งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation “เพื่อ SMEs เรายินดีค้ำ” Call Center Networking.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation “เพื่อ SMEs เรายินดีค้ำ” Call Center Networking."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation “เพื่อ SMEs เรายินดีค้ำ” Call Center Networking

2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้ การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตาม “พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดย่อม พ.ศ.2534” เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.34 ทำความรู้จัก บสย

3 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation ทุนจดทะเบียน ณ.มิ.ย เท่ากับ 6, ล้านบาท โครงสร้างผู้ถือหุ้น กระทรวงการคลัง (95.49%) ธนาคารพาณิชย์ (2.6%) ธนาคารออมสิน (0.94%) ธนาคารกรุงไทย (0.62%) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (0.18%) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน(0.18%) ทุนจดทะเบียน & โครงสร้างผู้ถือหุ้น

4 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation Non – Profit Organization เร่งกระจายสินเชื่อให้ SMEs ส่งผลให้การ พัฒนา SMEs และการจ้างงาน บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายรัฐบาล ความสำคัญของ บสย. สถาบันการเงิน ทำให้สถาบันการเงินมี ความมั่นใจในการ ปล่อยสินเชื่อให้ SMEs มากยิ่งขึ้น SMEs ช่วยให้ SMEs ทั่ว ประเทศได้รับสินเชื่อ จากสถาบันการเงินมาก ขึ้น

5 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation SMEs ไม่มีหลักประกัน ทำให้ได้รับสินเชื่อไม่พอ กับความต้องการ ธนาคาร ต้องการหลักประกัน สำหรับชดเชยความเสี่ยง ในการปล่อยกู้ให้ SMEs บสย. ช่วย SMEs อย่างไร? บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ( บสย.) Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)

6 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation 1. ยื่นคำขอสินเชื่อ 2.ยื่นคำขอค้ำประกัน 3. ให้หนังสือค้ำประกัน 4. ให้สินเชื่อ ขั้นตอนการให้บริการของ บสย

7 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation ตัวอย่างการค้ำประกัน  ธนาคารอนุมัติสินเชื่อให้กับ SMEs 1.0 ลบ. โดยธนาคารต้องการหลักประกัน จำนวน 1.0 ลบ. แต่ SMEs มีหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินเพียง 0.6 ลบ. ดังนั้น บสย. สามารถเข้าไป ค้ำประกันให้กับ SMEs รายนี้ได้ 0.4 ลบ. เพื่อให้ SMEs สามารถได้สินเชื่อตามความต้องการ  SMEs จ่ายชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน 1.75 % ต่อปีของวงเงินค้ำประกันที่ 0.4 ลบ. (7,000 บาท/ปี)  สรุปค่าใช้จ่ายที่ SMEs ต้องชำระต่อปี  ดอกเบี้ยเงินกู้ 1.0 ลบ. (คิดที่ 8.5% ต่อปี) = 85,000 บาท  ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน 0.4 ลบ. (1.75% ต่อปี) = 7,000 บาท (คิดเป็น 0.7% ของวงเงิน 1.0 ลบ.)  รวมทั้งสิ้น 92,000 บาท (หรือคิดเป็น9.2% ต่อปี)

8 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation กรณีไม่มี บสย. ค้ำประกัน  ธนาคารอนุมัติสินเชื่อให้กับ SMEs 1.0 ลบ. โดยธนาคารต้องการหลักประกัน จำนวน 1.0 ลบ. แต่ SMEs มีหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินเพียง 0.6 ลบ. กรณีไม่มี บสย. ค้ำประกัน SMEs จะได้สินเชื่อเพียง 0.6 ลบ.  SMEs ถ้าต้องการเงินกู้ จำเป็นต้องหาเงินเพิ่มเติมอีก 0.4 ลบ. โดยอาจจะต้องกู้ เงินนอกระบบซึ่งเสียงอัตราดอกเบี้ยที่ 30% ต่อปี (ดอกเบี้ย 120,000 บาท/ปี)  สรุปค่าใช้จ่ายที่ SMEs ต้องชำระต่อปี  ดอกเบี้ยเงินกู้ 0.6 ลบ. (คิดที่ 8.5% ต่อปี) = 51,000 บาท  ดอกเบี้ยเงินกู้(นอกระบบ) 0.4 ลบ. (30% ต่อปี) = 120,000 บาท  รวมทั้งสิ้น 171,000 บาท (หรือคิดเป็น 17.1% ต่อปี)

9 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation ธนาคารเป็นผู้รับรอง ประกอบกิจการ โดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่ขัด ต่อศีลธรรมอันดี คุณสมบัติของ SMEs ที่เข้าโครงการ กรณีนิติบุคคล ดูผู้ถือหุ้นว่ามีคนไทยถือหุ้นเกินร้อยละ 50 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีสัญชาติไทย และ ดำเนินกิจการในประเทศไทย

