งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระดับหน่วยงานย่อย และ ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ นายพีรพร พร้อมเทพ 20 มีนาคม 2552 KM สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระดับหน่วยงานย่อย และ ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ นายพีรพร พร้อมเทพ 20 มีนาคม 2552 KM สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระดับหน่วยงานย่อย และ ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ นายพีรพร พร้อมเทพ 20 มีนาคม 2552 KM สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

2 2 ประเด็นการนำเสนอ 1. ยุทธศาสตร์คืออะไร 2. ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร 3. การจัดทำยุทธศาสตร์หน่วยงานย่อย 4. สาระสำคัญของการพัฒนาการเกษตร 5. สรุป

3 3 ยุทธศาสตร์คืออะไร ?

4 4 ยุทธศาสตร์ สิ่งที่มุ่งเน้นต้องทำ ทำแล้วต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องมีนัยสำคัญต่อองค์กร/ ก้าวกระโดด มีความท้าทาย เป็นการมองอนาคต ไม่ติดยึดอยู่กับอดีต มองเชิงสร้างสรรค์ ไม่ใช่ท้อแท้ ใช้สื่อสารทำความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้เห็น ภาพหรือมองภาพเดียวกันทั้งองค์กร เป็นเรื่องของวิธีคิด ไม่ใช่รูปแบบ ยุทธศาสตร์ = กลยุทธ์ = Strategy เป็นเรื่องของวิธีคิด ไม่ใช่รูปแบบ

5 5 ยุทธศาสตร์คืออะไร ? จุดเด่นของแผนยุทธศาสตร์ 1. มีทิศทาง เป้าหมายที่ชัดเจน 2. มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 3. มีกลยุทธ์ (วิธีการ) ที่เหมาะสม เป็นได้จริง 4. มีมุมมองที่ครอบคลุมทุกมิติ 5. ไม่ซับซ้อน นำไปสู่การปฏิบัติ 6. นำไปใช้ได้ในทุกระดับ 7. ยืดหยุ่น ทันสถานการณ์

6 6 ยุทธศาสตร์คืออะไร ? ระบุสิ่งที่มุ่งหวัง วิเคราะห์สภาพแวดล้อมวิเคราะห์สภาพแวดล้อม กำหนดกลยุทธ์ กลไกการขับเคลื่อนกลไกการขับเคลื่อน องค์ประกอบของยุทธศาสตร์

7 7 ยุทธศาสตร์คืออะไร ? คำว่านโยบายกับยุทธศาสตร์ นโยบาย = สิ่งที่ผู้บริหารต้องการจะทำ หรือต้องการให้ เกิดขึ้น ยุทธศาสตร์ = สิ่งมุ่งเน้นที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุตาม วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

8 8 ยุทธศาสตร์คืออะไร ? นโยบาย รัฐบาล ( นายกฯอภิสิทธิ์ ) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( รมว. ธีระ ) กรมส่งเสริมการเกษตร ( อธส. อรรถ )

9 9 ยุทธศาสตร์คืออะไร ? ระดับของ ยุทธศาสตร์ แผนฯเชิงแนวคิด (ใช้เป็นกรอบการทำงาน) แผนฯเชิงปฏิบัติ (ใช้ของบประมาณ) รัฐบาล แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 แผนบริหารราชการแผ่นดิน กระทรวง แผนพัฒนาการเกษตร ภายใต้แผนฯ 10 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรม แผนยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมการเกษตร แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร ยุทธศาสตร์

10 10 แผนยุทธศาสตร์กรม ปี 2552-2554

11 11 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร เงื่อนไขการจัดทำ ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ง่าย รองรับงานทั้งหมดของกรมรองรับงานทั้งหมดของกรม รองรับนโยบายรัฐบาล(ที่มีการเปลี่ยนบ่อย) ทำให้เป็นเรื่องเดียวกับแผนฯ 4 ปีทำให้เป็นเรื่องเดียวกับแผนฯ 4 ปี ใช้จัดทำคำของบประมาณได้ ตอบ PMQA และ PART ได้ตอบ PMQA และ PART ได้

12 12 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.ตอบสนองนโยบายรัฐบาล เชิงรุก/เชิงรับ 2.การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เชิงรุก 3.เสริมสร้างความเข้มแข็งเกษตรกร เชิงรับ 4.ส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้า เชิงรับ 5.การให้บริการและช่วยเหลือเกษตรกร เชิงรับ 6.พัฒนาองค์กร บุคลากร ระบบงาน เชิงรับ

