งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชน พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชน - ส่งเสริมความรู้ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น - พัฒนาความสามารถในการ จัดการ ชุมชนพึ่งตนเองได้ ระบบเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชน พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชน - ส่งเสริมความรู้ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น - พัฒนาความสามารถในการ จัดการ ชุมชนพึ่งตนเองได้ ระบบเศรษฐกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชน พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชน - ส่งเสริมความรู้ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น - พัฒนาความสามารถในการ จัดการ ชุมชนพึ่งตนเองได้ ระบบเศรษฐกิจ เข้มแข็ง

2 “ วิสาหกิจชุมชน ” หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิต สินค้า การให้บริการ หรือการอื่นๆ ที่ ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความ ผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกัน ประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะ เป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่ เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และ เพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน ทั้งนี้ ตาม หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ประกาศกำหนด ความหมาย

3 บทบาทหน้าที่ของกรม ส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการ ดำเนินการส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชน รับจดทะเบียน / เพิกถอน เป็นสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการ ส่งเสริมสนับสนุน วิสาหกิจชุมชนและ เครือข่าย อย่างครบวงจร

4 แนวทางการ ดำเนินการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน 1. บูรณาการทุกภาคส่วน กรมส่งเสริมการเกษตรจะทำ หน้าที่เป็นเจ้าภาพ เพื่อให้เกิด การรวมพลังในการขับเคลื่อน การทำงานร่วมกับภาคีต่าง ๆ 2. การยื่นขอจดทะเบียน เป็นไปด้วยความสมัครใจ และ ความพร้อมของชุมชน ไม่ได้ ตั้งเป้าหมาย

5 3. บทบาทเจ้าหน้าที่ เชื่อมประสานเพื่อให้เกิด กระบวนการเรียนรู้ (Faciltator) เชื่อมประสานเพื่อให้เกิด กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Catalyst) เชื่อมประสานเพื่อให้เกิด เครือข่าย (Networker)

6 4. มุ่งให้ความสำคัญกับการ ส่งเสริม กระบวนการ เรียนรู้การมีส่วนร่วมและ พัฒนาศักยภาพของชุมชน 5. พัฒนาระบบข้อมูลวิสาหกิจ ชุมชนและเครือข่าย ( มี ข้อมูลชุมชน ผู้ให้เป็นผู้ใช้ ข้อมูล ) 6. พัฒนาให้เกิดวิสาหกิจ ชุมชนต้นแบบ ทุกจังหวัดในปี 2548

7 การดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2548

8 สำนักส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ( สวช.) ฝ่ายบริหารทั่วไป ( ฝบร.) ส่วนเลขานุการ คณะกรรมการ ( สลค.) ส่วนทะเบียนและ ข้อมูล วิสาหกิจชุมชน ( สทช.) ส่วนส่งเสริมตลาด วิสาหกิจชุมชน ( สสต.) 1. มีองค์กรดูแลงาน วิสาหกิจชุมชน ส่วนส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ( สสว.)

9 2. เตรียมการประชุม คณะกรรมการ  จัดเตรียมร่าง ระเบียบ  เสริมสร้างความ เข้าใจร่วมกัน  สัมมนากรรมการทุก ระดับ

10  ร่างกฎระเบียบ  พัฒนาโปรแกรม  จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน  จัดทำแบบยื่นคำร้อง  ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่  ฝึกอบรมการใช้ โปรแกรม  การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 3. เตรียมการจด ทะเบียน

11 4. สร้างความพร้อมเจ้าหน้าที่ เกษตรกร ชุมชน ทำหลักสูตรการ ฝึกอบรม สร้างวิทยากรหลัก ทำคู่มือการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน อบรมเจ้าหน้าที่ทุก ระดับ อบรมผู้นำชุมชน

12 5. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวิสาหกิจชุมชน ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ แนวทางการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน โดย โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ จัดทำสื่อให้จังหวัด นำไปเผยแพร่

13 6. การส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชนและเครือข่าย ฯ  ส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจ ชุมชน ต้นแบบ  ให้ความรู้เพื่อ เข้าถึงแหล่งทุน  พัฒนา เครือข่าย

14 7. การส่งเสริมตลาด / และ ผู้ประกอบการ สร้าง Marketing Mind ให้ความรู้ “ ตลาด วิสาหกิจชุมชน ” เพิ่มขีดความสามารถใน การบริหาร จัดการ เพิ่มศักยภาพการ ประกอบการ เชื่อมโยงส่งเสริม เผยแพร่สินค้า วิสาหกิจชุมชน


ดาวน์โหลด ppt พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชน พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชน - ส่งเสริมความรู้ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น - พัฒนาความสามารถในการ จัดการ ชุมชนพึ่งตนเองได้ ระบบเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google