งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2553 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2553 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2553 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2553 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

2 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2553

3 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้ได้รับความรู้ การผลิตสินค้าเกษตรตามระบบการ จัดการคุณภาพ เพื่อการรับรอง มาตรฐานแหล่งผลิต GAP พืช

4 กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ
สรุปผลการดำเนินงาน กิจ กรรมที่ กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 1 พัฒนาเกษตรกรสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP ปี 2553 400 ราย อบรมเกษตรกร 420 ราย / แปลง 2 เตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP ปี 2554 1,900 ราย อบรมเกษตรกร 1,900 ราย

5 รายละเอียดการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 อบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ราย และมีการประเมินแปลงเบื้องต้น ส่งผลการประเมินแปลงเบื้องต้นให้กรมวิชาการเกษตร เพื่อออกใบรับรองแปลง GAP จำนวน แปลง กิจกรรมที่ 2 อบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรองแปลง ปี จำนวน 1,900 ราย ในพื้นที่ทุกอำเภอ

6 ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
การออกใบรับรองแปลงของทางกรมวิชาการเกษตร ไม่เป็นไปตามที่ได้ทำ MOU ไว้

7 โครงการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ปี 2553
โครงการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ปี 2553 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเพิ่มโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร (ลำไย) ส่งเสริมการปรับโครงสร้างการผลิตลำไยของเกษตรกร

8 กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ
สรุปผลการดำเนินงาน กิจ กรรมที่ กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 1 อบรมเกษตรกร/สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลไม้ 125 ราย - มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 อำเภอ จำนวน 125 ราย - เกษตรกรมีความรู้ในเรื่องการตลาด 2 อบรม / ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยนอกฤดู 400 ราย มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 4 อำเภอ คือป่าซาง บ้านโฮ่ง เวียงหนองล่อง แม่ทา - เกษตรกรนำความรู้ไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง

9 รายละเอียดการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม
อบรมเกษตรกร / สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลไม้ หลักสูตร “การตลาดนำการผลิต” ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยนอกฤดูแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตลำไย

10 ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
งบประมาณ กิจกรรมที่ 1 อบรมเกษตรกร/สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลไม้ มีน้อย ไม่สามารถพาเกษตรกรไปศึกษาดูงานได้

11 โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด
โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด วัตถุประสงค์ของการขึ้นทะเบียน 1. เพื่อให้มีฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ปี 2552 / 53 ที่ถูกต้องครบถ้วน 2. เพื่อออกใบรับรองให้เกษตรกรใช้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ปี 2552 / 53

12 ผลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด
สรุปผลการดำเนินงาน ผลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด ปี 2552/53 ข้าวนาปี เกษตรกร 18,375 ราย พื้นที่ 106,575 ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกร 6,758 ราย พื้นที่ 100,037 ไร่ มันสำปะหลัง เกษตรกร 90 ราย พื้นที่ 1,059 ไร่ รวม 3 ชนิด เกษตรกร 25,223 ราย พื้นที่ 207,671 ไร่

13 ผลการประชาคม/ออกใบรับรองผู้ปลูกพืช
เศรษฐกิจ 3 ชนิด ปี 2552/53 ข้าวนาปี เกษตรกร 17,992 ราย พื้นที่ 104,842 ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกร 6,758 ราย พื้นที่ 100,037 ไร่ มันสำปะหลัง เกษตรกร 90 ราย พื้นที่ 1,059 ไร่ รวม 3 ชนิด เกษตรกร 24,840 ราย พื้นที่ 205,938 ไร่

14 ผลการขึ้นทะเบียน/ประชาคม/ออกใบรับรอง ผู้ปลูกข้าว ปี 2552/53 รอบที่ 2
ผู้ปลูกข้าว ปี 2552/53 รอบที่ 2 ข้าวรอบที่ 2 ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 1,823 ราย พื้นที่ 17,051 ไร่ ผลการทำประชาคม / ออกใบรับรองผู้ปลูกข้าว 1,823 ราย พื้นที่ 17,051 ไร่ รวม 1 ชนิด เกษตรกร 1,823 ราย

15 รายละเอียดการดำเนินงาน
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช การบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชลงในระบบโปรแกรม การจัดทำประชาคม เพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนระดับตำบล การออกใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกพืช เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำสัญญาประกันรายได้กับ ธ.ก.ส.

