งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อโรคเลปโตสไปโรซีส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อโรคเลปโตสไปโรซีส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อโรคเลปโตสไปโรซีส
ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ นายวัชรพงษ์ แสงนิล วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

2 ความเป็นมา วัตถุประสงค์ จังหวัดศรีสะเกษ
-พ.ศ พบผู้ป่วยจำนวน 148 ราย อัตราป่วยร้อยละ เสียชีวิต 8 ราย -พ.ศ พบผู้ป่วยจำนวน 240 ราย อัตราป่วยร้อยละ เสียชีวิต 2 ราย -พ.ศ พบผู้ป่วยจำนวน 155 ราย อัตราป่วยร้อยละ เสียชีวิต 1 ราย วัตถุประสงค์ - เพื่อหาพื้นที่เสี่ยงต่อโรคเลปโตสไปโรซีส ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

3 -จำนวนผู้ป่วย

4 ระยะเวลาการดำเนินงาน
กิจกรรม ช่วงเวลา (เดือน) ผลลัพธ์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. ทบทวนวรรณกรรม 2. รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน 3. ปรับแก้ข้อมูลพื้นฐาน 4. เชื่อมโยงข้อมูล 5.กำหนดค่าน้ำหนักคะแนน 6. ซ้อนทับข้อมูล 7. อภิปรายผลข้อมูล 8. รูปเล่มรายงาน -ได้ข้อมูลผู้ป่วย -ฐานข้อมูล GIS -เชื่อมโยงข้อมูล -วิเคราะห์ข้อมูล -รูปเล่มรายงาน

5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1 ทราบพื้นที่เสี่ยงต่อโรคเลปโตสไปโรซีส ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 2 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ข้อมูลในการสนับสนุนการ ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาโรคเลปโตสไปโรซีสของชุมชน 3 เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตส ไปโรซีสในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 4 สามารถนำผลการศึกษาพัฒนาเป็นงานวิจัยต่อไปได้

6 The End


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อโรคเลปโตสไปโรซีส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google