งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 15 ธันวาคม พ. ศ.2551 ณ บ้านหนองตะเคียนทอง หมู่ที่ 5 ตำบล หนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี โครงการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ไปสู่เป้าหมาย 30 ตัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 15 ธันวาคม พ. ศ.2551 ณ บ้านหนองตะเคียนทอง หมู่ที่ 5 ตำบล หนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี โครงการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ไปสู่เป้าหมาย 30 ตัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 15 ธันวาคม พ. ศ.2551 ณ บ้านหนองตะเคียนทอง หมู่ที่ 5 ตำบล หนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี โครงการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ไปสู่เป้าหมาย 30 ตัน / ไร่ จังหวัดชลบุรี

2 สร้างความหวังใหม่ สู้ ภัยเศรษฐกิจ เพิ่มผลผลิตมัน สำปะหลัง 30 ตัน / ไร่ เพื่อชาวหนองใหญ่ ชีวิตสดใสทั่วกัน สร้างความหวังใหม่ สู้ ภัยเศรษฐกิจ เพิ่มผลผลิตมัน สำปะหลัง 30 ตัน / ไร่ เพื่อชาวหนองใหญ่ ชีวิตสดใสทั่วกัน

3

4

5

6 - ไถระเบิดดินดานด้วยลิปเปอร์ลึก 50 เซนติเมตร ขึ้นไป 2 ครั้ง ( ไถครั้งแรกไถ ตามยาว ไถครั้งที่ 2 ไถตัด ) ไถย่อยดินด้วย ผาน 3 - ไถระเบิดดินดานด้วยลิปเปอร์ลึก 50 เซนติเมตร ขึ้นไป 2 ครั้ง ( ไถครั้งแรกไถ ตามยาว ไถครั้งที่ 2 ไถตัด ) ไถย่อยดินด้วย ผาน 3 ทิ้งไว้ประมาณ 10 - 15 วัน

7 - การปรับปรุง คุณภาพดิน - การปรับปรุง คุณภาพดิน โดยใส่ปุ๋ยคอก ( ปุ๋ยขี้ ไก่แกลบ ) หรือปุ๋ยหมัก ไร่ละ 2 – 3 ตัน รองพื้น เพื่อเพิ่ม อินทรียวัตถุในดิน โดย ใช้ผาน 7 คลุกเคล้า

8 3. การเพิ่ม ไนโตรเจนในดิน - ควรมีการปลูก พืชปุ๋ยสด - ควรมีการปลูก พืชปุ๋ยสด เช่น ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม ปอเทือง ฯลฯ พร้อม ปลูกมันสำปะหลัง ตัดต้นพืชปุ๋ยสดขณะ ออกดอกเพื่อเพิ่ม ไนโตรเจนในดิน

9

10 เลือกท่อน พันธุ์เฉพาะ ส่วนกลางโดย ตัดส่วนโคน เลือกท่อน พันธุ์เฉพาะ ส่วนกลางโดย ตัดส่วนโคน และส่วนปลาย ทิ้ง

11 ใช้เลื่อยตัด ท่อนพันธุ์ให้ ความยาวของ ท่อนพันธุ์ ยาว 50 เซนติเมตร ใช้เลื่อยตัด ท่อนพันธุ์ให้ ความยาวของ ท่อนพันธุ์ ยาว 50 เซนติเมตร

12 การแกะตา ท่อนพันธุ์ ประมาณ 5-7 ตา การแกะตา ท่อนพันธุ์ ประมาณ 5-7 ตา

13 นำท่อนพันธุ์ไปแช่ น้ำยาแร่งรากก่อน ปลูก โดยใช้น้ำ ชีวภาพ นำท่อนพันธุ์ไปแช่ น้ำยาแร่งรากก่อน ปลูก โดยใช้น้ำ ชีวภาพ ( น้ำขี้หมู 1 / 10 ส่วน )

14 - การบ่มท่อน พันธุ์ เพื่อ กระตุ้นตาให้ เจริญเติบโตเร็วขึ้น - การบ่มท่อน พันธุ์ เพื่อ กระตุ้นตาให้ เจริญเติบโตเร็วขึ้น

15 6. การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ / ปุ๋ยหมัก - หลังจากมันงอก ประมาณ 30-40 วัน ใส่ ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ย หมัก - หลังจากมันงอก ประมาณ 30-40 วัน ใส่ ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ย หมัก ทุก ๆ 2 เดือน และฉีด พ่น ด้วยน้ำหมักชีวภาพ ทุกๆ 15 วัน

16 7. การ ปลูก - ระยะปลูก 1 X 1 เมตร - ระยะปลูก 1 X 1 เมตร หรือ ระยะ 1 X 1.20 เมตร ปลูกโดยปักตรงลึก ประมาณ 20 – 25 เซนติเมตร

17 กิจกรรมการปลูกมันสำปะหลัง อำเภอ หนองใหญ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2551

18 8. การให้ น้ำ - ควรให้น้ำในระยะ 1 – 2 เดือนแรก ถ้าฝนทิ้งช่วง ควรมีการให้น้ำ ทุกๆ 15 วัน - ควรให้น้ำในระยะ 1 – 2 เดือนแรก ถ้าฝนทิ้งช่วง ควรมีการให้น้ำ ทุกๆ 15 วัน

19 กิจกรรมการปลูก ถั่วพร้า ในแปลงปลูกมัน สำปะหลัง

20 9. ไม่ใช้สารเคมี กำจัด วัชพืชและศัตรูพืช - การกำจัด วัชพืชโดยใช้ แรงงานคนหรือ สัตว์ ถ้ามีการ ระบาดของเพลี้ย แป้ง ให้ใช้สารชีว ภัณฑ์ เช่น เชื้อ รา - การกำจัด วัชพืชโดยใช้ แรงงานคนหรือ สัตว์ ถ้ามีการ ระบาดของเพลี้ย แป้ง ให้ใช้สารชีว ภัณฑ์ เช่น เชื้อ รา บิวเบอเรีย ฉีดพ่น


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 15 ธันวาคม พ. ศ.2551 ณ บ้านหนองตะเคียนทอง หมู่ที่ 5 ตำบล หนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี โครงการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ไปสู่เป้าหมาย 30 ตัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google