งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation “เพื่อ SMEs เรายินดีค้ำ” Call Center Networking.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation “เพื่อ SMEs เรายินดีค้ำ” Call Center Networking."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation “เพื่อ SMEs เรายินดีค้ำ” Call Center Networking

2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้ การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตาม “พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดย่อม พ.ศ.2534” เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.34 ทำความรู้จัก บสย. 028-909-999

3 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation ทุนจดทะเบียน ณ.มิ.ย. 2555 เท่ากับ 6,702.47 ล้านบาท โครงสร้างผู้ถือหุ้น กระทรวงการคลัง (95.49%) ธนาคารพาณิชย์ (2.6%) ธนาคารออมสิน (0.94%) ธนาคารกรุงไทย (0.62%) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (0.18%) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน(0.18%) 11 22 33 44 55 66 ทุนจดทะเบียน & โครงสร้างผู้ถือหุ้น 028-909-999

4 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation Non – Profit Organization เร่งกระจายสินเชื่อให้ SMEs ส่งผลให้การ พัฒนา SMEs และการจ้างงาน บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายรัฐบาล ความสำคัญของ บสย. สถาบันการเงิน ทำให้สถาบันการเงินมี ความมั่นใจในการ ปล่อยสินเชื่อให้ SMEs มากยิ่งขึ้น SMEs ช่วยให้ SMEs ทั่ว ประเทศได้รับสินเชื่อ จากสถาบันการเงินมาก ขึ้น 028-909-999

5 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation SMEs ไม่มีหลักประกัน ทำให้ได้รับสินเชื่อไม่พอ กับความต้องการ ธนาคาร ต้องการหลักประกัน สำหรับชดเชยความเสี่ยง ในการปล่อยกู้ให้ SMEs บสย. ช่วย SMEs อย่างไร? บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ( บสย.) Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) 028-909-999

6 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation 1. ยื่นคำขอสินเชื่อ 2.ยื่นคำขอค้ำประกัน 3. ให้หนังสือค้ำประกัน 4. ให้สินเชื่อ ขั้นตอนการให้บริการของ บสย. 028-909-999

7 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation ตัวอย่างการค้ำประกัน  ธนาคารอนุมัติสินเชื่อให้กับ SMEs 1.0 ลบ. โดยธนาคารต้องการหลักประกัน จำนวน 1.0 ลบ. แต่ SMEs มีหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินเพียง 0.6 ลบ. ดังนั้น บสย. สามารถเข้าไป ค้ำประกันให้กับ SMEs รายนี้ได้ 0.4 ลบ. เพื่อให้ SMEs สามารถได้สินเชื่อตามความต้องการ  SMEs จ่ายชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน 1.75 % ต่อปีของวงเงินค้ำประกันที่ 0.4 ลบ. (7,000 บาท/ปี)  สรุปค่าใช้จ่ายที่ SMEs ต้องชำระต่อปี  ดอกเบี้ยเงินกู้ 1.0 ลบ. (คิดที่ 8.5% ต่อปี) = 85,000 บาท  ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน 0.4 ลบ. (1.75% ต่อปี) = 7,000 บาท (คิดเป็น 0.7% ของวงเงิน 1.0 ลบ.)  รวมทั้งสิ้น 92,000 บาท (หรือคิดเป็น9.2% ต่อปี) 028-909-999

8 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation กรณีไม่มี บสย. ค้ำประกัน  ธนาคารอนุมัติสินเชื่อให้กับ SMEs 1.0 ลบ. โดยธนาคารต้องการหลักประกัน จำนวน 1.0 ลบ. แต่ SMEs มีหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินเพียง 0.6 ลบ. กรณีไม่มี บสย. ค้ำประกัน SMEs จะได้สินเชื่อเพียง 0.6 ลบ.  SMEs ถ้าต้องการเงินกู้ จำเป็นต้องหาเงินเพิ่มเติมอีก 0.4 ลบ. โดยอาจจะต้องกู้ เงินนอกระบบซึ่งเสียงอัตราดอกเบี้ยที่ 30% ต่อปี (ดอกเบี้ย 120,000 บาท/ปี)  สรุปค่าใช้จ่ายที่ SMEs ต้องชำระต่อปี  ดอกเบี้ยเงินกู้ 0.6 ลบ. (คิดที่ 8.5% ต่อปี) = 51,000 บาท  ดอกเบี้ยเงินกู้(นอกระบบ) 0.4 ลบ. (30% ต่อปี) = 120,000 บาท  รวมทั้งสิ้น 171,000 บาท (หรือคิดเป็น 17.1% ต่อปี) 028-909-999

9 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation ธนาคารเป็นผู้รับรอง ประกอบกิจการ โดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่ขัด ต่อศีลธรรมอันดี คุณสมบัติของ SMEs ที่เข้าโครงการ กรณีนิติบุคคล ดูผู้ถือหุ้นว่ามีคนไทยถือหุ้นเกินร้อยละ 50 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีสัญชาติไทย และ ดำเนินกิจการในประเทศไทย 028-909-999

10 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation คุณสมบัติของ SMEs ที่เข้าโครงการ (ต่อ) กรณีผลการตรวจสอบ NCB เกิน 3 เดือนธนาคารต้องตรวจ NCB ใหม่ เป็นลูกหนี้ปกติตามเกณฑ์ ธปท. นิติบุคคลดูจากงบการเงินที่ผ่านการรับรองปีล่าสุด บุคคลธรรมดาสถาบันการเงินเป็นผู้รับรอง สินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาท 028-909-999