16 ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
4.1 การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปัญหา ในช่วงแรกมีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนน้อย 2. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารหลักฐาน เอกสารที่ดิน สัญญาเช่า แนวทางแก้ไข 1. จัดทำประกาศให้ผู้นำท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกษตรกรทราบ และเข้าในนโยบาย 2. จัดทำแบบรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยให้ผู้นำในพื้นที่ลงนามรับรอง ใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขึ้นทะเบียนได้

17 4.2 การทำประชาคม ปัญหา วิธีการ ขั้นตอน และรายงานไม่ชัดเจน 2. ไม่มีค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประชาคม แนวทางแก้ไข 1. กำหนดแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการให้ชัดเจน 2. ควรจัดสรรงบประมาณเป็นค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ

18 4.3 การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
4.3 การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ปัญหา ข้อมูลเกษตรกรบางรายไม่ชัดเจน การแก้ไขข้อมูลต้องแจ้งส่วนกลาง และมีขั้นตอนมาก แนวทางแก้ไข มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดก่อนบันทึกลงในระบบ และประสานงานส่วนกลางเพื่อแก้ไขในระบบ

19 4.4 การออกใบรับรอง ปัญหา ใบรับรองผลการขึ้นทะเบียน เกษตรกรนำไปทำสัญญากับ ธ.ก.ส. ไม่ได้ เนื่องจากข้อมูลในระบบไม่ตรงกัน แนวทางแก้ไข ประสานงานกับ ธ.ก.ส. เพื่อแก้ไขเบื้องต้น และประสานงานส่วนกลางเพื่อแก้ไขในระบบโปรแกรม

20 4.5 ปัญหาอื่น ๆ ปัญหา งบประมาณล่าช้า การเบิกจ่ายล่าช้า ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาปฏิบัติงาน การประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะในช่วงการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ

21 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ 2553 จังหวัดลำพูน

22 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการฯ ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน

23 วิธีดำเนินงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯ กำหนดแผนการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ กำหนดช่วงจัดงาน 9 – 31 ธันวาคม 2552 ครั้งที่ 2 จัดงานตามที่จังหวัดเห็นสมควร กำหนดช่วงจัดงาน 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2553

24 ครั้งที่ 3 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้า หลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในวันที่ เมษายน กำหนดช่วงจัดงานระหว่างวันที่ เมษายน – 31 พฤษภาคม 2553 ครั้งที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 28 กรกฎาคม กำหนดช่วงจัดงานระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2553

25 กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงาน
แบ่งช่วงเวลาการดำเนินการออกเป็น 4 ระยะ คือ การเตรียมการก่อนเปิดคลินิก การดำเนินการระหว่างเปิดคลินิก การติดตามให้บริการต่อเนื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน

26 ผลการดำเนินงานจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ปี 2553
ครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ณ โรงเรียนบ้านห้วยไซใต้ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ มีเกษตรกรลงทะเบียนร่วมงาน คน ครั้งที่ จัดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง มีเกษตรกรลงทะเบียนร่วมงาน คน

27 ครั้งที่ 3 จัดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ณ เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง มีเกษตรกรลงทะเบียนร่วมงาน คน ครั้งที่ จัดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ณ หอประชุมโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ มีเกษตรกรลงทะเบียนร่วมงาน คน

28 สรุปการดำเนินงานจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ปี 2553 จังหวัดลำพูน
สรุปการดำเนินงานจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ปี จังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดในพื้นที่ 4 อำเภอ รวม ครั้ง เกษตรกรลงทะเบียนร่วมงานทั้งสิ้น 2,061 คน

29 ขอบคุณ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2553 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google