งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ไปสู่เป้าหมาย 30 ตัน/ไร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ไปสู่เป้าหมาย 30 ตัน/ไร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ไปสู่เป้าหมาย 30 ตัน/ไร่
ไปสู่เป้าหมาย 30 ตัน/ไร่ จังหวัดชลบุรี วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 ณ บ้านหนองตะเคียนทอง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

2 สร้างความหวังใหม่ สู้ภัยเศรษฐกิจ เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง 30 ตัน /ไร่ เพื่อชาวหนองใหญ่ ชีวิตสดใสทั่วกัน

3 จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการส่งเสริมและเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง 30 ตัน /ไร่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี จำนวน คน

4 นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวเปิดงาน
นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวเปิดงาน นายสังคม ประเสริฐเตชาโต เกษตรจังหวัดชลบุรี บรรยายความรู้ เรื่องสถานการณ์ มันสำปะหลัง

5

6 1. การไถระเบิดดินดาน - ไถระเบิดดินดานด้วยลิปเปอร์ลึก 50 เซนติเมตร ขึ้นไป 2 ครั้ง (ไถครั้งแรกไถตามยาว ไถครั้งที่ 2 ไถตัด) ไถย่อยดินด้วยผาน 3 ทิ้งไว้ประมาณ วัน

7 2. การปรับปรุงคุณภาพดิน
- การปรับปรุงคุณภาพดิน โดยใส่ปุ๋ยคอก (ปุ๋ยขี้ไก่แกลบ) หรือปุ๋ยหมัก ไร่ละ 2 – 3 ตัน รองพื้น เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน โดยใช้ผาน 7 คลุกเคล้า

8 3. การเพิ่มไนโตรเจนในดิน
- ควรมีการปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม ปอเทือง ฯลฯ พร้อมปลูกมันสำปะหลัง ตัดต้นพืชปุ๋ยสดขณะออกดอก เพื่อเพิ่มไนโตรเจนในดิน

9 4. การคัดเลือกพันธุ์ - พันธุ์ที่ใช้ควรเป็นพันธุ์ที่เหมาะสม
กันสภาพพื้นที่ เช่น พันธุ์ห้วยบง 60 ห้วยบง 80 และระยอง 9 ต้นพันธุ์ ควรมีอายุ เดือน และมีเส้นผ่า ศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 2 เซนติเมตร

10 5. การเตรียมท่อนพันธุ์ เลือกท่อนพันธุ์เฉพาะ ส่วนกลางโดยตัดส่วนโคน
และส่วนปลายทิ้ง

11 ใช้เลื่อยตัดท่อนพันธุ์ให้ ความยาวของท่อนพันธุ์ ยาว 50 เซนติเมตร
ใช้เลื่อยตัดท่อนพันธุ์ให้ ความยาวของท่อนพันธุ์ ยาว 50 เซนติเมตร

12 การแกะตาท่อนพันธุ์ ประมาณ 5-7 ตา
การแกะตาท่อนพันธุ์ ประมาณ 5-7 ตา

13 นำท่อนพันธุ์ไปแช่น้ำยาแร่ง รากก่อนปลูก โดยใช้น้ำชีวภาพ
(น้ำขี้หมู 1 / 10 ส่วน)

14 - การบ่มท่อนพันธุ์ เพื่อ กระตุ้นตาให้เจริญเติบโตเร็วขึ้น
- การบ่มท่อนพันธุ์ เพื่อ กระตุ้นตาให้เจริญเติบโตเร็วขึ้น

15 6. การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ /ปุ๋ยหมัก
- หลังจากมันงอกประมาณ วัน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยหมัก ทุก ๆ 2 เดือน และฉีดพ่น ด้วยน้ำหมักชีวภาพทุกๆ 15 วัน

16 7. การปลูก - ระยะปลูก 1 X 1 เมตร หรือ ระยะ 1 X 1.20 เมตร
ปลูกโดยปักตรงลึก ประมาณ 20 – 25 เซนติเมตร

17 กิจกรรมการปลูกมันสำปะหลัง อำเภอหนองใหญ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2551
กิจกรรมการปลูกมันสำปะหลัง อำเภอหนองใหญ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2551

18 8. การให้น้ำ - ควรให้น้ำในระยะ 1 – 2 เดือนแรก ถ้าฝนทิ้งช่วงควรมีการให้น้ำ ทุกๆ 15 วัน

19 กิจกรรมการปลูกถั่วพร้า
ในแปลงปลูกมันสำปะหลัง

20 9. ไม่ใช้สารเคมี กำจัดวัชพืชและศัตรูพืช
- การกำจัดวัชพืชโดยใช้ แรงงานคนหรือสัตว์ ถ้ามีการ ระบาดของเพลี้ยแป้ง ให้ใช้ สารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อรา บิวเบอเรีย ฉีดพ่น


ดาวน์โหลด ppt โครงการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ไปสู่เป้าหมาย 30 ตัน/ไร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google