งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2553 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2553 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2553 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

2 1.โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2553

3 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้ได้รับความรู้ การผลิตสินค้าเกษตรตามระบบการ จัดการคุณภาพ เพื่อการรับรอง มาตรฐานแหล่งผลิต GAP พืช

4 สรุปผลการดำเนินงาน กิจ กรรม ที่ กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติให้ ดำเนินการ เป้าหมายผลการ ดำเนินงาน 1พัฒนาเกษตรกรสู่ระบบ การรับรองมาตรฐาน GAP ปี 2553 400 รายอบรมเกษตรกร 420 ราย / แปลง 2เตรียมความพร้อม เกษตรกรสู่ระบบการ รับรองมาตรฐาน GAP ปี 2554 1,900 รายอบรมเกษตรกร 1,900 ราย

5 รายละเอียดการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม กิจกรรมที่ 1 อบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 420 ราย และมีการประเมินแปลง เบื้องต้น ส่งผลการประเมินแปลงเบื้องต้นให้กรม วิชาการเกษตร เพื่อออกใบรับรองแปลง GAP จำนวน 413 แปลง กิจกรรมที่ 2 อบรมเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ การรับรองแปลง ปี 2554 จำนวน 1,900 ราย ในพื้นที่ทุกอำเภอ

6 ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ การออกใบรับรองแปลงของทางกรม วิชาการเกษตร ไม่เป็นไปตามที่ได้ทำ MOU ไว้

7 โครงการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ปี 2553 วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อเพิ่มโอกาสและขยายช่องทางการตลาด สินค้าเกษตร (ลำไย) 2.ส่งเสริมการปรับโครงสร้างการผลิตลำไยของ เกษตรกร

8 สรุปผลการดำเนินงาน กิจ กรรมที่ กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ให้ดำเนินการ เป้าหมายผลการดำเนินงาน 1อบรมเกษตรกร/ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนผู้ผลิตผลไม้ 125 ราย- มีเกษตรกรเข้าร่วม โครงการ 5 อำเภอ จำนวน 125 ราย - เกษตรกรมีความรู้ใน เรื่องการตลาด 2อบรม / ถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิต ลำไยนอกฤดู 400 รายมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 4 อำเภอ คือป่าซาง บ้านโฮ่ง เวียงหนองล่อง แม่ทา - เกษตรกรนำความรู้ไป ปฏิบัติในแปลงของตนเอง

9 รายละเอียดการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 1.อบรมเกษตรกร / สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนผู้ผลิตผลไม้ หลักสูตร “การตลาดนำ การผลิต” 2.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยนอกฤดู แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตลำไย

10 ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ งบประมาณ กิจกรรมที่ 1 อบรมเกษตรกร/ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลไม้ มี น้อย ไม่สามารถพาเกษตรกรไปศึกษาดูงานได้

11 โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด วัตถุประสงค์ของการขึ้นทะเบียน 1. เพื่อให้มีฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ปี 2552 / 53 ที่ถูกต้องครบถ้วน 2. เพื่อออกใบรับรองให้เกษตรกรใช้เป็นหลักฐาน ในการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ปี 2552 / 53

12 สรุปผลการดำเนินงาน ผลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด ปี 2552/53 - ข้าวนาปี เกษตรกร 18,375 ราย พื้นที่ 106,575 ไร่ - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกร 6,758 ราย พื้นที่ 100,037 ไร่ - มันสำปะหลัง เกษตรกร 90 ราย พื้นที่ 1,059 ไร่ รวม 3 ชนิด เกษตรกร 25,223 ราย พื้นที่ 207,671 ไร่

13 ผลการประชาคม/ออกใบรับรองผู้ปลูกพืช เศรษฐกิจ 3 ชนิด ปี 2552/53 - ข้าวนาปี เกษตรกร 17,992 ราย พื้นที่ 104,842 ไร่ - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกร 6,758 ราย พื้นที่ 100,037 ไร่ - มันสำปะหลัง เกษตรกร 90 ราย พื้นที่ 1,059 ไร่ รวม 3 ชนิด เกษตรกร 24,840 ราย พื้นที่ 205,938 ไร่

14 ผลการขึ้นทะเบียน/ประชาคม/ออกใบรับรอง ผู้ปลูกข้าว ปี 2552/53 รอบที่ 2 - ข้าวรอบที่ 2 ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 1,823 ราย พื้นที่ 17,051 ไร่ - ผลการทำประชาคม / ออกใบรับรองผู้ปลูกข้าว 1,823 ราย พื้นที่ 17,051 ไร่ รวม 1 ชนิด เกษตรกร 1,823 ราย พื้นที่ 17,051 ไร่

15 รายละเอียดการดำเนินงาน 1.การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช 2.การบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชลง ในระบบโปรแกรม 3.การจัดทำประชาคม เพื่อตรวจสอบข้อมูลการ ขึ้นทะเบียนระดับตำบล 4.การออกใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกพืช เพื่อใช้ เป็นหลักฐานในการทำสัญญาประกันรายได้ กับ ธ.ก.ส.

