งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดเก็บบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ กลุ่มสถาบันเกษตรกร 3 กลุ่มปี 2553 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวนทั้งหมด 530 กลุ่ม อยู่ในระดับดี 188 กลุ่ม ปานกลาง 286.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดเก็บบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ กลุ่มสถาบันเกษตรกร 3 กลุ่มปี 2553 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวนทั้งหมด 530 กลุ่ม อยู่ในระดับดี 188 กลุ่ม ปานกลาง 286."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 การจัดเก็บบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ กลุ่มสถาบันเกษตรกร 3 กลุ่มปี 2553 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวนทั้งหมด 530 กลุ่ม อยู่ในระดับดี 188 กลุ่ม ปานกลาง 286 กลุ่ม ปรับปรุง 56 กลุ่ม กลุ่มยุวเกษตรกร จำนวนทั้งหมด 47 กลุ่ม ระดับดี 47 กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จำนวนทั้งหมด 130 กลุ่ม ระดับดี 66 กลุ่ม ปานกลาง 50 กลุ่ม ปรับปรุง 31 กลุ่ม

4 ผลการจัดเก็บ ปรับปรุงจัดเก็บบันทึกได้ตามกำหนด ระยะเวลาและเกินปริมาณเป้าหมายที่ได้ กำหนด ปี 2553 มีการจัดตั้งกลุ่มเพิ่มขึ้น คือ กลุ่ม ยุวเกษตรกรเพิ่มขึ้น จำนวน 7 กลุ่ม กลุ่ม ส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้น 17 กลุ่ม ทุกอำเภอได้นำข้อมูลสถาบันเกษตรกรขึ้น เว็บไซต์ของอำเภอ ปัญหาอุปสรรค เจ้าหน้าที่มีงานมากแบบ จัดเก็บไม่พอ ระบบอินเตอร์เน็ตช้า

5

6 แนวทางการดำเนินการ ขอให้นำข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน พัฒนาสถาบันเกษตรกรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และควรมีข้อมูลนี้ไว้ ณ ที่ประจำศูนย์บริการฯ ของ ตนเอง ปรับปรุง จัดเก็บข้อมูลสถาบันเกษตรกรปี 53 ครั้ง ต่อไป ตัดยอด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 และ ทำการบันทึกให้แล้วเสร็จภายใน 15 มกราคม 2554 ขอให้อำเภอเตรียมการวางแผนในการดำเนินงาน ครั้งต่อไป

7 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้องค์กรเกษตรกร และเคหกิจเกษตรปี 2553 พื้นที่ดำเนินการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านหนองยางไคล ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

8

9 ผลการดำเนินงาน เกิดแหล่งเรียนรู้งานส่งเสริมเคหกิจในจังหวัดลำพูนขึ้น 1 แห่ง มีวิทยากรในท้องถิ่นที่สามารถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่ม องค์กร จำนวน 10 คน มีหลักสูตรเรียนรู้ เรื่องลำไย 1 เรื่อง เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้เพิ่มสมรรถนะตนเอง เรียน E-Learning ของ กพ. 5 เรื่อง จำนวน 30 คน จบผ่านหลักสูตร 19 ราย เกษตรกร/กลุ่ม ได้เข้ารับการอบรมความรู้ 5 ด้าน (เคหกิจเกษตร)จำนวน 40 ราย นำไปปฏิบัติตาม 10 ราย

10 ปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานมีงบประมาณน้อยกว่าปี 2552 ทำให้บาง กิจกรรมลดลง กิจกรรมของกลุ่มมีไม่ต่อเนื่อง ทำให้แหล่งเรียนรู้มี กิจกรรมขาดบางช่วง วิทยากรเฉพาะด้าน ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลเดียวกัน

11 งานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปี 2553

12 2. โครงการอบรม พัฒนาเค้กลำไย 1 ครั้ง ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน 2-3 กย.53 ผู้เข้าร่วมอบรม 40 ราย

