งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. กอง/สำนัก/เขต/ศูนย์ ออกหนังสือถึง 1 หน่วยงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. กอง/สำนัก/เขต/ศูนย์ ออกหนังสือถึง 1 หน่วยงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. กอง/สำนัก/เขต/ศูนย์ ออกหนังสือถึง 1 หน่วยงาน
ออกเลขที่หนังสือ หน่วยงาน เซ็นรับหนังสือ 2. กอง/สำนัก/เขต/ศูนย์ ออกหนังสือถึงหน่วยงานมากกว่า 1 หน่วยงาน กอง/สำนัก/เขต/ศูนย์ ออกเลขที่หนังสือ หน่วยงานต่างๆ เซ็นรับหนังสือ - กกจ. - กค. - กพร - สพท ฯลฯ

2 (รับหนังสือกอง/สำนัก/เขต/ศูนย์)
3. กอง/สำนัก/เขต/ศูนย์ ออกหนังสือเสนอกรม เพื่อทราบ/พิจารณาสั่งการ ถึงหน่วยงานภายในส่วนกลาง กอง/สำนัก/เขต/ศูนย์ ออกเลขที่หนังสือ สารบรรณกลาง เซ็นรับหนังสือ (รับหนังสือกอง/สำนัก/เขต/ศูนย์) หน้าห้องรธส. เซ็นรับหนังสือ (รธส.) หน้าห้องอธส. เซ็นรับหนังสือ (อธส.) หน่วยงานต่างๆ เซ็นรับหนังสือ ยกเว้น กตน., กพร. ส่งเรื่องเข้าอธส. ไม่ต้องผ่านรธส.

3 4. กอง/สำนัก/เขต/ศูนย์ เสนอเรื่องให้ อธส. พิจารณาลงนามในหนังสือ
ถึงหน่วยงานภายนอก กอง/สำนัก/เขต/ศูนย์ ออกเลขที่หนังสือ สารบรรณกลาง เซ็นรับหนังสือ (รับหนังสือกอง/สำนัก/เขต/ศูนย์) หน้าห้องอธส. เซ็นรับหนังสือ (อธส.) ออกเลขที่หนังสือกรม เซ็นรับหนังสือ (ออกเลขที่หนังสือกรม) หน่วยงานต้นเรื่อง เซ็นรับหนังสือ

4 5. กอง/สำนัก/เขต/ศูนย์ เสนอเรื่องให้ อธส./รธส. เป็นประธานและลงนาม
ในหนังสือถึงหน่วยงานภายนอก กอง/สำนัก/เขต/ศูนย์ ออกเลขที่หนังสือ สารบรรณกลาง เซ็นรับหนังสือ (รับหนังสือกอง/สำนัก/เขต/ศูนย์) ฝ่ายช่วยอำนวยการฯ กรณี เชิญท่านฯ เป็นประธานฯ หน้าห้อง อธส./รธส. เซ็นรับหนังสือ กรณี ออกเลขที่หนังสือ (ออกเลขที่หนังสือกรม) ฝ่ายช่วยอำนวยการฯ กรณี เชิญท่านฯ เป็นประธานฯ ส่งหนังสือคืน กอง/สำนัก/เขต/ศูนย์

5 (รับหนังสือกอง/สำนัก/เขต/ศูนย์)
6. กอง/สำนัก/เขต/ศูนย์ เสนอเรื่องให้ อธส./รธส. เพื่อทราบ กอง/สำนัก/เขต/ศูนย์ ออกเลขที่หนังสือ สารบรรณกลาง เซ็นรับหนังสือ (รับหนังสือกอง/สำนัก/เขต/ศูนย์) หน้าห้อง อธส./รธส. เซ็นรับหนังสือ ส่งหนังสือคืน หน่วยงานต้นเรื่อง

6 หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
7. รับหนังสือภายนอก สารบรรณกลาง (รับหนังสือ กระทรวง/ภายนอก) หน่วยงานที่รับผิดชอบ 8. รับหนังสือจากส่วนภูมิภาค สารบรรณกลาง (รับหนังสือจังหวัด) หน่วยงานที่รับผิดชอบ


ดาวน์โหลด ppt 1. กอง/สำนัก/เขต/ศูนย์ ออกหนังสือถึง 1 หน่วยงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google