งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน 2. ระบบปฏิบัติงานในพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน 2. ระบบปฏิบัติงานในพื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน 2. ระบบปฏิบัติงานในพื้นที่

2  การมอบหมายงาน  การจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี  การประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด (PM)  การประชุมหัวหน้ากลุ่ม / ฝ่ายประจำสัปดาห์  การติดตามและนิเทศงาน (MS)  การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW)  การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)  การประสานงาน

3  ระดับอำเภอประกอบด้วย  การมอบหมายงานในพื้นที่  การกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการปฏิบัติงาน  การจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีของ สำนักงานเกษตรอำเภอ  การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติงาน ประจำศูนย์บริการฯ  การประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอ (DM)  การจัดทำแผนถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  การติดตามนิเทศงานของเกษตรอำเภอ  การประสานงาน

4  ระดับตำบลประกอบด้วย  การจัดทำข้อมูลการเกษตร  การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล  การจัดการเรียนรู้ / การถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร  การให้บริการทางการเกษตร  ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็ง และยั่งยืนแก่องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย

5  ขอให้ทำงาน อย่างมีความสุข


ดาวน์โหลด ppt 1. ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน 2. ระบบปฏิบัติงานในพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google