งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการแนวคิด วิธีการ ปฏิบัติการจัดการเพลี้ยแป้ง ในมันสำปะหลัง นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริม การเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการแนวคิด วิธีการ ปฏิบัติการจัดการเพลี้ยแป้ง ในมันสำปะหลัง นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริม การเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการแนวคิด วิธีการ ปฏิบัติการจัดการเพลี้ยแป้ง ในมันสำปะหลัง นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริม การเกษตร

2 วัตถุประ สงค์ 1. กำจัดเพลี้ยแป้งในไร่มัน สำปะหลังให้หมดไป 2. ป้องกันไม่ให้เพลี้ยแป้ง ระบาดในฤดูการเพาะปลูก ต่อไป

3 เป้าหมาย 20 จังหวัด 102 อำเภอ 447 ตำบล เกษตรกร ประมาณ 53,000 ราย 20 จังหวัด 102 อำเภอ 447 ตำบล เกษตรกร ประมาณ 53,000 ราย

4 มาตรการ 2 มาตรการ มาตรการเร่งด่วน ในการ กำจัดเพลี้ยแป้งในไร่มัน สำปะหลังให้ลดการระบาดลง ให้มากที่สุด มาตรการเร่งด่วน ในการ กำจัดเพลี้ยแป้งในไร่มัน สำปะหลังให้ลดการระบาดลง ให้มากที่สุด มาตรการระยะยาว การ ป้องกันไม่ให้เพลี้ยแป้ง ระบาดในฤดูการเพาะปลูก ต่อไป มาตรการระยะยาว การ ป้องกันไม่ให้เพลี้ยแป้ง ระบาดในฤดูการเพาะปลูก ต่อไป

5 ฐานข้อมูลการผลิต พื้นที่ ปลูก ( ล้าน ไร่ ) จำนวน เกษตร กร ( ราย ) พื้นที่ ปลูก เฉลี่ย / ราย ( ไร่ ) ( ไร่ ) ผลผลิ ต เฉลี่ย / ไร่ ( ตัน ) ( ตัน ) ผลผลิ ตรวม ( ล้าน ตัน ) 7.7 437,0 00 203.627 ข้อมูลการใช้กิ่งพันธุ์พื้นที่ปลูก ( ล้านไร่ ) ( ล้านไร่ ) พื้นที่ เสียหาย ( ล้าน ไร่ ) พื้นที่ไม่ถูก ทำลายโดย เพลี้ยแป้ง ( ล้านไร่ ) พื้นที่สำหรับ ทำพันธุ์ ( ล้านไร่ ) 7.70.67.11.5 ( อัตราขยายพันธ์ 1:5)

6 การจัดการกิ่งพันธุ์ พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 7.7 ล้านไร่ พื้นที่ เสียหาย 0.6 ล้านไร่ ยังมีพื้นที่ทำพันธุ์ 7.1 ล้านไร่ เกษตรกรต้องการพันธุ์เพียง 1.5 ล้าน ไร่ พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 7.7 ล้านไร่ พื้นที่ เสียหาย 0.6 ล้านไร่ ยังมีพื้นที่ทำพันธุ์ 7.1 ล้านไร่ เกษตรกรต้องการพันธุ์เพียง 1.5 ล้าน ไร่ “ มีพันธุ์เพียงพอ ” แต่ต้องบริหารจัดการไม่ให้ นำพันธุ์ที่มีเพลี้ยแป้งเข้าทำลายไปทำพันธุ์ต่อ ต้องคัดเลือกกิ่งพันธุ์ที่ไม่มีเพลี้ยแป้งเข้า ทำลาย ต้องคัดเลือกกิ่งพันธุ์ที่ไม่มีเพลี้ยแป้งเข้า ทำลาย ฉีดพ่นกิ่งพันธุ์ด้วยสารเคมีก่อนการ เคลื่อนย้ายและแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกทุกครั้ง ฉีดพ่นกิ่งพันธุ์ด้วยสารเคมีก่อนการ เคลื่อนย้ายและแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกทุกครั้ง การบริหารจัดการโดยการ “ รณรงค์และ ศูนย์บริหารจัดการพืชชุมชน ” การบริหารจัดการโดยการ “ รณรงค์และ ศูนย์บริหารจัดการพืชชุมชน ”

