งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้สารเคมีใน ด้านเกษตรกรรม ประภาวดี บรรดาศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้สารเคมีใน ด้านเกษตรกรรม ประภาวดี บรรดาศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การใช้สารเคมีใน ด้านเกษตรกรรม ประภาวดี บรรดาศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ

3 สารเคมีกำจัดศัตรูพืช คือ อะไร ………………. สารหรือส่วนประกอบของ สารที่ได้จากการ สังเคราะห์ขึ้นหรือจากธรรมชาติ มีประสิทธิภาพใน การป้องกัน ควบคุม และทำลาย ศัตรูพืช ( แมลง และวัชพืช ) ศัตรูสัตว์ ( เชื้อโรค แมลง และสัตว์ ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น หนู แมลงสาบ เป็นต้น )

4 ความเป็นอันตราย  เป็นพิษ ทำให้บาดเจ็บ หรือ ตายเมื่อเข้าสู่ร่างกาย  ไวไฟ ติดไฟได้ง่าย เมื่อถูกประกายไฟ หรือ เมื่อได้รับ ความร้อนสูง  กัดกร่อน ทำให้เนื้อเยื่อบริเวณที่สัมผัสสารนั้น ถูกทำลาย หรือ ไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพปกติดังเดิมได้  ระคายเคือง ทำให้ ผิวหนัง นัยน์ตา เนื้อเยื่อ และ ระบบ ทางเดินหายใจ เกิดอาการระคายเคือง หรือ อักเสบ หน้า 30

5 ระดับความเป็นพิษของสารเคมี กำจัดศัตรูพืช ระดับหนึ่ง เอ (Class 1a) ที่มีความเป็นพิษ ร้ายแรงยิ่ง ( สีแดง ) ระดับหนึ่ง บี (Class 1b) ที่มีความเป็นพิษ ร้ายแรง ( สีแดง ) ระดับสอง (Class 11) ที่มีความเป็นพิษปาน กลาง ( สีเหลือง ) ระดับสาม (Class 111) ที่มีความเป็นพิษ เล็กน้อย ( สีน้ำเงิน ) ระดับสี่ (Class 1V) ที่มีความเป็นพิษน้อย มาก

6

7

8 ตัวอย่างฉลาก สารเคมีที่มีพิษร้ายแรงมาก (1 เอ )

9 ตัวอย่างสารเคมีที่มีพิษระดับต้อง ระวัง ( ชั้น 3)

10 สารพิษ : สารเคมีกำจัดศัตรูพืช / วัตถุมีพิษทางการเกษตร / วัตถุอันตรายทาง การเกษตร (Pesticides) 5 กลุ่มหลัก สารกำจัดแมลง (Insecticides) สารกำจัดวัชพืช (Herbicides) สารกำจัดหนูและสัตว์ฟันแทะ (Rodenticides) สารกำจัดเชื้อรา (Fungicides ) สารรมควัน ( Fumigant)

11 ความรู้ในการใช้ สารเคมี ของเกษตรกร

12 อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายจาก สารเคมีกำจัด ศัตรูพืช

13

14

15

16

17

18 การจัดเก็บ สารเคมีกำจัด ศัตรูพืช

19

20

21 การผสมและ การแบ่งบรรจุ สารเคมีกำจัด ศัตรูพืช

22

23

24 การฉีดพ่น สารเคมีกำจัด ศัตรูพืช

25

26

27

28 การจัดการกับ สารเคมีกำจัด ศัตรูพืช ที่หกรด

29

30 การทำลาย หรือกำจัด ภาชนะบรรจุ สารเคมีกำจัด ศัตรูพืช

31

32 สิ่งที่เกษตรกร ควรตระหนัก

33

34 สารเคมีกำจัด ศัตรูพืชทุกชนิด มีอันตรายต่อ สุขภาพของ เกษตรกร ครอบครัว ชุมชน ระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม

35 การตรวจหาระดับ เอนไซม์โคลีน เอสเตอเรส

36 แผ่นเทียบสีมาตรฐานสำหรับแปลผล โคลีนเอสเตอเรส ของกระดาษทดสอบ “REACTIVE PAPER” แสดงสีของกระดาษแต่ละชนิด ไม่ ปลอดภั ย มีความ เสี่ยง ปลอด ภัย ปกติ

37 การแปลผลการตรวจหาโคลีน เอสเตอเรส ปกติ  ระดับโคลีนเอสเตอเรส มากกว่า หรือเท่ากับ 100 หน่วยต่อมิลลิลิตร ปลอดภัย  ระดับโคลีนเอสเตอเรส มากกว่า หรือเท่ากับ 87.5 หน่วยต่อมิลลิลิตร มีความเสี่ยง  ระดับโคลีนเอสเตอเรส มากกว่า หรือเท่ากับ 75.0 หน่วยต่อมิลลิลิตร ไม่ปลอดภัย  ระดับโคลีนเอสเตอเรส ต่ำ กว่า 75.0 หน่วยต่อมิลลิลิตร

38 เกษตรกรควรหันมา พิจารณา การควบคุม กำจัด ศัตรูพืช ด้วยวิธี การ ไม่ใช้ สารเคมี

39 หากไม่สามารถ หลีกเลี่ยง การใช้สารเคมีกำจัด ศัตรูพืชได้ ควรใช้ให้ น้อยลงหรือใช้ร่วมกับ วิธีอื่นและต้องใช้อย่าง ถูกวิธี

40 การใช้สารเคมีอย่าง ปลอดภัยโดย 1. ตรวจสอบดูรายละเอียด / ประเภทของ สารเคมี 2. ใช้สารเคมีในสภาพที่ปลอดภัย - เวลา - ทิศทางลม - แสงแดด - ความสูง - ต่ำของหัวฉีด 3. สวมถุงมือยางขณะทำงานกับสารเคมี ทุกครั้ง 4. ล้างมือทุกครั้งหลังหยิบจับสารเคมี 5. อาบน้ำทันทีและเปลี่ยนเสื้อผ้าหลัง การฉีดพ่น

41 ข้อพิจารณาเพื่อ ความปลอดภัย 1. ตรวจสอบดูรายละเอียด / ประเภทของสารเคมี 2. ใช้สารเคมีในสภาพที่ ปลอดภัย - เวลา - เวลา - ทิศทางลม - ทิศทางลม - แสงแดด - แสงแดด - ความสูง - ต่ำของหัวฉีด - ความสูง - ต่ำของหัวฉีด

42 อันตรายของการใช้ สารเคมี ของเกษตรกร อันตราย = ความเป็น พิษ x การใช้

43 สวัสดี... ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การใช้สารเคมีใน ด้านเกษตรกรรม ประภาวดี บรรดาศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google