งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการและเหตุผล : หลักการและเหตุผล : โรคหนอนพยาธิในลำไส้ยังคง เป็นปัญหาสำคัญในประเทศที่กำลังพัฒนา ประมาณการ ว่าทั่วโลกมีผู้ที่ติดเชื้อพยาธิไส้เดือน 1,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการและเหตุผล : หลักการและเหตุผล : โรคหนอนพยาธิในลำไส้ยังคง เป็นปัญหาสำคัญในประเทศที่กำลังพัฒนา ประมาณการ ว่าทั่วโลกมีผู้ที่ติดเชื้อพยาธิไส้เดือน 1,000."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการและเหตุผล : หลักการและเหตุผล : โรคหนอนพยาธิในลำไส้ยังคง เป็นปัญหาสำคัญในประเทศที่กำลังพัฒนา ประมาณการ ว่าทั่วโลกมีผู้ที่ติดเชื้อพยาธิไส้เดือน 1,000 ล้านคน พยาธิปากขอ 730 ล้านคน พยาธิแส้ม้า 500 ล้านคน พยาธิเส้นด้าย 200 ล้านคน พยาธิใบไม้ลำไส้ และพยาธิ ใบไม้ตับ ประมาณ 21 ล้านคน (WHO, 1997; Crompton, 1999) อัตราความชุกของโรคหนอนพยาธิ ลำไส้รวมทั้งพยาธิใบไม้ตับในประเทศไทย ในปี พ. ศ.2524, 2534, 2539 และ 2544 คิดเป็นร้อยละ 54.7, 41.7, 35.0 และ 22.5 จำแนกตามรายเขต สาธารณสุข ในเขต 7 ซึ่งประกอบด้วย อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ศรีษะเกษ และยโสธร คิดเป็นร้อยละ 26.2 (Jongsuksuntigul, 2002) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการณ์ติดเชื้อ หนอนพยาธิจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการวางแผน ควบคุมและป้องกัน วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาภาวะอัตราการติดเชื้อของ หนอนพยาธิในลำไส้ในประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี รูปแบบการศึกษา รูปแบบการศึกษา : การศึกษาแบบย้อนหลัง (Retrospective study) สถานที่ทำการศึกษา สถานที่ทำการศึกษา : พื้นที่ 25 อำเภอ ในจังหวัด อุบลราชธานี ดังรูปที่ 1 วิธีการศึกษา วิธีการศึกษา : เก็บข้อมูลจากโปรแกรมตรวจเช็ค สุขภาพประจำปี (Health Check Program) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2549 – 22 มิถุนายน 2550 ซึ่งรายงานโดย เจ้าหน้าที่จากสถานีอนามัย ศูนย์สุขภาพชุมชน สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน และหน่วย เคลื่อนที่ต่างๆ จาก 25 อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี และได้รายงานผลการตรวจสุขภาพมายังสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี วิเคราะห์ภาวะการติดเชื้อออกเป็น รายอำเภอ อัตราการติดเชื้อหนอนพยาธิลำไส้ชนิดต่างๆ รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคอาหารสุกๆ ดิบๆโดยแบ่ง ระดับความถี่ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 1. ไม่เคยกิน 2. นานๆ กินครั้ง 3. กินบ่อยๆ หรือกินประจำ ผลการศึกษา ผลการศึกษา : ข้อมูลตรวจเช็คสุขภาพจำแนกตาม แหล่งที่ส่งมา ดังนี้ สถานีอนามัย ศูนย์สุขภาพชุมชน สาธารณสุขอำเภอ หน่วยเคลื่อนที่ต่างๆ และ โรงพยาบาล จำนวนประชาชนที่เข้ารับการตรวจ หนอนพยาธิ 112,320 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.14 ของ ประชากรทั้งหมด เป็นชายและหญิงร้อยละ 44.98 และ 55.02 ภาวะการณ์ติดเชื้อหนอนพยาธิชนิดต่างๆ ดังรูปที่ 2 ผลการตรวจหนอนพยาธิพบอัตราการติดเชื้อ ร้อยละ 8.36 เป็นชายและหญิง 4.67 และ 3.69 ภาวะการณ์ติด พยาธิจำแนกตามอำเภอ ดังรูปที่ 3 การศึกษาถึง พฤติกรรมการบริโภคอาหารสุกๆ ดิบ ๆ ประชาชนตอบ แบบสอบถาม ดังนี้ ไม่เคยกิน ร้อยละ 64.23 นานๆ กิน ครั้ง ร้อยละ 34.34 กินบ่อยๆ หรือกินประจำ ร้อยละ 1.44 ตามลำดับ สรุป สรุป : รายงานนี้แสดงถึงภาวะติดเชื้อหนอนพยาธิใน พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีล่าสุดนับจากปี 2544 เป็นต้น มา และยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญ ซึ่งพบอัตราการติดเชื้อ ในทุกอำเภอ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ จะต้องวางแผนควบคุมและป้องกันโรคหนอนพยาธิ โดยเฉพาะในกลุ่มที่ติดเชื้อพยาธิสตรองจิลอยดีส พยาธิ ปากขอ และพยาธิใบไม้ตับ นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูล สำคัญในการทำวิจัยต่อไปเอกสารอ้างอิง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี. โปรแกรมตรวจเช็คสุขภาพ (1 ต. ค. 2549 - 14 มิ. ย. 2550) Cromptom DTW. 1999. How much