งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการฝึกอบรมที่เน้นผู้ เข้ารับการอบรม ศิริวรรณ ศิริอารยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการฝึกอบรมที่เน้นผู้ เข้ารับการอบรม ศิริวรรณ ศิริอารยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการฝึกอบรมที่เน้นผู้ เข้ารับการอบรม ศิริวรรณ ศิริอารยา

2 สร้างสะพานเชื่อมโยงจากจุดยืน ของผู้เรียน ไปสู่ จุดที่ท่านต้องการให้ผู้เรียนไปถึง ผู้เรียนอยู่ ตรงไหน ? คุณต้องการให้ผู้เรียน ไปที่ไหน ? จะไปได้อย่างไร ?

3 ๑.ศึกษาว่าผู้เรียนมีแนวคิดหรือพื้น ฐานความรู้เกี่ยวกับหัวข้อนี้อย่างไร ๒.เริ่มด้วยการนำความคิดและความรู้สึกของ ผู้เรียนมากล่าวถึง ๓.อธิบายว่าต้องการให้ผู้เรียนไปสู่จุดไหน ๔.ให้ผู้เรียนวางแผนเพื่อไปถึงจุดที่ต้องการ ๕.กำหนดขั้นตอนอย่างสมเหตุสมผล ๖.ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ๗.ให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสม่ำเสมอ

4 น้ำชาหนึ่งถ้วย หนานอิง เป็นอาจารย์ชาวญี่ปุ่นคนหนึ่ง ได้ ต้อนรับศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยใน สหรัฐอเมริกาซึ่งต้องการมาเรียนรู้เรื่อง เซ็น หลังจากพูดคุยกันสักครู่หนึ่ง หนานอิงก็เสริฟน้ำ ชาและรินน้ำชาให้ศาสตราจารย์จนเต็มถ้วยแล้ว ก็ยังไม่หยุดริน ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัย มอง น้ำชาที่ล้นถ้วยด้วยความสงสัย สักครู่ หนึ่งก็หมดความอดทนและเอ่ยปากถามว่า “ น้ำ ชาเต็มถ้วยแล้ว ใส่อีกก็คงไม่ได้ ทำไมยังรินอยู่ ล่ะครับ ” หนานอิงตอบว่า “ ตัวท่านก็เช่นเดียวกับ น้ำชาถ้วยนี้ เปี่ยมล้นไปด้วยการพิจารณาตัดสิน ความเชื่อ ความเห็น และการสรุปของตัวเอง เรา จะช่วยให้ท่านเข้าใจ เซ็น ได้อย่างไร ถ้าท่านยัง ไม่เทน้ำในถ้วยเดิมออกไปก่อน ”

5 การใช้หลัก SAVI ในการ เรียนรู้ S = Somatic ( การเคลื่อนไหวทาง กายภาพ ) soma เป็นภาษากรีก แปลว่า ร่างกาย somatic หมายถึงกลยุทธ การเคลื่อนไหว การใช้กายภาพระหว่างการเรียนรู้ A = Auditory ( การได้ยิน ) V = Visionary ( การเห็นภาพ ) I = Intellectual ( ปัญญา )

6 ผู้เรียนจะได้ใช้การเคลื่อนไหวทาง กายภาพ (Somatic) ได้นำกระบวนการหรือขั้นตอนมาสร้างเป็นรูปแบบ (model) หรือแบบจำลอง ได้นำส่วนต่างๆ หรือบางส่วนของระบบหรือกระบวนการ มาใช้ สร้างภาพหรือแผนภูมิ แสดงตามกระบวนการ ระบบ หรือแนวคิดมาปฏิบัติจริง ได้มีประสบการณ์ตรง อภิปราย และคิดย้อนถึง ประสบการณ์นั้นๆ ปฏิบัติตามโครงการที่ต้องใช้กิจกรรมทางกายภาพ ทำกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการเคลื่อนไหว ( เกมส์ สถานการณ์จำลอง ) ไปศึกษา ดูงาน เขียน วาดภาพ หรืออภิปรายสิ่งที่ได้ เรียนรู้ สัมภาษณ์คนที่ไม่ได้อยู่ในห้องอบรม