13 3. โครงการแปรรูปลำไยสีทอง(โรงเรือน/เตาอบลำไย) 15 โรงเรือน (กำลังดำเนินการ) 4. อบรมเรื่องการแปรรูปลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง (งบกลาง) ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 5. อบรมการแปรรูปลำไยเนื้อสีทอง (GTZ) 1 ครั้ง 80 คน 6. สัมมนาศักยภาพผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับจังหวัด ลำพูน 1 ครั้ง 27 – 30 สิงหาคม 2553 จำนวน 530 คน อบรมดูงานจังหวัดเพชรบุรี (อบจ.ลำพูน)

14

15 โครงการส่งเสริมและพัฒนา ยุวเกษตรกรคลื่นลูกใหม่ปี 2553

16 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และฝึก ทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร ดำเนินการในกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน เทศบาลจามเทวี อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน งบประมาณ 10,000 บาท เป้าหมาย 30 ราย

17 23 กุมภาพันธ์ 2553 สมาชิกร่วมโครงการ 30 ราย ชาย 13 คน หญิง 17 คน อาจารย์ที่ปรึกษา 2 ราย อาจารย์กฤษณา ปัญญาสูง อาจารย์ประสาน วงศ์ฝั้น

18 กิจกรรมที่ถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะ

19 กิจกรรมที่ดำเนินการตามกิจกรรมถ่ายทอดความรู้

20 ปัญหา สมาชิกส่วนมากอยู่ระดับประถมปลาย จึงต้องมี การคัดเลือกคณะกรรมการสภายุวเกษตรกรทุกปี บางกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง อยู่ในช่วงปิดเทอม งบประมาณมีจำนวนจำกัด ทำให้ไม่ต่อเนื่อง ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานยุวเกษตรกร

21 กิจกรรมการศึกษาเรียนรู้กระบวนการ กลุ่มยุวเกษตรกร ดำเนินการในกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน เทศบาลจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน งบประมาณ 10,000 บาท เป้าหมาย 100 ราย

22 5 มีนาคม 2553 สมาชิกยุวเกษตรกรร่วมกิจกรรม 26 กลุ่ม 172 คน อาจารย์ที่ปรึกษา 26 คน

23 กิจกรรมการศึกษาเรียนรู้กระบวนการ กลุ่มยุวเกษตรกร กระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน การทำปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ การเลี้ยงจิ้งหรีดในบ่อซีเมนต์ การกำจัดสนิมเหล็กในน้ำ ชมวิดีทัศน์กิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน เทศบาลจามเทวี

24 กิจกรรมการศึกษาเรียนรู้กระบวนการ กลุ่มยุวเกษตรกร ปัญหาอุปสรรค สมาชิกยุวเกษตรกรมี ความต้องการเข้าร่วม กิจกรรมมาก ขาดการสนับสนุน งบประมาณ สมาชิกยุวเกษตรกร อยู่ในช่วงเตรียมตัว สอบปลายภาค ข้อเสนอแนะ ควรจัดกิจกรรมการศึกษา เรียนรู้ของกลุ่มยุวเกษตรกร อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมควรให้สมาชิกยุว เกษตรกรมีการฝึกปฏิบัติด้วย ควรมีการสนับสนุนงบประมาณ มากขึ้น เพื่อให้มีการศึกษา เรียนรู้เพิ่มรายละ 10

25 สรุปผลโครงการส่งเสริม อาชีพการเกษตรปี 2553 กิจกรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้

26 วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์กลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข

27

28

29 ดำเนินการทุกอำเภอ อำเภอบ้านโฮ่ง 15 ราย ทำได้ 25 ราย อำเภอเมืองลำพูน 17 ราย ทำได้ 20 ราย อำเภอบ้านธิ15 รายทำได้ 15 ราย อำเภอแม่ทา16 รายทำได้ 20 ราย อำเภอป่าซาง16 รายทำได้ 24 ราย อำเภอลี้15 รายทำได้ 17 ราย อำเภอทุ่งหัวช้าง15 รายทำได้ 15 ราย เวียงหนองล่อง15 รายทำได้ 15 ราย

