งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมการเกษตร ปี 2555 วันที่ 1 มีนาคม 2555 ณ ห้องอารียา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัด ปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมการเกษตร ปี 2555 วันที่ 1 มีนาคม 2555 ณ ห้องอารียา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัด ปทุมธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมการเกษตร ปี 2555 วันที่ 1 มีนาคม 2555 ณ ห้องอารียา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัด ปทุมธานี

2 ระดับจังหวัด : อบรมหลักสูตร “ การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต ” จำนวน 7,700 คน ระดับเขต : อบรมหลักสูตร “ การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหาร จัดการธุรกิจ ” จำนวน 270 คน 17,308,000 บาท

3 หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 1. เป็นผู้ทำการเกษตร อายุระหว่าง 17 – 45 ปี 2. จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการธุรกิจ 1. เป็นผู้ทำการเกษตร อายุระหว่าง 17 – 45 ปี 2. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป 3. เป็นผู้นำหรือสมาชิกองค์กร เกษตรกร

4 1. จังหวัดจัดอบรม 1 ครั้ง 3 วัน 2. จังหวัดปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ อำเภอละ 1 แหล่ง แหล่งละ 6,000 บาท 3. เขตจัดอบรม เขตละ 1 ครั้ง 5 วัน รวม 270 คน 4. เขตจัดเวทีเครือข่าย เขตละ 1 ครั้ง 3 วัน รวม 270 คน 5. ส่วนกลางจัดทำเอกสารวิชาการ จำนวน 10,000 เล่ม เป็นเงิน 400,000 บาท

5 จังหวัด 1. ประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้องภายใน จังหวัด 2. กำหนดวันรับสมัคร กำหนดการอบรม ประชาสัมพันธ์ และคัดเลือกเกษตรกรเข้าอบรม 3. จัดอบรมหลักสูตร “ เพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการผลิต ” ให้แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2555 4. คัดเลือกแหล่งเรียนรู้ให้แล้วเสร็จใน เดือนมิถุนายน 2555 5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทาง E- Project และ RBM ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2555

6  การผลิตปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  การใช้สารอินทรีย์ชีวภาพในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต  การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี  การเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง  การจัดทำบัญชีฟาร์ม  การวางแผนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต  การแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต  มาตรฐานการผลิตเพื่อให้ได้รับการรับรอง ตามหลัก GAP  กระบวนการเรียนรู้แบบโรงเรียนเกษตรกร

7 เขต 1. กำหนดวันรับสมัคร กำหนดการอบรม ประชาสัมพันธ์ และคัดเลือกเกษตรกรเข้าอบรม 2. จัดอบรมหลักสูตร “ การเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหาร จัดการธุรกิจ ” ให้แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2555 3. จัดเวทีเครือข่าย พร้อมให้มี คณะกรรมการเครือข่าย ระดับเขตให้แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2555 4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทาง E-Project และ RBM ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2555

8  การจัดการผลผลิตก่อนและหลังการเก็บ เกี่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต  การวางแผนและจัดการเพื่อลดความเสี่ยง ในด้านการตลาดสำหรับสินค้าเกษตร  สุขอนามัยในการผลิตพืชและมาตรการใน การกีดกันทางการค้าของคู่ค้าระหว่าง ประเทศ  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ผลผลิต

9  อนาคตธุรกิจเกษตรไทยในเวทีการค้าโลก  การบริหารจัดการเพื่อการค้าและการลงทุน ด้านการเกษตร  การเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อเพื่อการ ลงทุน  สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ เกษตร ( การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต )  จริยธรรมทั่วไปสำหรับการทำธุรกิจ

10  ใบสมัครเข้าอบรมโครงการสร้างและ พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2555 กรม ส่งเสริมการเกษตร ใบสมัครเข้าอบรมโครงการสร้างและ พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2555 กรม ส่งเสริมการเกษตร ใบสมัครเข้าอบรมโครงการสร้างและ พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2555 กรม ส่งเสริมการเกษตร  แบบรายงานแผนการจัดอบรม / แผนการจัดเวทีเครือข่าย แบบรายงานแผนการจัดอบรม / แผนการจัดเวทีเครือข่าย แบบรายงานแผนการจัดอบรม / แผนการจัดเวทีเครือข่าย  แบบรายงานแปลง / แหล่งเรียนรู้ระดับ อำเภอ แบบรายงานแปลง / แหล่งเรียนรู้ระดับ อำเภอ แบบรายงานแปลง / แหล่งเรียนรู้ระดับ อำเภอ

11 1. เกษตรกร จำนวน 7,700 ราย เข้า อบรม “ การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต ” มีความรู้และทักษะ 2. เกษตรกร จำนวน 270 ราย เข้าอบรม “ การเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ” มี ความรู้และทักษะ 3. แหล่งเรียนรู้ได้รับการปรับปรุงจำนวน 882 แหล่ง 4. เกิดเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่เขตละ 1 เครือข่าย จำนวน 6 เครือข่าย

12 เกษตรกรรุ่นใหม่มีศักยภาพในการ ผลิตเป็นเกษตรกรที่เข้มแข็ง สามารถ ประกอบอาชีพการเกษตรให้มีรายได้ มั่นคงและพึ่งพาตนเองได้

13 1. นายสมเกียรติ วิจิตรประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนากลุ่มยุว เกษตรกร โทรศัพท์ 08 9685 8799, 0 2561 4793 2. นางสาวศันสนีย์ นิติธรรมยง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ การ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ การ โทรศัพท์ 08 1857 6029, 0 2561 4793


ดาวน์โหลด ppt สัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมการเกษตร ปี 2555 วันที่ 1 มีนาคม 2555 ณ ห้องอารียา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัด ปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google