งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ศูนย์เรียนรู้การเกษตร พอเพียง ปี 2550 กรมส่งเสริมการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ศูนย์เรียนรู้การเกษตร พอเพียง ปี 2550 กรมส่งเสริมการเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ศูนย์เรียนรู้การเกษตร พอเพียง ปี 2550 กรมส่งเสริมการเกษตร

2 2 หลักการและเหตุผล ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ชุมชน  เป็นสถานที่ฝึกทักษะความ ชำนาญด้านการเกษตรตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

3 3 วัตถุประสงค์  เป็นจุดเรียนรู้ ด้านการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยเรียนรู้ด้านการผลิต พืช สัตว์ ประมง ฯลฯ ให้มีอาหาร บริโภคพอเพียงในครัวเรือน

4 4 เป้าหมาย  ศูนย์เรียนรู้ การเกษตรพอเพียง 31 ศูนย์ ใน 13 อำเภอ - ศูนย์หลัก 13 ศูนย์ - ศูนย์เครือข่าย 18 ศูนย์  เกษตรกร ได้รับความรู้ รวม 1,190 ราย - ศูนย์หลัก 50 ราย / ศูนย์ (650 ราย ) - ศูนย์เครือข่าย 30 ราย / ศูนย์ (540 ราย )

5 5 ศูนย์หลัก  ศูนย์หลัก หมายถึงแปลงเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลง การเกษตรของปราชญ์ชาวบ้าน แปลงหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม แปลงไร่ นาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน แปลงเรียนรู้โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่ง ฟาร์ม จุดถ่ายทอด / สาธิต ฯลฯ ที่มี กิจกรรมหลากหลาย ( ไม่ใช่แปลงที่มี กิจกรรมเฉพาะด้าน ) สามารถเป็นจุด เรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์ และควร มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร

6 6 ศูนย์เครือข่าย  ศูนย์เครือข่าย หมายถึง แปลงอื่น ๆ ที่มีกิจกรรมเฉพาะด้าน หรือมีหลาย กิจกรรม ( มากกว่า 1 ด้าน ) เช่น จุด ถ่ายทอด / สาธิต ด้านการเลี้ยงไก่ ประมง ขยายพันธุ์พืช มะม่วงเพื่อการ ส่งออก แปรรูปอาหาร ฯลฯ และเป็น จุดที่สนับสนุนการดำเนินงานของ ศูนย์หลักได้ รวมทั้งควรมีความพร้อม ในการถ่ายทอดความรู้ ตามแนวทาง โรงเรียนเกษตรกร

7 7 ศูนย์หลัก ศูนย์ เครือข่าย 2 ศูนย์ เครือข่าย 1 ศูนย์ เครือข่าย 5 ศูนย์ เครือข่าย 4 ศูนย์ เครือข่าย 3 การเชื่อมโยงเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ฯ

8 8  ชี้แจงทำความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ (MM/DM/DW)  จัดทำหลักสูตรในการเรียนรู้ ( เอกสาร วิชาการ ) - วิชาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง - วิชาเฉพาะเรื่อง  วิธีการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ ( ศูนย์หลัก / ศูนย์เครือข่าย ) - คัดเลือก แปลง / ฟาร์ม ที่มีศักยภาพ และมีความพร้อม - อบรม จนท. ผู้รับผิดชอบศูนย์ฯ ( ใน MM/DM/DW) - จัดทำข้อมูลประจำศูนย์ฯ / สื่อสำหรับ การถ่ายทอดความรู้ - จัดกระบวนการเรียนรู้ ในลักษณะของ โรงเรียนเกษตรกร ( เวทีเรียนรู้ ) อย่างน้อย 5 ครั้ง วิธีการดำเนินงาน

9 9  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ประเมินผล  ติดตามนิเทศงาน ตามระบบ ส่งเสริมการเกษตร  รายงานผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน

10 10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  มีการพัฒนา แปลงเรียนรู้ต่าง ๆ เป็น ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง เพื่อให้เกษตรกรมีสถานที่เรียนรู้และ ฝึกอาชีพทางการเกษตรตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง ( สามารถพัฒนา เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน ได้ในอนาคต )  เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ได้มีการ เรียนรู้ร่วมกันผ่านเวทีเรียนรู้ เพื่อ พัฒนาเกษตรกรและชุมชน ให้มีการ ผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

11 11 Road map ศูนย์ เรียนรู้ฯ ชี้แจงทำ ความเข้าใจ ให้กับ จนท. คัดเลือก ศูนย์ฯ ( ศูนย์หลัก / ศูนย์ เครือข่าย ) อบรม จนท. ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ฯ จัดทำ หลักสูตร ในการ เรียนรู้ ข้อมูลพื้นฐาน ของศูนย์ คัดเลือก เกษตรกร เข้าร่วม เรียนรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพัน ธ์ จัดกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร ประเมินผ ล ติดตาม นิเทศ รายงาน ผล

12 12 กิจกรรมที่ดำเนินงานในระดับ ตำบล 1. จัดทำเอกสารประกอบการเรียน รุ้ หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะเรื่อง 2. ดำเนินการศูนย์เรียนรู้ จัดทำข้อมุลพื้นฐานศูนย์ คัดเลือกเกษตรกร จัดกระบวนการเรียนรู้ อย่างน้อย 5 ครั้ง

13 13 1) จัดทำแผนการสอน 2) จัดเวทีเรียนรู้ 3) การจัดการความรู้ 4) พัฒนาวิทยากร โดยการ เรียนรุ้จากการปฏิบัติจริง

14 14 เป้าหมายการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอพียง ปี 2550 รายอำเภอ จังหวัดสระบุรี ที่อำเภอจำนวน ศูนย์หลัก จำนวนศูนย์ เครือข่าย รวม วิหารแดง หนองแค หนองแซง เสาไห้ พระพุทธบาท เมือง มวกเหล็ก แก่งคอย บ้านหมอ หนองโดน ดอนพุด วังม่วง เฉลิมพระเกียรติ รวม


ดาวน์โหลด ppt 1 ศูนย์เรียนรู้การเกษตร พอเพียง ปี 2550 กรมส่งเสริมการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google