งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

************************************************

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "************************************************"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ************************************************
การจัดการความรู้ (KM) สำนักงานเกษตรอำเภอบางกล่ำ ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้ปรับเปลี่ยนระบบการทำงานบนฐานของทรัพยากร (Resource – Based) มาเป็นการทำงานบนฐานขององค์ความรู้ ( Knowledge – Based ) นั้น สำนักงานเกษตรอำเภอบางกล่ำ จึงได้ดำเนินงานจัดการความรู้ตามขั้นตอน ดังนี้ 1.ขั้นตอนการเตรียมการ 1.1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงาน KM ระดับอำเภอ 1.2. ประชุมสำนักงานระดมความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบองค์ความรู้ 1.3. รวบรวมแหล่งข้อมูลองค์ความรู้ 1.4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาองค์ความรู้แต่ละกิจกรรม/โครงการ 1.5. จัดความรู้เป็นระบบโดยการรวบรวมองค์ความรู้ เป็นหมวดหมู่ และพัฒนาปรับปรุงเป็นฐานข้อมูล 2. ขั้นตอนการดำเนินการ 2.1.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกลุ่มองค์กรกิจกรรม 2.2. ประชุมนักปฏิบัติในการประชุม DW และ เวทีหน่วยงานย่อยทุกเดือน 2.2 นำองค์ความรู้ที่ได้ มาบันทึก เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. สรุป 3.1 รวบรวมองค์ความรู้ เป็นหมวดหมู่ และพัฒนาปรับปรุงเป็นฐานข้อมูล ************************************************

2 กรณีตัวอย่าง การจัดการองค์ความรู้
การเลี้ยงปลาดุกชีวภาพ

3 วัสดุอุปกรณ์ บ่อปูน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 – 120 ซ.ม.
บ่อปูน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 – 120 ซ.ม. ท่อระบายน้ำล้นในบ่อปูน วัสดุคลุมปากบ่อปูน ( ล้อยางรถยนต์ , ตาข่าย) น้ำหมักชีวภาพ

4 ขั้นตอนการดำเนินการ การเตรียมน้ำหมักชีวภาพ กล้วยน้ำว้า 1 กก.
กล้วยน้ำว้า กก. มะละกอสุก กก. ฟักทองสุก กก. น้ำตาลทรายแดง กก. น้ำสะอาด ลิตร หมักไว้ประมาณ 15 วัน กรองเอาน้ำมาใช้

5 การเตรียมบ่อปูน แช่บ่อปูนด้วยน้ำสะอาด ทิ้งไว้ 7-10 วัน
แช่บ่อปูนด้วยน้ำสะอาด ทิ้งไว้ วัน ระบายน้ำออก ใช้ผักบุ้งขัดถูภายในรอบบ่อปูนปล่อยให้แห้ง 1-2 วัน เติมน้ำ แช่น้ำทิ้งไว้ ประมาณ 5 วัน ระบายน้ำออก เติมน้ำสะอาด ความสูงของน้ำประมาณ 5-6 นิ้ว ละลายน้ำหมักชีวภาพ อัตรา 1/2 ช้อนโต๊ะ ใส่ในบ่อ ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วัน ปล่อยลูกปลา

6 การเลี้ยงปลาดุก ปล่อยลูกปลาดุก ขนาด 2.5-3 ซ.ม. จำนวน 75-80 ตัว/บ่อ
ปล่อยลูกปลาดุก ขนาด ซ.ม. จำนวน ตัว/บ่อ ให้อาหารลูกปลาดุก วันละ 2 มื้อ (เช้า,เย็น) อัตรา อาหาร/ลูกปลา ประมาณมื้อละ 5 เม็ด/ตัว นำอาหารปลาแช่น้ำสะอาด นาน 3-5 นาที หว่านให้กิน ในบ่อใส่ผัก (ผักตบชวา , ผักบุ้ง) หลังจากเลี้ยงได้ประมาณ วัน ให้ลดอาหารลงเหลือ 1 มื้อ (ตัดมื้อเช้า คงเหลือมื้อเย็น อัตราอาหาร ประมาณมื้อละ 5 เม็ด/ตัว) ฝึกให้ปลากินผักโดยการ ทำให้ผักบริเวณที่จมน้ำ มีร่องรอยของการฉีกขาด

7 เปลี่ยนอาหารจากปลาเล็กเป็นปลารุ่นในช่วงปลาอายุประมาณ 1 เดือนครึ่ง
ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำ ทุก วัน ทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำ ใช้น้ำหมักชีวภาพ ผสมน้ำใส่ในบ่อทุกครั้ง และเพิ่มปริมาณน้ำให้เหมาะสมกับขนาดและปริมาณของปลา น้ำที่ถ่ายออกนำไปใช้กับแปลงพืชได้เป็นอย่างดี เลี้ยงประมาณ /2 เดือน ปลาจะมีขนาด 4-5 ตัว/ กก. ต้นทุนการผลิต ประมาณ บาท/กก. คุณภาพเนื้อ มีไขมันน้อย มีกล้ามเนื้อแทรก

8 สภาพการกัดกินของปลาดุก
สภาพภายในบ่อ สภาพการกัดกินของปลาดุก

9 เปรียบเทียบอาหารปลา ไม่แช่น้ำ แช่น้ำ

10 ต้นทุนการผลิต/บ่อ ค่าพันธุ์ปลา 75 ตัว ๆละ 0.75 บาท เงิน 56 บาท
ค่าพันธุ์ปลา 75 ตัว ๆละ บาท เงิน บาท ค่าอาหาร กก. ๆละ 27 บาท เงิน บาท รวมต้นทุน เงิน บาท ผลผลิตที่ได้ บ่อละ 18 กก. ( 4-5 ตัว/กก./3 เดือน) ราคาจำหน่าย กก.ละ 40 บาท เงิน บาท ส่วนต่าง เงิน บาท


ดาวน์โหลด ppt ************************************************

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google