งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาศักยภาพการผลิต ลำไยคุณภาพภาคเหนือ ปี 2556 - 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาศักยภาพการผลิต ลำไยคุณภาพภาคเหนือ ปี 2556 - 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาศักยภาพการผลิต ลำไยคุณภาพภาคเหนือ ปี 2556 - 2558

2 สถานการณ์การผลิต ลำไยภาคเหนือ แผนที่ปลูก ลำไย 8 จังหวัด เชียงใ หม่ เชียงร าย พะเ ยา ลำป าง แพร่ ลำ พูน ตา ก ข้อมูลการผลิต 8 จังหวัด พื้นที่ปลูก 854,916 ไร่ พื้นที่ให้ผล 805,405 ไร่ ผลผลิต 668,841 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย - ในฤดู 755 กก./ ไร่ - นอกฤดู 1,309 กก./ ไร่ M น่า น

3 ข้อมูลการผลิต พื้นที่ให้ผล 818,023 ไร่ ผลผลิตรวม 578,673 ตัน - ในฤดู 414,784 ตัน - นอกฤดู 163,889 ตัน ข้อมูลการผลิต พื้นที่ให้ผล 818,023 ไร่ ผลผลิตรวม 578,673 ตัน - ในฤดู 414,784 ตัน - นอกฤดู 163,889 ตัน แนวทางแก้ไข ปัญหา กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการผลิต กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับองค์ความรู้ กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับราคา คณะทำงาน ฯวิเคราะห์ สถานการณ์การ ผลิตลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ C สภาพปัญหา - สวนเก่า / เกษตรกร รายย่อย / สูงวัย - ผลผลิตต่ำ / ไม่มี คุณภาพ - ผลผลิตออกพร้อม กัน / ล้นตลาด สภาพปัญหา - สวนเก่า / เกษตรกร รายย่อย / สูงวัย - ผลผลิตต่ำ / ไม่มี คุณภาพ - ผลผลิตออกพร้อม กัน / ล้นตลาด ทางรอด - ลดต้นทุน / เพิ่มผลผลิต / ปรับปรุงคุณภาพ - ผลิตลำไย Gap/ อินทรีย์ / ผลิตลำไยนอกฤดู - กลุ่มเข้มแข็ง / เครือข่าย การผลิต / ตลาด ทางรอด - ลดต้นทุน / เพิ่มผลผลิต / ปรับปรุงคุณภาพ - ผลิตลำไย Gap/ อินทรีย์ / ผลิตลำไยนอกฤดู - กลุ่มเข้มแข็ง / เครือข่าย การผลิต / ตลาด

4 ปัญหาการผลิต ลำไย 8 จังหวัด ปัญหาการผลิต ลำไย 8 จังหวัด แผนที่ 8 จังหวัด ลำพู น ตา ก ลำป าง พะเ ยา น่า น แ พร่ เชียงร าย เชียงใ หม่ 1. ปัญหาผลผลิตต่อไร่ต่ำ รวม 8 จังหวัด ในฤดูนอกฤดู 6331,550 2. ปัญหาคุณภาพผลผลิต รวม 8 จังหวัด เกรด AAAB ร้อยละ 344620 3. ปัญหาผลผลิตออกพร้อมกัน / กระจุกตัว ช่วงวันที่ 15 ก. ค. – 15 ส. ค. 56 ปี ตันร้อยละ ปี 2555 326,70370.96 ปี 2556 303,41368.07 M น่า น

5 พัฒนาศักยภาพการผลิต / ปรับปรุง คุณภาพการผลิต เน้นความปลอดภัยของผลผลิต (Gap/ อินทรีย์ ) ลดต้นทุนการผลิต / เพิ่มผลผลิตต่อไร่ กระจายผลผลิตออกตลอดทั้งปี โดยเลือก ช่วงการผลิต ( ในฤดู / นอกฤดู ) สร้างกลุ่มเครือข่ายการผลิตและ การตลาด ทางรอดในการผลิต ลำไยภาคเหนือ

6 ยุทธศาสตร์การผลิตลำไยภาคเหนือ เพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตและ การตลาดลำไย ปี 2556-2558 ยกระดับการผลิต 1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 1.2 ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตสู่ความ ปลอดภัย 1.3 สร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ผลิต / แก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาด ยกระดับองค์ความรู้ 2.1 สนับสนุนระบบ Logistics 2.2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 2.3 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ยกระดับราคา 3.1 ส่งเสริมระบบตลาดภายในและ ต่างประเทศ 3.2 แปรรูปผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่า ผลผลิต 3.3 ประชาสัมพันธ์คุณค่าและ คุณประโยชน์การบริโภคลำไยไทย กลยุทธ์ ที่ 1 กลยุทธ์ ที่ 2 กลยุทธ์ ที่ 3