human helminthiasis is there in the world?. J Parasitol, 85: 397-403. Jongsuksuntigul P. 2002. Epidemiology of opisthorchiasis and national control program in Thailand: in proceeding of parasitic infection in northeast Thailand, April 12-14, 2002, Sofitel Hotel, Khon Kaen, Thailand. World Health Organization. Division of control of Tropical Diseases. Progress report 1996. Geneva: WHO, 1997 หลักการและเหตุผล : หลักการและเหตุผล : โรคหนอนพยาธิในลำไส้ยังคง เป็นปัญหาสำคัญในประเทศที่กำลังพัฒนา ประมาณการ ว่าทั่วโลกมีผู้ที่ติดเชื้อพยาธิไส้เดือน 1,000 ล้านคน พยาธิปากขอ 730 ล้านคน พยาธิแส้ม้า 500 ล้านคน พยาธิเส้นด้าย 200 ล้านคน พยาธิใบไม้ลำไส้ และพยาธิ ใบไม้ตับ ประมาณ 21 ล้านคน (WHO, 1997; Crompton, 1999) อัตราความชุกของโรคหนอนพยาธิ ลำไส้รวมทั้งพยาธิใบไม้ตับในประเทศไทย ในปี พ. ศ.2524, 2534, 2539 และ 2544 คิดเป็นร้อยละ 54.7, 41.7, 35.0 และ 22.5 จำแนกตามรายเขต สาธารณสุข ในเขต 7 ซึ่งประกอบด้วย อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ศรีษะเกษ และยโสธร คิดเป็นร้อยละ 26.2 (Jongsuksuntigul, 2002) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการณ์ติดเชื้อ หนอนพยาธิจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการวางแผน ควบคุมและป้องกัน วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาภาวะอัตราการติดเชื้อของ หนอนพยาธิในลำไส้ในประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี รูปแบบการศึกษา รูปแบบการศึกษา : การศึกษาแบบย้อนหลัง (Retrospective study) สถานที่ทำการศึกษา สถานที่ทำการศึกษา : พื้นที่ 25 อำเภอ ในจังหวัด อุบลราชธานี ดังรูปที่ 1 วิธีการศึกษา วิธีการศึกษา : เก็บข้อมูลจากโปรแกรมตรวจเช็ค สุขภาพประจำปี (Health Check Program) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2549 – 22 มิถุนายน 2550 ซึ่งรายงานโดย เจ้าหน้าที่จากสถานีอนามัย ศูนย์สุขภาพชุมชน สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน และหน่วย เคลื่อนที่ต่างๆ จาก 25 อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี และได้รายงานผลการตรวจสุขภาพมายังสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี วิเคราะห์ภาวะการติดเชื้อออกเป็น รายอำเภอ อัตราการติดเชื้อหนอนพยาธิลำไส้ชนิดต่างๆ รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคอาหารสุกๆ ดิบๆโดยแบ่ง ระดับความถี่ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 1. ไม่เคยกิน 2. นานๆ กินครั้ง 3. กินบ่อยๆ หรือกินประจำ ผลการศึกษา ผลการศึกษา : ข้อมูลตรวจเช็คสุขภาพจำแนกตาม แหล่งที่ส่งมา ดังนี้ สถานีอนามัย ศูนย์สุขภาพชุมชน สาธารณสุขอำเภอ หน่วยเคลื่อนที่ต่างๆ และ โรงพยาบาล จำนวนประชาชนที่เข้ารับการตรวจ หนอนพยาธิ 112,320 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.14 ของ ประชากรทั้งหมด เป็นชายและหญิงร้อยละ 44.98 และ 55.02 ภาวะการณ์ติดเชื้อหนอนพยาธิชนิดต่างๆ ดังรูปที่ 2 ผลการตรวจหนอนพยาธิพบอัตราการติดเชื้อ ร้อยละ 8.36 เป็นชายและหญิง 4.67 และ 3.69 ภาวะการณ์ติด พยาธิจำแนกตามอำเภอ ดังรูปที่ 3 การศึกษาถึง พฤติกรรมการบริโภคอาหารสุกๆ ดิบ ๆ ประชาชนตอบ แบบสอบถาม ดังนี้ ไม่เคยกิน ร้อยละ 64.23 นานๆ กิน ครั้ง ร้อยละ 34.34 กินบ่อยๆ หรือกินประจำ ร้อยละ 1.44 ตามลำดับ สรุป สรุป : รายงานนี้แสดงถึงภาวะติดเชื้อหนอนพยาธิใน พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีล่าสุดนับจากปี 2544 เป็นต้น มา และยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญ ซึ่งพบอัตราการติดเชื้อ ในทุกอำเภอ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ จะต้องวางแผนควบคุมและป้องกันโรคหนอนพยาธิ โดยเฉพาะในกลุ่มที่ติดเชื้อพยาธิสตรองจิลอยดีส พยาธิ ปากขอ และพยาธิใบไม้ตับ นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูล สำคัญในการทำวิจัยต่อไปเอกสารอ้างอิง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี. โปรแกรมตรวจเช็คสุขภาพ (1 ต. ค. 2549 - 14 มิ. ย. 2550) Cromptom DTW. 1999. How much human helminthiasis is there in the world?. J Parasitol, 85: 