13 13  กรมส่งเสริมการเกษตรมีขีดความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในระดับสูง การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน การทำงานเป็นระบบ และ บูรณาการกับทุกภาคส่วน บุคลากรมีขวัญกำลังใจ และมีสมรรถนะในการ ปฏิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผน ประหยัด และคุ้มค่า  เกษตรกรมีขีดความ สามารถในการ ผลิต และจัดการสินค้าเกษตร เกษตรกรมีการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในครอบครัว องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจ ชุมชน และชุมชนเกษตร  ผลสำเร็จของการดำเนินงาน ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล  เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการเกษตร เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรและประชาชนมีความพึงพอใจกับบริการทางการเกษตรและการช่วยเหลือต่างๆที่ ได้รับจากกรมส่งเสริมการเกษตร แผนที่ ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กร ประสิทธิผล คุณภาพบริการ ประสิทธิภาพ

14 14 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระดับหน่วยงานย่อย คู่มือ

15 15 การจัดทำยุทธศาสตร์หน่วยงานย่อย นโยบายการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร จัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่เป็นภาพรวมของกรม ส่งเสริมการเกษตรจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่เป็นภาพรวมของกรม ส่งเสริมการเกษตร ให้ทุกหน่วยงานในระดับ สำนัก กอง เขต จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ หน่วยงานตนเอง

16 16 การจัดทำยุทธศาสตร์หน่วยงานย่อย หน่วยงานที่ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนัก กองสำนัก กอง เขต จังหวัดจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ

17 17 กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ 1. จัดทำข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 2. มีองค์ประกอบหลักของแผนยุทธศาสตร์ครบ 4 องค์ประกอบ คือ 2.1 ระบุสิ่งที่มุ่งหวัง (วิสัยทัศน์ พันธกิจ) 2.2 วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) 2.3 การกำหนดกลยุทธ์ (ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด) 2.4 มีแนวทางการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติ (แผนปฏิบัติงาน) 3. ทำแบบมีส่วนร่วม เป็นที่ยอมรับร่วมกันในหน่วยงาน 4. ทำแล้วต้องนำไปใช้ได้จริง (ไม่เพ้อฝันหรือเลื่อนลอย อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและความเป็นจริง) การจัดทำยุทธศาสตร์หน่วยงานย่อย

18 18 กิจกรรมต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.52ก.พ.มี.ค.- ก.ย. แผนปฏิบัติงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 1. กรมกำหนดแนวทางและแบบฟอร์ม การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแจ้งหน่วยงานต่างๆ 2. หน่วยงานดำเนินการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม 3. จัดทำแผนยุทธศาสตร์เป็นเอกสาร ที่สมบูรณ์และส่งกรม (ภายใน 31 ม.ค. 52) 4. รายงานความก้าวหน้าการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์ส่งกรมทุกเดือน (ทุกวันที่ 5 ของเดือน) 5. สร้างความเข้าใจร่วมกัน ภายในหน่วยงาน 6. ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ และใช้ประโยชน์ในการบริหาร การจัดทำยุทธศาสตร์หน่วยงานย่อย

19 19 ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน การ เตรียมการ การระบุสิ่ง ที่ มุ่งหวัง (วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ หลัก/ วัตถุประสงค์ หลัก) การวิเคราะห์ สภาวะ แวดล้อม (SWOT Analysis) การกำหนด กลยุทธ์ (Strategies) แนวทาง การ ขับเคลื่อน ให้เกิดการ ปฏิบัติ จัดตั้ง คณะทำงาน รวบรวม ข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง เพื่อ วิเคราะห์ ศักยภาพ และทิศทาง ของ หน่วยงาน หน่วยงาน มุ่งหวังอะไร มีนโยบาย และแผน ยุทธศาสตร์ อื่นๆ อะไรบ้างที่ ต้องคำนึงถึง มีเป้าประสงค์ หลัก / วัตถุประสงค์ หลักอะไร/ อย่างไร ปัจจัยภายใน Strength จุดแข็ง Weakness จุดอ่อน ปัจจัยภายนอก Opportunity โอกาส Threat อุปสรรค ความคาดหวัง ของ Stakeholders จะต้องทำ อะไรเพื่อให้ บรรลุวัตถุ ประสงค์หลัก และวิสัยทัศน์ กำหนด เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และ แนวทางการ ดำเนินงาน ในแต่ละกล ยุทธ์ มาตรการใน การ ขับเคลื่อน แผนปฏิบัติ งาน การติดตาม ประเมินผล

