งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การปลูกดอกไม้ – ประดับ, ผักสวนครัว เพื่อ การค้า วิทยากรประจำจุด : นางประนอม เทศมงคล สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 125 หมู่ 8 ตำบลพนานิคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การปลูกดอกไม้ – ประดับ, ผักสวนครัว เพื่อ การค้า วิทยากรประจำจุด : นางประนอม เทศมงคล สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 125 หมู่ 8 ตำบลพนานิคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การปลูกดอกไม้ – ประดับ, ผักสวนครัว เพื่อ การค้า วิทยากรประจำจุด : นางประนอม เทศมงคล สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 125 หมู่ 8 ตำบลพนานิคม อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร. 087-1454784 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 3 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ม. ค. – ธ. ค. จุดถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลพนานิคม แผน ที่ สี่แยก กม.12 ซอย 12 จุด ถ่ายทอดฯ 2.5 กม. อ. ปลวก แดง วิทยากร : นางประนอม เทศมงคล ซอย 8 ศบกต. พนานิคม ถนนสาย 13

2 ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่องการปลูกสับปะรดให้ได้ผลผลิตไม่น้อย กว่า 10 ตัน / ไร่ วิทยากรประจำจุด : นายชิงชัย ใหม่เมธี สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 583 หมู่ 4 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร. 08-7600- 5967 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 5 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ม. ค. – ธ. ค. จุดถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลพนานิคม แผน ที่ จุด ถ่ายทอดฯ ถนนสาย 13 วิทยากร : นายชิงชัย ใหม่เมธี ถนนสาย 15 ซอย 14 2 กม. ศบกต. พนานิคม ซอย 8

3 ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การเพาะเห็ดเพื่อการค้า วิทยากรประจำจุด : นายประยุทธ ดวงวงศ์ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 328 หมู่ 7 ตำบลพนา นิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร. (08) 9092- 6446 ในการดำเนินการมาแล้ว 5 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ม. ค. – ธ. ค. จุดถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลพนานิคม แผน ที่ ถนนสาย 13 สี่แยก กม.12 ซอย 12 จุด ถ่ายทอดฯ 2 กม. อ. ปลวก แดง วิทยากร : นายประยุทธ ดวงวงศ์ ซอย 8 ศบกต. พนานิคม

4 ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การเลี้ยงหมู, ปลาเป็นรายได้เสริม วิทยากรประจำจุด : นายชลอ เกิดเจริญ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 361 หมู่ 3 ตำบลพนา นิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร. (08) 9938- 8654 ในการดำเนินการมาแล้ว 10 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ม. ค. – ธ. ค. จุดถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลพนานิคม แผน ที่ ถนนสาย 13 จุด ถ่ายทอดฯ 2.3 กม. ถนนสาย 15 ซอย 7 วิทยากร : นายชลอ เกิดเจริญ ซอย 8 ศบกต. พนานิคม

5 ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังด้วย ชีววิธี วิทยากรประจำจุด : นายสุรเชษฐ์ จันทร์สว่าง สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 199/1 หมู่ 3 ตำบลพนา นิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร. (08) 7781- 1253 ในการดำเนินการมาแล้ว 1 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ม. ค. – ธ. ค. จุดถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลพนานิคม แผน ที่ ถนนสาย 13 จุด ถ่ายทอดฯ 0.5 กม. ถนนสาย 15 ซอย 7 วิทยากร : นายสุรเชษฐ์ จันทร์สว่าง ซอย 8 ศบกต. พนานิคม


ดาวน์โหลด ppt ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การปลูกดอกไม้ – ประดับ, ผักสวนครัว เพื่อ การค้า วิทยากรประจำจุด : นางประนอม เทศมงคล สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 125 หมู่ 8 ตำบลพนานิคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google