งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. กอง / สำนัก / เขต / ศูนย์ ออก หนังสือถึง 1 หน่วยงาน กอง / สำนัก / เขต / ศูนย์ ออกเลขที่หนังสือ หน่วยงาน เซ็นรับหนังสือ 2. กอง / สำนัก / เขต / ศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. กอง / สำนัก / เขต / ศูนย์ ออก หนังสือถึง 1 หน่วยงาน กอง / สำนัก / เขต / ศูนย์ ออกเลขที่หนังสือ หน่วยงาน เซ็นรับหนังสือ 2. กอง / สำนัก / เขต / ศูนย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. กอง / สำนัก / เขต / ศูนย์ ออก หนังสือถึง 1 หน่วยงาน กอง / สำนัก / เขต / ศูนย์ ออกเลขที่หนังสือ หน่วยงาน เซ็นรับหนังสือ 2. กอง / สำนัก / เขต / ศูนย์ ออกหนังสือถึง หน่วยงานมากกว่า 1 หน่วยงาน หน่วยงานต่างๆ เซ็นรับหนังสือ - กกจ. - กค. - กพร - สพท ฯลฯ กอง / สำนัก / เขต / ศูนย์ ออกเลขที่ หนังสือ

2 3. กอง / สำนัก / เขต / ศูนย์ ออกหนังสือเสนอกรม เพื่อ ทราบ / พิจารณาสั่งการ ถึงหน่วยงานภายในส่วนกลาง กอง / สำนัก / เขต / ศูนย์ ออกเลขที่หนังสือ สารบรรณกลาง เซ็นรับหนังสือ ( รับหนังสือกอง / สำนัก / เขต / ศูนย์ ) หน้าห้องรธส. เซ็นรับหนังสือ ( รธส.) หน่วยงาน ต่างๆ เซ็นรับหนังสือ หน้าห้องอธส. เซ็นรับหนังสือ ( อธส.) ยกเว้น กตน., กพร. ส่งเรื่องเข้าอธส. ไม่ต้องผ่านรธส.

3 4. กอง / สำนัก / เขต / ศูนย์ เสนอเรื่องให้ อธส. พิจารณาลงนามในหนังสือ ถึงหน่วยงานภายนอก กอง / สำนัก / เขต / ศูนย์ ออกเลขที่หนังสือ สารบรรณกลาง เซ็นรับหนังสือ ( รับหนังสือกอง / สำนัก / เขต / ศูนย์ ) หน่วยงานต้น เรื่อง เซ็นรับหนังสือ หน้าห้องอธส. เซ็นรับหนังสือ ( อธส.) ออกเลขที่ หนังสือกรม เซ็นรับหนังสือ ( ออกเลขที่ หนังสือกรม )

4 5. กอง / สำนัก / เขต / ศูนย์ เสนอเรื่องให้ อธส./ รธส. เป็นประธานและลงนาม ในหนังสือถึงหน่วยงานภายนอก กอง / สำนัก / เขต / ศูนย์ ออกเลขที่หนังสือ สารบรรณกลาง เซ็นรับหนังสือ ( รับหนังสือกอง / สำนัก / เขต / ศูนย์ ) หน้าห้อง อธส./ รธส. เซ็นรับหนังสือ ฝ่ายช่วย อำนวยการฯ กรณี เชิญท่านฯ เป็นประธานฯ ส่งหนังสือคืน กอง / สำนัก / เขต / ศูนย์ กรณี ออกเลขที่ หนังสือ ( ออกเลขที่ หนังสือกรม ) ฝ่ายช่วย อำนวยการฯ กรณี เชิญท่านฯ เป็นประธานฯ

5 6. กอง / สำนัก / เขต / ศูนย์ เสนอเรื่องให้ อธส./ รธส. เพื่อทราบ กอง / สำนัก / เขต / ศูนย์ ออกเลขที่หนังสือ สารบรรณกลาง เซ็นรับหนังสือ ( รับหนังสือกอง / สำนัก / เขต / ศูนย์ ) หน้าห้อง อธส./ รธส. เซ็นรับหนังสือ ส่งหนังสือคืน หน่วยงานต้นเรื่อง

6 7. รับหนังสือภายนอก สารบรรณ กลาง ( รับหนังสือ กระทรวง / ภายนอก ) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ 8. รับหนังสือจากส่วน ภูมิภาค สารบรรณ กลาง ( รับหนังสือ จังหวัด ) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ


ดาวน์โหลด ppt 1. กอง / สำนัก / เขต / ศูนย์ ออก หนังสือถึง 1 หน่วยงาน กอง / สำนัก / เขต / ศูนย์ ออกเลขที่หนังสือ หน่วยงาน เซ็นรับหนังสือ 2. กอง / สำนัก / เขต / ศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google