งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
- ส่งเสริมความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น - พัฒนาความสามารถในการจัดการ ชุมชนพึ่งตนเองได้ ระบบเศรษฐกิจเข้มแข็ง

2 ความหมาย “วิสาหกิจชุมชน” หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่นๆ ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัวชุมชนและระหว่างชุมชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

3 บทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน รับจดทะเบียน/เพิกถอน เป็นสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการ ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย อย่างครบวงจร

4 แนวทางการดำเนินการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน
1. บูรณาการทุกภาคส่วน กรมส่งเสริมการเกษตรจะทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ เพื่อให้เกิดการรวมพลังในการขับเคลื่อน การทำงานร่วมกับภาคีต่าง ๆ 2. การยื่นขอจดทะเบียน เป็นไปด้วยความสมัครใจ และความพร้อมของชุมชน ไม่ได้ตั้งเป้าหมาย

5 3. บทบาทเจ้าหน้าที่ เชื่อมประสานเพื่อให้เกิดกระบวนการ เรียนรู้(Faciltator) เชื่อมประสานเพื่อให้เกิดกระบวนการ เปลี่ยนแปลง(Catalyst) เชื่อมประสานเพื่อให้เกิดเครือข่าย (Networker)

6 4. มุ่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริม. กระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมและ
4. มุ่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมและ พัฒนาศักยภาพของชุมชน 5. พัฒนาระบบข้อมูลวิสาหกิจชุมชนและ เครือข่าย (มีข้อมูลชุมชน ผู้ให้เป็นผู้ใช้ ข้อมูล) 6. พัฒนาให้เกิดวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ทุกจังหวัดในปี 2548

7 การดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2548

8 สำนักส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน(สวช.)
1. มีองค์กรดูแลงานวิสาหกิจชุมชน สำนักส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน(สวช.) ฝ่ายบริหารทั่วไป(ฝบร.) ส่วนเลขานุการ คณะกรรมการ (สลค.) ส่วนทะเบียนและข้อมูล วิสาหกิจชุมชน(สทช.) ส่วนส่งเสริมตลาด วิสาหกิจชุมชน(สสต.) ส่วนส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย(สสว.)

9 2. เตรียมการประชุมคณะกรรมการ
 จัดเตรียมร่างระเบียบ  เสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน  สัมมนากรรมการทุกระดับ

10 3. เตรียมการจดทะเบียน  ร่างกฎระเบียบ  จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
3. เตรียมการจดทะเบียน  ร่างกฎระเบียบ  พัฒนาโปรแกรม  จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน  จัดทำแบบยื่นคำร้อง  ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่  ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

11 4. สร้างความพร้อมเจ้าหน้าที่ เกษตรกร ชุมชน
4. สร้างความพร้อมเจ้าหน้าที่ เกษตรกร ชุมชน ทำหลักสูตรการฝึกอบรม สร้างวิทยากรหลัก ทำคู่มือการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน อบรมเจ้าหน้าที่ทุกระดับ อบรมผู้นำชุมชน

12 5. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องวิสาหกิจชุมชน ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ แนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดย โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ จัดทำสื่อให้จังหวัดนำไปเผยแพร่

13 6.การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย ฯ
 ส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจชุมชน ต้นแบบ  ให้ความรู้เพื่อเข้าถึงแหล่งทุน  พัฒนาเครือข่าย

14 7. การส่งเสริมตลาด/และผู้ประกอบการ
สร้าง Marketing Mind ให้ความรู้ “ตลาดวิสาหกิจชุมชน” เพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร จัดการ เพิ่มศักยภาพการ ประกอบการ เชื่อมโยงส่งเสริม เผยแพร่สินค้า วิสาหกิจชุมชน


ดาวน์โหลด ppt พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google