7 วัตถุประสงค์ 1. ส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพนอกฤดู เพื่อ กระจายผลผลิตตลอดทั้งปี 2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยในฤดูและ นอกฤดู คุณภาพระดับส่งออก 3. ส่งเสริมการผลิตลำไย Gap/ อินทรีย์ คุณภาพระดับส่งออก โมเดลการพัฒนาศักยภาพการผลิตลำไย ภาคเหนือ 1. โมเดลส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต ลำไยนอกฤดูคุณภาพระดับส่งออก 2. โมเดล พัฒนาศักยภาพการผลิตลำไยในฤดู คุณภาพระดับส่งออก 3. โมเดล ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต ลำไย Gap/ อินทรีย์ การปรับโครงสร้างการผลิตลำไยภาคเหนือ ปี 2556-2558 C

8 ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ระบบสนับสนุน 1. ถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตลำไย คุณภาพใน - นอกฤดู / อินทรีย์ 2. สนับสนุนปัจจัยการ ผลิต 3. เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อ พัฒนาแหล่งน้ำ 4. ความรู้ / เทคนิคการ บริการจัดการ กลุ่ม 5. สร้างทีมงานบริหาร จัดการสวน ลำไยแบบมืออาชีพ 6. แปลงเรียนรู้การผลิต ลำไยคุณภาพ วิธีการ 1. กำหนดพื้นที่การผลิต เกษตรกร และเป้าหมายการผลิต 2. พัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตทั้งในและ นอกฤดู 3. รวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต 4. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตลำไยคุณภาพ 5. ระบบการสนับสนุนการผลิต 6. ระบบการตลาดและเครือข่าย

9 เป้าหมายการผลิต ลำไยภาคเหนือ แผนที่ 8 จังหวัด เชียงร าย เชียงใ หม่ ลำป าง ลำพู น พะเ ยา น่า น แพร่ ตา ก 1. ผลิตนอกฤดูปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 40 : 6018 : 8228 : 7240 : 60 2. ผลิตคุณภาพปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 50:45:5 (AA:A:B) 35:50:15 (AA:A:B) 45:50:5 (AA:A:B) 50:45:5 (AA:A:B) 3. เพิ่มผลผลิตปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ในฤดู 700750800 นอกฤดู 1,6001,6501,700 MCF น่า น

10 การใช้ MRCF ขับเคลื่อนการพัฒนา ศักยภาพการผลิตลำไยภาคเหนือ การพัฒนาลำไย คุณภาพภาคเหนือ MMapping RRemote Sensing CCommunity Participatio n Specific FField Service กระบวนการ เรียนรู้ การมีส่วน ร่วม

11 สรุป การใช้ MRCF ขับเคลื่อนการพัฒนา ศักยภาพการผลิตลำไยภาคเหนือ สินค้า ผลผลิตลำไย ได้รับการพัฒนา 1. คุณภาพผลผลิตลำไยตรง ความต้องการตลาด 2. ผลผลิตลำไยกระจายออก ตลอดปีไม่กระจุกตัว 3. ผลผลิตลำไยปลอดภัย ระดับ GAP และอินทรีย์ 4. ผลผลิตลำไยเฉลี่ยต่อไร่ สูงขึ้นตามเป้าหมาย เกษตรกรผู้ผลิตลำไย ได้รับการพัฒนา 1. รวมกลุ่มผู้ผลิตลำไยอย่าง มีคุณภาพ 2. กลุ่มมีความเข้มแข็ง มี ศักยภาพในการ ขับเคลื่อน ฯ และพึ่งพา ตนเองได้ 3. กลุ่มมีเครือข่ายในระบบ การผลิตและตลาด เกษตรกรได้รับการบริการ 1. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและกำหนดพื้นที่การผลิต เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ 2. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ ผลิตเฉพาะพื้นที่ ใน - นอกฤดู /Gap/ อินทรีย์ 3. เกษตรกรได้รับความรู้และเทคนิคการรวมกลุ่มผู้ผลิต / ระบบเครือข่าย / ระบบตลาด อย่างมีประสิทธิภาพ

12 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาศักยภาพการผลิต ลำไยคุณภาพภาคเหนือ ปี 2556 - 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google