10 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation คุณสมบัติของ SMEs ที่เข้าโครงการ (ต่อ) กรณีผลการตรวจสอบ NCB เกิน 3 เดือนธนาคารต้องตรวจ NCB ใหม่ เป็นลูกหนี้ปกติตามเกณฑ์ ธปท. นิติบุคคลดูจากงบการเงินที่ผ่านการรับรองปีล่าสุด บุคคลธรรมดาสถาบันการเงินเป็นผู้รับรอง สินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาท

11 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนพัฒนาธุรกิจสถาบัน การเงิน ส่วนพัฒนาธุรกิจสถาบัน ภาครัฐ ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ บทบาท หน้าที่ Call Center ผังโครงสร้างฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์

12 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation Call Center Service น. 3.SMS 1.Inbound 2.Outbound Call Center Inbound - รับสายโทรเข้าจาก 2 กลุ่มลูกค้า คือ เจ้าหน้าที่ธนาคารและลูกค้า ทั่วไป 2. Outbound - โทรหาผู้ประกอบการกลุ่มที่ยังไม่เคยใช้บริการ บสย. เพื่อสร้าง การรับรู้เกี่ยวกับบริการของ บสย. - โทรออกให้หน่วยงานรัฐและเอกชน เพื่อเชิญลูกค้าลงทะเบียนเข้า ร่วมงานสัมมนาต่างๆ - โทรออกเชิญลูกค้าของ บสย. เข้าร่วมงานสัมมานาต่างๆ 3. SME - ส่ง sms ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยใช้บริการ บสย เพื่อ สร้าง การรับรู้เกี่ยวกับบริการของ บสย. - ส่ง SMS ให้หน่วยงานรัฐและเอกชนเพื่อเชิญลูกค้าเข้า ร่วงานสัมมนาต่างๆ - ส่ง SMS เชิญลูกค้าของ บสย. เข้าร่วมงานสัมมานาต่างๆ

13 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation ผลิตภัณฑ์ของ บสย. โครงการPGS5Start UpPGSรายสถาบันการเงินระยะที่3 กลุ่มเป้าหมายSMEs ทั่วไปSMEs ที่ดำเนินกิจการไม่ถึง3ปีSMEs ทั่วไป ระยะเวลาโครงการ1 ม.ค ธ.ค.58 MOU ค้ำประกัน240,000 ล้าน10,000 ล้าน ค้ำประกันต่อSME40 ล้าน/SME/สถาบันการเงิน2 ล้าน/SME/สถาบันการเงิน40 ล้าน ทุกสถาบันการเงิน ระยะเวลา7 ปี 1. 5 ปี 2. 7 ปี ค่าธรรมเนียมรายปี1.75%/ปี2.50%/ปี1.75%/ปี รูปแบบค้ำประกัน แบบมีหลักทรัพย์,แบบไม่มีหลักทรัพย์,แบบNPL xx เงื่อนไขพิเศษลงทุนต่างประเทศได้ฟรีค่าธรรมเนียมปีแรกลงทุนต่างประเทศได้ จำนวนธนาคารเข้าร่วม

14 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation ผลิตภัณฑ์ของ บสย. โครงการPIL สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ เศรษฐกิจฐานราก สินเชื่อสำหรับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) กลุ่มเป้าหมาย SMEs ที่ต้องการพัฒนากระบวนการ ทำงานและพัฒนาเครื่องจักรในภาคการ ผลิต SMEs ทั่วไป ระยะเวลาโครงการ24 เม.ย เม.ย. 598 ก.ค ก.ค.579 ก.ย ก.ย.57 ค้ำประกัน20,000 ล้าน3,000 ล้าน6,000 ล้าน ค้ำประกันต่อSME5 ล้าน/SME/สถาบันการเงิน1 ล้าน/SME40 ล้าน/SME ระยะเวลา7 Years 5 Year ค่าธรรมเนียมรายปี1.75%/ปี1.5% /ปี1.75% /ปี รูปแบบค้ำประกัน xxx เงื่อนไขพิเศษฟรีค่าธรรมเนียมปีแรกลงทุนต่างประเทศได้ จำนวนธนาคารเข้าร่วม

15 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation ติดต่อ บสย.  สำนักงานใหญ่ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น เลขที่ 2922/243 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ โทร โทรสาร  สำนักงานสาขากรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : ต่อ 9761,9762,9763,9764 มือถือ  สำนักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ : ต่อ 9768,9769 มือถือ  สำนักงานสาขาพิษณุโลก โทรศัพท์ : มือถือ  สำนักงานสาขาอุดรธานี โทรศัพท์ : มือถือ  สำนักงานสาขาชลบุรี โทรศัพท์ : มือถือ

16 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation  สำนักงานสาขานครราชสีมา โทรศัพท์ : มือถือ ติดต่อ บสย.  สำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ : มือถือ  สำนักงานสาขาสงขลา โทรศัพท์ : มือถือ  สำนักงานสาขาเชียงใหม่ โทรศัพท์ : , มือถือ g


ดาวน์โหลด ppt บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation “เพื่อ SMEs เรายินดีค้ำ” Call Center Networking.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google