งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อโรคเลปโตสไปโรซีส ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ นายวัชรพงษ์ แสงนิล วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อโรคเลปโตสไปโรซีส ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ นายวัชรพงษ์ แสงนิล วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อโรคเลปโตสไปโรซีส ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ นายวัชรพงษ์ แสงนิล วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

2 วัตถุประสงค์ - เพื่อหาพื้นที่เสี่ยงต่อโรคเลปโตสไปโรซีส ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ - พ. ศ. 2547 พบผู้ป่วยจำนวน 148 ราย อัตราป่วยร้อยละ 10.19 เสียชีวิต 8 ราย - พ. ศ. 2548 พบผู้ป่วยจำนวน 240 ราย อัตราป่วยร้อยละ 16.64 เสียชีวิต 2 ราย - พ. ศ. 2549 พบผู้ป่วยจำนวน 155 ราย อัตราป่วยร้อยละ 10.73 เสียชีวิต 1 ราย ความเป็นมา

3 - จำนวนผู้ป่วย

4 กิจกรรม ช่วงเวลา ( เดือน ) ผลลัพธ์ 123456789101112 1. ทบทวน วรรณกรรม 2. รวบรวมข้อมูล พื้นฐาน 3. ปรับแก้ข้อมูล พื้นฐาน 4. เชื่อมโยงข้อมูล 5. กำหนดค่า น้ำหนักคะแนน 6. ซ้อนทับข้อมูล 7. อภิปรายผล ข้อมูล 8. รูปเล่มรายงาน - ได้ข้อมูล ผู้ป่วย - ฐานข้อมูล GIS - เชื่อมโยง ข้อมูล - วิเคราะห์ ข้อมูล - รูปเล่ม รายงาน ระยะเวลาการดำเนินงาน

5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1 ทราบพื้นที่เสี่ยงต่อโรคเลปโตสไปโรซีส ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 2 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ข้อมูลในการสนับสนุนการ ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาโรคเลปโตสไปโรซีสของชุมชน 3 เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตส ไปโรซีสในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 4 สามารถนำผลการศึกษาพัฒนาเป็นงานวิจัยต่อไปได้

6


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อโรคเลปโตสไปโรซีส ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ นายวัชรพงษ์ แสงนิล วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google