งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการกลุ่มจังหวัด ๕๕ มิติภาคการเกษตร ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประ สงค์ ค่า เป้าหมา ย การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธร รมชาติและ จัดการ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการกลุ่มจังหวัด ๕๕ มิติภาคการเกษตร ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประ สงค์ ค่า เป้าหมา ย การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธร รมชาติและ จัดการ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการกลุ่มจังหวัด ๕๕ มิติภาคการเกษตร ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประ สงค์ ค่า เป้าหมา ย การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธร รมชาติและ จัดการ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้ำ ในแม่น้ำ เจ้าพระยา / ป่าสัก และลุ่ม น้ำสาขามี คุณภาพ มาตรฐาน คุณภาพน้ำใน แม่น้ำ เจ้าพระยา และแม่น้ำป่า สักโดยเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า เกณฑ์พอใช้ ๔ จังหวัด ๑๖ อำเภอ ( เพิ่ม มวกเหล็ก )

2 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ แม่น้ำเจ้าพระยา และป่าสัก ด้านการเกษตร ( ระยะที่ ๒ ) วัตถุประส งค์ 1. สร้างองค์ ความรู้ด้าน การฟื้นฟูและ อนุรักษ์ ทรัพยากรน้ำ สิ่งแวดล้อม ในสังคม เกษตรและ ชุมชนลุ่ม แม่น้ำ เจ้าพระยาป่า สัก 2. พัฒนา ต้นแบบการ ทำ การเกษตร ที่เป็นมิตร ต่อ ทรัพยากร น้ำและ สิ่งแวดล้อม 3. ลดมลภาวะ จากน้ำเสียและ สิ่งปฏิกูลจาก ภาค เกษตรกรรม 4. ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

3 กิจกรรม ระบบการผลิตที่ลด มลภาวะด้านการเกษตรกรรม (Reduce) ๕ กิจกรรม ย่อย พัฒนา อาสาสมั ครเพื่อ ทำ หน้าที่ เฝ้าระวัง มลพิษ ภาค เกษตร 503 หมู่บ้าน ขยาย เครือข่า ยกลุ่ม ผลิต เชื้อบิว เวอร์ เรีย / ไตรโค เดอร์ม่า พัฒนา ระบบ การ บริหาร จัดการ กลุ่ม แทรกเ ตอร์ สาธิต ระบบ การ ผลิต ข้าว ที่ ลด มลภาว ะ ทางด้า น เกษตร กรรม เป็น มิตรกับ สิ่งแวด ล้อม ปรับปรุ งดิน โดยใช้ ปูน มาร์ล, ปุ๋ยพืช สด

4 กิจกรรมย่อยพัฒนา อาสาสมัครเพื่อทำหน้าที่เฝ้า ระวังมลพิษภาคเกษตร อาสาสมัค รมีความรู้ ความ เข้าใจใน การ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อ มเพิ่มขึ้น 503 คน อย. ๒๖๖ คน สบ. ๑๗๓ คน ปท. ๓๑ คน นบ. ๓๓ คน ๖๒๑, ๓๐๐ บาท ฝึกอบรม ๑ ครั้ง สัมมนา ๑ ครั้ง ต่อเนื่องขยายผล จาก ปี ๒๕๕๔

5 ค่าใช้ จ่าย ฝึกอบรม ๑. ค่าตอบแทนวิทยาการ ๔๒ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท เงิน ๒๕, ๒๐๐ บาท ๒. ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ ๆ ละ ๑๕๐ บาท เงิน ๗๕, ๔๕๐ บาท ๓. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อ ๆ ละ ๒๕ บาท เงิน ๒๕, ๑๕๐ บาท ๔. ค่าพาหนะ ( เหมาจ่าย ) คนละ ๑๐๐ บาท เงิน ๕๐, ๓๐๐ บาท ๕. ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารการฝึกอบรม คนละ ๑๐๐ บาท เงิน ๕๐, ๓๐๐ บาท ( คู่มือและชุด เครื่องมือจัดเก็บข้อมูลเฝ้าระวังมลพิษจากภาค เกษตรของอาสาสมัครเกษตร )

6 ค่าใช้ จ่าย สัมมนา ( สถานที่เอกชน ) ๑. ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ ๆ ละ ๒๕๐ บาท เงิน ๑๒๕, ๗๕๐ บาท ๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อ ๆ ละ ๒๕ บาท เงิน ๒๕, ๑๕๐ บาท ๓. ค่าพาหนะ ( เหมาจ่าย ) คนละ ๑๐๐ บาท เงิน ๕๐, ๓๐๐ บาท ๔. ค่าวัสดุการจัดสัมมนา คนละ ๒๐๐ บาท เงิน ๑๐๐, ๖๐๐ บาท บริหารโครงการ ๑. เบี้ยเลี้ยง พาหนะ เจ้าหน้าที่ ๔๕, ๖๐๐ บาท ๒. วัสดุสำนักงาน ๔๗, ๕๐๐ บาท

