งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วิทยากรประจำจุด : นายณรงค์ พวงเพชร สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 67/1 หมู่ 5 ตำบลมาบ ข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วิทยากรประจำจุด : นายณรงค์ พวงเพชร สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 67/1 หมู่ 5 ตำบลมาบ ข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วิทยากรประจำจุด : นายณรงค์ พวงเพชร สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 67/1 หมู่ 5 ตำบลมาบ ข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร. 08 - 9245 - 9854 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 5 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ม. ค. – ธ. ค. จุดถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลมาบข่า แผน ที่ ที่ทำการ กลุ่มฯ ที่ทำการ อ. นิคม พัฒนา อ. ปลวก แดง สี่แยก กม.12 สี่แยก มาบข่า ระยอ ง โรงเรียนวัด มาบข่า วิทยากร : นายณรงค์ พวง เพ็ชร จ. ระยอง 7 กม.

2 จุดถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลมาบข่า ที่ทำการ อ. นิคม พัฒนา อ. ปลวก แดง จุดสาธิต ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การผลิตปุ๋ยน้ำ ชีวภาพในสวนยางพารา วิทยากรประจำจุด : นายวินัย กลิ่น เลิศ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 12/3 หมู่ 1 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร. 03-896-8153 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 4 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ม. ค. – ธ. ค. แผน ที่ จ. ระยอง อ. บ้าน ค่าย 3 กม. วัด มาบ ข่า ต. หนองตะพาน

3 วิทยากรเกษตรกร นายสุชาติ กลิ่นเลิศ วัดมาบ ข่า จุดถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลมาบข่า ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การปลูกผักบุ้งแบบมือ อาชีพ วิทยากรประจำจุด : สุชาติ กลิ่นเลิศ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 14/1 หมู่ 2 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร. 08-7138-3289 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 5 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ม. ค. – ธ. ค. ที่ว่าการ อ. นิคม พัฒนา แผน ที่ กรุงเ ทพ วัดหนอง ผักหนาม จุด สาธิต 2 กม. จ. ระยอ ง

4 จุดถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลมาบข่า ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การทำกะปิ วิทยากรประจำจุด : นางบานชื่น กลีอิ่ม สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 91 หมู่ 4 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร. 08-6139-7068 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 6 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ม. ค. – ธ. ค. แผน ที่ ที่ว่าการ อ. นิคม พัฒนา อ. บ้าน ค่าย 3 กม. จุด สาธิต วัดมาบ ข่า 1 กม.


ดาวน์โหลด ppt ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วิทยากรประจำจุด : นายณรงค์ พวงเพชร สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 67/1 หมู่ 5 ตำบลมาบ ข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google