งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้ปรับเปลี่ยนระบบการ ทำงานบนฐานของทรัพยากร (Resource – Based) มาเป็นการทำงานบน ฐานขององค์ความรู้ ( Knowledge – Based.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้ปรับเปลี่ยนระบบการ ทำงานบนฐานของทรัพยากร (Resource – Based) มาเป็นการทำงานบน ฐานขององค์ความรู้ ( Knowledge – Based."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้ปรับเปลี่ยนระบบการ ทำงานบนฐานของทรัพยากร (Resource – Based) มาเป็นการทำงานบน ฐานขององค์ความรู้ ( Knowledge – Based ) นั้น สำนักงานเกษตรอำเภอบาง กล่ำ จึงได้ดำเนินงานจัดการความรู้ตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ขั้นตอนการเตรียมการ 1.1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงาน KM ระดับอำเภอ 1.2. ประชุมสำนักงานระดมความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบองค์ความรู้ 1.3. รวบรวมแหล่งข้อมูลองค์ความรู้ 1.4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาองค์ความรู้แต่ละกิจกรรม / โครงการ 1.5. จัดความรู้เป็นระบบโดยการรวบรวมองค์ความรู้ เป็นหมวดหมู่ และ พัฒนาปรับปรุงเป็นฐานข้อมูล 2. ขั้นตอนการดำเนินการ 2.1. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกลุ่มองค์กรกิจกรรม 2.2. ประชุมนักปฏิบัติในการประชุม DW และ เวทีหน่วยงานย่อยทุก เดือน 2.2 นำองค์ความรู้ที่ได้ มาบันทึก เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. สรุป 3.1 รวบรวมองค์ความรู้ เป็นหมวดหมู่ และพัฒนาปรับปรุงเป็น ฐานข้อมูล ************************************************

2 กรณีตัวอย่าง การจัดการองค์ความรู้ การเลี้ยงปลาดุก ชีวภาพ

3 วัสดุอุปกรณ์ บ่อปูน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 – 120 ซ. ม. ท่อระบายน้ำล้นในบ่อปูน วัสดุคลุมปากบ่อปูน ( ล้อยางรถยนต์, ตาข่าย ) น้ำหมักชีวภาพ

4 ขั้นตอนการดำเนินการ การเตรียมน้ำหมักชีวภาพ กล้วยน้ำว้า 1 กก. มะละกอสุก 1 กก. ฟักทองสุก 1 กก. น้ำตาลทรายแดง 1 กก. น้ำสะอาด 3 ลิตร หมักไว้ประมาณ 15 วัน กรองเอาน้ำมาใช้

5 การเตรียมบ่อปูน แช่บ่อปูนด้วยน้ำสะอาด ทิ้งไว้ 7-10 วัน ระบายน้ำออก ใช้ผักบุ้งขัดถูภายในรอบบ่อปูน ปล่อยให้แห้ง 1-2 วัน เติมน้ำ แช่น้ำทิ้งไว้ ประมาณ 5 วัน ระบายน้ำ ออก เติมน้ำสะอาด ความสูงของน้ำประมาณ 5-6 นิ้ว ละลายน้ำหมักชีวภาพ อัตรา 1/2 ช้อนโต๊ะ ใส่ ในบ่อ ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วัน ปล่อยลูกปลา

6 การเลี้ยงปลาดุก ปล่อยลูกปลาดุก ขนาด 2.5-3 ซ. ม. จำนวน 75-80 ตัว / บ่อ ให้อาหารลูกปลาดุก วันละ 2 มื้อ ( เช้า, เย็น ) อัตรา อาหาร / ลูกปลา ประมาณมื้อละ 5 เม็ด / ตัว นำอาหารปลาแช่น้ำสะอาด นาน 3-5 นาที หว่านให้กิน ในบ่อใส่ผัก ( ผักตบชวา, ผักบุ้ง ) หลังจากเลี้ยงได้ประมาณ 15-20 วัน ให้ลด อาหารลงเหลือ 1 มื้อ ( ตัดมื้อเช้า คงเหลือมื้อเย็น อัตราอาหาร ประมาณมื้อละ 5 เม็ด / ตัว ) ฝึกให้ปลากินผักโดยการ ทำให้ผักบริเวณที่ จมน้ำ มีร่องรอยของการฉีกขาด

7 เปลี่ยนอาหารจากปลาเล็กเป็นปลารุ่นในช่วง ปลาอายุประมาณ 1 เดือนครึ่ง ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำ ทุก 7-10 วัน ทุกครั้งที่ เปลี่ยนน้ำ ใช้น้ำหมักชีวภาพ ผสมน้ำใส่ในบ่อ ทุกครั้ง และเพิ่มปริมาณน้ำให้เหมาะสมกับขนาด และปริมาณของปลา น้ำที่ถ่ายออกนำไปใช้กับ แปลงพืชได้เป็นอย่างดี เลี้ยงประมาณ 3 - 3 1/2 เดือน ปลาจะมีขนาด 4- 5 ตัว / กก. ต้นทุนการผลิต ประมาณ 19-21 บาท / กก. คุณภาพเนื้อ มีไขมันน้อย มีกล้ามเนื้อแทรก

8 สภาพการกัดกินของปลาดุก สภาพภายในบ่อ

9 เปรียบเทียบอาหารปลา ไม่แช่น้ำ แช่น้ำ ไม่แช่น้ำ แช่น้ำ

10 ต้นทุนการผลิต / บ่อ ค่าพันธุ์ปลา 75 ตัว ๆละ 0.75 บาท เงิน 56 บาท ค่าอาหาร 15 กก. ๆละ 27 บาท เงิน 405 บาท รวมต้นทุนเงิน 461 บาท ผลผลิตที่ได้ บ่อละ 18 กก. ( 4-5 ตัว / กก./3 เดือน ) ราคาจำหน่าย กก. ละ 40 บาท เงิน 720 บาท ส่วนต่างเงิน 259 บาท


ดาวน์โหลด ppt ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้ปรับเปลี่ยนระบบการ ทำงานบนฐานของทรัพยากร (Resource – Based) มาเป็นการทำงานบน ฐานขององค์ความรู้ ( Knowledge – Based.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google