7 การรณรงค์ สร้างแกนนำ โดยคัดเลือกเกษตรกร 40 ราย ที่ ปลูกมันสำปะหลังและมีประสบการณ์การเข้า ทำลายของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ในพื้นที่ของ ตนเอง สร้างแกนนำ โดยคัดเลือกเกษตรกร 40 ราย ที่ ปลูกมันสำปะหลังและมีประสบการณ์การเข้า ทำลายของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ในพื้นที่ของ ตนเอง ให้ความรู้แกนนำ ให้ความรู้แกนนำ แกนนำดูแลเครือข่ายในพื้นที่ข้างเคียง แกนนำดูแลเครือข่ายในพื้นที่ข้างเคียง โดยมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับตำบลให้การ สนับสนุน โดยมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับตำบลให้การ สนับสนุน การป้องกันไม่ให้เกิดระยะยาว ใช้ศูนย์บริหารจัดการพืช ชุมชน และหมู่บ้านต้นแบบ

8 3 คัดเลือก พื้นที่และ เกษตรกร 40 คนที่ ได้เคยมี การ ระบาด เพลี้ย แป้งใน พื้นที่ ตนเอง 1 2 เตรียมอุปกรณ์ สำหรับ การฉีดพ่นยา การ แช่ท่อนพันธุ์ การใช้หน้ากาก ถุง มือ วันรณรงค์ - อบรม - ปฏิบัติการจริง 4 ครั้ง 40 คน 4 เทคโนโลยีที่ ใช้ - ไถทิ้ง - ตัดยอด - พ่นสารเคมี - แช่ท่อนพันธุ์ 5 การบันทึก ข้อมูล 1. พื้นที่ปลูก 2. พื้นที่การ ระบาด 3. พื้นที่ รณรงค์ 4. วิธีการ รณรงค์ 6 สรุป สถานการณ์ ในวันรณรงค์ โดยเกษตรกร 40 ราย และผู้เกี่ยวข้อง 7 จัดตั้งศูนย์ บริหารและ จัดการศัตรูพืช ชุมชน 8 กำหนด แนวทาง ข้อมูลบ้าน ต้นแบบ 40 คนต่อ 1 จุด รณรงค์ ต่อ วัน มาตรการเร่งด่วน / การรณรงค์ 1 จุดรณรงค์ 3 ตำบลละ 2 จุด ๆ ละ 40 ราย

9 output แปลงมันสำปะหลังที่ได้รับการป้องกัน กำจัด แปลงมันสำปะหลังที่ได้รับการป้องกัน กำจัด จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน แนวทางหมู่บ้านต้นแบบ และการ พัฒนาเพื่อเป็นวิสาหกิจชุมชน แนวทางหมู่บ้านต้นแบบ และการ พัฒนาเพื่อเป็นวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรได้รับความรู้ 894 จุด x 40 คน = 35,760 ราย เกษตรกรได้รับความรู้ 894 จุด x 40 คน = 35,760 ราย พื้นที่ 600,000 ไร่

10 1. แปลงเรียนรู้การ พยากรณ์ 2. แปลงเรียนรู้การ แช่ท่อนพันธุ์ 3. แปลงเรียนรู้การ ป้องกันการ ระบาดของ ศัตรูพืช ผลิตและขยาย ศัตรูธรรมชาติ และสารชีวภัณฑ์ - บริการจัดการแช่ท่อน พันธุ์ บริการท่อน พันธุ์ โดยจัดตั้งเป็น วิสาหกิจชุมชน ถ่ายทอด ความรู้ ให้แก่ เกษตร กร อย่าง ต่อเนื่อ ง 1 4 3 2 ศูนย์ปฏิบัติการ ศัตรูพืชชุมชน 30 คน ต่อ ศูนย์ฯ องค์ประกอบของศูนย์บริหารจัดการ ศัตรูพืชชุมชน 572 ศูนย์ อยู่ ใน - เขตจังหวัด รุนแรง 20 จังหวัด 447 ศูนย์ - เขต เฝ้า ระวัง 25 จังหวัด 125 ศูนย์ - เขต เฝ้า ระวัง 25 จังหวัด 125 ศูนย์ เป้าหมาย 572 ศูนย์ x 30 ราย = 17,160 ราย

11 เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ในปี แรก โดยตรง ประมาณ 53,000 ราย ( 35,760 + 17,160 ราย ) พื้นที่ระบาด 600,000 ไร่ ( พื้นที่ ) และพื้นที่เฝ้าระวัง...... ไร่ เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ในปี แรก โดยตรง ประมาณ 53,000 ราย ( 35,760 + 17,160 ราย ) พื้นที่ระบาด 600,000 ไร่ ( พื้นที่ ) และพื้นที่เฝ้าระวัง...... ไร่


ดาวน์โหลด ppt หลักการแนวคิด วิธีการ ปฏิบัติการจัดการเพลี้ยแป้ง ในมันสำปะหลัง นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริม การเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google