20 20 ข้อควรคำนึง ในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) การสะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ (ลูกค้า) เป็นข้อเท็จจริงที่มีข้อมูลสนับสนุนและมีความเชื่อมโยง กับนโยบาย บทบาท ภารกิจของกรมฯ และของ หน่วยงาน การวิเคราะห์ไม่ควรเปิดกว้างมากเกินไป ควรพุ่งเป้า ไปที่สิ่งที่มุ่งหวัง คือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ วัตถุประสงค์หลักเป็นสำคัญ หมายเหตุ : บางครั้งการกำหนดยุทธศาสตร์ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้น จากการวางแผนแต่อาจเกิดขึ้นจากการตอบสนอง ต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น นโยบายรัฐบาล

21 21 สาระสำคัญในแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน แผนยุทธศาสตร์ของ......(ชื่อหน่วยงาน)...... พ.ศ. 2552-255.. 1. วิสัยทัศน์................................................................................................. 2. พันธกิจ 2.1........................................................................................... 2.2........................................................................................... 2.3........................................................................................... 3. ยุทธศาสตร์ 3.1........................................................................................... 3.2........................................................................................... 3.3...........................................................................................

22 22 4. รายละเอียดประกอบยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวชี้วัด แนวทางการ ดำเนินงาน 1....................... 2........................................... 2.......................1....................... 2........................................... 2.......................1.......................1....................... 2........................................... สาระสำคัญในแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน (ต่อ)

23 23 5. แผนปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์โครงการ/กิจกรรม ปริมาณงาน ผู้รับ ผิดชอบ หน่วย นับ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 1.......................1.......................... 2.......................... 2.......................1.......................... 2.......................... สาระสำคัญในแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน (ต่อ)

24 24 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า ลำ ดับ ที่ กิจกรรม ดำเนิน การแล้ว ยังไม่ได้ ดำเนิน การ หมาย เหตุ 1.การจัดตั้งคณะทำงาน 2.การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 3.การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 4.การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis 5.การกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 6.การกำหนดตัวชี้วัดและแนวทางการดำเนินงาน 7.การกำหนดแผนปฏิบัติงาน 8.การจัดส่งแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้กรม 9.การสร้างความเข้าใจร่วมกันในหน่วยงาน 10.การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ และการใช้ประโยชน์ในการบริหาร

25 25 ประเด็นสำคัญ คู่มือนี้เป็นเพียงแนวทาง ไม่ได้บังคับให้ใช้ ท่านสามารถเลือกวิธีการจัดทำได้ตามที่ถนัด แต่ต้องทำลงในรูปแบบที่กำหนด ตามแบบฟอร์มที่ 1 และส่ง 31 ม.ค. 2552 ต้องรายงานความก้าวหน้า ตามแบบฟอร์มที่ 2 ทุกวันที่ 5 ของเดือน ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. 2552 การจัดทำยุทธศาสตร์หน่วยงานย่อย

26 26 สาระสำคัญของการพัฒนาการเกษตร

27 27 สาระสำคัญของการพัฒนาการเกษตร นโยบายระดับต่างๆ สรุปสาระสำคัญของการพัฒนาการเกษตร 1. การพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร 2. การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร 3. การพัฒนาปัจจัยการผลิต ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม 4. เรื่องเร่งด่วน เฉพาะกิจ 5. การสนับสนุนการดำเนินงาน การบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ +

28 28 สาระสำคัญของการพัฒนาการเกษตร ความสอดคล้องของแผนระดับต่างๆ (1) 1. นโยบายสำคัญ 2. เศรษฐกิจพอเพียง 3. เข้มแข็งเกษตรกร 4. ผลิตและจัดการสินค้า 5. บริการ ช่วยเหลือ 6. พัฒนาองค์กร แผนยุทธศาสตร์กรม แผนพัฒนาเกษตร กษ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 10 1. สร้างความเข้มแข็ง 2. พัฒนาสินค้าเกษตร 3. บริหารจัดการ 1. สร้างความเข้มแข็ง 2. ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ 3. ธรรมาภิบาล

