งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลทั่วไปของอำเภอเมือง ลำพูน * 15 ตำบล * 159 หมู่บ้าน * 17 ชุมชน * 1 เทศบาลเมือง * 11 เทศบาลตำบล * 4 องค์การบริหารส่วน ตำบล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลทั่วไปของอำเภอเมือง ลำพูน * 15 ตำบล * 159 หมู่บ้าน * 17 ชุมชน * 1 เทศบาลเมือง * 11 เทศบาลตำบล * 4 องค์การบริหารส่วน ตำบล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลทั่วไปของอำเภอเมือง ลำพูน * 15 ตำบล * 159 หมู่บ้าน * 17 ชุมชน * 1 เทศบาลเมือง * 11 เทศบาลตำบล * 4 องค์การบริหารส่วน ตำบล

2 พื้นที่ของอำเภอเมือง ลำพูน พื้นที่ทั้งหมด 301,450 ไร่ พื้นที่การเกษตรทั้งหมด 117,640 ไร่ * ที่นา 64,175 ไร่ * พืชไร่ 30 ไร่ * ไม้ผล 44,912 ไร่ * ไม้ดอก 11 ไร่ * การเกษตรอื่น ๆ 3,536 ไร่ พื้นที่อื่น ๆ 183,811 ไร่

3 รายได้ภาคการเกษตร ตำบลรายได้ภาคการเกษตร เฉลี่ยต่อคนต่อปี ( บาท ) ในเมือง 20,776 เหมืองง่า 35,000 อุโมงค์ 28384 หนองช้างคืน 29,100

4 รายได้ภาคการเกษตร ตำบลรายได้ภาคการเกษตร เฉลี่ยต่อคนต่อปี ( บาท ) ประตูป่า 35,155 ริมปิง 35,000 ต้นธง 26,091 บ้านแป้น 30,500

5 รายได้ภาคการเกษตร ตำบลรายได้ภาคการเกษตร เฉลี่ยต่อคนต่อปี ( บาท ) เหมืองจี้ 30,000 ป่าสัก 22,722 เวียงยอง 34,075 บ้านกลาง 30,000

6 รายได้ภาคการเกษตร ตำบลรายได้ภาคการเกษตร เฉลี่ยต่อคนต่อปี ( บาท ) มะเขือแจ้ 46,429 ศรีบัวบาน 35,000 หนองหนาม 31,875 เฉลี่ยราย อำเภอ 31,340

7 พื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 64,175 ไร่ พื้นที่ปลูกข้าวเจ้านาปรัง จำนวน 4,015 ไร่ พื้นที่ปลูกข้าวเหนียวนาปรัง จำนวน 3,156 ไร่ พื้นที่ปลูกข้าวนา ปรังปี 2552

8 พื้นที่ปลูกลำไยจำนวน 42,524 ไร่

9 พื้นที่ปลูก กระเทียม 121 ไร่ พื้นที่ปลูก หอมแดง 80 ไร่

10 อัตรากำลัง * เกษตรอำเภอ 1 คน * นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 14 คน * เจ้าพนักงานการเกษตร 1 คน * เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร 1 คน * เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน * พนักงานธุรการ 1 คน * นักการภารโรง 1 คน รวม 20 คน

11 อำเภอเมืองลำพูนมี 15 ตำบล คือ 1. เหมืองง่า 2. ริมปิง 3. หนองช้างคืน 4. ต้นธง 5. ประตูป่า 6. ในเมือง 7. เวียงยอง 8. เหมืองจี้ 9. ศรีบัวบาน 10. ป่าสัก 11. มะเขือแจ้ 12. บ้านกลาง 13. หนองหนาม 14. อุโมงค์ 15. บ้านแป้น

12 แหล่งน้ำธรรมชาติที่ สำคัญ ลำน้ำที่สำคัญ ได้แก่ 1. ลำน้ำแม่กวง ผ่าน ตำบล อุโมงค์ เหมืองง่า เวียงยอง ต้นธง บ้านแป้น หนองหนาม 2. ลำน้ำปิง ผ่าน ตำบลอุโมงค์ หนองช้างคืน ประตูป่า ริมปิง เหมืองง่า ต้นธง มีพื้นที่รับน้ำ 33,900 ไร่

13 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของ ชลประทาน 1. อ่างเก็บน้ำแม่สาร ในตำบลศรีบัว บาน ความจุของน้ำ 16,000 ล้าน ลูกบาศก์เมตร 2. อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ ในตำบลมะเขือ แจ้มีพื้นที่รับน้ำ 3,000 ไร่

14 ฝายเก็บน้ำที่สำคัญของอำเภอ 1. ฝายวังทอง อยู่ในตำบล เหมืองง่า มีพื้นที่รับน้ำ 5,700 ไร่ 2. ฝายมหาโชค อยู่ในตำบล เหมืองจี้ มีพื้นที่รับน้ำ 8,300 ไร่

15 อาสาสมัครเกษตร / เกษตรหมู่บ้าน ตำบลอาสาสมัคร เกษตร ( ราย ) เกษตร หมู่บ้าน ( ราย ) ริมปิง 11810 ประตูป่า 1019 หนองช้าง คืน 656 บ้านแป้น 659

16 อาสาสมัครเกษตร / เกษตรหมู่บ้าน ตำบลอาสาสมัคร เกษตร ( ราย ) เกษตร หมู่บ้าน ( ราย ) บ้านกลาง 8912 เหมืองง่า 16810 หนองหนาม 488 เวียงยอง 948

17 อาสาสมัครเกษตร / เกษตรหมู่บ้าน ตำบลอาสาสมัคร เกษตร ( ราย ) เกษตร หมู่บ้าน ( ราย ) ศรีบัวบาน 14212 ต้นธง 10411 อุโมงค์ 10311 รวม 1,481176

18 อาสาสมัครเกษตร / เกษตรหมู่บ้าน อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตร หมู่บ้าน 2 ครั้ง แผนการถ่ายทอด * อบรมเรื่องบทบาทหน้าที่ของ เกษตรหมู่บ้าน เดือน มีนาคม 2552 1 ครั้ง * อบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เดือน เมษายน 2552 1 ครั้ง


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลทั่วไปของอำเภอเมือง ลำพูน * 15 ตำบล * 159 หมู่บ้าน * 17 ชุมชน * 1 เทศบาลเมือง * 11 เทศบาลตำบล * 4 องค์การบริหารส่วน ตำบล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google