7 กิจกรรย่อยพัฒนาระบบการ บริหารจัดการกลุ่มแทรกเตอร์ ประสิทธิ ภาพการ บริหาร จัดการ กลุ่ม แทรกเต อร์ เพิ่มขึ้น สบ. ๔ กลุ่ม ปท. ๒ กลุ่ม นบ. ๒ กลุ่ม ( กลุ่มละ ๑๐คน รวม ๘๐ คน ) ๔๘, ๐๐๐ บาท สัมมนา ๑ ครั้ง ต่อเนื่องขยายผล จาก ปี ๒๕๕๔

8 ค่าใช้ จ่าย สัมมนา ( สถานที่เอกชน ) ๑. ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ ๆ ละ ๒๕๐ บาท เงิน ๒๐, ๐๐๐ บาท ๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อ ๆ ละ ๒๕ บาท เงิน ๔, ๐๐๐ บาท ๓. ค่าพาหนะ ( เหมาจ่าย ) คนละ ๑๐๐ บาท เงิน ๘, ๐๐๐ บาท ๔. ค่าวัสดุและเอกสารการสัมมนา คนละ ๒๐๐ บาท เงิน ๑๖, ๐๐๐ บาท

9 กิจกรรย่อยขยายเครือข่าย กลุ่มผลิตเชื้อบิวเวอเรีย ไตรโค เดอร์มา จำนวน เครือข่า ยกลุ่ม ผลิตเชื้อ บิวเวอ เรีย ไตร โคเดอร์ ม่า เพิ่มขึ้น อย. ๓๐ กลุ่มสบ. ๓๐ กลุ่ม ปท. ๒๐ กลุ่ม นบ. ๒๐ กลุ่ม รวม ๑๐๐ กลุ่ม ๕, ๑๑๕, ๐ ๐๐ บาท อบรม ๕๐๐ คน วัสดุผลิต ๕๐๐ กลุ่ม ต่อเนื่องขยายผล จาก ปี ๒๕๕๔

10 ค่าใช้ จ่าย อบรมเชิงปฏิบัติการ ( ณ ที่ทำการกลุ่ม ) ๑. ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ ๆ ละ ๑๕๐ บาท เงิน ๗๕, ๐๐๐ บาท ๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อ ๆ ละ ๒๕ บาท เงิน ๒๕, ๐๐๐ บาท บริหารโครงการ ๑. เบี้ยเลี้ยง พาหนะ เจ้าหน้าที่ ๔๘, ๐๐๐ บาท วัสดุผลิต กลุ่มละ ๑ ชุด ๆ ละ ๔๙, ๖๗๐ บาท

11 กิจกรรย่อยระบบการผลิตข้าว ที่ลดมลภาวะทางด้าน เกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม สาธิต ระบบ การผลิต ข้าวที่ลด มลภาวะ ทางด้าน เกษตรก รรมเป็น มิตรกับ สิ่งแวดล้ อม วันสาธิต 3 ครั้ง อย. ๑ ครั้ง สบ. ๑ ครั้ง นบ. ๑ ครั้ง แปลง สาธิต จังหวัดละ ๑๐๐ ไร่ รวม ๓๐๐ ไร่ ๘๑๓, ๐๐๐ บาท วันสาธิต และแปลง สาธิตปลูก ข้าวด้วย วิธีโยน กล้า กิจกรรม เสริม

12 ค่าใช้ จ่าย ๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสาธิต ครั้งละ ๑๐๐, ๐๐๐ บาท รวม ๓๐๐, ๐๐๐ บาท ๒. ค่าเตรียมแปลงสาธิต ครั้งละ ๕, ๐๐๐ บาท รวม ๑๕, ๐๐๐ บาท ๓. ค่าพันธุ์พืชปุ๋ยสด ๓๐๐ ไร่ ๆ ละ ๒๐๐ บาท เงิน ๖๐, ๐๐๐ บาท ๔. ค่าพันธุ์ต้นกล้าข้าว ๓๐๐ ไร่ ๆ ละ ๙๑๐ บาท เงิน ๒๗๓, ๐๐๐ บาท ๕. ชุดนิทรรศการ ๓ ชุด เงิน ๑๕, ๐๐๐ บาท ( การ ปลูกข้าวแบบโยนกล้า ) ๖. ค่าสารชีวภัณฑ์เพิ่มผลผลิต วงเงิน ๑๓๕, ๐๐๐ บาท บริการโครงการ ๑. วัสดุสำนักงาน ๑๕, ๐๐๐ บาท


ดาวน์โหลด ppt โครงการกลุ่มจังหวัด ๕๕ มิติภาคการเกษตร ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประ สงค์ ค่า เป้าหมา ย การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธร รมชาติและ จัดการ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google