29 29 สาระสำคัญของการพัฒนาการเกษตร ความสอดคล้องของแผนระดับต่างๆ (2) 1. นโยบายสำคัญ 2. เศรษฐกิจพอเพียง 3. เข้มแข็งเกษตรกร 5. บริการ ช่วยเหลือ 6. พัฒนาองค์กร 4. ผลิตและจัดการสินค้า แผนฯ 4 ปี กรม (ร่าง) แผนฯ 4 ปี กษ. (ร่าง) แผนบริหารฯ รัฐบาล 1. พัฒนาเกษตรกร 2. พัฒนาการผลิต 1. นโยบายเร่งด่วน 4. นโยบายเศรษฐกิจ (ปรับโครงสร้างเกษตร)

30 30 สาระสำคัญของการพัฒนาการเกษตร ผลสัมฤทธิ์ของการส่งเสริมการเกษตร (ดูเอกสารประกอบ) OUTPUTOUTCOMEIMPACT - นำไปปฏิบัติ - ฯลฯ - นำไปปฏิบัติในกลุ่ม - ฯลฯ - นำไปปฏิบัติ - ฯลฯ - พึงพอใจ - ฯลฯ - ใช้ชีวิตศก.พอเพียง - อยู่ดีมีสุข ฯลฯ - ใช้ชีวิตศก.พอเพียง - อยู่ดีมีสุข ฯลฯ -ผลิตโดยใช้ศก.พอเพียง -สามารถแข่งขัน - ฯลฯ - 1. เกษตรกรได้รับการ พัฒนาความเข้มแข็ง 2. กลุ่ม/ชุมชนได้รับการ พัฒนาความเข้มแข็ง 3. เกษตรกรได้รับการ พัฒนาด้านการผลิต 4. เกษตรกรได้รับบริการ

31 31 สาระสำคัญของการพัฒนาการเกษตร การนำไปปฏิบัติ ใครทำอะไรเพื่ออะไร - โครงการกรม - โครงการจังหวัด - โครงการท้องถิ่น - งานตามบทบาทหน้าที่ - งานมอบหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ของการส่งเสริมการเกษตร (ไม่โดยทางตรง ก็โดยทางอ้อม) จังหวัด เขต ศูนย์ปฏิบัติการ กอง สำนัก

32 32 สาระสำคัญของการพัฒนาการเกษตร การนำไปปฏิบัติ : อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน สพท.เขตจังหวัด - ศึกษา วิจัย พัฒนา - ฝึกอบรม ถ่ายทอด (จนท.) - ฝึกอาชีพ บริการ (เกษตรกร) - ศูนย์กลางวิชาการ - ประสานวิชาการ - ศึกษา วางแผน ติดตามฯ - ร่วมปฏิบัติ สนับสนุน อื่นๆ - ส่งเสริม พัฒนาเกษตรกร - ส่งเสริมประสานถ่ายทอด - กำกับ ดูแล สนับสนุนกษอ. - ร่วมปฏิบัติ สนับสนุน อื่นๆ (ต้องดูบทบาท สนง.กษอ.ด้วย) - ศึกษา พัฒนาการถ่ายทอด - ดำเนินการปชส. - วางแผนพัฒนาบุคลากร - ดำเนินการพัฒนาบุคลากร - พัฒนา สนับสนุนศบกต. - ร่วมปฏิบัติ สนับสนุน อื่นๆ (ดูJobของส่วน กลุ่ม ฝ่ายด้วย)

33 33 สรุป

34 34 สรุป ยุทธศาสตร์คืออะไร สิ่งที่มุ่งเน้น ไม่ใช่งานทั้งหมดที่ต้องทำ มี 4 องค์ประกอบสำคัญ 1. ระบุสิ่งที่มุ่งหวัง 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 3. กำหนดกลยุทธ์ 4. กลไกการขับเคลื่อน

35 35 สรุป ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร มี 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ตอบสนองนโยบายรัฐบาล 2. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งเกษตรกร 4. ส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้า 5. การให้บริการและช่วยเหลือเกษตรกร 6. พัฒนาองค์กร บุคลากร ระบบงาน ทำเพื่อใช้ประโยชน์ในหลายๆเรื่อง สอดคล้องแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

36 36 สรุป การจัดทำยุทธศาสตร์หน่วยงานย่อย ทำตามที่เห็นว่าเหมาะสม ดูบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ใช้พัฒนาภายในหน่วยงาน นำไปใช้จริง

37 37 สรุป สาระสำคัญของการพัฒนาการเกษตร มี 5 เรื่องหลักๆ ที่ต้องทำ 1. การพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร 2. การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร 3. การพัฒนาปัจจัยการผลิต ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม 4. เรื่องเร่งด่วน เฉพาะกิจ 5. การสนับสนุนการดำเนินงาน การบริหารจัดการ ผลสัมฤทธิ์ของการส่งเสริมการเกษตร (Output Outcome Impact) การนำไปปฏิบัติ (ใคร ทำอะไร เพื่ออะไร)

