งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ นายสมเกียรติ วิจิตรประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร สำนักพัฒนาเกษตรกร สัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ นายสมเกียรติ วิจิตรประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร สำนักพัฒนาเกษตรกร สัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ นายสมเกียรติ วิจิตรประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร สำนักพัฒนาเกษตรกร สัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปี 2555 วันที่ 1 มีนาคม 2555 ณ ห้องอารียา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

2 เป้าหมาย ระดับจังหวัด: อบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต” จำนวน 7,700 คน ระดับเขต: อบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการธุรกิจ” จำนวน 270 คน 17,308,000 บาท งบประมาณ

3 คุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 1. เป็นผู้ทำการเกษตร อายุระหว่าง 17 – 45 ปี 2. จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ 2. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป 3. เป็นผู้นำหรือสมาชิกองค์กรเกษตรกร

4 กิจกรรมและงบประมาณ 1. จังหวัดจัดอบรม 1 ครั้ง 3 วัน 2. จังหวัดปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ อำเภอละ 1 แหล่ง แหล่งละ 6,000 บาท 3. เขตจัดอบรม เขตละ 1 ครั้ง 5 วัน รวม 270 คน 4. เขตจัดเวทีเครือข่าย เขตละ 1 ครั้ง 3 วัน รวม 270 คน 5. ส่วนกลางจัดทำเอกสารวิชาการ จำนวน 10,000 เล่ม เป็นเงิน 400,000 บาท

5 วิธีการดำเนินงาน จังหวัด 1. ประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้องภายในจังหวัด 2. กำหนดวันรับสมัคร กำหนดการอบรม ประชาสัมพันธ์ และคัดเลือกเกษตรกรเข้าอบรม 3. จัดอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต” ให้แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม คัดเลือกแหล่งเรียนรู้ให้แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทาง E-Project และ RBM ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2555

6 กรอบหลักสูตร การอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การผลิตปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต การใช้สารอินทรีย์ชีวภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี การเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำบัญชีฟาร์ม การวางแผนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต มาตรฐานการผลิตเพื่อให้ได้รับการรับรองตามหลัก GAP กระบวนการเรียนรู้แบบโรงเรียนเกษตรกร

7 วิธีการดำเนินงาน (ต่อ)
เขต 1. กำหนดวันรับสมัคร กำหนดการอบรม ประชาสัมพันธ์ และคัดเลือกเกษตรกรเข้าอบรม 2. จัดอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการธุรกิจ” ให้แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม จัดเวทีเครือข่าย พร้อมให้มีคณะกรรมการเครือข่าย ระดับเขตให้แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทาง E-Project และ RBM ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2555

8 กรอบหลักสูตร การอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ
การจัดการผลผลิตก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต การวางแผนและจัดการเพื่อลดความเสี่ยงในด้านการตลาดสำหรับสินค้าเกษตร สุขอนามัยในการผลิตพืชและมาตรการในการกีดกันทางการค้าของคู่ค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต

9 กรอบหลักสูตร (ต่อ) การอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ
อนาคตธุรกิจเกษตรไทยในเวทีการค้าโลก การบริหารจัดการเพื่อการค้าและการลงทุนด้านการเกษตร การเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อเพื่อการลงทุน สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร (การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต) จริยธรรมทั่วไปสำหรับการทำธุรกิจ

10 ใบสมัครและแบบรายงาน ใบสมัครเข้าอบรมโครงการสร้างและ พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี กรมส่งเสริมการเกษตร แบบรายงานแผนการจัดอบรม/ แผนการจัดเวทีเครือข่าย แบบรายงานแปลง/แหล่งเรียนรู้ระดับ อำเภอ

11 ผลผลิต (OUTPUT) 1. เกษตรกร จำนวน 7,700 ราย เข้าอบรม “การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต” มีความรู้และทักษะ 2. เกษตรกร จำนวน 270 ราย เข้าอบรม “การเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ” มีความรู้และทักษะ 3. แหล่งเรียนรู้ได้รับการปรับปรุงจำนวน 882 แหล่ง 4. เกิดเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่เขตละ 1 เครือข่าย จำนวน 6 เครือข่าย

12 ผลลัพธ์ (OUTCOME) เกษตรกรรุ่นใหม่มีศักยภาพในการ ผลิตเป็นเกษตรกรที่เข้มแข็ง สามารถ ประกอบอาชีพการเกษตรให้มีรายได้ มั่นคงและพึ่งพาตนเองได้

13 ผู้ประสานงานโครงการ 1. นายสมเกียรติ วิจิตรประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนากลุ่มยุว เกษตรกร โทรศัพท์ , นางสาวศันสนีย์ นิติธรรมยง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ โทรศัพท์ ,


ดาวน์โหลด ppt โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ นายสมเกียรติ วิจิตรประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร สำนักพัฒนาเกษตรกร สัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google