งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง จังหวัดเลย องค์ความรู้การจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง จังหวัดเลย องค์ความรู้การจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง จังหวัดเลย องค์ความรู้การจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร

2 ปัญหาในการดำเนินงาน ด้านเจ้าหน้าที่ - มีความคลาดเคลื่อน ของข้อมูล เนื่องจากเกษตรกรต้องให้ ข้อมูล เนื่องจากเกษตรกรต้องให้ ข้อมูล การปลูกพืชก่อนฤดูกาล เพาะปลูก ซึ่ง ต้องมีการคาดคะเน ปลูกพืช ชนิดใด จำนวนกี่ไร่ - ขาดงบประมาณใน การสนับสนุน การดำเนินงาน ผลการทดลองปฏิบัติด้านเจ้าหน้าที่ จัดตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ระดับอำเภอ

3 จัดตั้งคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ระดับอำเภอ จัดตั้งคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ระดับอำเภอ เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับตำบลหารือกับ ปลัด อบต. เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับตำบลหารือกับ ปลัด อบต. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และนายก อบต. แต่ละ ตำบล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และนายก อบต. แต่ละ ตำบล เพื่อชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร เพื่อชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร เนื่องจากบุคลากรมีน้อย จำเป็นที่จะต้องใช้คณะกรรมการ ศูนย์บริการ เนื่องจากบุคลากรมีน้อย จำเป็นที่จะต้องใช้คณะกรรมการ ศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ ในการช่วยจัดเก็บข้อมูล ซึ่งจะ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ ในการช่วยจัดเก็บข้อมูล ซึ่งจะ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประสานงานของบประมาณสนับสนุนในการจัดเก็บข้อมูล ประสานงานของบประมาณสนับสนุนในการจัดเก็บข้อมูล ผลการทดลองปฏิบัติด้านเจ้าหน้าที่

4 อำเภอนาด้วงมีการจัดเก็บข้อมูลการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2551/52 โดย อำเภอนาด้วงมีการจัดเก็บข้อมูลการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2551/52 โดย ทำหนังสือแจ้งให้กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ เกษตรกรกร ทำหนังสือแจ้งให้กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ เกษตรกรกร ผู้ปลูกพืชฤดูแล้งให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่คณะกรรมการ ศูนย์ / อาสา ผู้ปลูกพืชฤดูแล้งให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่คณะกรรมการ ศูนย์ / อาสา สมัครเกษตร ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ได้มอบหมาย ให้มีการจัดเก็บข้อมูล สมัครเกษตร ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ได้มอบหมาย ให้มีการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลที่ได้มีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา ข้อมูลที่ได้มีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รับแนวทางที่นำเสนอไว้ ดำเนินการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รับแนวทางที่นำเสนอไว้ ดำเนินการ องค์ความรู้ที่ได้

5 เกษตรกรบางส่วนไม่ เข้าใจ เกษตรกรบางส่วนไม่ เข้าใจ ไม่เห็นความสำคัญของ ทะเบียน เกษตรกร ไม่เสียสละ เวลาที่จะให้ ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ ทำ ให้ข้อมูล ล่าช้า และได้ข้อมูล น้อยกว่าความ เป็นจริง ปัญหาของเกษตรกร

6 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการบริหารฯ ให้เห็น ถึงความสำคัญของการ ขึ้นทะเบียนเกษตรกร เป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อตัวเกษตรกรผู้ให้ข้อมูล เอง เพื่อใช้ในการเป็นหลักฐานอ้างอิงหากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ที่ ต้องการใช้ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร / การช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ และมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการบริหารฯ ให้เห็น ถึงความสำคัญของการ ขึ้นทะเบียนเกษตรกร เป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อตัวเกษตรกรผู้ให้ข้อมูล เอง เพื่อใช้ในการเป็นหลักฐานอ้างอิงหากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ที่ ต้องการใช้ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร / การช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ และมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ ผลการทดลองปฏิบัติด้านเกษตรกร องค์ความรู้ที่ได้ * เกษตรกรที่เห็นความสำคัญในการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร * เกษตรกรให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่