38 38 ภาคผนวก

39 39 นโยบายรัฐบาล (ส่วนที่เกี่ยวข้อง) นโยบายเร่งด่วน 1.1.2 ภาคใต้ 1.1.2 ภาคใต้ 1.1.5 ฟื้นฟูเศรษฐกิจ 1.1.5 ฟื้นฟูเศรษฐกิจ 1.1.7 เร่งลงทุน 1.1.7 เร่งลงทุน 1.2.2 เร่งด่วนรองรับแรงงาน 1.2.2 เร่งด่วนรองรับแรงงาน 1.2.3 ช่วยเหลือว่างงาน 1.2.3 ช่วยเหลือว่างงาน 1.2.6 รายได้เศรษฐกิจฐานราก 1.2.6 รายได้เศรษฐกิจฐานราก 1.2.7 มาตรการราคาสินค้าเกษตร 1.2.7 มาตรการราคาสินค้าเกษตร 1.2.8 ระบบตลาด กระจายสินค้า 1.2.8 ระบบตลาด กระจายสินค้า 1.2.9 สภาเกษตรกร 1.2.9 สภาเกษตรกร นโยบายปรับโครงสร้าง ภาคเกษตร 4.2.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพ 4.2.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพ 4.2.1.2 ประมง 4.2.1.2 ประมง 4.2.1.3 ปศุสัตว์ 4.2.1.3 ปศุสัตว์ 4.2.1.4 ดูแลราคา ตลาด 4.2.1.4 ดูแลราคา ตลาด 4.2.1.5 เพิ่มมูลค่า 4.2.1.5 เพิ่มมูลค่า 4.2.1.6 มั่นคงอาหาร 4.2.1.6 มั่นคงอาหาร 4.2.1.7 แหล่งน้ำ 4.2.1.7 แหล่งน้ำ 4.2.1.8 คุ้มครองรักษาพื้นที่ 4.2.1.8 คุ้มครองรักษาพื้นที่ 4.2.1.9 ภาคเกษตรเข้มแข็ง 4.2.1.9 ภาคเกษตรเข้มแข็ง

40 40 นโยบายกระทรวง นโยบายดำเนินงาน 1. เร่งรัดพระราชดำริ 1. เร่งรัดพระราชดำริ 2. ยึดภารกิจหลัก บูรณาการ 2. ยึดภารกิจหลัก บูรณาการ 3. ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4. ประสานงานอย่างจริงจัง 4. ประสานงานอย่างจริงจัง 5. ปรับปรุงกฎหมาย 5. ปรับปรุงกฎหมาย 6. เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ 6. เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ นโยบายพัฒนาเกษตรเร่งด่วน 1. ราคาสินค้าตกต่ำ 1. ราคาสินค้าตกต่ำ 2. แรงงานคืนถิ่น 2. แรงงานคืนถิ่น 3. ตลาดสินค้าชุมชน 3. ตลาดสินค้าชุมชน 4. บริหารน้ำและชลประทาน 4. บริหารน้ำและชลประทาน 5. แก้ปัญหาร้องเรียนเกษตรกร 5. แก้ปัญหาร้องเรียนเกษตรกร 6. สภาเกษตรกร 6. สภาเกษตรกร

41 41 นโยบายกระทรวง (ต่อ) นโยบายพัฒนาเกษตร (ต่อ) ปรับโครงสร้างภาคเกษตรด้านพัฒนาเกษตรกร 1. ระบบประกันความเสี่ยง 1. ระบบประกันความเสี่ยง 2. กองทุนสวัสดิการเกษตรกร 2. กองทุนสวัสดิการเกษตรกร 3. ทะเบียนเกษตรกร 3. ทะเบียนเกษตรกร 4. หนี้สิน ฟื้นฟูอาชีพ 4. หนี้สิน ฟื้นฟูอาชีพ 5. สถาบันเกษตรกร 5. สถาบันเกษตรกร 6. เกษตรกรรุ่นใหม่ 6. เกษตรกรรุ่นใหม่ 7. เกษตรกรอาสาสมัคร 7. เกษตรกรอาสาสมัคร นโยบายพัฒนาเกษตร (ต่อ) ปรับโครงสร้างภาคเกษตรด้านพัฒนาการผลิต 8. ยุทธศาสตร์ระยะยาวรายสินค้า 8. ยุทธศาสตร์ระยะยาวรายสินค้า 9. ระบบผลิตและคุณภาพผลผลิต 9. ระบบผลิตและคุณภาพผลผลิต 10. ระบบตรวจรับรองมาตรฐาน 10. ระบบตรวจรับรองมาตรฐาน 11. เขตส่งเสริม 11. เขตส่งเสริม 12. วิจัยพันธุ์ 12. วิจัยพันธุ์ 13. วิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 13. วิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 14. เจรจาการค้า 14. เจรจาการค้า 15. พืชทดแทนพลังงาน 15. พืชทดแทนพลังงาน 16. ประมงนอกน่านน้ำ 16. ประมงนอกน่านน้ำ

