งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมและ พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ ระบบรับรองมาตรฐาน GAP นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ สุภาพร จอมเมือง กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมและ พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ ระบบรับรองมาตรฐาน GAP นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ สุภาพร จอมเมือง กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมและ พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ ระบบรับรองมาตรฐาน GAP นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ สุภาพร จอมเมือง กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตร จังหวัดลำพูน

2 GAP ? จี เอ พี ? วิธีปฏิบัติดูแล รักษาพืชของ เกษตรกร ทำให้ได้ผล ผลิตที่ ปลอดภัยได้ คุณภาพ

3 ปลอดภัย ? ได้ คุณภาพ ? ปลอด ภัย ไม่มี สารเคมี ตกค้าง เชื้อโรค ปะปน คนกิน ปลอดภัย เกษตรกร ไทยปลอด โรค ■

4 ปลอดภัย ? ได้ คุณภาพ ? คุณภา พ ถูกใจผู้บริโภค พันธุ์ ขนาด รสชาติ เชื้อโรค แมลง เศษดิน ฯลฯ ■

5 มาตรฐ าน ภาค รัฐ คุณภา พ ปลอดภั ย เกษตร อินทรีย์ GAP มกอช ทำอย่างไรผลผลิต ปลอดภัย คุณภาพ กรมวิชาการ เกษตร กรมการ ข้าว กรมส่งเสริม การเกษตร

6 หน้าที่ของ หน่วยงาน มกอช กรมวิชาการ เกษตร กรมการ ข้าว กรมส่งเสริม การเกษตร เกษตรก ร ถ่ายทอดความรู้ การ ปฏิบัติ ตรวจประเมิน ให้การ รับรอง กำกับ สนับสนุน ตาม พรบ. มาตรฐานสินค้า เกษตร 2551

7 ทำอย่างไรถึงจะได้ จี เอ พี มีโอกาสที่จะขายผลผลิตในตลาด หลายๆแห่ง ตัดสินใจ ทำความดี เพื่อสังคม เพื่อนมนุษย์ ตัวเองปลอดภัย มี สุขภาพดี มีครอบครัวอบอุ่น รายได้ ต่อเนื่อง ยื่นใบ สมัคร สนง. กษ. อำเภอ จังหวัด หน่วยงาน กวก. กข.

8 ต้องเตรียมอะไรเมื่อ ตัดสินใจไปสมัคร เป็นเจ้าของ / ทำการผลิต ในพื้นที่ มีบัตรประจำตัว ประชาชน ตั้งใจ เต็มใจ สมัครใจที่จะปฏิบัติ ตามคำแนะนำ

9 บริการที่เกษตรกรได้รับ จาก กรมส่งเสริม การเกษตร รับคำปรึกษา แนะนำจากที่ปรึกษา เกษตรกร เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ ขั้นตอน การปลูกพืช ฝึกปฏิบัติการจดบันทึก นำความรู้ไปปฏิบัติ โดยมี ที่ ปรึกษาเกษตรกร / จี เอ พี อาสา คอยให้คำแนะนำ ได้รับการนัดหมายตรวจแปลง เมื่อผ่านการประเมินเบื้องต้น

10 ข้อคิดการผลิต ผักผลไม้ ให้ ปลอดภัยได้ มาตรฐาน

11 ปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนที่จะซื้อ และใช้สารเคมี

12 ซื้อสารเคมีที่ภาชนะบรรจุอยู่ ในสภาพที่ดี และมีฉลากกำกับ

13 ห้ามเทสารเคมีใน ภาชนะอื่น

14 ซื้อสารเคมีเท่าที่ จำเป็น

15 เก็บสารเคมีไว้ในที่ ปลอดภัย

16 ห้ามเก็บสารเคมีไว้ใกล้ กับอาหาร

17 ไม่ควรกินอาหารใกล้กับ สาร

18 ขอขอบคุณทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมและ พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ ระบบรับรองมาตรฐาน GAP นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ สุภาพร จอมเมือง กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google