัยแบบ R2R โครงการการจัดการเพลี้ยแป้งมัน สำปะหลัง ปี ๒๕๕๔ โดยนางสุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อำนวยกองวิจัยและพัฒนา งานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร - การจัดสรรสารเคมี โดย นายศักดา ศรีนิเวศน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริม การเกษตร

4 นางสาวจุฬาภรณ์ นกสกุล นักวิชาการเกษตรเกษตร ปฏิบัติการ สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริม การเกษตร - แบบรายงานต่างๆที่ใช้ในการรายงานในกิจกรรม สนับสนุนสานเคมีแช่ท่อนพันธุ์ - การรายงานพื้นที่ระบาด และแบบรายงาน โดย นายกิตติ ศักดิ์ จันทสังข์ นักวิชาการ เกษตรชำนาญการ สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

5 ๓.. ให้นโยบาย - อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้นโยบายการ รายงานพื้นที่ระบาด - รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายบริหาร ให้นโยบายแนวทางการ ดำเนินโครงการการจัดการเพลี้ยแป้งมัน สำปะหลัง ปี ๒๕๕๔ - รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายวิชาการ ให้นโยบายหลักเกณฑ์ การสนับสนุนสารเคมีแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง โครงการจัดการ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ปี๒๕๕๔

6 ผลที่ได้รับจากการสัมมนา ๑. ผู้ร่วมสัมมนาได้รับทราบเนื้อหาวิชาการด้านการ ควบคุมเพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง ๒. การบริหารจัดการโครงการ โดยวิธีบูรณาการ เทคโนโลยี (IPM) ได้แก่ - การใช้ศัตรูธรรมชาติ ๓. ผู้ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการ ปฏิบัติงานด้านการจัดการเพลี้ยแป้งมัน สำปะหลังระหว่างผู้ร่วมสัมมนา - การเขตกรรม - การใช้สารเคมีแช่ ท่อนพันธุ์ - ศูนย์จัดการศัตรูพืช ชุมชน

7 ๔. ทราบแบบรายงาน และวิธีการรายงานพื้นที่ ระบาดของเพลี้ยแป้ง มันสำปะหลังที่ถูกต้องและเป็นไปในแนวทาง เดียวกัน ๕. ผู้ร่วมสัมมนาทราบหลักเกณฑ์การสนับสนุน สารเคมีแช่ท่อนพันธุ์ มันสำปะหลัง ก่อนปลูกตามโครงการการจัดการ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง


ดาวน์โหลด ppt สัมมนาโครงการการจัดการเพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง วันที่ ๒ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผู้เข้าร่วมสัมมนา รวม ๒๐๕ คน ประกอบด้วย ๑. จากสำนักงานเกษตรจังหวัด ๔๕ จังหวัด จังหวัดละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google