42 42 นโยบายกระทรวง (ต่อ) นโยบายพัฒนาเกษตร (ต่อ) ปรับโครงสร้างภาคเกษตรด้านพัฒนาปัจจัยการผลิต 17. ชลประทาน 17. ชลประทาน 18. โลจิสติกส์ 18. โลจิสติกส์ 19. คุ้มครองที่ดิน 19. คุ้มครองที่ดิน 20. จัดที่ดินทำกินให้เกษตรกร 20. จัดที่ดินทำกินให้เกษตรกร 21. จัดรูปที่ดิน 21. จัดรูปที่ดิน 22. ฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม 22. ฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม 23. ระบบสารสนเทศ 23. ระบบสารสนเทศ สรุปนโยบายกระทรวง นโยบายดำเนินงานนโยบายดำเนินงาน นโยบายพัฒนาการเกษตรนโยบายพัฒนาการเกษตร ก. เร่งด่วน ก. เร่งด่วน ข. ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ข. ปรับโครงสร้างภาคเกษตร - ด้านพัฒนาเกษตรกร - ด้านพัฒนาเกษตรกร - ด้านพัฒนาการผลิต - ด้านพัฒนาการผลิต - ด้านพัฒนาปัจจัยการผลิต - ด้านพัฒนาปัจจัยการผลิต

43 43 นโยบายกรม 2. พัฒนาองค์กรให้มีขีด สมรรถนะสูง 2.1 แผนยุทธศาสตร์ 2.1 แผนยุทธศาสตร์ 2.2 มุ่งผลสัมฤทธิ์ 2.2 มุ่งผลสัมฤทธิ์ 2.3 จัดการความรู้ 2.3 จัดการความรู้ 2.4 สารสนเทศ 2.4 สารสนเทศ 2.5 ควบคุมภายใน ความเสี่ยง 2.5 ควบคุมภายใน ความเสี่ยง 2.6 พัฒนาบุคลากร 2.6 พัฒนาบุคลากร 2.7 คุณธรรม จริยธรรม 2.7 คุณธรรม จริยธรรม 3. ปรับกระบวนการทำงานให้มี ประสิทธิภาพ 3.1 บูรณาการการทำงาน 3.1 บูรณาการการทำงาน 3.2 ระบบส่งเสริมการเกษตร 3.2 ระบบส่งเสริมการเกษตร 3.3 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 3.3 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 1. มุ่งเน้นผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ 1.1 งานพระราชดำริ 1.3 งานนโยบาย มอบหมาย 1.2 งานตามแผนงบประมาณ 1.4 งานตามบทบาทหน้าที่

44 44 เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการ เทคโนโลยี สารสนเทศ การจัดการความรู้ การควบคุมภายในและบริหาร ความเสี่ยง แผนยุทธศาสตร์องค์กร การบริหารงานแบบมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ งานตามแผนงบประมาณ งานพระราชดำริ งานนโยบาย งานอื่นๆ งานมอบหมาย งานตามแผนพัฒนา จังหวัด / อปท. ฯลฯ เกิดผลสำเร็จของงานภายใต้การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ ดำเนินงานและการบริหารจัดการทุกระดับ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ระบบส่งเสริม การเกษตร การบูรณาการการ ทำงาน ปรับกระบวนการ ทำงาน พัฒนา องค์กร มุ่งเน้ น ผลสำ เร็จ ของ งาน งานตามบทบาทหน้าที่ คุณธรรมและ จริยธรรม การพัฒนาบุคลากร

45 45 นายพีรพร พร้อมเทพ โทร. 02-940-6026 E-mail : plan20@doae.go.th สวัสดี แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระดับหน่วยงานย่อย และ ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt 1 แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระดับหน่วยงานย่อย และ ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ นายพีรพร พร้อมเทพ 20 มีนาคม 2552 KM สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google