งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555

2 นโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555  จัดทำขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริม การเกษตรทุกระดับได้ทราบถึงภารกิจสำคัญที่ ต้องดำเนินการ และใช้เป็น กรอบในการทำงาน ในปี 2555 โดยมีประเด็นเชิงนโยบายที่มุ่งเน้น ปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ 9 ประเด็น ได้แก่ 1. ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานโครงการ พระราชดำริและการเสด็จตรวจเยี่ยมโครงการ ของ ทุกพระองค์ โดยมีแผนปฏิบัติงานในแต่ละ พื้นที่โครงการที่ชัดเจน ดำเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง มีการ วัดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม

3 นโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 2. ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจให้ เป็นไปตามเป้าหมาย ทันตามกำหนดเวลา 3. เร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ธรรมชาติ ส่งเสริมฟื้นฟูให้เกษตรกรกลับมา ประกอบอาชีพการเกษตรได้ในระยะเวลาอันสั้น

4 นโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 4. ศึกษาติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชเพื่อวางระบบ ป้องกัน สามารถให้ความช่วยเหลืออย่าง ทันท่วงทีตั้งแต่เริ่มเกิดการระบาด พัฒนาให้ เกษตรกรและชุมชนสามารถบริหารจัดการ ศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง 5. ใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรเป็นหลักในการ ปฏิบัติงาน โดยใช้เวทีตามระบบส่งเสริม การเกษตรและศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ( ศบกต.) ใน การบูรณาการการ ทำงานในพื้นที่

5 นโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 6. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม การเกษตรอย่างกว้างขวาง โดยจัดให้มี อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ( อกม.) ครบทุก หมู่บ้านเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ 7. พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายต่างๆ ให้ เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภาค การเกษตรให้เกิดความยั่งยืน

6 นโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 8. พัฒนาบุคลากรทุกระดับของกรมส่งเสริม การเกษตรด้วยรูปแบบ และวิธีการที่หลากหลาย เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ 9. ปฏิบัติงานโครงการและภารกิจทุกเรื่องอย่างมี ประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน มีการ ควบคุมกำกับและติดตามงานอย่างเป็นระบบใน ทุกระดับ เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

7 ส วั ส ดี


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google