7 การบันทึกข้อมูลในระบบ เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ มากในการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูลในระบบ เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ มากในการจัดเก็บข้อมูล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลมีคนเดียว แต่งานที่ได้รับ มอบหมายมีมากจนเกินไป เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลมีคนเดียว แต่งานที่ได้รับ มอบหมายมีมากจนเกินไป ( งานรายงานขึ้นทะเบียนโครงการแทรกแซงข้าวโพด, มันสำปะหลัง, ข้าว, ( งานรายงานขึ้นทะเบียนโครงการแทรกแซงข้าวโพด, มันสำปะหลัง, ข้าว, รายงาน ศ.02 รายงานข้อมูลสถาบัน, รายงาน ประจำเดือน และการนำเสนอ รายงาน ศ.02 รายงานข้อมูลสถาบัน, รายงาน ประจำเดือน และการนำเสนอ ข่าวขึ้นเว็ปไซด์ ซึ่งงานแต่ละอย่างจำกัดด้วยเวลา เครื่องคอมพิวเตอร์และ ข่าวขึ้นเว็ปไซด์ ซึ่งงานแต่ละอย่างจำกัดด้วยเวลา เครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องพิมพ์ใช้งานไม่ได้ในบางครั้ง จึงทำให้เกิดความ ล่าช้าและเกิดความ เครื่องพิมพ์ใช้งานไม่ได้ในบางครั้ง จึงทำให้เกิดความ ล่าช้าและเกิดความ ผิดพลาดของข้อมูล ผิดพลาดของข้อมูล ปัญหาด้านเครื่องมือและอุปกรณ์

8 คณะทำงานระดับอำเภอได้พิจารณาให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ระดับตำบลที่มีความสามารถในการ คณะทำงานระดับอำเภอได้พิจารณาให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ระดับตำบลที่มีความสามารถในการ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยแบ่งเบาหน้าที่ในการพิมพ์หนังสือเข้า - ออก ระบบข้อมูลพิมพ์ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยแบ่งเบาหน้าที่ในการพิมพ์หนังสือเข้า - ออก ระบบข้อมูลพิมพ์ รายงาน ข้อมูลสถาบัน หรือข้อมูลอื่นที่สามารถทำได้ รายงาน ข้อมูลสถาบัน หรือข้อมูลอื่นที่สามารถทำได้ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งพิมพ์ทุกครั้ง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งพิมพ์ทุกครั้ง ผลการทดลองปฏิบัติ องค์ความรู้ที่ได้ เจ้าหน้าที่มีทักษะความสามารถเพิ่มขึ้นในการบันทึกข้อมูล การบันทึกข้อมูลถูกต้อง และรวดเร็วขึ้น

9 การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรขาดการบูรณาการงานร่วมกัน ของหน่วยงาน สังกัดกรมประมงและปศุสัตว์ ในการได้มาซึ่งข้อมูลทำให้ข้อมูลผิดพลาดเกิด การทำงานซ้ำซ้อน และเกษตรกรเบื่อหน่ายทำให้เสียเวลา ล่าช้า การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรขาดการบูรณาการงานร่วมกัน ของหน่วยงาน สังกัดกรมประมงและปศุสัตว์ ในการได้มาซึ่งข้อมูลทำให้ข้อมูลผิดพลาดเกิด การทำงานซ้ำซ้อน และเกษตรกรเบื่อหน่ายทำให้เสียเวลา ล่าช้า 1. ปัญหาด้านช่องทาง / กลไก ผลการทดลองปฏิบัติ ประสานงานขอข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และได้ ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำและเป็นปัจจุบัน องค์ความรู้ที่ได้รับ เกิดคารบูรณาการ การทำงานร่วมกับหน่วยงานสังกัดกรมประมง และกรมปศุสัตว์

10 * มีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล - เกษตรกรต้องให้ข้อมูลก่อนการเพาะปลูก - สภาพดินฟ้าอากาศไม่เหมาะสม - ปัจจัยการผลิตขาดแคลน * ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงาน 2. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 3. ข้อเสนอแนวคิดการดำเนินงาน * ระดับจังหวัดขอความร่วมมือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแจ้งท้องถิ่นอำเภอให้องค์การ บริหารส่วนท้องถิ่น อบต. และเทศบาล ตั้งงบประมาณช่วยเหลือด้านการจัดเก็บข้อมูลการ เกษตร และการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ทุกปี


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง จังหวัดเลย องค์ความรู้การจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google