งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการกลุ่มจังหวัด ๕๕ มิติภาคการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการกลุ่มจังหวัด ๕๕ มิติภาคการเกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการกลุ่มจังหวัด ๕๕ มิติภาคการเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก และลุ่มน้ำสาขามีคุณภาพมาตรฐาน คุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์พอใช้ ๔ จังหวัด ๑๖ อำเภอ (เพิ่มมวกเหล็ก)

2 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา และป่าสักด้านการเกษตร (ระยะที่ ๒)
วัตถุประสงค์ 1. สร้างองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ สิ่งแวดล้อมในสังคมเกษตรและชุมชนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก 2. พัฒนาต้นแบบการทำการเกษตร ที่เป็นมิตรต่อทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม 3. ลดมลภาวะจากน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจากภาคเกษตรกรรม 4. ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

3 กิจกรรม ระบบการผลิตที่ลดมลภาวะด้านการเกษตรกรรม (Reduce)
๕ กิจกรรมย่อย ขยายเครือข่ายกลุ่มผลิตเชื้อบิวเวอร์เรีย /ไตรโคเดอร์ม่า พัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มแทรกเตอร์ สาธิตระบบการผลิตข้าว ที่ลดมลภาวะทางด้านเกษตรกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงดินโดยใช้ปูนมาร์ล, ปุ๋ยพืชสด พัฒนาอาสาสมัครเพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวังมลพิษภาคเกษตร 503 หมู่บ้าน

4 กิจกรรมย่อยพัฒนาอาสาสมัครเพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวังมลพิษภาคเกษตร
ต่อเนื่องขยายผลจาก ปี ๒๕๕๔ อย.๒๖๖ คน สบ.๑๗๓ คน ปท.๓๑ คน นบ.๓๓ คน ๖๒๑,๓๐๐ บาท ฝึกอบรม ๑ ครั้ง สัมมนา ๑ ครั้ง อาสาสมัครมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 503 คน

5 ค่าใช้จ่าย ฝึกอบรม ๑.ค่าตอบแทนวิทยาการ ๔๒ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท เงิน ๒๕,๒๐๐ บาท ๒.ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ ๆ ละ ๑๕๐ บาท เงิน ๗๕,๔๕๐ บาท ๓.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อ ๆ ละ ๒๕ บาท เงิน ๒๕,๑๕๐ บาท ๔.ค่าพาหนะ (เหมาจ่าย) คนละ ๑๐๐ บาท เงิน ๕๐,๓๐๐ บาท ๕.ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารการฝึกอบรม คนละ ๑๐๐ บาท เงิน ๕๐,๓๐๐ บาท (คู่มือและชุดเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลเฝ้าระวังมลพิษจากภาคเกษตรของอาสาสมัครเกษตร)

6 ค่าใช้จ่าย สัมมนา (สถานที่เอกชน)
๑.ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ ๆ ละ ๒๕๐ บาท เงิน ๑๒๕,๗๕๐ บาท ๒.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อ ๆ ละ ๒๕ บาท เงิน ๒๕,๑๕๐ บาท ๓.ค่าพาหนะ (เหมาจ่าย) คนละ ๑๐๐ บาท เงิน ๕๐,๓๐๐ บาท ๔.ค่าวัสดุการจัดสัมมนา คนละ ๒๐๐ บาท เงิน ๑๐๐,๖๐๐ บาท บริหารโครงการ ๑.เบี้ยเลี้ยง พาหนะ เจ้าหน้าที่ ๔๕,๖๐๐ บาท ๒.วัสดุสำนักงาน ๔๗,๕๐๐ บาท

7 กิจกรรย่อยพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มแทรกเตอร์
ต่อเนื่องขยายผลจาก ปี ๒๕๕๔ สบ. ๔ กลุ่ม ปท. ๒ กลุ่ม นบ. ๒ กลุ่ม (กลุ่มละ ๑๐คน รวม ๘๐ คน) ๔๘,๐๐๐ บาท สัมมนา ๑ ครั้ง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มแทรกเตอร์เพิ่มขึ้น

8 ค่าใช้จ่าย สัมมนา (สถานที่เอกชน)
๑.ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ ๆ ละ ๒๕๐ บาท เงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ๒.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อ ๆ ละ ๒๕ บาท เงิน ๔,๐๐๐ บาท ๓.ค่าพาหนะ (เหมาจ่าย) คนละ ๑๐๐ บาท เงิน ๘,๐๐๐ บาท ๔.ค่าวัสดุและเอกสารการสัมมนา คนละ ๒๐๐ บาท เงิน ๑๖,๐๐๐ บาท

9 กิจกรรย่อยขยายเครือข่ายกลุ่มผลิตเชื้อบิวเวอเรีย ไตรโคเดอร์มา
ต่อเนื่องขยายผลจาก ปี ๒๕๕๔ จำนวนเครือข่ายกลุ่มผลิตเชื้อบิวเวอเรีย ไตรโคเดอร์ม่าเพิ่มขึ้น อย. ๓๐ กลุ่มสบ. ๓๐ กลุ่ม ปท. ๒๐ กลุ่ม นบ. ๒๐ กลุ่ม รวม ๑๐๐ กลุ่ม ๕,๑๑๕,๐๐๐ บาท อบรม ๕๐๐ คน วัสดุผลิต ๕๐๐ กลุ่ม

10 ค่าใช้จ่าย อบรมเชิงปฏิบัติการ (ณ ที่ทำการกลุ่ม)
๑.ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ ๆ ละ ๑๕๐ บาท เงิน ๗๕,๐๐๐ บาท ๒.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อ ๆ ละ ๒๕ บาท เงิน ๒๕,๐๐๐ บาท บริหารโครงการ ๑.เบี้ยเลี้ยง พาหนะ เจ้าหน้าที่ ๔๘,๐๐๐ บาท วัสดุผลิต กลุ่มละ ๑ ชุด ๆ ละ ๔๙,๖๗๐ บาท

11 กิจกรรย่อยระบบการผลิตข้าวที่ลดมลภาวะทางด้านเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมเสริม สาธิตระบบการผลิตข้าวที่ลดมลภาวะทางด้านเกษตรกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วันสาธิต 3 ครั้ง อย. ๑ ครั้ง สบ. ๑ ครั้ง นบ. ๑ ครั้ง แปลงสาธิตจังหวัดละ ๑๐๐ ไร่ รวม ๓๐๐ ไร่ ๘๑๓,๐๐๐ บาท วันสาธิตและแปลงสาธิตปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้า

12 ค่าใช้จ่าย ๑.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสาธิต ครั้งละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๒.ค่าเตรียมแปลงสาธิต ครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท รวม ๑๕,๐๐๐ บาท ๓.ค่าพันธุ์พืชปุ๋ยสด ๓๐๐ ไร่ ๆ ละ ๒๐๐ บาท เงิน ๖๐,๐๐๐ บาท ๔.ค่าพันธุ์ต้นกล้าข้าว ๓๐๐ ไร่ ๆ ละ ๙๑๐ บาท เงิน ๒๗๓,๐๐๐ บาท ๕.ชุดนิทรรศการ ๓ ชุด เงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (การปลูกข้าวแบบโยนกล้า) ๖.ค่าสารชีวภัณฑ์เพิ่มผลผลิต วงเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท บริการโครงการ ๑.วัสดุสำนักงาน ๑๕,๐๐๐ บาท


ดาวน์โหลด ppt โครงการกลุ่มจังหวัด ๕๕ มิติภาคการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google