30 วิธีการดำเนินงาน โอนงบประมาณให้อำเภอดำเนินการ จัดทำ เวทีเรียนรู้และสรุปแผนการดำเนินงานส่งให้ จังหวัด

31 ผลการดำเนินงาน ทุกอำเภอ ดำเนินการตามหลักฐานที่อบรม มีการบรรยายความรู้ เรื่องประโยชน์ ความสำคัญของการรวมกลุ่มและมีการสรุป จัดทำแผนการดำเนินงานส่งจังหวัด

32 ผลกระทบ / ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน 1 ตัวเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ -สมาชิกส่วนใหญ่ได้ร่วมกันสรุปปัญหา/แนว ทางแก้ไขของกลุ่ม -ผู้นำในหมู่บ้านเห็นความสำคัญและร่วมมือเป็น อย่างดี 2. เจ้าหน้าที่/หน่วยงาน -เมื่อกลุ่มฯมีความเข้มแข็ง ตั้งใจจริง หน่วยงาน ต่าง ๆ ก็พร้อมให้การสนับสนุน

33 ข้อเสนอแนะ ตำบล/อำเภอ/จังหวัด ควรมีการติดตาม และเสนอของบประมาณจาก อปท. ให้อย่าง ต่อเนื่อง

34 สรุปผลการดำเนินงานการ จัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2553 ภาคการเกษตร

35 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้แนวทางการจัดการฟาร์ม เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงในฟาร์มของตนเองตามศักยภาพ ของครัวเรือน งบประมาณดำเนินการ 26,040 บาท เป้าหมาย 217 ราย

36 ผลการดำเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง (นายทัศน์ สุทธิกุล) ตำบลป่าสัก หมู่ที่ 14 บ้านหนองไซ เป็นจุดถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการ 15- 18 มีนาคม 2553 เกษตรกรที่เข้าร่วมกระบวนการฯ 225 ราย จากอำเภอเมืองทั้งหมด วิทยากรจากเครือข่ายศูนย์ฯ 11 คน

37

38

39 สรุปผลการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบภัยพิบัติปี 2553 ช่วงการ เกิดภัย ชนิดภัยอำเภอผลการให้ความช่วยเหลือ งบ อปท. (บาท) งบอำเภอ (บาท) งบจังหวัด (บาท) งบกลาง (บาท) 2-6 ตค.2553 อุทกภัย (พายุ กิสนา) ลี้ ทุ่งหัวช้าง ---1,619,680 6 มค.2553 15กพ.-มีค. 2553 วาตภัย โรคระบาด ราสีม่วง หอม, กระเทียม แม่ทา ลี้ บ้านโฮ่ง 9,975 153,678 - 60,000 ------ ------

40 สรุปผลการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบภัยพิบัติปี 2553 ช่วงการ เกิดภัย ชนิดภัยอำเภอผลการให้ความช่วยเหลือ งบ อปท. (บาท) งบอำเภอ (บาท) งบจังหวัด (บาท) งบกลาง (บาท) 29 มีค.53 20-30 มีค.53 วาตภัย โรคระบาด (เพลี้ย กระโดดสี น้ำตาล ระบาด เมือง 77,864 50,000 ---- ---- ---- 27 กพ.- 26 พค.53 แมลง ศัตรูพืช (เพลี้ยแป้ง ระบาด) หนองล่องขอความช่วยเหลืองบกลางกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ วงเงิน 446,285 บาท

41 สรุปผลการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบภัยพิบัติปี 2553 ช่วงการ เกิดภัย ชนิดภัยอำเภอผลการให้ความช่วยเหลือ งบ อปท. (บาท) งบอำเภอ (บาท) งบจังหวัด (บาท) งบกลาง (บาท) 19 เมย.53วาตภัยแม่ทา1,710--- 11-15 พค.53 วาตภัยแม่ทา10,625--- 16 พค.53วาตภัยลี้,แม่ทา ป่าซาง 517,330.50

