งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page 1 การดำเนินงานวิสาหกิจ ชุมชนจังหวัดลำพูน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน www.lamphun.doae.go.th กรมส่งเสริมการเกษตร www.doae.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page 1 การดำเนินงานวิสาหกิจ ชุมชนจังหวัดลำพูน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน www.lamphun.doae.go.th กรมส่งเสริมการเกษตร www.doae.go.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page 1 การดำเนินงานวิสาหกิจ ชุมชนจังหวัดลำพูน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน www.lamphun.doae.go.th กรมส่งเสริมการเกษตร www.doae.go.th

2 Page 2 รายงานผลการยื่นจดทะเบียนวิสาหกิจ ชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตัดยอดข้อมูลวันที่ 20 กันยายน 2553 ครบ 51 ตำบล 8 อำเภอ 1,283 วิสาหกิจชุมชน 8 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

3 Page 3 จำนวนวิสาหกิจชุมชนและสมาชิกที่ยื่นจดทะเบียน

4 Page 4 จำนวนวิสาหกิจชุมชนและสมาชิกที่ยื่นจดทะเบียน

5 @ รายงานการแยกประเภท กิจการวิสาหกิจชุมชน การผลิตพืช 219 แห่ง การผลิตปศุสัตว์ 167 แห่ง การผลิตประมง 43 แห่ง การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร 352แห่ง ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ 95 แห่ง เครื่องจักสาน 27 แห่ง ดอกไม้ประดิษฐ์ 9 แห่ง ผลิตสินค้าอื่น ๆ 162 แห่ง

6 Page 6 ประเภทกิจการของวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียน ( กลุ่มการผลิตสินค้า ) จำนวนกลุ่ม 78 35 5 8 2015 5

7 Page 7 ประเภทกิจการของวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียน ( กลุ่มการผลิตสินค้า ) จำนวนสมาชิก 678 283 80 90 380250 85

8 @ ความก้าวหน้าการประเมิน ศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ประเมินแล้ว 1,195 แห่งร้อยละ 98.33 ระดับดี 484 แห่งร้อยละ 41.19 ระดับปานกลาง 499 แห่งร้อยละ 42.47 ระดับปรับปรุง 192 แห่งร้อยละ 16.34

9 Page 9 สรุปผลการประเมิน ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำพูน อำเภอจำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ ยื่นขอจดทะเบียน ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (แห่ง) ดีปานกลางต้องปรับปรุง เมือง 32313410368 ลี้ 220468858 แม่ทา 9935646 ป่าซาง 225801109 ทุ่งหัวช้าง 63417 บ้านโฮ่ง 156111312 บ้านธิ 8236343 เวียงหนอง ล่อง 108303836 รวม 1,283484 (41.19%) 499 (42.47%) 192 (16.34%)

10 Page 10 สรุปผลการดำเนินงาน 1)การประชุมคณะกรรมการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด 2 ครั้ง 2) การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด 2 ครั้ง 3) การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ ๆ ละ 1 ครั้ง รวม 8 ครั้ง

11 Page 11 5) สัมมนาเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานนายทะเบียนวิสาหกิจ ชุมชน 6) ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอำเภอละ 2 วิสาหกิจ โดยการจัดเวทีเรียนรู้กลุ่มละ 5 เวที 7) การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชนสำหรับ ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน 8) การให้ความรู้แก่วิสาหกิจชุมชนในการจัดทำบัญชี ร่วมกับสนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด 9) การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรอย่างนักวิจัย (R2R) ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองยางไคล ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

12 Page 12 10)การเริ่มตันบูรณาการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาไปสู่แหล่งเรียนรู้ 1 แห่ง ในกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนกล้วยไม้ฟาแลนด์น็อปซิส หมู่ 7 ตำบล อุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน - จัดเวทีเรียนรู้ 2 ครั้ง - ศึกษาดูงานจังหวัดพะเยา,เชียงราย - ฝึกอบรมทักษะการผลิตกล้วยไม้ให้ได้ คุณภาพ (สนับสนุนจากเทศบาลตำบลอุโมงค์) 11) การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชนแปรรูปลำไยอบแห้งเนื้อสีทองอำเภอเมือง ลำพูน

13 12) การดำเนินโครงการบริหารจัดการ ลำไย ปี 2553 ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 1). มาตรการกระจายการผลิตในประเทศ - มีกลุ่มเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 กลุ่ม อ. บ้านโฮ่ง วงเงินกู้ 2,000, 000 บาท 2). มาตรการแปรรูปสีทอง มีกลุ่มได้รับ อนุมัติเข้าร่วมโครงการจาก 3 อำเภอ จำนวน 44 กลุ่ม วงเงินกู้ 87,000,000 บาท - อ. เมือง 44 กลุ่ม, อ. บ้านโฮ่ง 3 กลุ่ม และอ. บ้านธิ 3 กลุ่ม

14 @ ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนสำหรับ หน่วยงานภาคี เพิ่มเติมระบบบันทึก รายงานแผนและผลการสนับสนุนกิจการ http://smce.doae.go.th หน่วยงานภาคี 143 หน่วย เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลผลการสนับสนุน กิจการวิสาหกิจชุมชน สืบค้นข้อมูลและใช้ประโยชน์ Usename & password

15 Page 15 @ ยกร่างคำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชนจังหวัดลำพูน @ ยกร่างคำสั่งคณะทำงานประเมิน ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ลำพูน

16 Page 16 สวัสดี สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดลำพูน http://lamphun.doae.go.th โทร.0-5351-1120 ต่อ 18


ดาวน์โหลด ppt Page 1 การดำเนินงานวิสาหกิจ ชุมชนจังหวัดลำพูน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน www.lamphun.doae.go.th กรมส่งเสริมการเกษตร www.doae.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google