งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ศูนย์เรียนรู้การเกษตร พอเพียง ปี 2550 กรมส่งเสริมการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ศูนย์เรียนรู้การเกษตร พอเพียง ปี 2550 กรมส่งเสริมการเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ศูนย์เรียนรู้การเกษตร พอเพียง ปี 2550 กรมส่งเสริมการเกษตร

2 2 หลักการและเหตุผล ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ชุมชน  เป็นสถานที่ฝึกทักษะความ ชำนาญด้านการเกษตรตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

3 3 วัตถุประสงค์  เป็นจุดเรียนรู้ ด้านการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยเรียนรู้ด้านการผลิต พืช สัตว์ ประมง ฯลฯ ให้มีอาหาร บริโภคพอเพียงในครัวเรือน

4 4 เป้าหมาย  ศูนย์เรียนรู้ การเกษตรพอเพียง 31 ศูนย์ ใน 13 อำเภอ - ศูนย์หลัก 13 ศูนย์ - ศูนย์เครือข่าย 18 ศูนย์  เกษตรกร ได้รับความรู้ รวม 1,190 ราย - ศูนย์หลัก 50 ราย / ศูนย์ (650 ราย ) - ศูนย์เครือข่าย 30 ราย / ศูนย์ (540 ราย )

5 5 ศูนย์หลัก  ศูนย์หลัก หมายถึงแปลงเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลง การเกษตรของปราชญ์ชาวบ้าน แปลงหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม แปลงไร่ นาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน แปลงเรียนรู้โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่ง ฟาร์ม จุดถ่ายทอด / สาธิต ฯลฯ ที่มี กิจกรรมหลากหลาย ( ไม่ใช่แปลงที่มี กิจกรรมเฉพาะด้าน ) สามารถเป็นจุด เรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์ และควร มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร

6 6 ศูนย์เครือข่าย  ศูนย์เครือข่าย หมายถึง แปลงอื่น ๆ ที่มีกิจกรรมเฉพาะด้าน หรือมีหลาย กิจกรรม ( มากกว่า 1 ด้าน ) เช่น จุด ถ่ายทอด / สาธิต ด้านการเลี้ยงไก่ ประมง ขยายพันธุ์พืช มะม่วงเพื่อการ ส่งออก แปรรูปอาหาร ฯลฯ และเป็น จุดที่สนับสนุนการดำเนินงานของ ศูนย์หลักได้ รวมทั้งควรมีความพร้อม ในการถ่ายทอดความรู้ ตามแนวทาง โรงเรียนเกษตรกร

7 7 ศูนย์หลัก ศูนย์ เครือข่าย 2 ศูนย์ เครือข่าย 1 ศูนย์ เครือข่าย 5 ศูนย์ เครือข่าย 4 ศูนย์ เครือข่าย 3 การเชื่อมโยงเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ฯ

8 8  ชี้แจงทำความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ (MM/DM/DW)  จัดทำหลักสูตรในการเรียนรู้ ( เอกสาร วิชาการ ) - วิชาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง - วิชาเฉพาะเรื่อง  วิธีการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ ( ศูนย์หลัก / ศูนย์เครือข่าย ) - คัดเลือก แปลง / ฟาร์ม ที่มีศักยภาพ และมีความพร้อม - อบรม จนท. ผู้รับผิดชอบศูนย์ฯ ( ใน MM/DM/DW) - จัดทำข้อมูลประจำศูนย์ฯ / สื่อสำหรับ การถ่ายทอดความรู้ - จัดกระบวนการเรียนรู้ ในลักษณะของ โรงเรียนเกษตรกร ( เวทีเรียนรู้ ) อย่างน้อย 5 ครั้ง วิธีการดำเนินงาน

9 9  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ประเมินผล  ติดตามนิเทศงาน ตามระบบ ส่งเสริมการเกษตร  รายงานผลการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน

10 10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  มีการพัฒนา แปลงเรียนรู้ต่าง ๆ เป็น ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง เพื่อให้เกษตรกรมีสถานที่เรียนรู้และ ฝึกอาชีพทางการเกษตรตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง ( สามารถพัฒนา เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน ได้ในอนาคต )  เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ได้มีการ เรียนรู้ร่วมกันผ่านเวทีเรียนรู้ เพื่อ พัฒนาเกษตรกรและชุมชน ให้มีการ ผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

11 11 Road map ศูนย์ เรียนรู้ฯ ชี้แจงทำ ความเข้าใจ ให้กับ จนท. คัดเลือก ศูนย์ฯ ( ศูนย์หลัก / ศูนย์ เครือข่าย ) อบรม จนท. ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ฯ จัดทำ หลักสูตร ในการ เรียนรู้ ข้อมูลพื้นฐาน ของศูนย์ คัดเลือก เกษตรกร เข้าร่วม เรียนรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพัน ธ์ จัดกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร ประเมินผ ล ติดตาม นิเทศ รายงาน ผล

12 12 กิจกรรมที่ดำเนินงานในระดับ ตำบล 1. จัดทำเอกสารประกอบการเรียน รุ้ หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะเรื่อง 2. ดำเนินการศูนย์เรียนรู้ จัดทำข้อมุลพื้นฐานศูนย์ คัดเลือกเกษตรกร จัดกระบวนการเรียนรู้ อย่างน้อย 5 ครั้ง

13 13 1) จัดทำแผนการสอน 2) จัดเวทีเรียนรู้ 3) การจัดการความรู้ 4) พัฒนาวิทยากร โดยการ เรียนรุ้จากการปฏิบัติจริง

14 14 เป้าหมายการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอพียง ปี 2550 รายอำเภอ จังหวัดสระบุรี ที่อำเภอจำนวน ศูนย์หลัก จำนวนศูนย์ เครือข่าย รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 วิหารแดง หนองแค หนองแซง เสาไห้ พระพุทธบาท เมือง มวกเหล็ก แก่งคอย บ้านหมอ หนองโดน ดอนพุด วังม่วง เฉลิมพระเกียรติ 11111111111111111111111111 22222111111112222211111111 33333222222223333322222222 รวม 131831


ดาวน์โหลด ppt 1 ศูนย์เรียนรู้การเกษตร พอเพียง ปี 2550 กรมส่งเสริมการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google