42 สรุปผลการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบภัยพิบัติปี 2553 ช่วงการ เกิดภัย ชนิดภัยอำเภอผลการให้ความช่วยเหลือ งบ อปท. (บาท) งบอำเภอ (บาท) งบจังหวัด (บาท) งบกลาง (บาท) 21-22 มิย.53 พายุฤดูร้อนแม่ทา, ป่าซาง, บ้านโฮ่ง, บ้านธิ, หนองล่อง ขอความช่วยเหลืองบกลางกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ วงเงินน 1,353,779 บาท 25-26 สค.53 อุทกภัย (มินดอลเล) แม่ทาขอความช่วยเหลืองบกลางกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ วงเงิน 591,653.25 บาท 7-10 กย.53 แมลงศัตรูพืช ระบาด(เพลี้ย กระโดดสี น้ำตาล) หนองล่อง88,560--- รวม392,412577,330.50--

43

44

45 สรุปผลโครงการสายใยรัก แห่งครอบครัวปี 2553 ดำเนินการในพื้นที่ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สมาชิก จำนวน 70 คน

46 วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อให้หญิงมีครรภ์หญิงให้นมลูก มีความรู้ด้าน โภชนาการและบริโภคอาหารที่มีคุณค่า เพื่อการผลิตสินค้าเกษตรในครัวเรือน แล้วนำมา บริโภค เพื่อลดรายจ่าย เพื่อให้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้

47 วิธีการดำเนินงาน ประชุมสมาชิกและเสนอแผนความต้องการ (สร.02) สนับสนุนปัจจัยตามแผนความต้องการ แยกประเภท (แดง เหลือง เขียว) แล้วมอบปัจจัยการผลิต

48 วิธีการดำเนินงาน ส่งรายชื่อสมาชิกที่เสนอแผนความต้องการไปให้กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ประสานกับเทศบาลตำบลมะกอกและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ตำบลมะกอก ในการจัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อขอสนับสนุนพันธุ์พืชลงใน แปลง มีการประเมินผลโครงการฯ ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรฯ และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน หลังการรับเสด็จฯ จัดทำสรุปรายงานผลโครงการฯ ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 ปี 2553 ทุกหน่วยงาน (อยู่ระหว่างดำเนินการ) เพื่อส่งให้หน่วยงาน ต่าง ๆรับทราบและรายงานกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป

49 ผลกระทบ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน 1.ตัวสมาชิกผู้ร่วมโครงการ สมาชิกได้รับสนับสนุนปัจจัยครบทุกคน เกิดความร่วมมือในการพัฒนาหมู่บ้าน/บ้านของตนเอง มากขึ้น มีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะ ท่อน้ำทิ้งในบ้าน ฯ เกิดการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น

50 ผลกระทบ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน 2.เจ้าหน้าที่หน่วยงาน * มีการทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น

51 ปัญหาอุปสรรค สมาชิกฐานะยากจนและต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นและสมาชิกบางคนไม่มี เวลาร่วมทำกิจกรรมส่วนรวมและทำให้กิจกรรมไม่ต่อเนื่อง

52 ข้อเสนอแนะต่อโครงการ ควรขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อ สนับสนุนกิจกรรมให้ต่อเนื่องทุกปีและให้ ครบทุกอำเภอ สำหรับโครงการสายใยรักฯ อีก 7 อำเภอ ให้อำเภอดำเนินการสรุปผลประจำปีเป็น รูปเล่มส่งจังหวัดภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2553 นี้

53

54

55

56

57


ดาวน์โหลด ppt การจัดเก็บบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ กลุ่มสถาบันเกษตรกร 3 กลุ่มปี 2553 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวนทั้งหมด 530 กลุ่ม อยู่ในระดับดี 188 กลุ่ม ปานกลาง 286.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google