งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบส่งเสริมการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบส่งเสริมการเกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบส่งเสริมการเกษตร
1.ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน 2.ระบบปฏิบัติงานในพื้นที่

2 ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ระดับจังหวัด ประกอบด้วย
ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ระดับจังหวัด ประกอบด้วย การมอบหมายงาน การจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี การประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด (PM) การประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายประจำสัปดาห์ การติดตามและนิเทศงาน (MS) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW) การประสานงาน

3 ระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่ มี 2 ระดับ
ระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่ มี 2 ระดับ ระดับอำเภอประกอบด้วย การมอบหมายงานในพื้นที่ การกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการปฏิบัติงาน การจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานเกษตรอำเภอ การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการฯ การประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอ (DM) การจัดทำแผนถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การติดตามนิเทศงานของเกษตรอำเภอ การประสานงาน

4 ระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่ มี 2 ระดับ
ระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่ มี 2 ระดับ ระดับตำบลประกอบด้วย การจัดทำข้อมูลการเกษตร การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล การจัดการเรียนรู้/การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การให้บริการทางการเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนแก่องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย

5 ขอให้ทำงานอย่างมีความสุข


ดาวน์โหลด ppt ระบบส่งเสริมการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google