งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ปี 2550 กรมส่งเสริมการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ปี 2550 กรมส่งเสริมการเกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ปี 2550 กรมส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ปี 2550 กรมส่งเสริมการเกษตร

2 หลักการและเหตุผล ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงชุมชน
เป็นสถานที่ฝึกทักษะความชำนาญด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

3 วัตถุประสงค์ เป็นจุดเรียนรู้ ด้านการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยเรียนรู้ด้านการผลิต พืช สัตว์ ประมง ฯลฯ ให้มีอาหารบริโภคพอเพียงในครัวเรือน

4 เป้าหมาย ศูนย์เรียนรู้ การเกษตรพอเพียง 31 ศูนย์ ใน 13 อำเภอ - ศูนย์หลัก 13 ศูนย์ - ศูนย์เครือข่าย 18 ศูนย์ เกษตรกร ได้รับความรู้ รวม 1,190 ราย - ศูนย์หลัก 50 ราย/ศูนย์ (650 ราย) - ศูนย์เครือข่าย 30 ราย/ศูนย์ (540 ราย)

5 ศูนย์หลัก ศูนย์หลัก หมายถึงแปลงเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงการเกษตรของปราชญ์ชาวบ้าน แปลงหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม แปลงไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน แปลงเรียนรู้โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งฟาร์ม จุดถ่ายทอด/สาธิต ฯลฯ ที่มีกิจกรรมหลากหลาย (ไม่ใช่แปลงที่มีกิจกรรมเฉพาะด้าน) สามารถเป็นจุดเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์ และควร มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร

6 ศูนย์เครือข่าย ศูนย์เครือข่าย หมายถึง แปลงอื่น ๆ ที่มีกิจกรรมเฉพาะด้าน หรือมีหลายกิจกรรม (มากกว่า 1 ด้าน) เช่น จุดถ่ายทอด/สาธิต ด้านการเลี้ยงไก่ ประมง ขยายพันธุ์พืช มะม่วงเพื่อการส่งออก แปรรูปอาหาร ฯลฯ และเป็นจุดที่สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์หลักได้ รวมทั้งควรมีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร

7 การเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ฯ
ศูนย์ เครือข่าย 1 ศูนย์ เครือข่าย 5 ศูนย์ เครือข่าย 2 ศูนย์หลัก ศูนย์ เครือข่าย 3 ศูนย์ เครือข่าย 4

8 วิธีการดำเนินงาน ชี้แจงทำความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ (MM/DM/DW)
จัดทำหลักสูตรในการเรียนรู้ (เอกสารวิชาการ) - วิชาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง - วิชาเฉพาะเรื่อง วิธีการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ (ศูนย์หลัก / ศูนย์เครือข่าย) - คัดเลือก แปลง/ฟาร์ม ที่มีศักยภาพและมีความพร้อม - อบรม จนท. ผู้รับผิดชอบศูนย์ฯ (ใน MM/DM/DW) - จัดทำข้อมูลประจำศูนย์ฯ /สื่อสำหรับการถ่ายทอดความรู้ - จัดกระบวนการเรียนรู้ ในลักษณะของโรงเรียนเกษตรกร (เวทีเรียนรู้) อย่างน้อย 5 ครั้ง

9 วิธีการดำเนินงาน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประเมินผล
ติดตามนิเทศงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร รายงานผลการดำเนินงาน

10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการพัฒนา แปลงเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง เพื่อให้เกษตรกรมีสถานที่เรียนรู้และฝึกอาชีพทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (สามารถพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ได้ในอนาคต) เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ได้มีการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเวทีเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรและชุมชน ให้มีการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

11 Road map อบรม จนท. ผู้รับผิดชอบศูนย์ฯ ศูนย์ เรียนรู้ฯ
อบรม จนท. ผู้รับผิดชอบศูนย์ฯ ศูนย์ เรียนรู้ฯ ชี้แจงทำความเข้าใจ ให้กับ จนท. คัดเลือกศูนย์ฯ (ศูนย์หลัก / ศูนย์เครือข่าย) จัดทำหลักสูตร ในการเรียนรู้ ข้อมูลพื้นฐานของศูนย์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คัดเลือกเกษตรกร เข้าร่วมเรียนรู้ ประเมินผล จัดกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร ติดตามนิเทศ รายงานผล

12 กิจกรรมที่ดำเนินงานในระดับตำบล
1. จัดทำเอกสารประกอบการเรียนรุ้ หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะเรื่อง 2. ดำเนินการศูนย์เรียนรู้ จัดทำข้อมุลพื้นฐานศูนย์ คัดเลือกเกษตรกร จัดกระบวนการเรียนรู้ อย่างน้อย 5 ครั้ง

13 1) จัดทำแผนการสอน. 2) จัดเวทีเรียนรู้. 3) การจัดการความรู้
1) จัดทำแผนการสอน 2) จัดเวทีเรียนรู้ 3) การจัดการความรู้ 4) พัฒนาวิทยากร โดยการเรียนรุ้จากการปฏิบัติจริง

14 เป้าหมายการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอพียง ปี 2550 รายอำเภอ
เป้าหมายการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอพียง ปี รายอำเภอ จังหวัดสระบุรี ที่ อำเภอ จำนวนศูนย์หลัก จำนวนศูนย์เครือข่าย รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 วิหารแดง หนองแค หนองแซง เสาไห้ พระพุทธบาท เมือง มวกเหล็ก แก่งคอย บ้านหมอ หนองโดน ดอนพุด วังม่วง เฉลิมพระเกียรติ 18 31


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ปี 2550 กรมส่งเสริมการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google