11 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนพัฒนาธุรกิจสถาบัน การเงิน ส่วนพัฒนาธุรกิจสถาบัน ภาครัฐ ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ 028-909-999 บทบาท หน้าที่ Call Center ผังโครงสร้างฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์

12 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation Call Center Service 8.30-17.00 น. 3.SMS 1.Inbound 2.Outbound Call Center 028-909-999 1. Inbound - รับสายโทรเข้าจาก 2 กลุ่มลูกค้า คือ เจ้าหน้าที่ธนาคารและลูกค้า ทั่วไป 2. Outbound - โทรหาผู้ประกอบการกลุ่มที่ยังไม่เคยใช้บริการ บสย. เพื่อสร้าง การรับรู้เกี่ยวกับบริการของ บสย. - โทรออกให้หน่วยงานรัฐและเอกชน เพื่อเชิญลูกค้าลงทะเบียนเข้า ร่วมงานสัมมนาต่างๆ - โทรออกเชิญลูกค้าของ บสย. เข้าร่วมงานสัมมานาต่างๆ 3. SME - ส่ง sms ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยใช้บริการ บสย เพื่อ สร้าง การรับรู้เกี่ยวกับบริการของ บสย. - ส่ง SMS ให้หน่วยงานรัฐและเอกชนเพื่อเชิญลูกค้าเข้า ร่วงานสัมมนาต่างๆ - ส่ง SMS เชิญลูกค้าของ บสย. เข้าร่วมงานสัมมานาต่างๆ

13 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation ผลิตภัณฑ์ของ บสย. โครงการPGS5Start UpPGSรายสถาบันการเงินระยะที่3 กลุ่มเป้าหมายSMEs ทั่วไปSMEs ที่ดำเนินกิจการไม่ถึง3ปีSMEs ทั่วไป ระยะเวลาโครงการ1 ม.ค.56 - 31 ธ.ค.58 MOU ค้ำประกัน240,000 ล้าน10,000 ล้าน ค้ำประกันต่อSME40 ล้าน/SME/สถาบันการเงิน2 ล้าน/SME/สถาบันการเงิน40 ล้าน ทุกสถาบันการเงิน ระยะเวลา7 ปี 1. 5 ปี 2. 7 ปี ค่าธรรมเนียมรายปี1.75%/ปี2.50%/ปี1.75%/ปี รูปแบบค้ำประกัน แบบมีหลักทรัพย์,แบบไม่มีหลักทรัพย์,แบบNPL xx เงื่อนไขพิเศษลงทุนต่างประเทศได้ฟรีค่าธรรมเนียมปีแรกลงทุนต่างประเทศได้ จำนวนธนาคารเข้าร่วม18 3 028-909-999

14 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation ผลิตภัณฑ์ของ บสย. โครงการPIL สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ เศรษฐกิจฐานราก สินเชื่อสำหรับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) กลุ่มเป้าหมาย SMEs ที่ต้องการพัฒนากระบวนการ ทำงานและพัฒนาเครื่องจักรในภาคการ ผลิต SMEs ทั่วไป ระยะเวลาโครงการ24 เม.ย. 55 - 23 เม.ย. 598 ก.ค.56 - 8 ก.ค.579 ก.ย.56 - 10 ก.ย.57 ค้ำประกัน20,000 ล้าน3,000 ล้าน6,000 ล้าน ค้ำประกันต่อSME5 ล้าน/SME/สถาบันการเงิน1 ล้าน/SME40 ล้าน/SME ระยะเวลา7 Years 5 Year ค่าธรรมเนียมรายปี1.75%/ปี1.5% /ปี1.75% /ปี รูปแบบค้ำประกัน xxx เงื่อนไขพิเศษฟรีค่าธรรมเนียมปีแรกลงทุนต่างประเทศได้ จำนวนธนาคารเข้าร่วม111 028-909-999

15 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation ติดต่อ บสย.  สำนักงานใหญ่ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 17-18 เลขที่ 2922/243 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร. 0-2890-9988 โทรสาร 0-2890-9909 www.tcg.or.th  สำนักงานสาขากรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0-2890-9988 ต่อ 9761,9762,9763,9764 มือถือ 08-1733-3772 E-mail : bangkok@tcg.or.th  สำนักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ : 0-2890-9988 ต่อ 9768,9769 มือถือ 08-1874-3162 E-mail : central@tcg.or.th  สำนักงานสาขาพิษณุโลก โทรศัพท์ : 0-5524-4353-4 มือถือ 08-1379-0099 E-Mail: phitsanulok@tcg.or.th  สำนักงานสาขาอุดรธานี โทรศัพท์ : 0-4234-1969-70 มือถือ 08-1379-4774 E-Mail: udonthani@tcg.or.th  สำนักงานสาขาชลบุรี โทรศัพท์ : 0-3878-3951 มือถือ 08-9123-8391 E-mail : chonburi@tcg.or.th 028-909-999

16 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation  สำนักงานสาขานครราชสีมา โทรศัพท์ : 0-4420-3604 มือถือ 08-6338-9182 E-mail : korat@tcg.or.th ติดต่อ บสย.  สำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ : 0-7721-9801-2 มือถือ 08-1-379-0011 E-mail : suratthani@tcg.or.th  สำนักงานสาขาสงขลา โทรศัพท์ :0-7426-2551-2 มือถือ 08-1379-5995 E-mail : songkhla@tcg.or.th  สำนักงานสาขาเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 0-5330-4057, 0-5330-4757-8 มือถือ 08-1379-6688 E-mail : chiangmai@tcg.or.th g 028-909-999


ดาวน์โหลด ppt บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Thai Credit Guarantee Corporation “เพื่อ SMEs เรายินดีค้ำ” Call Center Networking.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google