16 ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ 4.1 การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปัญหา 1. ในช่วงแรกมีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนน้อย 2. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารหลักฐาน เอกสารที่ดิน สัญญาเช่า แนวทางแก้ไข 1. จัดทำประกาศให้ผู้นำท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกษตรกรทราบ และเข้าในนโยบาย 2. จัดทำแบบรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยให้ผู้นำในพื้นที่ลงนามรับรอง ใช้เป็นหลักฐาน ประกอบการยื่นขึ้นทะเบียนได้

17 4.2 การทำประชาคม ปัญหา 1. วิธีการ ขั้นตอน และรายงานไม่ชัดเจน 2. ไม่มีค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการประชาคม แนวทางแก้ไข 1. กำหนดแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการให้ ชัดเจน 2. ควรจัดสรรงบประมาณเป็นค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการ

18 4.3 การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ปัญหา ข้อมูลเกษตรกรบางรายไม่ชัดเจน การแก้ไข ข้อมูลต้องแจ้งส่วนกลาง และมีขั้นตอนมาก แนวทางแก้ไข มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลโดย ละเอียดก่อนบันทึกลงในระบบ และประสานงานส่วนกลาง เพื่อแก้ไขในระบบ

19 4.4 การออกใบรับรอง ปัญหา ใบรับรองผลการขึ้นทะเบียน เกษตรกรนำไปทำ สัญญากับ ธ.ก.ส. ไม่ได้ เนื่องจากข้อมูลในระบบไม่ตรงกัน แนวทางแก้ไข ประสานงานกับ ธ.ก.ส. เพื่อแก้ไขเบื้องต้น และประสานงานส่วนกลางเพื่อแก้ไขในระบบโปรแกรม

20 4.5 ปัญหาอื่น ๆ ปัญหา งบประมาณล่าช้า การเบิกจ่ายล่าช้า ไม่ สอดคล้องกับระยะเวลาปฏิบัติงาน การ ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะในช่วงการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ

21 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ 2553 จังหวัดลำพูน

22 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรใน พื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทาง วิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้าน การเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน 2.เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน วิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการฯ ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการ เกษตรร่วมกัน

23 วิธีดำเนินงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯ กำหนดแผนการจัด งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์ เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ กำหนดช่วง จัดงาน 9 – 31 ธันวาคม 2552 ครั้งที่ 2 จัดงานตามที่จังหวัดเห็นสมควร กำหนด ช่วงจัดงาน 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2553

24 ครั้งที่ 3 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้า หลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในวันที่ 29 เมษายน กำหนดช่วงจัดงานระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2553 ครั้งที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 28 กรกฎาคม กำหนดช่วงจัดงานระหว่าง วันที่ 28 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2553

25 กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงาน แบ่งช่วงเวลาการดำเนินการออกเป็น 4 ระยะ คือ 1.การเตรียมการก่อนเปิดคลินิก 2.การดำเนินการระหว่างเปิดคลินิก 3.การติดตามให้บริการต่อเนื่อง 4.การรายงานผลการดำเนินงาน

26 ผลการดำเนินงานจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ปี 2553 ครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552 ณ โรงเรียนบ้านห้วยไซใต้ ตำบลห้วยยาบ อำเภอ บ้านธิ มีเกษตรกรลงทะเบียนร่วมงาน 667 คน ครั้งที่ 2 จัดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอ เวียงหนองล่อง มีเกษตรกรลงทะเบียนร่วมงาน 224 คน

27 ครั้งที่ 3 จัดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ณ เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง มีเกษตรกรลงทะเบียนร่วมงาน 425 คน ครั้งที่ 4 จัดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 ณ หอประชุมโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ตำบล นาทราย อำเภอลี้ มีเกษตรกรลงทะเบียน ร่วมงาน 745 คน

28 สรุปการดำเนินงานจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ปี 2553 จังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดในพื้นที่ 4 อำเภอ รวม 4 ครั้ง เกษตรกรลงทะเบียน ร่วมงานทั้งสิ้น 2,061 คน

29 ขอบคุณ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2553 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google