7 ผู้เรียนรู้ด้วยการฟัง (Auditory) ประสาทหูจะจับและเก็บข้อมูลที่ได้ยิน แม้จะไม่รู้ตัวก็ตาม ( ในระดับจิตใต้สำนึก ) ผู้เรียนทุกคนเรียนรู้จากเสียง ด้วยการ พูดคุย ด้วยการอ่านออกเสียง ด้วยการ เล่าเรื่องที่ได้ยินหรือได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นฟัง ด้วยการพูดกับตัวเอง ด้วยการจำบท กลอนหรือคำคล้องจอง ด้วยการฟังเทป และออกเสียงพูดซ้ำในใจ

8 แนวคิดในการเพิ่มประโยชน์จากการ ฟัง (Auditory) ให้ผู้เรียนอ่านคู่มือหรือข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ด้วยเสียงดัง ให้ผู้เรียนอ่านข้อมูล อัดเทป และให้ฟังเพื่อเน้น ย้ำ ให้ผู้เรียนทำเทปที่เน้นย้ำคำสำคัญ คำจำกัด ความ หรือกระบวนการ เล่าเรื่องที่มีเนื้อหาหลักประกอบด้วย ให้ผู้เรียนจับคู่อธิบายรายละเอียดสิ่งที่เรียน และ พิจารณาต่อว่าจะนำไปประยุกต์ใช้อย่างไร ให้ผู้เรียนฝึกทักษะ และแสดงระหว่าอธิบาย รายละเอียดระหว่างปฏิบัติ ให้ผู้เรียนนำเนื้อหามาสร้างให้คล้องจอง หรือร้อง เป็นเพลง

9 การเรียนรู้จากภาพ / สิ่งที่เห็น (Visual) Dr Owen Carkey แห่ง Texas Tech U. และ Dave Meier ผู้เขียนเรื่อง The Accelerated Learning Handbook ระบุว่า คนที่ใช้ภาพใน การเรียนรู้ข้อมูลทางเทคนิคและ วิทยาศาสตร์ ในระยะยาวจะจำได้ดีกว่า ทั่วไปถึง 12 % ผู้ที่เรียนจากภาพจะเรียนได้ดีที่สุดเมื่อได้ เห็นภาพจากที่ปฏิบัติจริง เช่น รูป แผนภูมิ หรือ แผนที่ความคิด

10 สามารถทำให้การเรียนรู้มี ภาพ / สิ่งที่เห็น (Visual) มาก ขึ้น ด้วยการ..... ผูกเรื่องราวที่ชัดเจน สร้างแผนภูมิ แผนภาพ ( โดย ผู้เรียน ) สังเกตการณ์นอก สถานที่ ใช้สีสัน จัดสภาพห้องที่มี ภาพ / แผนภูมิ ใช้ภาษาที่สร้าง ภาพพจน์ มีการ เปรียบเทียบ ใช้การนำเสนอที่มี ภาพ ใช้ภาพสามมิติ ใช้ภาษาท่าทาง

11 การเรียนรู้โดยใช้ปัญญา (Intellectual Learning) การใช้ปัญญา คือ การที่ผู้เรียนใช้ ความคิดของตน ใช้ความฉลาด พินิจ พิเคราะห์ ประสบการณ์ และสร้างความ เชื่อมโยง สร้างความหมาย วางแผน และ ระบุคุณค่า นับเป็นการคิดทบทวน คิดสร้างสรรค์ คิด แก้ปัญหา และสร้างความหมายของแต่ละ บุคคล


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการฝึกอบรมที่เน้นผู้ เข้ารับการอบรม ศิริวรรณ ศิริอารยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google