งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้า เกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ยุทธศาสตร์สำนักพัฒนา คุณภาพสินค้าเกษตร ( 2552 – 2554 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้า เกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ยุทธศาสตร์สำนักพัฒนา คุณภาพสินค้าเกษตร ( 2552 – 2554 )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้า เกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ยุทธศาสตร์สำนักพัฒนา คุณภาพสินค้าเกษตร ( 2552 – 2554 )

2 พันธกิจ ส่งเสริมการผลิตและ บริการปัจจัยเพื่อการ พัฒนาคุณภาพสินค้า ส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกรให้ใช้ เทคโนโลยีการผลิต สินค้าที่ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน ส่งเสริมและเผยแพร่ มาตรฐานสินค้าเกษตร

3 ยุทธศา สตร์ การส่งเสริมระบบ การผลิตสินค้า เกษตรที่ปลอดภัย และได้มาตรฐาน การจัดการ ศัตรูพืชเพื่อลด ความเสี่ยงแก่ เกษตรกรและ ปลอดภัยต่อ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพ สินค้าและลดต้นทุน การผลิต ส่งเสริมการผลิต และบริการปัจจัย เพื่อการพัฒนา คุณภาพสินค้า ส่งเสริมและ พัฒนาเกษตรกร ให้ใช้เทคโนโลยี การผลิตสินค้าที่ ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน ส่งเสริมและ เผยแพร่มาตรฐาน สินค้าเกษตร พันธกิจ

4 “ เกษตรกรสามารถผลิตพืชอย่างเป็น ระบบตามมาตรฐานสากล ”. การส่งเสริมระบบ การผลิตสินค้า เกษตรที่ปลอดภัย และได้มาตรฐาน

5 ยุทธศาสต ร์ที่ 1 GAP เกษตร อินทรีย์ พัฒนาบุคลากร & กระบวนการทำงาน หลักสูตร / คู่มือ / GAP online / Group cert. เตรียมความพร้อม เกษตรกรเข้าสู่ระบบ พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP อบรม / ให้คำปรึกษา / ตรวจ ประเมินแปลงเบื้องต้น / ประกาศนียบัตร ฐานข้อมูลเกษตร อินทรีย์ อบรมให้คำปรึกษา เกษตรกร ตรวจประเมินแปลง เบื้องต้น ส่งเสริม contract farming ปชส. สินค้าเกษตร อินทรีย์

6 “ เกษตรกร / ชุมชนสามารถ จัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ”. การจัดการศัตรูพืช เพื่อลดความเสี่ยงแก่ เกษตรกรและ ปลอดภัยต่อ สิ่งแวดล้อม

7 ยุทธศาสต ร์ที่ 2 ศึกษา มาตรฐาน ด้าน สุขอนามัย พืช สำรวจ / วิเคราะห์ / เฝ้าระวัง / วางแผน จัดการศัตรูพืช จัดตั้งเขต ส่งเสริมการ ควบคุม ศัตรูพืช ถ่ายทอดความรู้การ ควบคุมศัตรูพืชโดย วิธีผสมผสาน พัฒนาเกษตรกร และ สร้างเครือข่ายด้านการ จัดการศัตรูพืช การจัดการศัตรูพืชเพื่อลด ความเสี่ยงแก่เกษตรกรและ ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ สารเคมีที่ถูกต้อง และปลอดภัย ส่งเสริมให้เกษตรกร ผลิตและใช้ชีวภัณฑ์ ควบคุมศัตรูพืช ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของเกษตรกรและ ชุมชน / บูรณาการ เทคโนโลยี

8 “ เกษตรกร ได้รับการพัฒนา คุณภาพผลผลิต และใช้ปัจจัย การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ”. ( พันธุ์ดี ปุ๋ยอินทรีย์ – เคมีตามค่า วิเคราะห์ดิน ) การพัฒนา คุณภาพสินค้า และลดต้นทุน การผลิต

9 ยุทธศาสต ร์ที่ 3 พัฒนาการผลิต / ควบคุมศัตรูผัก ผลไม้เพื่อการ ส่งออก เพิ่ม ประสิทธิภาพ การให้บริการ ปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกร พัฒนา / เสริมสร้าง องค์ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ กลุ่ม เกษตรกร วิสาหกิจ ชุมชน / เครือข่าย การพัฒนา คุณภาพสินค้า และลดต้นทุนการ ผลิต

10 ยุทธศาสต ร์ที่ 3 พัฒนาการผลิต / ควบคุมศัตรูผัก ผลไม้เพื่อการ ส่งออก การพัฒนา คุณภาพสินค้า และลดต้นทุนการ ผลิต รวบรวม ศึกษาวิจัย การ พัฒนา ประสิทธิภาพการ ผลิตเพื่อการ ส่งออก ติดตามให้คำปรึกษา ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กลุ่มพัฒนา คุณภาพผัก / ผลไม้ ส่งเสริม contract farming ผลิตสื่อเพื่อการ ประชาสัมพันธ์

11 ยุทธศาสต ร์ที่ 3 เพิ่ม ประสิทธิภาพการ ให้บริการปัจจัย การผลิตแก่ เกษตรกร การพัฒนา คุณภาพสินค้า และลดต้นทุนการ ผลิต สำรวจ / รวบรวม ความต้องการใช้ ปัจจัยการผลิต พัฒนาประสิทธิภาพ / ศักยภาพของเทค โนฯด้านผลิต / บริการปัจจัย ส่งเสริม / สนับสนุน การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ พันธุ์พืชอำเภอ สร้างเครือข่าย เชื่อมโยงผู้ผลิต

12 ยุทธศาสต ร์ที่ 3 พัฒนา / เสริมสร้างองค์ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน / เครือข่าย การพัฒนา คุณภาพสินค้า และลดต้นทุนการ ผลิต การผลิตขยาย / การใช้พืชพันธุ์ดี / การ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ - เคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน / การฉายรังสีผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว เจ้าหน้าที่เกษตรกร / กลุ่ม เกษตรกร / เครือข่าย


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้า เกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ยุทธศาสตร์สำนักพัฒนา คุณภาพสินค้าเกษตร ( 2552 – 2554 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google