397-403. Jongsuksuntigul P. 2002. Epidemiology of opisthorchiasis and national control program in Thailand: in proceeding of parasitic infection in northeast Thailand, April 12-14, 2002, Sofitel Hotel, Khon Kaen, Thailand. World Health Organization. Division of control of Tropical Diseases. Progress report 1996. Geneva: WHO, 1997 ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ 1, 2, ปริญญาภรณ์ หรินทรสุทธิ 2, ประสิทธิ์ เพ็งสา 1, สมาพร สิริลาภ 1,2, สรญา แก้วพิทูลย์ 1, 2 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข, 2 โครงการบริการตรวจหนอนพยาธิในลำไส้ในประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัย แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งานวิจัยนี้ได้รับงบสนับสนุนในการนำเสนอผลงานโดย ฝ่ายวิจัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รูปที่ 2 แสดงอัตราการติดเชื้อหนอนพยาธิชนิดต่างๆรูปที่ 1 แสดงพื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง รูปที่ 3 แสดงอัตราการติดเชื้อหนอนพยาธิใน 25 อำเภอ จ. อุบลราชธานี

2 Prevalence of Metabolic Syndrome In Ubonrajathanee University Population Dr.Soraya Kaewpitoon,MD Primary care unit, College of Medicine and Public health, Ubon Rajathanee University Ubonrajathanee 34190, Thailand Primary care unit, College of Medicine and Public health, Ubon Rajathanee University Ubonrajathanee 34190, Thailand Abstract A survey study of population aged 20 years and over was conducted in March 2007. There were 1,008 persons age range 20 to 57 years. The prevalence of metabolic syndrome using WHO and International Diabetes Federation definition was 6.2 and 18.7%, respectively. This prevalence was high compared with the previous study in Thailand for adults above 20 years of age. Women had a higher prevalence than men. Introduction The prevalence of obesity has been increased rapidly and major adverse outcome of obesity is a metabolic syndrome accepted as the risk of cardiovascular diseases in adult. Material and Method Material and Method A survey of population aged 20 years and over was conducted in March 2005. using criteria of metabolic syndrome by WHO and IDF criteria. The measurements based on body mass index (BMI), waist circumference and blood pressure Results There were 1,008 persons included in the present study, age range from 20 to 60 years. The prevalence of metabolic syndrome using World Health Organization (WHO) evaluation and International Diabetes Federation (IDF) definition was 6.2 and 18.7%, respectively. This prevalence was high compared with the previous study in Thailand. Women had a higher prevalence than men. The authors should search for Thai cut-off values of abdominal obesity in adults to have the correct data for public health plan and management because there are variations among the different background and countries. Conclusion and Discussion The prevalence of metabolic syndrome was high. The interventions in prevention of the metabolic syndrome should be started for overweight in thailand. All subjects who participated in the study, and all health personnel who assisted in this survey. This research was supported by the research affair, College of Medicine and Public Health Figure 1 Population of the study Figure 2 The prevalence of metabolic syndrome using World Health Organization (WHO) evaluation and International Diabetes Federation (IDF) definition Acknowledgements


ดาวน์โหลด ppt หลักการและเหตุผล : หลักการและเหตุผล : โรคหนอนพยาธิในลำไส้ยังคง เป็นปัญหาสำคัญในประเทศที่กำลังพัฒนา ประมาณการ ว่าทั่วโลกมีผู้ที่ติดเชื้อพยาธิไส้เดือน 1,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google