งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ( 2552 – 2554 ) วิสัยทัศน์ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

2 พันธกิจ ส่งเสริมการผลิตและบริการปัจจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพสินค้า
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้ใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ส่งเสริมและเผยแพร่มาตรฐานสินค้าเกษตร

3 พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการผลิตและบริการปัจจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพสินค้า ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้ใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ส่งเสริมและเผยแพร่มาตรฐานสินค้าเกษตร การส่งเสริมระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน การจัดการศัตรูพืชเพื่อลดความเสี่ยงแก่เกษตรกรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพสินค้าและลดต้นทุนการผลิต

4 การส่งเสริมระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน “เกษตรกรสามารถผลิตพืชอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล”.

5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ พัฒนาบุคลากร & กระบวนการทำงาน ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร / คู่มือ / GAP online / Group cert. อบรมให้คำปรึกษาเกษตรกร เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ระบบ ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP ส่งเสริม contract farming อบรม / ให้คำปรึกษา / ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น / ประกาศนียบัตร ปชส.สินค้าเกษตรอินทรีย์

6 การจัดการศัตรูพืชเพื่อลดความเสี่ยงแก่เกษตรกรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศัตรูพืชเพื่อลดความเสี่ยงแก่เกษตรกรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม “เกษตรกร / ชุมชนสามารถจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”.

7 การจัดการศัตรูพืชเพื่อลดความเสี่ยงแก่เกษตรกรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศัตรูพืชเพื่อลดความเสี่ยงแก่เกษตรกรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ศึกษามาตรฐานด้านสุขอนามัยพืช พัฒนาเกษตรกร และสร้างเครือข่ายด้านการจัดการศัตรูพืช สำรวจ/วิเคราะห์/เฝ้าระวัง/วางแผนจัดการศัตรูพืช ส่งเสริมการใช้สารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัย จัดตั้งเขตส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืช ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชน/บูรณาการเทคโนโลยี ถ่ายทอดความรู้การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน

8 การพัฒนาคุณภาพสินค้าและลดต้นทุนการผลิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพสินค้าและลดต้นทุนการผลิต “เกษตรกร ได้รับการพัฒนาคุณภาพผลผลิต และใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ”. (พันธุ์ดี ปุ๋ยอินทรีย์ – เคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน)

9 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพสินค้าและลดต้นทุนการผลิต
พัฒนาการผลิต / ควบคุมศัตรูผักผลไม้เพื่อการส่งออก เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร พัฒนา / เสริมสร้างองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน / เครือข่าย

10 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพสินค้าและลดต้นทุนการผลิต
พัฒนาการผลิต / ควบคุมศัตรูผักผลไม้เพื่อการส่งออก รวบรวม ศึกษาวิจัย การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการส่งออก ติดตามให้คำปรึกษา ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพผัก/ผลไม้ ส่งเสริม contract farming ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

11 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพสินค้าและลดต้นทุนการผลิต
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร สำรวจ/รวบรวมความต้องการใช้ปัจจัยการผลิต ส่งเสริม / สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พันธุ์พืชอำเภอ พัฒนาประสิทธิภาพ / ศักยภาพของเทคโนฯด้านผลิต / บริการปัจจัย สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงผู้ผลิต

12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพสินค้าและลดต้นทุนการผลิต
พัฒนา / เสริมสร้างองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน / เครือข่าย การผลิตขยาย / การใช้พืชพันธุ์ดี / การใช้ปุ๋ยอินทรีย์-เคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน / การฉายรังสีผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว เจ้าหน้าที่ เกษตรกร / กลุ่มเกษตรกร / เครือข่าย


ดาวน์โหลด ppt มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google